Random Frisian Word

Nepal - Nepal (c)

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

Verbs I – Form You – Form Present Perfect
Numbers Old Frisian Countries
There are currently 162 Frisian words in this directory beginning with the letter A.
A goeie - Hello/Hey/Hi
Aai - Egg

"It aai is grut."
Aaien - Eggs
Plural

"De aaien binne grut."
Aaigiel - Egg yolk

"It aaigiel moat goed wêze"
Aaiwyt - Protein
Aaklik - Awful

"Sy hat in aaklik gefoel."
Aanst - Later

"Ik sil aanst sjen."
Aap - Ape/Monkey

"De aap yt in banaan."
Aardich - Nice/Kind

"Sy is aardich tsjin my."
Aazje - Asia
Abbekaat - Lawyer/Attorney

"Hastû in abbekaat nedich?"
Abbelearje - Contradict (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo

"Dû moatst my net sa abbelearje."
Abie - Alphabeth
Abinna - Inside (o)
Old Frisian
Abonnearje - Subscribe (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo

"Wolstû abonnearje?"
Abonnearre - Subscribed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Abonnearren - Subscribed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Abonnearrest - Subscribe
Pronoun(s): Dû/Do
Abonnearrest(e) - Subscribed
Pronoun(s): Dû/Do
Abonnearret - Subscribes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Abonnemint - Subscription

"It abbonemint is ôfrûn."
Abrikoas - Apricot

"Wolstû in abrikoas fan my?"
Abūta - Outside (o)
Old Frisian
Ac - But (o)
Old Frisian
Achta - Eight (#) (o)
Old Frisian
Achtēne - Eighteen (#) (o)
Old Frisian
Achter - Behind
Dutch influence
Achtslaan - Pay attention

"Mei achtslaan fan de regels."
Adembenimmend - Breathtaking
Administrearje - Administrate (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Administrearre - Administered
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Administrearren - Administered
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Administrearrest - Administrate
Pronoun(s): Dû/Do
Administrearret - Administrates
Pronoun(s): Hy, sy, it
Adopsje - Adoption

"De adopsje is goed ferron."
Adres - Address

"Mei ik dyn adres witte?"
Advertinsje - Advertisement/Ad

"Hast de advertinsje al sjoen?"
Advisearje - Advise (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo

"Wy advisearje dy om nei hûs te gean."
Advisearre - Advised
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Advisearren - Advised
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Advisearrest - Advise
Pronoun(s): Dû/Do
"Dû advisearrest my om nei hûs te gean."
Advisearrest(e) - Advised
Pronoun(s): Dû/Do
Advisearret - Advises
Pronoun(s): Hy, sy, it
"Hy advisearret dy om nei hûs te gean."
Advokaat - Lawyer/Attorney
Advys - Advice

"Ik haw advys nedich."
Afganistan - Afghanistan (c)
Afrika - Africa
Aginda - Agenda
"Efkes yn myn aginda sjen hear."
Agresje - Aggression

"De agresje wurdt grutter."
Aider - Both (o)
Old Frisian
Akademy - Academy
"De akademy is ferantwurdlik."
Akkount - Account

"Hat sy in akkount oanmakke?"
Akkuraat - Accurate

"De berekkening is akkuraat."
Aksebile - Heavy axe

"In grutte aksebile."
Akseptaasje - Acceptance
Akseptearje - Accept (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo

"Wy akseptearje it foarstel."
Aksint - Accent

"In Frysk aksint."
Aksje - Action

"Wy moatte aksje ûndernimme."
Aktivearje - Activate (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Aktivearre - Activated
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Aktivearren - Activated
Wy, jo, jim, sy
Aktivearrest - Activate
Pronoun(s): Dû/Do
Aktivearrest(e) - Activated
Pronoun(s): Dû/Do
Aktivearret - Activates
Pronoun(s): Hy, sy, it
Aktrise - Actress
Al - Already

"Jo binne der al."
Alarm - Alarm

"Hearstû it alarm ôfgien?"
Alarmearje - Alarm (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo

"Wy moatte alarmearje."
Alarmearre - Alarmed
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Alarmearren - Alarmed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Alarmearrest - Alarm
Pronoun(s): Dû/Do
Alarmearrest(e) - Alarmed
Pronoun(s): Dû/Do
Alarmearret - Alarms
Pronoun(s): Hy, sy, it
Albaanje - Albania (c)
Albegear - Egoist/Self-seeker

"Dû bist in albegear."
Albegearich - Greedy
Albegearige - Greedy
Adjective
"De albegearige man."
Albesklik - Busybody/Meddler
Albestel - Busybody/Meddler
"Hy is in albestel."
Alear - Past
"Alear wie it better neffens my."
Alēna - Alone (o)
Old Frisian
Algemien - General

"Wy moatte it algemien hâlde."
Algerije - Algeria (c)
Aliânsje - Alliance

"De alliânsje is foarme."
Alkohol - Alcohol/Booze

"De alkohol priuwt goed"
Alle - All

"Alle bern binne hjir."
Allegear - All/Everyone

"Jim moatte allegear harkje."
Allegearre - All/Everyone

"Wy binne allegearre hjirre."
Allerēk - Each (o)
Old Frisian
Allergysk - Allergic

"Ik bin allergysk foar nuten."
Alles - All/Everything

"Jo hawwe alles sjoen."
Allinne - Alone

"Ik kom wol allinne."
Allinnich - Alone

"Ik fiel my allinnich."
Aloan - Ongoing/Persistent
Alpaka - Alpaca
Alris - Already once
"Ik haw it alris sjoen."
Altāre - Alta (o)
Old Frisian
Altemets - Sometimes

"Altemets wur ik siik."
Alter - Altar
Alteraasje - Alteration

"Fan alteraarsje witst er net mear wat der sizze moast."
Altīda - Always (o)
Old Frisian
Altomets - Sometimes
Older
"Altomets wur ik siik."
Altyd - Always

Altiden - Variation
"Sy hawwe altyd wille."
Alvene - Eleven (#) (o)
Old Frisian
Alwei - Presistent

"Hy gie alwei troch."
Alwer - Again
Ambulânse - Ambulance
Amearika - America (c)

"Geane jim nei Amearika?"
Amer - Bucket

"De amer is hast fol."
Amerikaansk - American

"Dizze man is Amerikaansk."
Amerke - Bucket
Smaller
"In lyts amerke."
Amers - Buckets
"Ik haw twa amers by my."
Amper - Barely

"Ik haw de film amper sjoen."
And - And (o)
Old Frisian
Anderje - Answer (to)
Anders - Different (o)
Old Frisian
Andorra - Andorra (c)
Anfara - To the front (o)
Old Frisian
Angel - Angel (o)
Old Frisian
Angel - Fishing rod

"Dyn angel leit yn it wetter."
Angoala - Angola (c)
Animaasjefilm - Cartoon
Annulearje - Cancel (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Annulearre - Canceled
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Annulearren - Canceled
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Annulearrest - Cancel
Pronoun(s): Dû/Do
Annulearrest(e) - Canceled
Pronoun(s): Dû/Do
Annulearret - Cancels
Pronoun(s): Hy, sy, it
Antwurd - Answer

"Hy jout antwurd op de fraach."
Antwurde - Answered
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Antwurden - Answered
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Antwurdest - Answer
Pronoun(s): Dû/Do
"Dû antwurdest myn berjocht."
Antwurdest(e) - Answered
Pronoun(s): Dû/Do
Antwurdet - Answers
Pronoun(s): Hy, sy, it
"Sy antwurdet myn berjocht."
Antwurdzje - Answer (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo

"Jo antwurdzje myn berjocht net."
Apel - Apple
Apelbeam - Apple tree
Apels - Apples
Apportearje - Play fetch
With a dog
April - April
Argentynje - Argentina (c)
Argewaasje - Annoyance
Ark - Cutlery/Tools
Armeenje - Armenia (c)
Arrestearest - Arrest
Pronoun(s): Dû/Do
Arrestearje - Arrest (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Arrestearre - Arrested
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Arrestearren - Arrested
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Arrestearrest(e) - Arrested
Pronoun(s): Dû/Do
Arrestearret - Arrests
Pronoun(s): Hy, sy, it
As - As/When/Than/If
Asjebleaft - You're welcome/Please
Aubēre - Manifest (o)
Old Frisian
Augustus - August
Austraalje - Australia (c)
Auto - Car
Automatysk - Automatically
Avensearje - Hurry up
Aventoer - Adventure
Axe - Axe (o)
Old Frisian
Axle - Shoulder (o)
Old Frisian
Azerbeidzjan - Azerbaijan (c)


Submit a Frisian word
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey

Frisian Books on Amazon

This online wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). An organization which is responsible for learnfrisian.com.
Frisian Wordbook

FREE
VIEW