-Random Frisian Word-
Tastimming - Permission

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

There are currently 132 Words in this directory beginning with the letter E.
Ea - Ever

Each - Eye

Eachbrau - Eyebrow

Eachbrauwen - Eyebrows

Eachje - Eye
Small

Eagen - Eyes

Ealjebij - Bee

Ealstien - Gemstone/Gem

Eamele - Whined/Complained
Ik, hy, sy, it

Eamelen - Whined/Complained
Wy, jim, sy, jo

Eameler - Ant

Eamelest - Whine/Complain (to)

Eamelest(e) - Whined/Complained

Eamelet - Whines/Complains
Hy, sy, it

Eamelje - Whine/Complain
Ik, wy, jim sy, jo

Eangje - Fear/Dread

Eangst - Fear/Anxious

Eangstich - Anxious

Eangstige - Anxious
Adjective

Ear - Ear

Eare - Honored
Ik, hy, sy, it

Earen - Ears

Earen - Honored
Wy, jim, sy, jo

Earest - Honor (to)

Earest(e) - Honored

Earet - Honors
Hy, sy, it

Earje - Honor (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Earke - Ear
Small

Earlik - Honest

Earlike - Honest
Adjective

Earm - Arm

Earm - Poor

Earmbân - Bracelet

Earme - Poor
Adjective

Earmke - Arm
Small

Earmpykje - Ladybug/Ladybird

Earmsholte - Armpit

Earmtakke - Elbow

Earn - Eagle

Earne - Somewhere/Anywhere

Earnje - Earnestly/Seriously

Earrebarre - Stork

Earring - Earring

Earste - First

Earstehelpdoaze - First aid kit

Eartiids - Past

Easke - Demanded
Ik, hy, sy, it

Easken - Demanded
Wy, jim, sy, jo

Easkest - Demand

Easkest(e) - Demanded

Easket - Demand
Hy, sy, it

Easkje - Demand
Wy, jim, sy, jo

East - East

Easten - Eastern

Eastenryk - Austria

Eat - Something

Edysje - Edition

Efkes - For a moment

Efter - Behind/After

Efterdoar - Back door

Eftergrûn - Background

Efterkumand - Descendant
Old Frisian

Efternamme - Last name/Surname

Egypte - Egypt

Eigen - Eigen
Old Frisian

Eigen - Own

Eigenskipswurd - Adjective

Eilân - Island

Eilannen - Islands

Ein - Duck

Ein - End

Eindigest - End/Finish (to)

Eindiget - Ends/Finishes
Hy, sy, it

Eindigje - End/Finish (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Einige - Ended/Finished
Ik, hy, sy, it

Einigen - Ended/Finished
Wy, jim, sy, jo

Einigest(e) - Ended/Finished

Einleas - Endless

Eins - Actually/Truly

Ek - Also

Ekonomy - Economy

Eksamen - Exam

Eksopearje - Exhibit (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Eksopearre - Exhibited
Ik, hy, sy, it

Eksopearren - Exhibited
Wy, jim, sy, jo

Eksopearrest - Exhibit (to)

Eksopearrest(e) - Exhibited

Eksopearret - Exhibits
Hy, sy, it

Ekspedysje - Expedition

Eksperimint - Experiment

Eksploazje - Explosion

Ekstra - Extra

Eland - Moose

Elektrisiteit - Electricity

Elektrysk - Electric

Eliminearje - Eliminate (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Eliminearre - Eliminated
Ik, hy, sy, it

Eliminearren - Eliminated
Wy, jim, sy, jo

Eliminearrest - Eliminate (to)

Eliminearrest(e) - Eliminated

Eliminearret - Eliminates
Hy, sy, it

Elkenien - Everyone

Elkoar - Each other

Ellemachtiande - Almighty
Old Frisian

Ellic - Every
Old Frisian

Eltse - Each

Eltsenien - Everyone

Emigraasje - Emigration

Emmer - Ever
Old Frisian

Emoasje - Emotion

En - And

Enerzjy - Energy

Enōch - Enough
Old Frisian

Ensafuorthinne - And so on/Etcetera

Entûsjasme - Enthusiasm

Eptich - Decent/Dignified/Genteel

Erch - Bad

Erfguod - Heritage

Erfskip - Heritage

Ervest - Inherit (to)

Ervet - Inherits
Hy, sy, it

Ervje - Inherit (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Eskalearje - Escalate (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Eskalearre - Escalated
Ik, hy, sy, it

Eskalearren - Escalated
Wy, jim, sy, jo

Eskalearrest - Escalate (to)

Eskalearrest(e) - Escalated

Eskalearret - Escalates
Hy, sy, it

Europa - Europe

Evel - Evil
Old Frisian

Evolúsje - Evolution

Ezel - Donkey


Submit a Word

Sykje in wurd!
Search a word!
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). An organization which is responsible for learnfrisian.com.
Frisian Wordbook

FREE
VIEW