-Random Frisian Word-
Deaden - Killed/Murdered
Wy, jim, sy, jo

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

There are currently 47 Words in this directory beginning with the letter Ú.
Ús - Us

Út - Out/Off

Útazemje - Exhale

Útboarsting - Outburst/Eruption

Útdaging - Challenge

Útdrukke - Express (to)

Útdrukking - Expression/Phrase

Úteinlik - Eventually

Útfanhûs - Stay somewhere else

Útfeart - Funeral

Útferkeap - Sale

Útfine - Find out

Útgean - Going out

Útgong - Exit

Úthâlde - Hold out/Endure

Útjaan - Spend (to)

Útjouwer - Publisher

Útkomst - Outcome

Útlaitsje - Laugh out loud

Útlân - Abroad

Útlanner - Foreigner

Útlânsk - Foreign

Útlis - Explanation

Útlizze - To explain

Útljochter - Shiner

Útmeitsje - Break up

Útnoegje - Invite (to)

Útpûlkje - Pay

Útpûste - Catching breathe/Blow out

Útropteken - Exclamation mark

Útskeakeling - Shutdown

Útskeakelje - Disable

Útskeakelje - Switch off

Útskiede - Excrete

Útskriuwe - Unsubscribe

Útslach - Rash/Result

Útslute - Exclude

Útspraak - Pronunciation

Útsprekke - Pronounce/Outspeak

Útsprute - Sprout (to)

Útstelle - Delay/Postpone/Suspend

Útstoarn - Extinct

Útsykje - Investigate

Útwikseling - Exchange

Útwreiding - Expansion/Extension

Útwrydsk - Outwardly

Útwurking - Effect/Working-out


Submit a Word

Sykje in wurd!
Search a word!
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). An organization which is responsible for learnfrisian.com.
Frisian Wordbook

FREE
VIEW