Random Frisian Word

Instêd - Instead (o)
Old Frisian

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

Verbs I – Form You – Form Present Perfect
Numbers Old Frisian Countries
There are currently 20 Frisian words in this directory beginning with the letter Â.
Âld - Old

"In âld ferhaal."
Âlde - Old
Adjective
"De âlde fyts fan pake."
Âldens - Age

"Hy is stoarn fan âldens."
Âlder - Older/Parent

"Dû bist âlder as my."
Âlderdom - Old age

"In striid tsjin âlderdom."
Âlderein - Old generation

"De âlderein hawwe it swier."
Âlderhûs - Elderly home/Retirement home

"Beppe giet nei it âlderhûs."
Âlderling - Elder

"Dizze man is in âlderling."
Âlders - Parents
"Binne dyn âlders thús?"
Âlderskip - Parenthood
Âlderwetsk - Old-fashioned/Oldfangled

"Ús pake is âlderwetsk."
Âldfaars - Ancestors/Forefathers/Forelders
"Myn âldfaars wiene kweade minsken."
Âldfrinzich - Old-fashioned/Oldfangled

"De âlde man is âldfrinzich."
Âldheidskunde - Archaeology
Âldjiersdei - Old years day

"Op âldjiersdei sjitte wy fjoerwurk."
Âldjiersjûn - New year's eve

"De smûke âldjiersjûn."
Âldste - Oldest

"Dû bist de âldste fan ús."
Âldstrider - Veteran

"Hy is in âldstrider."
Âldzje - Getting older

"Hy moat noch in bytsje âldzje."
Âlje - Howl/Cry


Submit a Frisian word
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey

Frisian Books on Amazon

This online wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). An organization which is responsible for learnfrisian.com.
Frisian Wordbook

FREE
VIEW