-Random Frisian Word-
Dúdlike - Clear/Clearly/Obvious
Adjective

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

There are currently 1142 Words in this directory beginning with the letter F.
Faak - Often

Faaks - Maybe/Perhaps

Faam - Girlfriend

Fabryk - Factory

Fage - Swept/Wiped
Ik, hy, sy, it

Fagen - Swept/Wiped
Wy, jim, sy, jo

Fagest - Swept/Wiped

Fakânsje - Vacation/Holiday

Fakatuere - Job opening

Faksin - Vaccine

Faksinearje - Vaccinate (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Faksinearre - Vaccinated
Ik, hy, sy, it

Faksinearren - Vaccinated
Wy, jim, sy, jo

Faksinearrest - Vaccinate (to)

Faksinearrest(e) - Vaccinated

Faksinearret - Vaccinates
Hy, sy, it

Fal - Fall
Ik

Fâldzje - Fold

Fâle - Trap

Falla - Fall
Old Frisian

Falle - Fall
Wy, jim, sy, jo

Fallen - Fallen
Present Perfect

Falsk - False/Evil

Falst - Fall


Falt - Falls
Hy, sy, it

Famke - Girl

Famkes - Girls

Fan - Of

Fang - Catch (to)
Ik

Fange - Catch
Wy, jim, sy, jo

Fangst - Catch


Fangt - Catches
Hy, sy, it

Fanille - Vanilla

Fanke - Girl

Fannacht - Tonight/Last night

Fansels - Of course/Obviously

Fantasearje - Fanatasize

Fantastysk - Fantastic

Far - Sail (to)
Ik

Fariearje - Vary (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Fariearre - Varied
Ik, hy, sy, it

Fariearren - Varied
Wy, jim, sy, jo

Fariearrest - Vary (to)

Fariearrest(e) - Varied

Fariearret - Varies
Hy, sy, it

Farre - Sail
Wy, jim, sy, jo

Farsk - Fresh

Fart - Sails
Hy, sy, it

Farwe - Color/Colour/Hue/Paint

Farwol - Farewell

Fazelje - Whisper

Fear - Feather


Fear - Sailed
Ik, hy, sy, it

Fearboat - Ferry

Fearen - Feathers

Fearen - Sailed
Wy, jim, sy, jo

Fearke - Feather
Small

Fearker - Binoculars

Fearn - Sailed
Present Perfect

Fearnsjier - Quarter of a year

Fearrekiker - Binoculars

Fearst - Sailed

Feart - Canal

Febrewaris - February

Feder - Father
Old Frisian

Fee - Fairy

Feest - Feast/Party

Fei - Swipe (to)
Ik

Feie - Swipe
Wy, jim, sy, jo

Feilich - Safe/Secure

Feilige - Safe/Secure
Adjective

Feint - Boyfriend

Feist - Swipe

Feit - Swipes
Hy, sy, it

Fel - Skin/Hide

Feld - Field
Old Frisian

Fēle - Touch
Old Frisian

Fele - Very
Old Frisian

Fenne - Meadow
Old Frisian

Ferantwurdlik - Responsible/Answerable

Ferantwurdlike - Responsible/Answerable
Adjective

Ferantwurdlikheden - Responsibilities

Ferantwurdlikheid - Responsibility

Ferantwurdzje - Answer for/Justify

Feravensearje - Disarray/Disarrange

Ferbaarnd - Burned
Present Perfect

Ferbân - Connection/Relation

Ferbea - Forbade
Ik, hy, sy, it

Ferbean - Forbidden
Present Perfect

Ferbeane(n) - Forbade
Wy, jim, sy, jo

Ferbeast - Forbade

Ferbergest - Hide (to)

Ferberget - Hides
Hy, sy, it

Ferbergje - Hide (to)
An object
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferbettere - Improved
Ik, hy, sy, it

Ferbetteren - Improved
Wy, jim, sy, jo

Ferbetterest - Better/Improve (to)

Ferbetterest(e) - Improved

Ferbetteret - Betters/Improves
Hy, sy, it

Ferbetterje - Better/Improve (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferbied - Forbid (to)
Ik

Ferbiede - Forbid
Wy, jim, sy, jo

Ferbiedst - Forbid

Ferbine - Connect/Link
Wy, jim, sy, jo

Ferbjusterje - Confuse/Baffle/Obscure

Ferbleau - Stayed
Ik, hy, sy, it

Ferbleaun - Stayed
Present Perfect

Ferbleaune(n) - Stayed
Wy, jim, sy, jo

Ferbleaust - Stayed

Ferbline - Blinded

Ferbliuw - Residence/Stay/Paddock

Ferbliuw - Stay (to)
Ik

Ferbliuwe - Stay (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferbliuwst - Stay (to)

Ferbliuwt - Stays
Hy, sy, it

Ferbod - Prohibition

Ferbrek - Break up (to)
Ik

Ferbrekke - Break up (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferbrekst - Break up (to)

Ferbrekt - Breaks up
Hy, sy, it

Ferbruts - Broke up
Ik, hy, sy, it

Ferbrutsen - Broke up
Wy, jim, sy, jo

Ferbrutst - Broke up

Ferbûn - Connected

Ferbûnen - Connected
Wy, jim, sy, jo

Ferbûnst - Connected

Ferburch - Hid
Ik, hy, sy, it

Ferburchst - Hid

Ferburgen - Hid
Wy, jim, sy, jo

Ferbyldzje - Imagine (to)

Ferbyn - Connect/Link
Ik

Ferbynst - Connect/Link


Ferbynt - Connects/Links
Hy, sy, it

Ferdegigje - Defend

Ferdie - Wasted
Ik, hy, sy, it

Ferdiel - Divide/Split (to)
Ik

Ferdield - Divided
Present Perfect

Ferdielde - Divided
Ik, hy, sy, it

Ferdielden - Divided
Wy, jim, sy, jo

Ferdieldest - Divided

Ferdiele - Divide/Split (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferdielst - Divide/Split (to)

Ferdielt - Divides/Splits
Hy, sy, it

Ferdien - Wasted
Present Perfect

Ferdiene(n) - Wasted
Wy, jim, sy, jo

Ferdiest - Wasted

Ferdigene - Defended
Ik, hy, sy, it

Ferdigenen - Defended
Wy, jo, jim, sy

Ferdigenest - Defend (to)

Ferdigenest(e) - Defended

Ferdigenet - Defend (to)
Hy, sy, it

Ferdigenje - Defend (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferdivedaasje - Entertainment

Ferdjipje - Think deeply (to)

Ferdjipping - Floor/Story

Ferdoch - Waste (to)
Ik

Ferdochst - Waste (to)

Ferdocht - Wastes
Hy, sy, it

Ferdogge - Waste (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferdomme - Damn

Ferdôve - Deafened
Ik, hy, sy, it

Ferdôven - Deafened
Wy, jim, sy, jo

Ferdôvest - Deafen

Ferdôvest(e) - Deafened

Ferdôvet - Deafens
Hy, sy, it

Ferdôvje - Deafen (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferdrach - Treaty/Pact

Ferdrink - Drown (to)
Ik

Ferdrinke - Drown (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferdrinkst - Drown (to)

Ferdrinkt - Drowns
Hy, sy, it

Ferdronk - Drowned
Ik, hy, sy, it

Ferdronken - Drowned
Wy, jim, sy, jo

Ferdronkst - Drowned

Ferdûbele - Doubled
Ik, hy, sy, it

Ferdûbelen - Doubled
Wy, jim, sy, jo

Ferdûbelest - Double (to)

Ferdûbelest(e) - Doubled

Ferdûbelet - Doubles
Hy, sy, it

Ferdûbelje - Double (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferduorje - Endure (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferduorre - Endured
Ik, hy, sy, it

Ferduorren - Endured
Wy, jim, sy, jo

Ferduorrest - Endure (to)

Ferduorrest(e) - Endured

Ferduorret - Endures
Hy, sy, it

Ferdwine - Disappear/Vanish (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferdwûn - Disappeared
Ik, hy, sy, it

Ferdwûnen - Disappeared
Wy, jim, sy, jo

Ferdwûnst - Disappeared

Ferdwyn - Disappear/Vanish (to)
Ik

Ferdwynst - Disappear/Vanish (to)

Ferdwynt - Disappears/Vanishes
Hy, sy, it

Fere - Profit
Old Frisian

Fereale - In love

Fereaske - Required
Ik, hy, sy, it

Fereasken - Required
Wy, jim, sy, jo

Fereaskest - Require (to)

Fereaskest(e) - Required

Fereasket - Requires
Hy, sy, it

Fereaskje - Require (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferfalske - Falsified
Ik, hy, sy, it

Ferfalsken - Falsified
Wy, jim, sy, jo

Ferfalskest - Falsify (to)

Ferfalskest(e) - Falsified

Ferfalsket - Falsifies
Hy, sy, it

Ferfalskje - Falsify (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferfang - Replace (to)
Ik

Ferfange - Replace (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferfangst - Replace (to)

Ferfangt - Replaces
Hy, sy, it

Ferfeel - Bore (to)
Ik

Ferfeeld - Bored
Present Perfect

Ferfeelde - Bored
Ik, hy, sy, it

Ferfeelden - Bored
Wy, jim, sy, jo

Ferfeeldest - Bored

Ferfeelst - Bore (to)

Ferfeelt - Bores
Hy, sy, it

Ferfele - Bore (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferfelje - Molt (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferfelle - Molted
Ik, hy, sy, it

Ferfellen - Molted
Wy, jim, sy, jo

Ferfellest - Molt (to)

Ferfellest(e) - Molted

Ferfellet - Molts
Hy, sy, it

Ferfetsje - Resume (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferfette - Resumed
Ik, hy, sy, it

Ferfetten - Resumed
Wy, jim, sy, jo

Ferfettest - Resume (to)

Ferfettest(e) - Resumed

Ferfettet - Resumes
Hy, sy, it

Ferfier - Transport

Ferfoarming - Transformation/Distortion

Ferfolje - Fulfill (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferfolla - Fulfill
Old Frisian

Ferfolle - Fulfilled
Ik, hy, sy, it

Ferfollen - Fulfilled
Wy, jim, sy, jo

Ferfollest - Fulfill (to)

Ferfollest(e) - Fulfilled

Ferfollet - Fulfills
Hy, sy, it

Ferfong - Replaced
Ik, hy, sy, it

Ferfongen - Replaced
Wy, jim, sy, jo

Ferfongst - Replaced
Hy, sy, it

Ferfyskje - Refresh

Fergean - Perish/Rot (to)
Ik

Fergeane - Perish/Rot (to)
Wy, jim, sy, jo

Fergeat - Forgot
Ik, hy, sy, it

Fergeaten - Forgot
Wy, jim, sy, jo

Fergeatst - Forgot

Fergees - For free

Fergetten - Forgotten

Fergie - Perished/Rotted
Ik, hy, sy, it

Fergien - Perished/Rotted
Present Perfect

Fergien(e) - Perished/Rotted
Wy, jim, sy, jo

Fergiest - Perish/Rot (to)

Fergiest - Perished/Rotted

Fergiet - Perishes/Rots
Hy, sy, it

Fergoed - Forever

Fergoedzje - Reimburse. Compensate

Fergriem - Waste/Spill/Mess up (to)
Ik

Fergriemd - Wasted/Spilled/Messed up
Present Perfect

Fergriemde - Wasted/Spilled/Messed up
Ik, hy, sy, it

Fergriemden - Wasted/Spilled/Messed up
Wy, jim, sy, jo

Fergriemdest - Wasted/Spilled/Messed up

Fergrieme - Waste/Spill/Mess up (to)
Wy, jim, sy, jo

Fergriemst - Waste/Spill/Mess up (to)

Fergriemt - Wastes/Spilles/Messes up
Hy, sy, it

Fergrutglês - Magnifying glass/Reading glass

Fergûchelje - Mislead/Deceive

Ferhaal - Tale/Story

Ferhalen - Tales/Stories

Ferheard - Surprised/Amazed/Astonished

Ferhearlike - Glorified
Ik, hy, sy, it

Ferhearliken - Glorified
Wy, jim, sy, jo

Ferhearlikest - Glorify (to)

Ferhearlikest(e) - Glorified

Ferhearliket - Glorifies
Hy, sy, it

Ferhearlikje - Glorify (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferhelp - Solve (to)
Ik

Ferhelpe - Solve (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferhelpst - Solve (to)

Ferhelpt - Solves
Hy, sy, it

Ferhindere - Prevented
Ik, hy, sy, it

Ferhinderen - Prevented
Wy, jim, sy, jo

Ferhinderest(e) - Prevented

Ferhinderje - Prevent (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferhinderrest - Prevent (to)

Ferhinderret - Prevents
Hy, sy, it

Ferholp - Solved
Ik, hy, sy, it

Ferholpen - Solved
Wy, jim, sy, jo

Ferholpst - Solved

Ferhûdzje - Molt/Exuviate/Peel

Ferhûge - Looked forward to/Rejoiced
Ik, hy, sy, it

Ferhûgen - Looked forward to/Rejoiced
Wy, jim, sy, jo

Ferhûgest - Look forward to/Rejoice (to)

Ferhûgest(e) - Looked forward to/Rejoiced

Ferhûget - Looks forward to/Rejoices
Hy, sy, it

Ferhûgje - Look forward to/Rejoice (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Feriene Naasjes - United Nations

Feriene Steaten - United States

Ferieniging - Association

Ferienigje - Unite

Ferifiearje - Verify (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferifiearre - Verified
Ik, hy, sy, it

Ferifiearren - Verified
Wy, jim, sy, jo

Ferifiearrest - Verify (to)

Ferifiearrest(e) - Verified

Ferifiearret - Verifies
Hy, sy, it

Ferjage - Chased away
Ik, hy, sy, it

Ferjagen - Chased away
Wy, jim, sy, it

Ferjagest - Chased away

Ferjeffenis - Forgiveness

Ferjei - Chase away (to)
Ik

Ferjeie - Chase away (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferjeist - Chase away (to)

Ferjeit - Chases away
Hy, sy, it

Ferjit - Forget
Ik

Ferjit - Forgets
Hy, sy, it

Ferjitlik - Forgetful

Ferjitst - Forget


Ferjitte - Forget
Wy, jim, sy, jo

Ferjitten - Forgotten
Present Perfect

Ferjoech - Forgave
Ik, hy, sy, it

Ferjoechst - Forgave

Ferjoegen - Forgave
Wy, jim, sy, jo

Ferjou - Forgive (to)
Ik

Ferjoust - Forgive (to)

Ferjout - Forgives
Hy, sy, it

Ferjouwe - Forgive (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferjûn - Forgiven
Present Perfect

Ferkâlden - Having a cold

Ferkâldzje - Get a cold (to)

Ferkeapest - Sell


Ferkeapet - Sells
Hy, sy, it

Ferkeapje - Sell (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferkeard - Wrong

Ferkearde - Wrong
Adjective

Ferkeardeling - Bad person

Ferkeas - Preferred/Chose/Elected
Ik, dû, hy, sy, it

Ferkies - Prefer/Choose/Elect (to)
Ik

Ferkiest - Prefer/Choose/Elect (to)

Ferkiest - Prefers/Chooses/Elects
Hy, sy, it

Ferkieze - Prefer/Choose/Elect (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferkiezing - Election

Ferklaai - Dress up (to)
Ik

Ferklaaid - Dressed up
Present Perfect

Ferklaaide - Dressed up
Ik, hy, sy, it

Ferklaaiden - Dressed up
Wy, jim, sy, jo

Ferklaaidest - Dressed up

Ferklaaie - Dress up (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferklaaie - Dressing up

Ferklaaist - Dress up (to)

Ferklaait - Dresses up
Hy, sy, it

Ferklearje - Explain/Declare (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferklearre - Explained/Declared
Ik, hy, sy, it

Ferklearren - Explained/Declared
Wy, jim, sy, jo

Ferklearrest - Explain/Declare (to)

Ferklearrest(e) - Explained/Declared

Ferklearret - Explains/Declares
Hy, sy, it

Ferkoarting - Shortening

Ferkocht - Sold
Same as 'Ferkoft'

Ferkofst - Sold

Ferkoft - Sold
Ik, hy, sy, it

Ferkoften - Sold
Wy, jim, sy, jo

Ferkrêftsje - Rape (to)

Ferkrûmelje - Crumble/Molder/Moulder

Ferkwânselje - Squander

Ferlaat - Seduced
Present Perfect

Ferlate - Seduced
Ik, hy, sy, it

Ferlaten - Seduced
Wy, jim, sy, jo

Ferlatest - Seduced

Ferlear - Lost
Ik, hy, sy, it

Ferlearen - Lost
Wy, jim, sy, jo

Ferlearst - Lost

Ferleegje - Lower (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferlege - Lowered
Ik, hy, sy, it

Ferlegen - Lowered
Wy, jim, sy, jo

Ferlegest - Lower (to)

Ferlegest(e) - Lowered

Ferleget - Lowers
Hy, sy, it

Ferlern - Lost
Present Perfect

Ferlet - Need for something

Ferlied - Seduce (to)
Ik

Ferliede - Seduce (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferlieder - Seducer

Ferliedst - Seduce (to)

Ferliedt - Seduces
Hy, sy, it

Ferlies - Lose (to)
Ik

Ferliest - Lose (to)

Ferliest - Loses
Hy, sy, it

Ferliet - Abandoned
Ik, hy, sy, it

Ferlieten - Abandoned
Wy, jo, jim, sy

Ferlietst - Abandoned

Ferlieze - Lose (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferliezer - Loser

Ferlike - Compared
Ik, hy, sy, it

Ferliken - Compared
Wy, jim, sy, jo

Ferlikest - Compare (to)

Ferlikest(e) - Compared

Ferliket - Compares
Hy, sy, it

Ferline - Past/Last/Previous

Ferlit - Abandon
Ik

Ferlit - Abandons
Hy, sy, it

Ferlitst - Abandon

Ferlitte - Abandon
Wy, jim, sy, jo

Ferlitten - Abandoned
Present Perfect

Ferljochting - Lighting/Illumination

Ferlykber - Comparable

Ferlykje - Compare (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Fermakke - Amused/Entertained
Ik, hy, sy, it

Fermakken - Amused/Entertained
Wy, jim, sy, jo

Fermakkest - Amuse/Entertain (to)

Fermakkest(e) - Amused/Entertained

Fermakket - Amuse/Entertain (to)
Hy, sy, it

Fermeitsje - Amuse/Entertain (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Fermindere - Reduced/Decreased
Ik, hy, sy, it

Ferminderen - Reduced/Decreased
Wy, jim, sy, jo

Ferminderest - Reduce/Decrease (to)

Ferminderest(e) - Reduced/Decreased

Ferminderet - Reduces/Decreases
Hy, sy, it

Ferminderje - Reduce/Decrease (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferming - Mingle (to)
Ik

Ferminge - Mingle (to)
Wy, jim, sy, jo

Fermingst - Mingle (to)

Fermingt - Mingles
Hy, sy, it

Fermoarde - Killed/Murdered
Ik, hy, sy, it

Fermoarden - Killed/Murdered
Wy, jim, sy, jo

Fermoardest - Kill/Murder (to)

Fermoardest(e) - Killed/Murdered

Fermoardet - Kills/Murders
Hy, sy, it

Fermoardzje - Kill/Murder (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Fermoeden - Suspicion/Presumption

Fermong - Mingled
Ik, hy, sy, it

Fermongen - Mingled
Wy, jim, sy, jo

Fermongst - Mingled

Fernaam - Noticed
Ik, hy, sy, it

Fernaamst - Noticed

Fernamen - Noticed
Wy, jim, sy, jo

Ferneamd - Famous

Ferneame - Name after (to)

Ferneatige - Destroyed
Ik, hy, sy, it

Ferneatigen - Destroyed
Wy, jim, sy, jo

Ferneatigest - Destroy (to)

Ferneatigest(e) - Destroyed

Ferneatiget - Destroys
Hy, sy, it

Ferneatigje - Destroy (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Fernedere - Humiliated
Ik, hy, sy, it

Fernederen - Humiliated
Wy, jim, sy, jo

Fernederest - Humiliate (to)

Fernederest(e) - Humiliated

Fernederet - Humiliates
Hy, sy, it

Fernederje - Humiliate (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Fernij - Renew (to)
Ik

Fernijd - Renewed
Present Perfect

Fernijde - Renewed
Ik, hy, sy, it

Fernijden - Renewed
Wy, jim, sy, jo

Fernijdest - Renewed

Fernije - Renew (to)
Wy, jim, sy, jo

Fernijst - Renew (to)

Fernijt - Renews
Hy, sy, it

Fernim - Notice (to)
Ik

Fernimme - Notice (to)
Wy, jim, sy, jo

Fernimst - Notice (to)

Fernimt - Notices
Hy, sy, it

Fernuvere - Wondered
Ik, hy, sy, it

Fernuveren - Wondered
Wy, jim, sy, jo

Fernuverest - Wonder (to)

Fernuverest(e) - Wondered

Fernuveret - Wonders
Hy, sy, it

Fernuverje - Wonder (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Feroardiele - Condemned/Sentenced
Ik, wy, jim, sy, jo

Feroardielen - Condemned/Sentenced
Wy, jim, sy, jo

Feroardielest - Condemn/Sentence (to)

Feroardielest(e) - Condemned/Sentenced

Feroardielet - Condemns/Sentences
Hy, sy, it

Feroardielje - Condemn/Sentence (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Feroare - Changed
Ik, hy, sy, it

Feroaren - Changed
Wy, jim, sy, jo

Feroarest - Change (to)

Feroarest(e) - Changed

Feroaret - Changes
Hy, sy, it

Feroaring - Change/Alteration

Feroarje - Change (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Feroarsaakje - Cause (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Feroarsake - Caused
Ik, hy, sy, it

Feroarsaken - Caused
Wy, jim, sy, jo

Feroarsakest - Cause (to)

Feroarsakest(e) - Caused

Feroarsaket - Causes
Hy, sy, it

Ferovere - Conquered/Captured
Ik, hy, sy, it

Feroveren - Conquered/Captured
Wy, jim, sy, jo

Feroverest - Conquer/Capture (to)

Feroverest(e) - Conquered/Captured

Feroveret - Conquers/Captures
Hy, sy, it

Feroverje - Conquer/Capture (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferras - Surprise (to)
Ik

Ferrasse - Surprise (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferrast - Surprises
Hy, sy, it

Ferraste - Surprised
Ik, hy, sy, it

Ferrasten - Surprised
Wy, jim, sy, jo

Ferrastest - Surprised

Ferret - Betrayed
Present Perfect

Ferretest - Betrayed

Ferrette - Betrayed
Ik, hy, sy, it

Ferretten - Betrayed
Wy, jim, sy, jo

Ferried - Betray (to)
Ik

Ferriede - Betray (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferrieder - Traitor

Ferriedst - Betray (to)

Ferriedt - Betrays
Hy, sy, it

Ferrifele - Deceived
Ik, hy, sy, it

Ferrifelen - Deceived
Wy, jim, jo, sy

Ferrifelest - Deceive (to)

Ferrifelest(e) - Deceived

Ferrifelet - Deceives
Hy, sy, it

Ferrifelje - Deceive (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferrin - Pass/Expire/Get lost walking (to)
Ik

Ferrinne - Pass/Expire/Get lost walking (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferrinnewearre - Destroyed

Ferrinst - Pass/Expire/Get lost walking (to)

Ferrint - Passes/Expires/Gets lost walking
Hy, sy, it

Ferrûn - Passed/Expired/Got lost walking
Ik, hy, sy, it

Ferrûnen - Passed/Expired/Got lost walking
Wy, jim, sy, jo

Ferrûnst - Passed/Expired/Got lost walking

Fersei - Promised
Ik, hy, sy, it

Fersein - Promised
Present Perfect

Ferseine(n) - Promised
Wy, jim, sy, jo

Ferseist - Promise (to)

Ferseist(e) - Promised

Ferseit - Promises
Hy, sy, it

Ferset - Oppose (to)
Ik

Ferset - Opposes
Hy, sy, it

Fersetst - Oppose (to)

Fersette - Oppose (to)
Wy, jim, sy, jo

Fersette - Opposed
Ik, hy, sy, it

Fersetten - Opposed
Wy, jim, sy, jo

Fersettest - Opposed

Fersikering - Insurance

Fersikest - Request (to)

Fersiket - Requests
Hy, sy, it

Fersis - Promise (to)
Ik

Fersizze - Promise (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferskate - Several

Ferske - Song

Ferskes - Songs

Ferskil - Difference

Ferskillen - Differences

Ferskine - Appear (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferskining - Appearance

Ferskôwe - Shift/Move/Postpone

Ferskûl - Hideout/Shelter/Hiding place

Ferskyn - Appear (to)
Ik

Ferskynd - Appeared
Present Perfect

Ferskynde - Appeared
Ik, hy, sy, it

Ferskynden - Appeared
Wy, jim, sy, jo

Ferskynsel - Phenomenon

Ferskynst - Appear (to)

Ferskynt - Appears (to)
Hy, sy, it

Ferslaan - Beat/Defeat
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferslachjouwer - Reporter/Newshawk

Ferslachst - Beat/Defeat

Ferslacht - Beats/Defeats
Hy, sy, it

Ferslaving - Addiction

Ferslein - Defeated
Present Perfect

Ferslept - Overslept
Present Perfect

Ferslepte - Overslept
Ik, hy, sy, it

Ferslepten - Overslept
Wy, jim, sy, jo

Fersleptest(e) - Overslept

Fersliep - Oversleep (to)
Ik

Fersliepe - Oversleep (to)
Wy, jim, sy, jo

Fersliepst - Oversleep (to)

Fersliept - Oversleeps
Hy, sy, it

Fersline - Devour

Fersloech - Defeated
Ik, hy, sy, it

Fersloechst - Defeated

Fersloegen - Defeated
Wy, jim, sy, jo

Fersmoarge - Polluted
Ik, hy, sy, it

Fersmoargen - Polluted
Wy, jim, sy, jo

Fersmoargest - Pollute (to)

Fersmoargest(e) - Polluted

Fersmoarget - Pollutes
Hy, sy, it

Fersmoargje - Pollute (to)
Ik, wy, jim sy, jo

Fersoargje - Take care of/Nuture

Fersocht - Requested
Ik, hy, sy, it

Fersochten - Requested
Wy, jim, sy, jo

Fersochtst - Requested

Ferspraat - Spread/Distributed
Present Perfect

Fersprate - Spread/Distributed
Ik, hy, sy, it

Ferspraten - Spread/Distributed
Wy, jim, sy, jo

Ferspratest - Spread/Distributed

Ferspried - Spread/Distribute (to)
Ik

Ferspriede - Spread/Distribute (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferspriedst - Spread/Distribute (to)

Ferspriedt - Spreads/Distributes
Hy, sy, it

Fersriklik - Horrible/Terrible

Fersriklike - Horrible/Terrible
Adjective

Ferstân - Understanding/Mind/Intelligence/Brain/Sense

Ferstean - Understand (to)
Ik

Fersteane - Understand (to)
Wy, jim, sy, jo

Fersteure - Disturb (to)

Ferstie - Understood
Ik, hy, sy, it

Ferstien - Understood
Present Perfect

Ferstiene - Understood
Wy, jim, sy, jo

Ferstienne - Petrified

Ferstiest - Understand (to)

Ferstiest - Understood

Ferstiet - Understands
Hy, sy, it

Ferstjer - Die (to)
Ik

Ferstjerre - Die (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferstjerst - Die (to)

Ferstjert - Dies
Hy, sy, it

Ferstjoerskosten - Shipping cost

Ferstoar - Died
Ik, hy, sy, it

Ferstoaren - Died
Wy, jim, sy, jo

Ferstoarn - Died
Present Perfect

Ferstoarn - Passed away/Died

Ferstoarst - Died

Ferstopje - Hide (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferstoppest - Hide

Ferstoppet - Hide
Hy, sy, it

Ferstopt - Hidden
Present Perfect

Ferstopte - Hid
Ik, hy, sy, it

Ferstopten - Hid
Wy, jim, sy, jo

Ferstoptest- Hid

Ferswei - Kept silent about
Ik

Fersweien - Kept silent about
Wy, jim, sy, jo

Ferswein - Kept silent about
Present Perfect

Fersweist - Kept silent about

Fersweit - Kept silent about
Hy, sy, it

Ferswij - Keep silent about (to)
Ik

Ferswije - Keep silent about (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferswijst - Keep silent about (to)

Ferswijt - Keeps silent about
Hy, sy, it

Fersyk - Request

Fersykje - Request (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Fertarje - Digest (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Fertarre - Digested
Ik, hy, sy, it

Fertarren - Digested
Wy, jim, sy, jo

Fertarrest - Digest (to)

Fertarrest(e) - Digested

Fertarret - Digests
Hy, sy, it

Fertel - Tell (to)
Ik

Ferteld - Told
Present Perfect

Fertelde - Told
Ik, hy, sy, it

Fertelden - Told
Wy, jim, sy, jo

Ferteldest - Told

Fertelle - Tell
Wy, jim, sy, jo

Ferteller - Narrator/Storyteller/Teller

Fertelst - Tell

Fertelt - Tells
Hy, sy, it

Fertink - Suspect (to)
Ik

Fertinke - Suspect (to)
Wy, jim, sy, jo

Fertinking - Suspicion

Fertinkst - Suspect (to)

Fertinkt - Suspects
Hy, sy, it

Fertoarje - Wither

Fertocht - Suspected
Ik, hy, sy, it

Fertocht - Suspicious

Fertochte - Suspect

Fertochten - Suspected
Wy, jim, sy, jo

Fertochtst - Suspected

Fertokker - Seducer/Tempter

Fertriet - Sorrow/Grief/Sadness

Fertrietich - Sad

Fertrou - Trust (to)
Ik

Fertroud - Trusted
Present Perfect

Fertroude - Trusted
Ik, hy, sy, it

Fertrouden - Trusted
Wy, jim, sy, jo

Fertroudest - Trusted

Fertroust - Trust

Fertrout - Trusts
Hy, sy, it

Fertrouwe - Trust
Wy, jim, sy, jo

Fertrouwen - Trust

Fertsjinje - Earn (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Fertsjinne - Earned
Ik, hy, sy, it

Fertsjinnen - Earned
Wy, jim, sy, jo

Fertsjinnest - Earn

Fertsjinnest(e) - Earned

Fertsjinnet - Earns
Hy, sy, it

Fertsjinstlik - Deserving/Meritorious/Deservingly

Fertsjintwurdige - Represented
Ik, hy, sy, it

Fertsjintwurdigen - Represented
Wy, jim, sy, jo

Fertsjintwurdigest - Represent (to)

Fertsjintwurdigest(e) - Represented

Fertsjintwurdiget - Represents
Hy, sy, it

Fertsjintwurdigje - Represent (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Fertsjustere - Darkened
Ik, hy, sy, it

Fertsjusteren - Darkened
Wy, jim, sy, jo

Fertsjusterest - Darken (to)

Fertsjusterest(e) - Darkened

Fertsjusteret - Darkens
Hy, sy, it

Fertsjusterje - Darken (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferûntskuldige - Apologized/Excused
Ik, hy, sy, it

Ferûntskuldigen - Apologized/Excused
Wy, jim, sy, jo

Ferûntskuldigest - Apologize/Excuse (to)

Ferûntskuldigest(e) - Apologized/Excused

Ferûntskuldiget - Apologizes/Excuses
Hy, sy, it

Ferûntskuldigje - Apologize/Excuse (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferve - Painted
Ik, hy, sy, it

Ferven - Painted
Wy, jim, sy, jo

Fervest - Paint (to)

Fervest(e) - Painted

Fervet - Paint
Hy, sy, it

Fervje - Paint (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferwaarleazgje - Neglect (to)

Ferwaarmje - Heat/Stoke/Calorify (to)

Ferwacht - Expect
Ik

Ferwacht - Expects
Hy, sy, it

Ferwachte - Expected
Ik, hy, sy, it

Ferwachten - Expected
Wy, jim, sy, jo

Ferwachtest - Expect

Ferwachtest - Expect (to)

Ferwachtest(e) - Expected

Ferwachtet - Expects
Hy, sy, it

Ferwachtsje - Expect (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferwe - Paint

Ferwidere - Deleted
Ik, hy, sy, it

Ferwideren - Deleted
Wy, jim, sy, jo

Ferwiderest - Delete (to)

Ferwiderest(e) - Deleted

Ferwiderje - Delete (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferwiderret - Deletes
Hy, sy, it

Ferwiet - Reproached/Blamed
Ik, hy, sy, it

Ferwieten - Reproached/Blamed
Wy, jim, sy, jo

Ferwietst - Reproached/Blamed

Ferwiidzje - Widen/Broaden

Ferwiis - Refer (to)
Ik

Ferwiisd - Referred
Present Perfect

Ferwiisde - Referred
Ik, hy, sy, it

Ferwiisden - Referred
Wy, jim, sy, jo

Ferwiisdest - Referred

Ferwiist - Refer (to)

Ferwiist - Refers
Hy, sy, it

Ferwikselje - Swap

Ferwite - Reproach/Blame (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferwiten - Reproached/Blamed
Present Perfect

Ferwize - Refer (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferwolkomde - Welcomed
Ik, hy, sy, it

Ferwolkomden - Welcomed
Wy, jim, sy, jo

Ferwolkomdest - Welcomed

Ferwolkomet - Welcomes
Hy, sy, it

Ferwolkomje - Welcome (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferwolkommen - Welcomed
Present Perfect

Ferwolkommest - Welcome (to)

Ferwûnje - Injure/Wound (to)

Ferwurke - Processed/Digested
Ik, hy, sy, it

Ferwurken - Processed/Digested
Wy, jim, sy, jo

Ferwurkest - Process/Digest (to)

Ferwurkest(e) - Processed/Digested

Ferwurket - Processes/Digests
Hy, sy, it

Ferwurkje - Process/Digest (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferwyt - Reproach/Blame (to)
Ik

Ferwyt - Reproaches/Blames
Hy, sy, it

Ferwytst - Reproach/Blame (to)

Fêst - Fixed/Solid

Fêstige - Established
Ik, hy, sy, it

Fêstigen - Established
Wy, jim, sy, jo

Fêstigest - Establish (to)

Fêstigest(e) - Established

Fêstiget - Establishes
Hy, sy, it

Fêstigje - Establish (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Fet - Fat

Fet - Fed
Present Perfect

Fette - Fat
Adjective

Fette - Fed
Ik, hy, sy, it

Fetten - Fed
Wy, jim, sy, jo

Fettest - Fed

Fia - Via

Fied - Feed (to)
Ik

Fiede - Feed (to)
Wy, jim, sy, jo

Fieding - Nutrition

Fiedst - Feed (to)

Fiedt - Feeds
Hy, sy, it

Fiel - Feel
Ik

Field - Felt
Present Perfect

Fielde - Felt
Ik, hy, sy, it

Fielden - Felt
Wy, jim, sy, jo

Fieldest - Felt

Fiele - Feel
Wy, jim, sy, jo

Fielst - Feel


Fielt - Feels
Hy, sy, it

Fier - Celebrate
Ik

Fier - Celebrate (to)
Ik

Fier - Far

Fierd - Celebrated
Present Perfect

Fierde - Celebrated
Ik, hy, sy, it

Fierden - Celebrated
Wy, jim, sy, jo

Fierder - Further

Fierdest - Celebrated

Fiere - Celebrate
Wy, jim, sy, jo

Fiere - Celebrate (to)
Wy, jim, sy, jo

Fiere - Far
Adjective

Fiersjogger - Binoculars

Fierst - Celebrate

Fierst - Celebrate (to)

Fiert - Celebrates
Hy, sy, it

Fif - Five
Old Frisian

Fiftīne - Fifteen
Old Frisian

Fiif - Five

Fijân - Foe/Enemy

Fijannen - Foes/Enemies

Fiktoarje - Victory

File - File

Film - Film/Movie

Filmke - Film/Movie
Adjective

Filter - Filter

Finalisearje - Finalize (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Finalisearre - Finalized
Ik, hy, sy, it

Finalisearren - Finalized
Wy, jim, sy, jo

Finalisearrest - Finalize (to)

Finalisearrest(e) - Finalized

Finalisearret - Finalizes
Hy, sy, it

Finda - Find
Old Frisian

Findel - Banner

Fine - Find
Wy, jim, sy, jo

Finer - Finder

Finger - Finger

Fingerke - Finger
Small

Fingers - Fingers

Finsk - Finnish

Finster - Window

Finsterke - Window
Small

Finsters - Windows

Finzen - Caught/Captive

Finzene - Prisoner

Finzenis - Jail/Prison

Fioele - Violin

Fir - Far
Old Frisian

Firia - Celebrate
Old Frisian

Firus - Virus

Fisk - Fish

Fiske - Fished
Ik, wy, jim, sy, jo

Fisken - Fish
Plural

Fisken - Fished
Wy, jim, sy, jo

Fisker - Fisher

Fiskest - Fish (to)

Fiskest(e) - Fished

Fisket - Fishes
Hy, sy, it

Fiskje - Fish (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Fisy - Vision/View

Fiters - Laces/Shoelaces
Plural

Fiūr - Fire
Old Frisian

Fiuwer - Four
Old Frisian

Fiuwertich - Forty
Old Frisian

Fiuwertin - Fourteen
Old Frisian

Fiver - Pond

Fiverke - Pond
Small

Fivers - Ponds

Fjild - Field

Fjilden - Fields

Fjildmûs - Field mouse

Fjirde - Fourth

Fjirring - Attic/Loft

Fjirtich - Forty

Fjirtjin - Fourteen

Fjochtet - Fights
Hy, sy, it

Fjochtsje - Fight (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Fjochtst - Fight

Fjoer - Fire

Fjoerbang - Really scared

Fjoerbenaud - Really scared

Fjoermasine - Lighter

Fjoeroanstekker - Lighter

Fjoertoer - Lighthouse

Fjoerwurk - Fireworks

Fjouwer - Four

Fjouwerkant - Square

Fjurke - Fjoer/Fire
Small

Flagge - Flag

Flaggen - Flags

Flam- Flame

Flâns - Rift

Flāsk - Flesh
Old Frisian

Flater - Mistake

Fleach - Flew
Ik, hy, sy, it

Fleachst - Flew

Fleagen - Wy, jim, sy, jo

Flean - Fly
Ik

Fleane - Fly
Wy, jim, sy, jo

Fleanfjild - Airport

Fleanmasine - Plane/Airplane/Aeroplane

Fleantúch - Plane/Airplane/Aeroplane

Flearemûs - Bat
Animal

Flecht - Fleed (to)
Ik

Flecht - Fleeds
Hy, sy, it

Flechte - Fled
Ik, hy, sy, it

Flechte - Fleed (to)
Wy, jim, sy, jo

Flechten - Fled
Wy, jim, sy, jo

Flechtest - Fled

Flechtst - Fleed (to)

Flein - Flown
Present Perfect

Fleis - Flesh/Meat

Fleisiter - Carnivore

Fleske - Small
Adjective

Flesse - Bottle

Flessen - Bottles

Fleurich - Cheerful

Flier - Floor

Flinter - Butterfly

Flitsebôge - Handbow

Flitsepylk - Arrow of handbow

Flitsje - Shooting arrows

Fljochst - Fly

Float - Fleet

Flocht - Flies
Hy, sy, it

Flod - Flood
Old Frisian

Floed - Flood

Floite - Flute

Flok - Curse

Flokke - Curse (to)
Wy, jim, sy, jo

Flokst - Curse

Flokt - Curses
Hy, sy, it

Flokte - Cursed
Ik, hy, sy, it

Flokten - Cursed
Wy, jim, sy, jo

Floktest(e) - Cursed

Fluch - Fast

Fluchste - Fastest

Flugge - Fast
Adjective

Flugger - Faster

Fluorder - Road worker

Flústerje - Whisper

Fnaskje - Chew on something

Foalle - Foal

Foan - Tip/Gratuity

Foar - For

Foaral - Especially

Foarâlden - Ancestors/Forefathers/Forelders

Foarby - Over/Past/Beyond

Foarbyld - Example

Foarbylden - Examples

Foardiel - Advantage/Benefit

Foardoar - Front door

Foarholle - Forehead

Foarich - Previous

Foarige - Previous
Adjective

Foarjier - Spring

Foarke - Fork

Foarlêze - Read aloud

Foarm - Form

Foarme - Formed
Ik, hy, sy, it

Foarmen - Formed
Wy, jim, sy, jo

Foarmest - Form (to)

Foarmest(e) - Formed

Foarmet - Forms
Hy, sy, it

Foarmje - Form (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Foarnamme - First name

Foarnamwurden - Pronouns

Foarseach - Foresaw
Ik, hy, sy, it

Foarseachst - Foresaw

Foarseagen - Foresaw
Wy, jim, sy, jo

Foarsichtich - Careful/Cautious

Foarsichtige - Careful/Cautious
Adjective

Foarsitter - Chairman

Foarsjoch - Foresee (to)
Ik

Foarsjochst - Foresee (to)

Foarsjocht - Foresees
Hy, sy, it

Foarsjoen - Foreseen
Present Perfect

Foarsjogge - Foresee (to)
Wy, jim, sy, jo

Foarslaan - Suggest/Propose

Foarspel - Predict (to)
Ik

Foarspeld - Predicted
Present Perfect

Foarspelde - Predicted
Ik, hy, sy, it

Foarspelden - Predicted
Wy, jim, sy, jo

Foarspeldest - Predicted

Foarspelle - Predict (to)
Wy, jim, sy, jo

Foarspelst - Predict (to)

Foarspelt - Predicts
Hy, sy, it

Foarste - First

Foarstel - Proposal

Foarstelle - Introduce/Imagine

Foarút - Ahead

Fochst - Fought

Focht - Fought
Ik, hy, sy, it

Fochten - Fought
Wy, jim, sy, jo

Foel - Fell
Ik, hy, sy, it

Foelen - Fell
Wy, jim, sy, jo

Foelst - Fell

Foet - Foot

Foeterje - Express anger/annoyance (to)

Foetsje - Foot
Small

Fokse - Fox

Fol - Full

Folchoarder - Ranking/Order

Foldwaan - Satisfy

Folge - Followed
Ik, hy, sy, it

Folgen - Followed
Wy, jim, sy, jo

Folgest - Follow


Folgest(e) - Followed

Folget - Follows
Hy, sy, it

Folgia - Follow
Old Frisian

Folgje - Follow (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Folgjende - Next

Folje - Fill

Folk - Folks/People

Folkomelīke - Perfectly
Old Frisian

Folle - Full
Adjective

Folle - Full/Much

Folslein - Wholly/Fully/Completely

Folsleine - Wholly/Fully/Completely
Adjective

Folwoeksen - Adult/Grown up

Fon - Of
Old Frisian

Fong - Caught
Ik, hy, sy, it

Fongen - Caught
Wy, jim, sy, jo

Fongst - Caught

For - Foar
Old Frisian

Forantwurdzje - Answer for/Justify
Older

Forbarna - Burn down
Old Frisian

Forbiedt - Forbids
Hy, sy, it

Forbjusterje - Confuse/Baffle/Obscure
Older

Forbod - Prohibition
Older

Fordegigje - Defend
Older

Forfērd - Afraid
Old Frisian

Forgees - For free
Older

Forgetten - Forgotten
Older

Forgifnisse - Poison
Old Frisian

Forhael - Tale/Story
Older

Forkâldzje - Get a cold (to)
Older

Forke - Fork
Old Frisian

Formītha - Avoid
Old Frisian

Forslān - Defeat
Old Frisian

Forsriklik - Horrible/Terrible
Older

Forstān - Understand
Old Frisian

Fortel - Tell
Older

Fortella - Tell
Old Frisian

Fortriet - Sorrow/Grief/Sad
Older

Fortrou - Trust
Older

Fōt - Foot
Old Frisian

Foto - Picture/Photo

Fraach - Question

Fraachje - Question
Small

Frachtwein - Truck/Lorry

Fragen - Questions

Framede - Stranger
Old Frisian

Frankryk - France

Frânsk - French

Frede - Peace

Freed - Friday

Freegje - Ask
Ik, wy, jim, sy, jo

Frege - Asked
Ik, hy, sy, it

Fregen - Asked
Wy, jim, sy, jo

Fregest - Ask

Fregest - Asked
Past time

Fregest(e) - Asked

Freget - Asks
Hy, sy, it

Frēgia - Ask
Old Frisian

Freon - Friend

Freondinne - Girlfriend

Freonen - Friends

Freonlik - Friendly

Freonskip - Friendship

Fret - Eat
Like an animal
Ik

Fret - Eats
Like an animal
Hy, sy, it

Frethe - Peace
Old Frisian

Fretsek - Guzzler

Fretst - Eat
Like an animal

Frette - Eat
Like an animal
Wy, jim, sy, jo

Frī - Free
Old Frisian

Fries - Frisian
Person

Friet - Ate (like an animal)
Ik, hy, sy, it

Frieten - Ate (like an animal)
Wy, jim, sy, jo

Frietst - Ate (like an animal)

Frieze - Freeze

Friezen - Frisians

Friezer - Freezer

Friezinne - A Frisian female

Frij - Free

Frijbûtser - Freebooter/Filibuster

Frijfaam - Single/Bachelor
Female

Frijfeint - Single/Bachelor
Male

Frijheid - Freedom

Frijlitte - Release

Frijmitselder - Freemason

Frijwilliger - Volunteer

Fritest - Ate (like an animal)

Friūnd - Friend
Old Frisian

Frjemd - Weird/Strange/Odd

Frjemde - Stranger

Frō - Happy
Old Frisian

Froast - Frost

Frōlikhēd - Happiness
Old Frisian

Frou - Wife/Woman

Froulju - Women

Frōwe - Woman/Lady
Old Frisian

Fruchtber - Fertile/Fruitful

Frydom - Freedom
Old Frisian

Frysk - Frisian

Fryske - Frisian
Adjective

Fryslân - Friesland/Frisia

Fûgel - Bird


Fûgelferskrikker - Scarecrow

Fûgelnêst - Bird's Nest

Fûgels - Birds

Fûgeltsje - Bird
Small

Ful - Full
Old Frisian

Fulkaan - Vulcano

Fûn - Found
Ik, hy, sy, it

Fûnds - Fund

Fûnen - Found
Wy, jim, sy, jo

Funksje - Function

Funksjonearje - Function (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Funksjonearre - Functioned
Ik, hy, sy, it

Funksjonearren - Functioned
Wy, jim, sy, jo

Funksjonearrest - Function (to)

Funksjonearrest(e) - Functioned

Funksjonearret - Functions
Hy, sy, it

Fûnst - Found

Fuorje - Feed (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Fuorre - Fed
Ik, hy, sy, it

Fuorren - Fed
Wy, jim, sy, jo

Fuorrest - Feed

Fuorrest - Feed (to)

Fuorrest(e) - Fed

Fuorret - Feeds
Hy, sy, it

Fuort - Away/Gone

Fuortbringe - Take out/See off

Fuortdriuwe - Drive away

Fuortendalik - Immediately

Fuortgean - Leave (to)

Fuorthelje - Remove

Fuortjeie - Chase away

Fuortride - Ride away

Fuortslûpe - Sneak away

Fuortstjoere - Send away

Fuorttriuwe - Push away

Fuotbal - Football/Soccer

Fuotbalje - Football/Soccer

Fuotgonger - Foot passenger/Pedestrian

Fuotpaad - Foothpath/Sidewalk/Walkway

Fuotten - Feet

Fusearje - Fuse/Merge (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Fusearre - Fused/Merged
Ik, hy, sy, it

Fusearren - Fused/Merged
Wy, jim, sy, jo

Fusearrest - Fuse/Merge (to)

Fusearrest(e) - Fused/Merged

Fusearret - Fuses/Merges
Hy, sy, it

Fûst - Fist

Fyand - Foe/Enemy
Old Frisian

Fyftjin - Fifteen

Fyn - Find
Ik

Fynst - Find

Fynt - Finds
Hy, sy, it

Fyts - Bicycle/Bike


Submit a Word

Sykje in wurd!
Search a word!
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). An organization which is responsible for learnfrisian.com.
Frisian Wordbook

FREE
VIEW