Random Frisian Word

Buert - Neighbourhood

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

Verbs I – Form You – Form Present Perfect
Numbers Old Frisian Countries
There are currently 241 Frisian words in this directory beginning with the letter Û.
Ûle - Owl
Ûlen - Owls
Ûltsje - Owl
Small
Ûnbekend - Unknown
Ûnberne - Unborn
Ûnbeskreaun - Undescribed/Unwritten
Ûnbetrouber - Unreliable
Ûnbewenber - Uninhabitable
Ûnbidich - Incredible/Colossal
Ûnbrekber - Unbreakable
Ûnbrûkber - Unusable
Ûnbûgber - Inflexible
Ûnder - Under
Ûnderbrek - Interrupt/Pause (to)
Pronoun(s): Ik
Ûnderbrekke - Interrupt/Pause
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ûnderbrekst - Interrupt/Pause (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ûnderbrekt - Interrupts/Pauses
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ûnderbroek - Underpants/Panties
Ûnderbruts - Interrupted/Paused
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ûnderbrutsen - Interrupted/Paused
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ûnderbrutst - Interrupted/Paused
Pronoun(s): Dû/Do
Ûnderdiel - Part/Item
Ûnderdûke - Hiding
Ûnderdûker - Hider
Ûnderfine - Experience
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ûnderfining - Experience
Ûnderfiningen - Experiences
Ûnderflier - Underfloor
Ûnderfreegje - Interrogate
Ûnderfûn - Experienced (p)
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Present Perfect
Ûnderfûnen - Experienced
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ûnderfûnst - Experienced
Pronoun(s): Dû/Do
Ûnderfuorre - Underfed/Malnourished
Ûnderfyn - Experience
Pronoun(s): Ik
Ûnderfynst - Experience
Pronoun(s): Dû/Do
Ûnderfynt - Experiences
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ûndergean - Undergo
Ûndergong - Doom/Destruction/Going down
Ûndergrûn - Underground
Ûnderguod - Underwear
Ûnderhâld - Maintain (to)
Pronoun(s): Ik
Ûnderhâld - Maintenance
Ûnderhâlde - Maintain
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ûnderhâldst - Maintain (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ûnderhâldt - Maintains
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ûnderhanneling - Negotiation
Ûnderhannelje - Negotiate
Ûnderhold - Maintained
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ûnderholden - Maintained
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ûnderholdst - Maintained
Pronoun(s): Dû/Do
Ûnderlaach - Underlay
Ûndernimme - Undertake
Ûndersiker - Researcher
Ûndersikers - Researchers
Ûndersikest - Examine/Research (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ûndersiket - Examines/Researchs
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ûnderskate - Distinguished
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ûnderskaten - Distinguished
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ûnderskatest - Distinguished
Pronoun(s): Dû/Do
Ûnderskied - Distinguish (to)
Pronoun(s): Ik
Ûnderskiede - Distinguish
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ûnderskiedst - Distinguish (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ûnderskiedt - Distinguishes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ûndersocht - Examined/Researched
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ûndersochten - Examined/Researched
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ûndersochtst - Examined/Researched
Pronoun(s): Dû/Do
Ûndersyk - Research
Ûndersykje - Examine/Research (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ûndertekene - Signed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ûndertekenen - Signed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ûndertekenest - Sign (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ûndertekenest(e) - Signed
Pronoun(s): Dû/Do
Ûndertekenet - Signs
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ûndertekenje - Sign (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ûnderweis - On the way
Ûnderwerp - Subject/Topic
Ûnderwiis - Education
Ûnderwrâld - Ûnderworld
Ûndjip - Shallow
Ûndúdlik - Unclear
Ûne - Oven
Ûnearlik - Not fair/Unfair/Dishonest
Ûnferwachts - Unexpected
Ûnfoarsichtich - Careless
Ûnfoech - Inappropriate
Ûnfolslein - Incomplete
Ûnfreonlik - Unfriendly
Ûnfruchtber - Infertile
Ûngefal - Accident
Ûngefear - About/Approximately/Circa
Ûngelok - Accident
Ûngelooflik - Unbelievable
Ûngelyk - Incorrect/Uneven
Ûngemaklik - Uncomfortable/Awkward
Ûngerêst - Worried
Ûngeskikt - Unsuitable
Ûngewoan - Unusual
Ûngod - Ungod
Ûngrûn - Abyss/Chasm
Ûniens - Disagree
Ûnkosten - Expenses
Ûnlêsber - Unreadable
Ûnmêstich - Immеasurablе
Ûnminsklik - Inhumane/Inhuman
Ûnminsklike - Inhumane/Inhuman
Adjective
Ûnnedich - Unnecessary/Needless
Ûnnoflik - Unpleasant
Ûnnoflike - Unpleasant
Adjective
Ûnôfhinklik - Independent
Ûnôfhinklike - Independent
Adjective
Ûnreplike - Pristine
Ûnrêst - Unrest
Ûnridlik - Unreasonable
Ûnrjocht - Injustice
Ûnrjochtfeardich - Injustice/Unjust/Unfair
Ûnsjoch - Ugly
Ûnskuld - Innocence
Ûnskuldich - Innocent
Ûnstjerlik - Deathless/Immortal
Ûntankber - Ungrateful
Ûntbine - Disassemble/Disband
Ûntbleatsje - Reveal
Ûntbrek - Miss
Missing part
Pronoun(s): Ik
Ûntbrekke - Miss
Missing part
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ûntbrekst - Miss
Missing part
Pronoun(s): Dû/Do
Ûntbrekt - Misses
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ûntbruts - Missed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ûntbrutsen - Missed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ûntbrutst - Missed
Pronoun(s): Dû/Do
Ûntdek - Discover/Uncover (to)
Pronoun(s): Ik
Ûntdekke - Discover/Uncover
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ûntdekker - Discoverer
Ûntdekst - Discover/Uncover (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ûntdekt - Discovers/Uncovers
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ûntdoek - Dodged
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ûntdoeken - Dodged
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ûntdoekst - Dodged
Pronoun(s): Dû/Do
Ûntdûk - Dodge (to)
Pronoun(s): Ik
Ûntdûke - Dodge
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ûntdûkst - Dodge (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ûntdûkt - Dodges
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ûntduts - Discovered/Uncovered
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ûntdutsen - Discovered/Uncovered
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ûntdutst - Discovered/Uncovered
Pronoun(s): Dû/Do
Ûntfang - Receive (to)
Pronoun(s): Ik
Ûntfange - Receive
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ûntfanger - Recipient
Ûntfangst - Receive (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ûntfangt - Receives
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ûntfong - Received
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ûntfongen - Received
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ûntfongst - Received
Pronoun(s): Dû/Do
Ûnthâld - Remember (to)
Pronoun(s): Ik
Ûnthâlde - Remember
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ûnthâldst - Remember (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ûnthâldstokje - Memory stick
Ûnthâldt - Remembers
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ûnthold - Remembered
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ûntholden - Remembered
Ûntholdst - Remembered
Pronoun(s): Dû/Do
Ûntholje - Behead/Decapitate
Ûntkaam - Escaped/Got away
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ûntkaamst - Escaped/Got away
Pronoun(s): Dû/Do
Ûntkamen - Escaped/Got away
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ûntken - Deny
Pronoun(s): Ik
Ûntkend - Denied (p)
Present Perfect
Ûntkende - Denied
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ûntkenden - Denied
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ûntkenne - Deny
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ûntkenst - Deny
Pronoun(s): Dû/Do
Ûntkent - Denies
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ûntkom - Escape/Get away (to)
Pronoun(s): Ik
Ûntkomme - Escape/Get away
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ûntkomst - Escape/Get away (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ûntkomt - Escapes/Gets away
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ûntnaam - Took away
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ûntnaamst - Took away
Pronoun(s): Dû/Do
Ûntnamen - Took away
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ûntnim - Take away (to)
Pronoun(s): Ik
Ûntnimme - Take away
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ûntnimst - Take away (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ûntnimt - Takes away
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ûntnommen - Taken away (p)
Present Perfect
Ûntret - Discouraged (p)
Present Perfect
Ûntrette - Discouraged
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ûntretten - Discouraged
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ûntrettest - Discouraged
Pronoun(s): Dû/Do
Ûntried - Discourage (to)
Pronoun(s): Ik
Ûntriede - Discourage
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ûntriedst - Discourage (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ûntriedt - Discourages
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ûntrin - Avoid (to)
Pronoun(s): Ik
Ûntrinne - Avoid
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ûntrinst - Avoid (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ûntrint - Avoids
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ûntrou - Disloyalty
Ûntrûn - Avoided
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ûntrûnen - Avoided
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ûntrûnst - Avoided
Pronoun(s): Dû/Do
Ûntsettend - Terribly
Ûntsiferje - Decipher/Decode
Ûntsizze - Forbid
Ûntslaan - Fire someone (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ûntslachst - Fire someone (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ûntslacht - Fire someone
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ûntslein - Fired someone (p)
Present Perfect
Ûntsloech - Fired someone
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ûntsloechst - Fired someone
Pronoun(s): Dû/Do
Ûntsloegen - Fired someone
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ûntspanne - Relax
Ûntstean - Arise (to)
Pronoun(s): Ik
Ûntsteane - Arise
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ûntstekking - Inflammation
Ûntstie - Arised
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ûntstien - Arised (p)
Present Perfect
Ûntstiene(n) - Arised
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ûntstiest - Arise (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ûntstiest(e) - Arised
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ûntstiet - Arises
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ûntstjerlik - Deathless/Immortal
Ûntwiek - Dodged/Avoided
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ûntwieken - Dodged/Avoided
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ûntwiekst - Dodged/Avoided
Pronoun(s): Dû/Do
Ûntwike - Dodge/Avoid
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ûntwikkele - Developed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ûntwikkelen - Developed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ûntwikkelest - Develop (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ûntwikkelest(e) - Developed
Pronoun(s): Dû/Do
Ûntwikkelet - Develops
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ûntwikkelje - Develop (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ûntwyk - Dodge/Avoid (to)
Pronoun(s): Ik
Ûntwykst - Dodge/Avoid (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ûntwykt - Dodges/Avoids
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ûnwaar - Thunderstorm
Ûnwier - Untrue
Ûnwierskynlik - Unlikely
Ûnwiis - Unwise
Ûnwissens - Uncertainty
Ûnwittend - Ignorant
Ûnwjersteanber - Irresistible
Ûnwrikber - Unwavering


Submit a Frisian word
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey

Frisian Books on Amazon

This online wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). An organization which is responsible for learnfrisian.com.
Frisian Wordbook

FREE
VIEW