-Random Frisian Word-
Ûnderskiede - Distinguish (to)
Wy, jim, sy, jo

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

There are currently 280 Words in this directory beginning with the letter D.
Dage - Dawn

Dagen - Days

Dak - Roof

Daksgoate - Gutter

Damje - Checkers/Draughts

Dapper - Brave

Dappere - Brave
Adjective

Dat - That

Dāth - Death
Old Frisian

De - The

Dea - Death/Dead

Deade - Killed/Murdered
Ik, hy, sy, it

Deaden - Killed/Murdered
Wy, jim, sy, jo

Deadest - Kill/Murder (to)

Deadest(e) - Killed/Murdered

Deadet - Kills/Murders
Hy, sy, it

Deadlik - Deadly

Deadzje - Kill/Murder (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Deafet - Coffin

Deagean - Dying

Deaker - Devil

Deaktivearje - Deactivate (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Deaktivearre - Deactivated
Ik, hy, sy, it

Deaktivearren - Deactivated
Wy, jim, sy, jo

Deaktivearrest - Deactivate (to)

Deaktivearret - Deactivates
Hy, sy, it

Deale - Devil

Deaplak - Mole

Deare - Harm

Dēd - Deed
Old Frisian

Deensk - Danish

Definiearje - Define (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Definiearre - Defined
Ik, hy, sy, it

Definiearren - Defined
Wy, jim, sy, jo

Definiearrest - Define (to)

Definiearrest(e) - Defined

Definiearret - Defines
Hy, sy, it

Dei - Day

Deiljocht - Daylight

Deimannich - A few days

Deisk - Daily

Deistich - Daily

Deistige - Daily
Adjective

Dek - Cover (to)
Ik

Dekke - Cover (to)
Wy, jim, sy, jo

Dekst - Cover (to)

Dekt - Covers
Hy, sy, it

Del - Down/Going down

Dēla - Decide
Old Frisian

Delhelje - Take down (to)

Deljaan - Lay down (to)

Delsetting - Settlement/Colony

Delwâdzje - Kick down (to)

Demokrasy - Democracy

Demonstrearje - Demonstrate (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Demonstrearre - Demonstrated
Ik, hy, sy, it

Demonstrearren - Demonstrated
Wy, jim, sy, jo

Demonstrearrest - Demonstrate (to)

Demonstrearrest(e) - Demonstrated

Demonstrearret - Demonstrates
Hy, sy, it

Denemark - Denmark

Deponearje - Deposit (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Deponearre - Deposited
Ik, hy, sy, it

Deponearren - Deposited
Wy, jim, sy, jo

Deponearrest - Deposit (to)

Deponearrest(e) - Deposited

Deponearret - Deposits
Hy, sy, it

Dêr - There

Dêrearne - Somewhere there

Dêrom - That's why

Desimber - December

Dialekt - Dialect

Diamant - Diamond

Die - Did
Ik, hy, sy, it

Died - Deed

Diel - Part

Diel - Share (to)
Ik

Dielde - Shared
Ik, hy, sy, it

Dielden - Shared
Wy, jim, sy, jo

Dieldest - Shared

Diele - Share (to)
Wy, jim, sy, jo

Dielst - Share (to)

Dielt - Shares
Hy, sy, it

Dien - Done
Present Perfect

Diene - Did
Wy, jim, sy, jo

Dier - Animal

Diest - Did

Digerje - Stare/Gaze

Diggel - Shard

Diktearje - Dictate (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Diktearre - Dictated
Ik, hy, sy, it

Diktearren - Dictated
Wy, jim, sy, jo

Diktearrest - Dictate (to)

Diktearrest(e) - Dictate (to)

Diktearret - Dictates
Hy, sy, it

Ding - Thing

Dingen - Things

Diōvel - Devil
Old Frisian

Diskusearje - Discuss/Argue (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Diskusearre - Discussed/Argued
Ik, hy, sy, it

Diskusearren - Discussed/Argued
Wy, jim, sy, jo

Diskusearrest - Discuss/Argue (to)

Diskusearrest(e) - Discussed/Argued

Diskusearret - Discusses/Argues
Hy, sy, it

Diskusje - Discussion

Disse - This
Old Frisian

Dīst - Daily
Old Frisian

Dit - This

Divelje - Curse/Swear (to)

Dize - Mist

Dizich - Misty/Vague

Dizze - This
Specific object, this one

Djar - Animal
Old Frisian

Djerre - Yolk

Djip - Deep

Djipte - Depth

Djoer - Expensive

Djoere - Expensive
Adjective

Do - Dove/Pigeon

Do - You

Do(w) - Bye

Doalhôf - Maze

Doar - Dare (to)
Ik

Doar - Door

Doaral - Daredevil

Doaren - Dared
Present Perfect

Doarke - Door
Small

Doarmje - Wander around

Doarp - Town/Village

Doarpen - Towns/Villages

Doarpke - Town/Village
Small

Doarre - Dare
Wy, jim, sy, jo

Doarren - Doors

Doarst - Dare (to)


Doarst - Dared
Ik, hy, sy, it

Doarsten - Dare
Wy, jim, sy, jo

Doart - Dares
Hy, sy, it

Doaske - Box
Small

Doaze - Box

Doazen - Boxes

Doch - Do
Ik

Dochs - Yet

Dochst - Do


Docht - Does
Hy, sy, it

Dochter - Daughter

Doe - Then

Doek - Cloth

Doek - Dove
Ik, hy, sy, it

Doeken - Dove
Wy, jim, sy, jo

Doekje - Cloth
Small

Doekst - Dove

Doel - Goal

Doetiid - Past time

Dôf - Deaf

Dofke - Amount

Dogge - Do
Wy, jim, sy, jo

Dokter - Doctor

Doktersguod - Medicine/Drugs

Dōl - Cloth
Old Frisian

Dolfyn - Dolphin

Dom - Stupid/Not smart

Dominearje - Dominate

Donaasje - Donation

Donderdeldoekje - Parachute

Donearje - Donate

Dosint - Teacher

Dou - You
Older

Draach - Carry/Wear/Bear
Ik

Draachst - Carry/Wear/Bear

Draacht - Carries/Wears/Bears
Hy, sy, it

Draaf - Trot/Run (to)
Ik

Draafst - Trot, Run

Draaft - Trots, Run
Hy, sy, it

Draak - Dragon

Draakjefleane - Flying a kite

Draek - Dragon
Older

Drage - Carry/Wear/Bear
Wy, jim, sy, jo

Drave - Trot, Run
Wy, jim, sy, jo

Dream - Dream (to)
Ik

Dreamde - Dreamed
Past time
Ik, hy, sy, it

Dreamden - Dreamed
Wy, jim, sy, jo

Dreamdest - Dreamed

Dreame - Dream
Wy, jim, sy, jo

Dreamen - Dreams
Plural

Dreamer - Dreamer

Dreamst - Dream


Dreamt - Dreams
Hy, sy, it

Dreech - Slow/Hard/Difficult/Tough

Drege - Slow/Hard/Difficult/Tough
Adjective

Dreger - Slower

Dridze - Wet earth

Driging - Threat

Driigje - Threaten

Drink - Drink
Ik

Drinka - Drink
Old Frisian

Drinke - Drink
Wy, jim, sy, jo

Drinkst - Drink


Drinkt - Drinks
Hy, sy, it

Driuw - Float
Ik

Driuwe - Float
Wy, jim, sy, jo

Driuwsân - Drift-sand/Quicksand

Driuwst - Float


Driuwt - Floats
Hy, sy, it

Drôch - Delusion/Mirage

Drôchbyld - Illusion

Drochten - Lord
Old Frisian

Droech - Carried/Wore
Ik, hy, sy, it

Droechst - Carried/Wore

Droegen - Carried/Wore
Wy, jim, so, sy

Drok - Busy

Drompel - Threshold/Speed breaker

Dronk - Drank
Past time
Ik, hy, sy, it

Dronken - Drank
Past time
Wy, jim, sy, jo

Dronkst - Drank
Past time

Drôvich - Sad

Drôvige - Sad
Adjective

Drûch - Dry

Drúf - Grape

Drûge - Dry
Adjective

Drûger - Dryer

Druk - Pressure

Druk - Push (to)
Ik

Drukke - Pushes
Wy, jim, sy, jo

Drukst - Push


Drukt - Pushes
Hy, sy, it

Drukte - Pushed
Ik, hy, sy, it

Drukten - Pushed
Wy, jim, sy, jo

Druktest - Pushed

Druven - Grapes

Drynthia - Drink
Old Frisian

Dû - You

Thou - Old English

Dûbel - Double

Dûbele - Double
Adjective

Dûbelgonger - Look-alike

Dúdlik - Clear/Clearly/Obvious

Dúdlike - Clear/Clearly/Obvious
Adjective

Dûk - Dent

Dûk - Dive (to)
Ik

Dûkboat - Submarine

Dûke - Dive
Wy, jim, sy, jo

Dûker - Diver

Dûkst - Dive


Dûkt - Dives
Hy, sy, it

Dulde - Tolerated
Ik, hy, sy, it

Dulden - Tolerated
Wy, jim, sy, jo

Duldest - Tolerate (to)

Duldest(e) - Tolerated

Duldet - Tolerates
Hy, sy, it

Duldzje - Tolerate (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Dûm - Furious/Really angry/Mad

Dûmny - Pastor/Father

Dún - Dune

Dûnker - Dark/Darkness
Dutch influence

Dûnse - Danced
Ik, hy, sy, it

Dûnsen - Danced
Wy, jim, sy, jo

Dûnsest - Dance (to)

Dûnsest(e) - Danced

Dûnset - Dances
Hy, sy, it

Dûnsje - Dance (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Duorje - Last/Endure

Duorret - Last/Endure
It

Dûs - Shower

Dus - So/Thus

Duts - Covered
Ik, hy, sy, it

Dutsen - Covered
Wy, jim, sy, jo

Dútsk - German

Dútske - German
Adjective

Dútslân - Germany

Dutst - Covered

Duvel - Devil

Dûzelich - Dizzy

Dûzich - Dizzy

Dwaande - Busy/Doing stuff

Dwerch - Dwarf

Dwêste - Extinguish

Dwylljocht - Wandering light

Dy - Those/That/You

Dyk - Dike/Road

Dyn - Your

Dysels - Yourself


Submit a Word

Sykje in wurd!
Search a word!
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). An organization which is responsible for learnfrisian.com.
Frisian Wordbook

FREE
VIEW