Random Frisian Word

Yntrodusearret - Introduces
Pronoun(s): Hy, sy, it

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

Verbs I – Form You – Form Present Perfect
Numbers Old Frisian Countries
There are currently 101 Frisian words in this directory beginning with the letter #.
10/Tsien - Ten (#)
100/Hûndert - Hundred (#)
1000/Tûzen - Thousand (#)
1000000/Miljoen - Million (#)
11/Âlve - Eleven (#)
12/Tolve - Twelve (#)
13/Trettjin - Thirteen (#)
14/Fjirtjin - Fourteen (#)
15/Fyftjin - Fifteen (#)
16/Sechtjin - Sixteen (#)
17/Santjin - Seventeen (#)
18/Achttjin - Eightteen (#)
19/Njoggentjin - Nineteen (#)
2/Twa - Two (#)
20/Tweintich - Twenty (#)
21/Ienentweintich - Twenty-one (#)
22/Twaentweintich - Twenty-two (#)
23/Trijentweintich - Twenty-three (#)
24/Fjouwerentweintich - Twenty-four (#)
25/Fiifentweintich - Twenty-five (#)
26/Seisentweintich - Twenty-six (#)
27/Sanentweintich - Twenty-seven (#)
28/Achtentweintich - Twenty-eight (#)
29/Njoggenentweintich - Twenty-nine (#)
3/Trije - Three (#)
30/Tritich - Thirty (#)
31/Ienentritich - Thirty-one (#)
32/Twaentritich - Thirty-two (#)
33/Trijentritch - Thirty-three (#)
34/Fjouwerentritich - Thirty-four (#)
35/Fiifentritich - Thirty-five (#)
36/Seisentritich - Thirty-six (#)
37/Sanentritich - Thirty-seven (#)
38/Achtentritich - Thirty-eight (#)
39/Njoggenentritich - Thirty-nine (#)
4/Fjouwer - Four (#)
40/Fjirtich - Forty (#)
41/Ienenfjirtich - Forty-one (#)
42/Twaenfjirtich - Forty-two (#)
43/Trijenfjirtich - Forty-three (#)
44/Fjouwerenfjirtich - Forty-four (#)
45/Fiifenfjirtich - Forty-five (#)
46/Seisenfjirtich - Forty-six (#)
47/Sanenfjirtich - Forty-seven (#)
48/Achtenfjirtich - Forty-eight (#)
49/Njoggenenfjirtich - Forty-nine (#)
5/Fiif - Five (#)
50/Fyftich - Fifty (#)
51/Ienenfyftich - Fifty-one (#)
52/Twaenfyftich - Fifty-two (#)
53/Trijenfyftich - Fifty-three (#)
54/Fjouwerenfyftich - Fifty-four (#)
55/Fiifenfyftich - Fifty-five (#)
56/Seisenfyftich - Fifty-six (#)
57/Sanenfyftich - Fifty-seven (#)
58/Achtenfyftich - Fifty-eight (#)
59/Njoggenenfyftich - Fifty-nine (#)
6/Seis - Six (#)
60/Sechtich - Sixty (#)
61/Ienensechtich - Sixty-one (#)
62/Twaensechtich - Sixty-two (#)
63/Trijensechtich - Sixty-three (#)
64/Fjouwerensechtich - Sixty-four (#)
65/Fiifensechtich - Sixty-five (#)
66/Seisensechtich - Sixty-six (#)
67/Sanensechtich - Sixty-seven (#)
68/Achtensechtich - Sixty-eight (#)
69/Njoggenensechtich - Sixty-nine (#)
7/ Sân - Seven (#)
70/Santich - Seventy (#)
71/Ienensantich - Seventy-one (#)
72/Twaensantich - Seventy-two (#)
73/Trijensantich - Seventy-three (#)
74/Fjouwerensantich - Seventy-four (#)
75/Fiifensantich - Seventy-five (#)
76/Seisensantich - Seventy-six (#)
77/Sanensantich - Seventy-seven (#)
78/Achtensantich - Seventy-eight (#)
79/Njoggenensantich - Seventy-nine (#)
8/Acht - Eight (#)
80/Tachtich - Eighty (#)
81/Ienentachtich - Eighty-one (#)
82/Twaentachtich - Eighty-two (#)
83/Trijentachtich - Eighty-three (#)
84/Fjouwerentachtich - Eighty-four (#)
85/Fiifentachtich - Eighty-five (#)
86/Seisentachtich - Eighty-six (#)
87/Sanentachtich - Eighty-seven (#)
88/Achtentachtich - Eighty-eight (#)
89/Njoggenentachtich - Eighty-nine (#)
9/Njoggen - Nine (#)
90/Njoggentich - Ninety (#)
91/Ienennjoggentich - Ninety-one (#)
92/Twaennjoggentich - Ninety-two (#)
93/Trijennjoggentich - Ninety-three (#)
94/Fjouwerennjoggentich - Ninety-four (#)
95/Fiifennjoggentich - Ninety-five (#)
96/Seisennjoggentich - Ninety-six (#)
97/Sanennjoggentich - Ninety-seven (#)
98/Achtennjoggentich - Ninety-eight (#)
99/Njoggenennjoggentich - Ninety-nine (#)


Submit a Frisian word
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey

Frisian Books on Amazon

This online wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). An organization which is responsible for learnfrisian.com.
Frisian Wordbook

FREE
VIEW