-Random Frisian Word-
Oerwin - Prevail (to)
Ik

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

There are currently 793 Words in this directory beginning with the letter B.
Baarch - Pig/Hog/Boar

Baarnde - Burned
Ik, hy, sy, it

Baarnden - Burned
Wy, jim, sy, jo

Baarndest - Burned

Baas - Boss

Bad- Bath

Badkeamer - Bathroom

Bak - Bake/Fry (to)
Ik

Bak - Container

Bakje - Container
Small

Bakke - Bake/Fry (to)
Wy, jim, sy, jo

Bakker - Baker

Bakkerij - Bakery

Bakst - Bake

Bakt - Bakes
Hy, sy, it

Bakte - Baked/Fried
Ik, hy, sy, it

Baktearje - Bacteria

Bakten - Baked/Fried
Wy, jim, sy, jo

Baktest - Baked/Fried

Bal - Ball

Balâns - Balance

Balke - Beam

Ballon - Balloon

Baltsje - Ball
Small

Bân - Tire/Band/Link

Banaan - Banana

Bananen - Bananas

Bang - Afraid/Scared

Bank - Bank/Bench/Couch

Bank - Bench/Couch
Old Frisian

Bar - Bar/Pub

Barde - Happened

Bargen - Pigs

Bargje - Spill

Barre - Happen

Barren - Event/Occurence

Barselona - Barcelona

Basearje - Based on

Bea - Offered
Ik, hy, sy, it

Bea - Prayed
Ik, hy, sy, it

Bea - Prayer

Beaen - Offered
Wy, jim, sy, jo

Beaen - Prayed
Wy, jim, sy, jo

Beaken - Beacon

Bealch - Body

Bealgje - Working hard

Beam - Tree

Beamke - Tree
Small

Beammen - Trees

Bean - Bean

Bean - Offered
Present Perfect

Bean - Prayed
Present Perfect

Beannen - Beans

Beantwurde - Replied
Ik, hy, sy, it

Beantwurden - Replied
Wy, jim, sy, jo

Beantwurdest - Reply (to)

Beantwurdest(e) - Replied

Beantwurdet - Replies
Hy, sy, it

Beantwurdzje - Reply (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Bear - Bear

Bearen - Bears

Bearke - Bear
Small

Beast - Offered

Beast - Prayed

Bêd - Bed

Bedarje - Land/Calm down (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Bedarre - Landed/Calmed down
Ik, hy, sy, it

Bedarren - Landed/Calmed down
Wy, jim, sy, jo

Bedarrest - Land/Calm down (to)

Bedarrest(e) - Landed/Calmed down

Bedarret - Lands/Calm downs
Hy, sy, it

Bedek - Cover up (to)
Ik

Bedekke - Cover up (to)
Wy, jim, sy, jo

Bedekst - Cover up (to)

Bedekt - Covers up
Hy, sy, it

Bêden - Beds

Bedjer - Ruin/Decay/Go bad (to)
Ik

Bedjerre - Food went bad/Ruined

Bedjerst - Ruin/Decay/Go bad (to)

Bedjert - Ruins/Decays
Hy, sy, it

Bedoar - Ruined/Decayed
Ik, hy, sy, it

Bedoaren - Ruined/Decayed
Wy, jim, sy, jo

Bedoarn - Ruined
Present Perfect

Bedoarst - Ruined/Decayed

Bedoel - Mean/Intend (to)
Ik

Bedoeld - Meant/Intended
Present Perfect

Bedoelde - Meant/Intended
Ik, hy, sy, it

Bedoelden - Meant/Intended
Wy, jim, sy, jo

Bedoeldest - Meant/Intended

Bedoele - Mean/Intend (to)
Wy, jim, sy, jo

Bedoelst - Mean/Intend (to)

Bedoelt - Means/Intends
Hy, sy, it

Bedriuw - Company/Enterprise/Business

Bedriuwen - Companies

Bedriuwke - Company/Enterprise/Business
Smaller

Beduts - Covered up
Ik, hy, sy, it

Bedutsen - Covered up
Wy, jim, sy, jo

Bedutst - Covered up

Bêdzje - Bed
Small

Befal - Give birth (to)
Ik

Befalle - Give birth (to)
Wy, jim, sy, jo

Befallen - Given birth
Present Perfect

Befalst- Give birth (to)

Befalt - Gives birth
Hy, sy, it

Befeiliging - Security

Befeiligje - Secure (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Befelje - Order/Command (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Befelle - Ordered/Commanded
Present Perfect

Befellest - Order/Command (to)

Befellet - Orders/Commands
Hy, sy, it

Beferzen - Frozen
Present Perfect

Befêstigje - Confirm

Befetsje - Contain (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Befette - Contained
Ik, hy, sy, it

Befetten - Contained
Wy, jim, sy, jo

Befettest - Contain (to)

Befettest(e) - Contained

Befettet - Contains
Hy, sy, it

Befiningen - Findings

Befoardere - Promoted
Ik, hy, sy, it

Befoarderen - Promoted
Wy, jim, sy, jo

Befoarderest - Promote (to)

Befoarderet - Promotes
Hy, sy, it

Befoarderje - Promote (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Befoel - Gave birth
Ik, hy, sy, it

Befoel - Ordered/Commanded
Ik, hy, sy, it

Befoelen - Gave birth
Wy, jim, sy, jo

Befoelen - Ordered/Commanded
Wy, jim, sy, jo

Befoelst - Gave birth

Befoelst - Ordered/Commanded

Befrear - Froze
Ik, hy, sy, it

Befrearen - Froze
Wy, jim, sy, jo

Befrearst - Froze

Befries - Freeze (to)
Ik

Befries - Freezes
Hy, sy, it

Befrieze - Freeze (to)
Wy, jim, sy, jo

Befrij - Free/Liberate (to)
Ik

Befrijd - Freed/Liberated
Present Perfect

Befrijde - Freed/Liberated
Ik, hy, sy, it

Befrijden - Freed/Liberated
Wy, jim, sy, jo

Befrijdest(e) - Freed/Liberated

Befrije - Free/Liberate (to)
Wy, jim, sy, jo

Befrijst - Free/Liberate (to)

Befrijt - Frees/Liberates
Hy, sy, it

Befyn - Find oneself/Be somewhere

Begean - Commit (to)
Ik

Begeane - Commit (to)
Wy, jim, sy, jo

Begearen - Desire

Begie - Commited
Ik, hy, sy, it

Begien - Commited
Present Perfect

Begiene(n) - Commited
Wy, jim, sy, jo

Begiest - Commit (to)

Begiest(e) - Commited

Begiet - Commits
Hy, sy, it

Begjin - Begin (to)
Ik

Begjinne - Begin
Wy, jim, sy, jo

Begjinst - Begin

Begjint - Begins
Hy, sy, it

Begraaf - Bury (to)
Ik

Begraafst - Bury

Begraaft - Buries
Hy, sy, it

Begrave - Bury (to)
Wy, jim, sy, jo

Begrepen - Understood
Wy, jim, sy, jo

Begrēta - Challenge
Old Frisian

Begriep - Understood
Ik, hy, sy, it

Begriepen - Understood
Wy, jim, sy, jo

Begriepst - Understood

Begripe - Understand
Wy, jim, sy, jo

Begroef - Buried
Ik, hy, sy, it

Begroefst - Buried

Begroeven - Buried
Wy, jim, sy, jo

Begrouwa - Bury
Old Frisian

Begrutting - Budget

Begryp - Understand (to)
Ik

Begrypst - Understand


Begrypt - Understands
Hy, sy, it

Begûn - Began
Ik, hy, sy, it

Begûnen - Began
Wy, jim, sy, jo

Begunna - Begin
Old Frisian

Begûnst - Began

Behâld - Keep/Retain (to)
Ik

Behâlde - Keep/Retain (to)
Wy, jim, sy, jo

Behâldst - Keep/Retain (to)

Behâldt - Keeps/Retains
Hy, sy, it

Behannele - Treated
Ik, hy, sy, it

Behannelen - Treated
Wy, jim, sy, jo

Behannelest - Treat (to)

Behannelest(e) - Treated

Behannelet - Treats
hy, sy, it

Behannelje - Treat (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Behein - Restrict (to)
Ik

Beheind - Restricted
Present perfect

Beheinde - Restricted
Ik, hy, sy, it

Beheinden - Restricted
Wy, jim, sy, jo

Beheindest - Restricted

Beheine - Restrict (to)
Wy, jim, sy, jo

Beheinst - Restrict (to)

Beheint - Restricts
Hy, sy, it

Behelje - Obtain (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Behelle - Obtained
Ik, hy, sy, it

Behellen - Obtained
Wy, jim, sy, jo

Behellest - Obtain (to)

Behellest(e) - Obtained

Behellet - Obtains
Hy, sy, it

Behold - Kept/Retained
Ik, hy, sy, it

Beholden - Kept/Retained
Wy, jim, sy, jo

Beholdst - Kept/Retained

Beide - Both

Beieria - Desire
Old Frisian

Bek - Back
Old Frisian

Bek - Beak

Bekeare - Reform (to)

Bekend - Known/Familiar

Beklaadzje - Guard (to)

Bekroadzje - Worry/Care about someone (to)

Bel - Bell

Belesting - Taxes

Belgje - Belgium

Belibbe - Experienced

Belied - Policy

Belje - Dial/Call (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Belle - Dialed/Called
Ik, wy, jim, sy, jo

Bellen - Dialed/Called
Wy, jim, sy, jo

Bellest - Dial/Call (to)

Bellest(e) - Dialed/Called

Bellet - Dials/Calls
Hy, sy, it

Belûk - Involve (to)
Ik

Belûke - Involve (to)
Wy, jim, sy, jo

Belûkst - Involve (to)

Belûkt - Involves
Hy, sy, it

Beluts - Involved
Ik, hy, sy, it

Belutsen - Involved
Wy, jim, sy, jo

Belutst - Involved

Benedīa - Bless
Old Frisian

Benei - Almost/Nearly

Bēnetaburch - Body
Old Frisian

Bēnete - Bones
Old Frisian

Benijd - Curious

Benithim - Below
Old Frisian

Beppe - Grandma/Granny

Beppe-sizzer - Granddaughter

Beppesizzer - Granddaughter

Bepraat - Discuss (to)
Ik

Bepraat - Discusses (to)
Hy, sy, it

Bepraatst - Discuss (to)

Bepraatten - Discussed
Wy, jim, sy, jo

Beprate - Discuss (to)
Wy, jim, sy, jo

Beprate - Discussed
Ik, hy, sy, it

Bepratest - Discussed

Berch - Mountain

Berch - Old Frisian

Berchgeit - Mountain goat

Berenda - Destroy
Old Frisian

Bergen - Mountains

Berik - Reach/Achieve (to)
Ik

Berikke - Reach/Achieve
Wy, jim, sy, jo

Berikst - Reach/Achieve

Berikt - Reaches/Achieves
Hy, sy, it

Berikte - Reached/Achieved
Ik, hy, sy, it

Berikten - Reached/Achieved
Wy, jim, sy, jo

Beriktest - Reached/Achieved

Berjocht - Message

Berjochten - Messages

Berjochtsje - Message
Small

Bern - Child/Children/Kid/Kids

Berna - Burn
Old Frisian

Berne - Born

Bernewein - Stroller/Pram/Baby carriage/Permabulator

Bernich - Childish

Bernige - Childish
Adjective

Bernje - Giving birth

Bernsbern - Grandchildren

Berntsje - Child/Kid
Small

Berop - Profession/Occupation

Berôve - Rob (to)
Wy, jim, sy, jo

Berte - Birth

Bertestiging - Birth rate

Berthene - Burden
Old Frisian

Beseach - Looked at
Ik, hy, sy, it

Beseachst - Looked at

Beseagen - Looked at
Wy, jim, sy, jo

Beset - Occupies
Hy, sy, it

Beset - Occupy (to)
Ik

Besetst - Occupy (to)

Besette - Occupied
Ik, hy, sy, it

Besette - Occupy (to)
Wy, jim, sy, jo

Besetten - Occupied
Wy, jim, sy, jo

Besettest - Occupied

Besiedzje - Sow (to)

Besiet - Owned/Possessed
Ik, hy, sy, it

Besieten - Owned/Possessed
Wy, jim, sy, jo

Besietst - Owned/Possessed

Besiker - Visitor

Besikers - Visitors

Besikest - Try/Visit (to)

Besiket - Tries/Visits
Hy, sy, it

Besit - Own/Possess (to)
Ik

Besit - Owns/Possesses
Hy, sy, it

Besit - Property/Possession

Besitst - Own/Possess (to)

Besitte - Own/Possess (to)
Wy, jim, sy, jo

Besitten - Owned/Possessed
Present Perfect

Besjen - Having a look

Besjit - Shoot at (to)
Ik

Besjit - Shoots at
Hy, sy, it

Besjitst - Shoot at (to)

Besjitte - Shoot at (to)
Wy, jim, sy, jo

Besjoch - Look at (to)
Ik

Besjochst - Look at (to)

Besjocht - Looks at
Hy, sy, it

Besjoen - Looked at
Present Perfect

Besjogge - Look at (to)
Wy, jim, sy, jo

Beskeat - Shot
Ik, hy, sy, it

Beskeaten - Shot
Wy, jim, sy, jo

Beskeatst - Shot

Beskerma - Protect
Old Frisian

Beskerme - Protected
Ik, hy, sy, it

Beskermen - Protected
Wy, jim, sy, jo

Beskermest - Protect (to)


Beskermest(e) - Protected

Beskermet - Protects
Hy, sy, it

Beskermje - Protect
Ik, wy, jim, sy, jo

Besketten - Shot
Present Perfect

Beskikber - Available

Beskoattele - Locked
Ik, hy, sy, it

Beskoattelen - Locked
Wy, jim, sy, jo

Beskoattelest - Lock (to)

Beskoattelest(e) - Locked

Beskoattelet - Locks
Hy, sy, it

Beskoattelje - Lock (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Beskôge - Considered
Ik, hy, sy, it

Beskôgen - Considered
Wy, jim, sy, jo

Beskôgest - Consider (to)

Beskôgest(e) - Considered

Beskôget - Considers
Hy, sy, it

Beskôgje - Consider (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Beskreau - Described
Ik, hy, sy, it

Beskreaun - Described
Present Perfect

Beskreaune(n) - Described
Wy, jim, sy, jo

Beskreaust - Described

Beskriuw - Describe (to)
Ik

Beskriuwe - Describe (to)
Wy, jim, sy, jo

Beskriuwst - Describe (to)

Beskriuwt - Describes
Hy, sy, it

Beskuldige - Blamed
Ik, hy, sy, it

Beskuldigen - Blamed
Wy, jim, sy, jo

Beskuldigest - Blame (to)

Beskuldigest(e) - Blamed

Beskuldiget - Blames
Hy, sy, it

Beskuldigje - Blame (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Besleat - Decided
Ik, hy, sy, it

Besleaten - Decided
Wy, jim, sy, jo

Besleatst - Decided

Besletten - Decided
Present Perfect

Besloep - Sneaked up
Ik, hy, sy, it

Besloepen - Sneaked up
Wy, jim, sy, jo

Besloepst - Sneaked up

Beslûp - Sneak up (to)
Ik

Beslûpe - Sneak up (to)
Wy, jim, sy, jo

Beslûpst - Sneak up (to)

Beslûpt - Sneaks up
Hy, sy, it

Beslút - Decide (to)
Ik

Beslút - Decides
Hy, sy, it

Beslút - Decision

Beslūta - Compromise
Old Frisian

Beslute - Decide

Beslute - Decide (to)
Wy, jim, sy, jo

Beslútst - Decide (to)

Besoarge - Delivered
Ik, hy, sy, it

Besoargen - Delivered
Wy, jim, sy, jo

Besoargest - Deliver (to)

Besoarget - Delivers
Hy, sy, it

Besoarging - Delivery

Besoargje - Deliver (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Besochst - Tried

Besocht - Tried
Ik, hy, sy, it

Besochten - Tried
Wy, jim, sy, jo

Besochtst - Tried/Visited

Besprek - Talk about/Discuss (to)
Ik

Besprekke - Talk about/Discuss (to)
Wy, jim, sy, jo

Besprekst - Talk about/Discuss (to)

Besprekt - Talks about/Discusses
Hy, sy, it

Bespruts - Talked about/Discussed
Ik, hy, sy, it

Besprutsen - Talked about/Discussed
Wy, jim, sy, jo

Besprutst - Talked about/Discussed

Bêst - Best

Bêst genôch - Fine
Phrase

Bestân - File

Bestean - Exist (to)
Ik

Besteane - Exist (to)
Wy, jim, sy, jo

Bestel - Order (to)
Ik

Bestel - Steal from (to)
Ik

Besteld - Ordered
Present Perfect

Bestelde - Ordered
Ik, hy, sy, it

Bestelden - Ordered
Wy, jim, sy, jo

Besteldest - Ordered

Bestelle - Order (to)
Wy, jim, sy, jo

Bestelle - Steal from (to)
Wy, jim, sy, jo

Bestellen - Stolen from
Present Perfect

Bestelst - Order (to)

Bestelst - Steal from (to)

Bestelt - Orders
Hy, sy, it

Bestelt - Steals from
Hy, sy, it

Bestie - Existed
Ik, hy, sy, it

Bestiel - Stole from
Ik, hy, sy, it

Bestielen - Stole from
Wy, jim, sy, jo

Bestielst - Stole from

Bestien - Existed
Present Perfect

Bestiene(n) - Existed
Wy, jim, sy, jo

Bestiest - Exist (to)

Bestiest(e) - Existed

Bestiet - Exists

Bestimming - Destination

Bestjer - Die of (to)
Ik

Bestjerre - Die of (to)
Wy, jim, sy, jo

Bestjerst - Die of (to)

Bestjert - Dies of
Hy, sy, it

Bestoar - Died of
Ik, hy, sy, it

Bestoaren - Died of
Wy, jim, sy, jo

Bestoarn - Died of
Present Perfect

Bestoarst - Died of

Bestowe - Pollinate

Bestride - Combat (to)
Wy, jim, sy, jo

Bestriden - Combated
Present Perfect

Bestried - Combated
Ik, hy, sy, it

Bestrieden - Combated
Wy, jim, sy, jo

Bestriedst - Combated
Hy, sy, it

Bestriid - Combat (to)
Ik

Bestriidst - Combat (to)

Bestriidt - Combats
Hy, sy, it

Besykje - Try/Visit (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Betelje - Pay
Ik, wy, jim, sy, jo

Betelle - Paid
Ik, hy, sy, it, wy, jim, sy, jo

Betellen - Paid
Wy, jim, sy, jo

Betellest - Pays

Betellest(e) - Paid

Betellet - Pay
Hy, sy, it

Betēna - Block
Old Frisian

Beth - Bath
Old Frisian

Bethankia - To thank
Old Frisian

Betiā - Cover
Old Frisian

Betiid - Early

Betiizje - Confuse

Betingst - Condition

Betink - Devise (to)
Ik

Betinke - Devise (to)
Wy, jim, sy, jo

Betinking - Commemoration/Memorial

Betinksel - Invention

Betinkst - Devise (to)

Betinkt - Devises
Hy, sy, it

Betochst - Devised

Betocht - Devised
Ik, hy, sy, it

Betochten - Devised
Wy, jim, sy, jo

Betsjinje - Handle/Serve/Operate (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Betsjinne - Handled/Served/Operated
Ik, hy, sy, it

Betsjinnen - Handled/Served/Operated
Wy, jim, sy, jo

Betsjinnest - Handle/Serve/Operate (to)

Betsjinnest(e) - Handled/Served/Operated

Betsjinnet - Handles/Serves/Operates
Hy, sy, it

Better - Better

Betteria - Improve/Make better
Old Frisian

Betterskip - Get well soon

Betûft - Experienced/Versed

Beveiliging - Security

Bewâld - Authority/Control/In power

Bewarje - Keep/Conserve (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Bewarre - Kept/Conserved
Ik, hy, sy, it

Bewarren - Kept/Conserved
Wy, jim, sy, jo

Bewarrest - Keep/Conserve

Bewarrest(e) - Kept/Conserved

Bewarret - Keeps/Conserves
Hy, sy, it

Beweech - Move (to)
Body
Ik

Beweechst - Move (to)

Beweechst(e) - Moved

Beweecht - Moves
Hy, sy, it

Beweegje - Move (to)
Wy, jim, sy, jo

Bewege - Moved
Ik, hy, sy, it

Bewegen - Moved
Wy, jim, sy, jo

Beweitsje - Guard (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Bewekke - Guarded
Ik, hy, sy, it

Bewekken - Guarded
Wy, jim, sy, jo

Bewekkest - Guard (to)

Bewekkest - Guarded

Bewekket - Guards
Hy, sy, it

Bewiis - Proof/Evidence

Bewiis - Prove
Ik

Bewiist - Prove


Bewiist - Proves
Hy, sy, it

Bewīsa - Prove
Old Frisian

Bewize - Prove
Wy, jim, sy, jo

Bewûndere - Admired
Ik, hy, sy, it

Bewûnderen - Admired
Wy, jim, sy, jo

Bewûnderest - Admire

Bewûnderest(e) - Admired

Bewûnderet - Admires
Hy, sy, it

Bewûnderje - Admire (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Bewust - Aware

Bezinestasjon - Gas station

Biāda - Give
Old Frisian

Bibel - Bible

Bibels - Bibles

Biblioteek - Library

Bid - Pray (to)
Ik

Bidde - Pray (to)
Wy, jim, sy, jo

Bidst - Pray (to)

Bidt - Prays
Hy, sy, it

Bied - Offer (to)
Ik

Biede - Offer (to)
Wy, jim, sy, jo

Biedst - Offer (to)

Biedt - Offers
Hy, sy, it

Bier - Beer

Biet - Bit
Ik, hy, sy, it

Bieten - Bit
Wy, jim, sy, jo

Bietst - Bit

Biezem - Besom/Broom

Bifela - Recommend
Old Frisian

Bihalva - Without/Apart from
Old Frisian

Bihrōpa - Raise alarm
Old Frisian

Biis - Crook/Rogue

Bij - Bee

Bijen - Bees

Bikenna - Acknowledge
Old Frisian

Bile - Axe/Hatchet

Bin - Am
Ik

Binda - Bind
Old Frisian

Bine - Bind (to)
Wy, jim, sy, jo

Binēi - Almost/Nearly
Old Frisian

Binne - Are
Wy, jim, sy, jo

Binnen - Inside

Birāvia - To rob
Old Frisian

Biseka - Deny
Old Frisian

Bisitta - Possess
Old Frisian

Bisitta - Property/Possession
Old Frisian

Biskrīva - Write down
Old Frisian

Bist - Are


Bist - Beast/Animal

Bistedokter - Veterinarian

Bisten - Animals

Bite - Bite
Wy, jim, sy, jo

Biten - Bitten
Present Perfect

Bitest - Bit

Bitetza - Take possession
Old Frisian

Bitter - Bitter

Biwēna - Expect
Old Frisian

Biweria - Confirm
Old Frisian

Bjinder - Scrubber

Bjirm - Verge

Bjusterbaarlik - Wonderful/Amazing/Lovely

Bjusterbaarlike - Wonderful/Amazing/Lovely
Adjective

Blaas - Blow (to)
Ik

Blaast - Blow

Blaast - Blows
Hy, sy, it

Blāt - Poor
Old Frisian

Blau - Blue

Blauwe - Blue
Adjective

Blaze - Blow (to)
Wy, jim, sy, jo

Blazen - Blown
Present Perfect

Bleat - Naked

Bleatsteld - Exposed

Bleau - Stayed
Ik, hy, sy, it

Bleaun - Stayed
Present Perfect

Bleaune(n) - Stayed
Wy, jim, sy, jo

Bleaust - Stayed

Blêd - Leaf/Paper

Blêdside - Page

Blêdsje - Leaf/Paper
Small

Bleek - Pale

Bleken - Turned out/Appearred
Present Perfect

Blet - Bled
Present Perfect

Blette - Bled
Ik, hy, sy, it

Bletten - Bled
Wy, jim, sy, jo

Blettest - Bled

Blêzje - Getting bald

Bliā - Blow
Old Frisian

Blied - Bleed (to)
Ik

Bliede - Bleed (to)
Wy, jim, sy, jo

Bliedst - Bleed (to)

Bliedt - Bleeds
Hy, sy, it

Bliek - Turned out/Appearred
Ik, hy, sy, it

Blieken - Turned out/Appearred
Wy, jim, sy, jo

Bliekst - Turned out/Appearred

Blier - Blister

Blies - Blew
Ik, hy, sy, it

Bliest - Blew

Bliezen - Blew
Wy, jim, sy, jo

Bliid - Happy/Blithe

Blike - Turn out/Appear (to)
Wy, jim, sy, jo

Blikstiender - Holy shit/Bloody hell

Blinder - Damn it

Bline - Blind
Adjective

Blink - Shine (to)
Ik

Blinke - Shine (to)
Wy, jim, sy, jo

Blinkst - Shine (to)

Blinkt - Shines
Hy, sy, it

Bliuw - Stay
Ik

Bliuwe - Stay
Wy, jim, sy, jo

Bliuwst - Stay


Bliuwt - Stays
Hy, sy, it

Blōd - Blood
Old Frisian

Blōdich - Bloody
Old Frisian

Blōdrene - Bleeding
Old Frisian

Bloed - Blood

Bloeddruk - Blood pressure

Blokkearje - Block (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Blokkearre - Blocked
Ik, hy, sy, it

Blokkearren - Blocked
Wy, jim, sy, jo

Blokkearrest - Block (to)

Blokkearrest(e) - Blocked

Blokkearret - Blocks
Hy, sy, it

Blom - Bloom/Flower/Blossom

Blomke - Bloom/Flower/Blossom
Small

Blommen - Flowers

Blonk - Shined
Ik, hy, sy, it

Blonken - Shined
Wy, jim, sy, jo

Blonkst - Shined

Bluodderich - Bloody

Blyk - Turn out/Appear (to)
Ik

Blykber - Apparently

Blykst - Turn out/Appear (to)

Blykt - Turns out/Appears
Hy, sy, it

Blyn - Blind

Boadskip - A big message

Boadskippen - Shopping/Groceries

Boaiem - Bottom

Board - Plate

Boarden - Plates

Boargemaster - Burgomaster/Mayor

Boarje - Drill (to)

Boarne - Roots/Source

Boarst - Breast/Chest

Boarstele - Brushed
Ik, hy, sy, it

Boarstelen - Brushed
Wy, jim, sy, jo

Boarstelje - Brush (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Boarstelst - Brush (to)

Boarstelst - Brush (to)

Boarstelst(e) - Brushed

Boarstelt - Brushes
Hy, sy, it

Boarsten - Breasts

Boarte - Played
Ik, hy, sy, it

Boarten - Played
Wy, jim, sy, jo

Boartersguod - Toys

Boartest - Play


Boartest(e) - Played

Boartet - Plays
Hy, sy, it

Boartsje - Play
Ik, wy, jim, sy, jo
(As in children that play)

Boask - Engagement/Betrothal

Boaske - Married
Ik, hy, sy, it

Boasken - Married
Wy, jim, sy, jo

Boaskest - Marry (to)

Boaskest(e) - Married

Boasket - Marries
Hy, sy, it

Boaskje - Marry (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Boat - Boat

Boatsje - Boat
Small

Boatten - Boats

Bocht - Bend/Turn/Curve

Boda - Messenger
Old Frisian

Bodskip - Message
Old Frisian

Boei - Buoy

Boek - Book

Boekekast - Bookcase

Boeken - Books

Boekje - Book
Small

Boer - Farmer

Boerd - Sign/Traffic sign

Boete - Fine/Penalty

Bôge - Bow

Bôgen - Bows

Bôgesjitter - Archer

Bok - Book
Old Frisian

Bôle - Bread

Bolle - Bull

Bonke - Bone

Bonken - Bones

Bonkerak - Skeleton

Bonkje - Bone
Small

Boppa - Above
Old Frisian

Boppe - Above

Boppedat - Besides

Bosk - Woods/Forest

Bot - Very

Bots - Shovel/Spade

Bou - Build (to)
Ik

Boud - Built
Present Perfect

Boude - Built
Past time
Ik, hy, sy, it

Bouden - Built
Past time
Wy, jim, sy, jo

Boudest - Built
Past time

Boust - Build


Bout - Builds
Hy, sy, it

Bouwe - Build
Wy, jim, sy, jo

Bova - Above
Old Frisian

Brân - Burn/Fire
Ik

Brand - Burn/Fire
Old Frisian

Brândjoer - Very expensive

Brâne - Burn
Wy, jim, sy, jo

Brânst - Burn


Brânt - Burns
Hy, sy, it

Brânwacht - Fire department

Brea - Rye bread

Brea-iten - Breakfast

Brēda - Broad
Old Frisian

Brede - Broad
Adjective

Breed - Broad

Brêge - Bridge

Brêgen - Bridges

Breid - Bride

Breinroer - Furious

Brek - Break (to)
Ik

Breka - Break
Old Frisian

Brekke - Break
Wy, jim, sy, jo

Brekst - Break


Brekt - Breaks
Hy, sy, it

Brenga - Bring
Old Frisian

Bret - Bred
Present Perfect

Brette - Bred
Ik, hy, sy, it

Bretten - Bred
Wy, jim, sy, jo

Brettest - Bred

Briāst - Breast
Old Frisian

Bried - Breed (to)
Ik

Briede - Breed (to)
Wy, jim, sy, jo

Briedst - Breed (to)

Briedt - Breeds
Hy, sy, it

Brike - Crooked
Adjective

Bril - Glasses

Brillen - Glasses
Plural

Bring - Bring (to)
Ik

Bringe - Bring
Wy, jim, sy, jo

Bringst - Bring


Bringt - Brings
Hy, sy, it

Brinzgje - Roar/Roaring

Brochst - Brought


Brocht - Brought
Ik, hy, sy, it

Brochten - Brought
Wy, jim, sy, jo

Broek - Jeans/Pants

Broeken - Jeans/Pants
Plural

Broer - Brother

Broerke - Brother
Younger

Brother - Brother
Old Frisian

Brûk - Use

Brook - Old English

Brûke - Use
Wy, jim, sy, jo

Brûkst - Use


Brûkste - Used
Past time


Brûkt - Use
Hy, sy, it

Brûkte - Used
Past time
Ik, hy, sy, it

Brûkten - Used
Past time
Wy, jim, sy, jo

Brún - Brown

Brune - Brown
Adjective

Bruts - Broke
Ik, hy, sy, it

Brutsen - Broke
Wy, jim, sy, jo

Brutst - Broke


Bryk - Crooked

Būc - Belly
Old Frisian

Bûch - Bend (to)
Ik

Bûchst - Bend (to)

Bûcht - Bends
Hy, sy, it

Buert - Neighbourhood

Bûgd - Bent
Present Perfect

Bûgde - Bent
Ik, hy, sy, it

Bûgden - Bent
Wy, jim, sy, jo

Bûgdest - Bent

Bûge - Bend (to)
Wy, jim, sy, jo

Bûgel - Brace/Bracket

Búk - Belly/Tummy

Búkje - Belly/Tummy
Small

Bûlchjes - Bubbles

Bûn - Bound
Ik, hy, sy, it

Bûnen - Bound
Wy, jim, sy, jo

Bûnst - Bound

Buorden - Signs/Traffic signs

Buorkerij - Farm

Buorkje - Farming
(Working as a farmer)

Buorren - Neighbours

Burd - Beard

Buro - Desk

Bus - Bus

Bûse - Pocket

Bussen - Busses

Bûten - Outside

Bûtengewoan - Extraordinary/Out of the ordinary

Bûtenlanner - Foreigner

Bûtenlânsk - Foreign

Bûtenwenstich - Extraordinary/Out of the ordinary

Bûter - Butter

Bûthús - Cowhouse

Bûzen - Pockets

By - By/To/At

Bylje - Bark/Barking

Byn - Bind
Ik

Bynst - Bind


Bynt - Binds
Hy, sy, it

Bysûnder - Special/Particulary

Byt - Bite
Ik, hy, sy, it

Bytst - Bite


Bywurking - Side effect


Submit a Word

Sykje in wurd!
Search a word!
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). An organization which is responsible for learnfrisian.com.
Frisian Wordbook

FREE
VIEW