Random Frisian Word

Spesjaal - Special

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

Verbs I – Form You – Form Present Perfect
Numbers Old Frisian Countries
There are currently 1192 Frisian words in this directory beginning with the letter F.
Faak - Often
Faaks - Maybe/Perhaps
Faam - Girlfriend
Fabryk - Factory
Fage - Swept/Wiped
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fagen - Swept/Wiped
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fagest - Swept/Wiped
Pronoun(s): Dû/Do
Fagina - Vagina
Fakânsje - Vacation/Holiday
Fakatuere - Job opening
Faksin - Vaccine
Faksinearje - Vaccinate (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Faksinearre - Vaccinated
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Faksinearren - Vaccinated
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Faksinearrest - Vaccinate (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Faksinearrest(e) - Vaccinated
Pronoun(s): Dû/Do
Faksinearret - Vaccinates
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fal - Fall
Pronoun(s): Ik
Falbile - Deadline
Fâldzje - Fold
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Fâle - Trap
Falla - Fall (o)
Old Frisian
Falle - Fall
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Falle - Trap
Fallen - Fallen (p)
Present Perfect
Falsk - False/Evil
Falst - Fall
Pronoun(s): Dû/Do
Falt - Falls
Pronoun(s): Hy, sy, it
Famke - Girl
Famkes - Girls
Fan - Of
Fang - Catch (to)
Pronoun(s): Ik
Fange - Catch
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fangst - Catch
Pronoun(s): Dû/Do
Fangt - Catches
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fanille - Vanilla
Fanke - Girl
Fannacht - Tonight/Last night
Fansels - Of course/Obviously
Fantasearje - Fanatasize
Fantastysk - Fantastic
Fanûatû - Vanuatu (c)
Far - Sail (to)
Pronoun(s): Ik
Fariearje - Vary (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Fariearre - Varied
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fariearren - Varied
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fariearrest - Vary (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fariearrest(e) - Varied
Pronoun(s): Dû/Do
Fariearret - Varies
Pronoun(s): Hy, sy, it
Farre - Sail
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Farsk - Fresh
Fart - Sails
Pronoun(s): Hy, sy, it
Farwe - Color/Colour/Hue/Paint
Farwol - Farewell
Fatikaanstêd - Vatican City (c)
Fazelje - Whisper
Fear - Feather

Fear - Sailed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fearboat - Ferry
Feardichheden - Abilities
Fearen - Feathers
Fearen - Sailed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fearke - Feather
Small
Fearker - Binoculars
Fearkrêftich - Resilient
Fearn - Sailed (p)
Present Perfect
Fearnsjier - Quarter of a year
Fearrekiker - Binoculars
Fearst - Sailed
Pronoun(s): Dû/Do
Feart - Canal
Febrewaris - February
Feder - Father (o)
Old Frisian
Fee - Fairy
Feest - Feast/Party
Feestdei - Holiday
Fei - Swipe (to)
Pronoun(s): Ik
Feie - Swipe
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Feilich - Safe/Secure
Feilige - Safe/Secure
Adjective
Feiligens - Security
Feint - Boyfriend
Feist - Swipe
Pronoun(s): Dû/Do
Feit - Swipes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fel - Skin/Hide
Feld - Field (o)
Old Frisian
Fēle - Touch (o)
Old Frisian
Fele - Very (o)
Old Frisian
Fenezuëla - Venezuela (c)
Fenne - Meadow (o)
Old Frisian
Feralterearre - Overwhelmed
Ferantwurdlik - Responsible/Answerable
Ferantwurdlike - Responsible/Answerable
Adjective
Ferantwurdlikheden - Responsibilities
Ferantwurdlikheid - Responsibility
Ferantwurdzje - Answer for/Justify
Feravensearje - Disarray/Disarrange
Ferbaarnd - Burned (p)
Present Perfect
Ferbân - Connection/Relation
Ferbea - Forbade
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferbean - Forbidden (p)
Present Perfect
Ferbeane(n) - Forbade
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferbeast - Forbade
Pronoun(s): Dû/Do
Ferbergest - Hide (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferberget - Hides
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferbergje - Hide (to)
An object
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferbettere - Improved
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferbetteren - Improved
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferbetterest - Better/Improve (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferbetterest(e) - Improved
Pronoun(s): Dû/Do
Ferbetteret - Betters/Improves
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferbetterje - Better/Improve (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferbied - Forbid (to)
Pronoun(s): Ik
Ferbiede - Forbid
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferbiedst - Forbid
Pronoun(s): Dû/Do
Ferbine - Connect/Link
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferbjustere - Stunned
Ferbjusterje - Confuse/Baffle/Obscure
Ferbleau - Stayed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferbleaun - Stayed (p)
Present Perfect
Ferbleaune(n) - Stayed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferbleaust - Stayed
Pronoun(s): Dû/Do
Ferbline - Blinded
Ferbliuw - Residence/Stay/Paddock
Ferbliuw - Stay (to)
Pronoun(s): Ik
Ferbliuwe - Stay
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferbliuwst - Stay (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferbliuwt - Stays
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferbod - Prohibition
Ferbrek - Break up (to)
Pronoun(s): Ik
Ferbrekke - Break up
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferbrekst - Break up (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferbrekt - Breaks up
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferbrûk - Consumption/Wastage
Ferbruts - Broke up
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferbrutsen - Broke up
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferbrutst - Broke up
Pronoun(s): Dû/Do
Ferbûn - Connected
Ferbûnen - Connected
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferbûnst - Connected
Pronoun(s): Dû/Do
Ferburch - Hid
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferburchst - Hid
Pronoun(s): Dû/Do
Ferburgen - Hid
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferbyldzje - Imagine (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferbyn - Connect/Link
Pronoun(s): Ik
Ferbynst - Connect/Link
Pronoun(s): Dû/Do
Ferbynt - Connects/Links
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferdegigje - Defend
Ferdie - Wasted
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferdiel - Divide/Split (to)
Pronoun(s): Ik
Ferdield - Divided (p)
Present Perfect
Ferdielde - Divided
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferdielden - Divided
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferdieldest - Divided
Pronoun(s): Dû/Do
Ferdiele - Divide/Split
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferdielst - Divide/Split (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferdielt - Divides/Splits
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferdien - Wasted (p)
Present Perfect
Ferdiene(n) - Wasted
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferdiest - Wasted
Pronoun(s): Dû/Do
Ferdigene - Defended
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferdigenen - Defended
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferdigenest - Defend (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferdigenest(e) - Defended
Pronoun(s): Dû/Do
Ferdigenet - Defends
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferdigenje - Defend (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferdivedaasje - Entertainment
Ferdjipje - Think deeply (to)
Ferdjipping - Floor/Story
Ferdoch - Waste (to)
Pronoun(s): Ik
Ferdochst - Waste (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferdocht - Wastes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferdogge - Waste
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferdomme - Damn
Ferdôve - Deafened
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferdôven - Deafened
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferdôvest - Deafen
Pronoun(s): Dû/Do
Ferdôvest(e) - Deafened
Pronoun(s): Dû/Do
Ferdôvet - Deafens
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferdôvje - Deafen (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferdrach - Treaty/Pact
Ferdrink - Drown (to)
Pronoun(s): Ik
Ferdrinke - Drown
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferdrinkst - Drown (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferdrinkt - Drowns
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferdronk - Drowned
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferdronken - Drowned
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferdronkst - Drowned
Pronoun(s): Dû/Do
Ferdûbele - Doubled
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferdûbelen - Doubled
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferdûbelest - Double (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferdûbelest(e) - Doubled
Pronoun(s): Dû/Do
Ferdûbelet - Doubles
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferdûbelje - Double (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferduorje - Endure (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferduorre - Endured
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferduorren - Endured
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferduorrest - Endure (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferduorrest(e) - Endured
Pronoun(s): Dû/Do
Ferduorret - Endures
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferdwine - Disappear/Vanish
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferdwûn - Disappeared
Past time
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferdwûnen - Disappeared
Past time
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferdwûnst - Disappeared
Past time
Pronoun(s): Dû/Do
Ferdwyn - Disappear/Vanish (to)
Pronoun(s): Ik
Ferdwynst - Disappear/Vanish (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferdwynt - Disappears/Vanishes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fere - Profit (o)
Old Frisian
Fereale - In love
Fereaske - Required
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fereasken - Required
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fereaskest - Require (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fereaskest(e) - Required
Pronoun(s): Dû/Do
Fereasket - Requires
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fereaskje - Require (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferfalske - Falsified
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferfalsken - Falsified
Past time
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferfalskest - Falsify (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferfalskest(e) - Falsified
Pronoun(s): Dû/Do
Ferfalsket - Falsifies
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferfalskje - Falsify (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferfang - Replace (to)
Pronoun(s): Ik
Ferfange - Replace
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferfangst - Replace (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferfangt - Replaces
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferfeel - Bore (to)
Pronoun(s): Ik
Ferfeeld - Bored (p)
Present Perfect
Ferfeelde - Bored
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferfeelden - Bored
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferfeeldest - Bored
Pronoun(s): Dû/Do
Ferfeelst - Bore (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferfeelt - Bores
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferfele - Bore
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferfelje - Molt (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferfelle - Molted
Past time
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferfellen - Molted
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferfellest - Molt (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferfellest(e) - Molted
Pronoun(s): Dû/Do
Ferfellet - Molts
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferfetsje - Resume (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferfette - Resumed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferfetten - Resumed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferfettest - Resume (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferfettest(e) - Resumed
Pronoun(s): Dû/Do
Ferfettet - Resumes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferfier - Transport
Ferfoarming - Transformation/Distortion
Ferfolje - Fulfill (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferfolla - Fulfill (o)
Old Frisian
Ferfolle - Fulfilled
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferfollen - Fulfilled
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferfollest - Fulfill (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferfollest(e) - Fulfilled
Pronoun(s): Dû/Do
Ferfollet - Fulfills
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferfolling - Fulfillment
Ferfong - Replaced
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferfongen - Replaced
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferfongst - Replaced
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferfyskje - Refresh
Fergean - Perish/Rot (to)
Pronoun(s): Ik
Fergeane - Perish/Rot
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fergeat - Forgot
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fergeaten - Forgot
Past time
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fergeatst - Forgot
Pronoun(s): Dû/Do
Fergees - For free
Fergeme - Damn it
Fergetten - Forgotten
Fergie - Perished/Rotted
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fergien - Perished/Rotted (p)
Present Perfect
Fergien(e) - Perished/Rotted
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fergiest - Perish/Rot (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fergiest - Perished/Rotted
Pronoun(s): Dû/Do
Fergiet - Perishes/Rots
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fergoed - Forever
Fergoedzje - Reimburse. Compensate
Fergriem - Waste/Spill/Mess up (to)
Pronoun(s): Ik
Fergriemd - Wasted/Spilled/Messed up (p)
Present Perfect
Fergriemde - Wasted/Spilled/Messed up
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fergriemden - Wasted/Spilled/Messed up
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fergriemdest - Wasted/Spilled/Messed up
Pronoun(s): Dû/Do
Fergrieme - Waste/Spill/Mess up
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fergriemst - Waste/Spill/Mess up (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fergriemt - Wastes/Spilles/Messes up
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fergrime - Annoyed
Fergrutglês - Magnifying glass/Reading glass
Fergûchelje - Mislead/Deceive
Ferhaal - Tale/Story
Ferhalen - Tales/Stories
Ferheard - Surprised/Amazed/Astonished
Ferhearlike - Glorified
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferhearliken - Glorified
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferhearlikest - Glorify (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferhearlikest(e) - Glorified
Pronoun(s): Dû/Do
Ferhearliket - Glorifies
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferhearlikje - Glorify (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferhelp - Solve (to)
Pronoun(s): Ik
Ferhelpe - Solve
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferhelpst - Solve (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferhelpt - Solves
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferhindere - Prevented
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferhinderen - Prevented
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferhinderest(e) - Prevented
Pronoun(s): Dû/Do
Ferhinderje - Prevent (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferhinderrest - Prevent (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferhinderret - Prevents
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferholp - Solved
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferholpen - Solved
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferholpst - Solved
Pronoun(s): Dû/Do
Ferhûdzje - Molt/Exuviate/Peel
Ferhûge - Looked forward to/Rejoiced
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferhûgen - Looked forward to/Rejoiced
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferhûgest - Look forward to/Rejoice (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferhûgest(e) - Looked forward to/Rejoiced
Pronoun(s): Dû/Do
Ferhûget - Looks forward to/Rejoices
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferhûgje - Look forward to/Rejoice (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Feriene Arabyske Emiraten - United Arab Emirates (c)
Feriene Keninkryk - United Kingdom (c)
Feriene Naasjes - United Nations
Feriene Steaten - United States (c)
Ferieniging - Association
Ferienigje - Unite
Ferifiearje - Verify (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferifiearre - Verified
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferifiearren - Verified
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferifiearrest - Verify (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferifiearrest(e) - Verified
Pronoun(s): Dû/Do
Ferifiearret - Verifies
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferjage - Chased away
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferjagen - Chased away
Wy, jim, sy, it
Ferjagest - Chased away
Pronoun(s): Dû/Do
Ferjeffenis - Forgiveness
Ferjei - Chase away (to)
Pronoun(s): Ik
Ferjeie - Chase away
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferjeist - Chase away (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferjeit - Chases away
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferjit - Forget
Pronoun(s): Ik
Ferjit - Forgets
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferjitlik - Forgetful
Ferjitst - Forget
Pronoun(s): Dû/Do
Ferjitte - Forget
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferjitten - Forgotten (p)
Present Perfect
Ferjoech - Forgave
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferjoechst - Forgave
Pronoun(s): Dû/Do
Ferjoegen - Forgave
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferjou - Forgive (to)
Pronoun(s): Ik
Ferjoust - Forgive (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferjout - Forgives
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferjouwe - Forgive
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferjûn - Forgiven (p)
Present Perfect
Ferkâlden - Having a cold
Ferkâldzje - Get a cold (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferkeapest - Sell
Pronoun(s): Dû/Do
Ferkeapet - Sells
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferkeapje - Sell (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferkear - Traffic
Ferkeard - Wrong
Ferkearde - Wrong
Adjective
Ferkeardeling - Bad person
Ferkeas - Preferred/Chose/Elected
Pronoun(s): Ik, dû, hy, sy, it
Ferkies - Prefer/Choose/Elect (to)
Pronoun(s): Ik
Ferkiest - Prefer/Choose/Elect (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferkiest - Prefers/Chooses/Elects
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferkieze - Prefer/Choose/Elect
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferkiezing - Election
Ferklaai - Dress up (to)
Pronoun(s): Ik
Ferklaaid - Dressed up (p)
Present Perfect
Ferklaaide - Dressed up
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferklaaiden - Dressed up
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferklaaidest - Dressed up
Pronoun(s): Dû/Do
Ferklaaie - Dress up
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferklaaist - Dress up (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferklaait - Dresses up
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferklearje - Explain/Declare (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferklearre - Explained/Declared
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferklearren - Explained/Declared
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferklearrest - Explain/Declare (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferklearrest(e) - Explained/Declared
Pronoun(s): Dû/Do
Ferklearret - Explains/Declares
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferkoarting - Shortening
Ferkocht - Sold
Same as 'Ferkoft'
Ferkofst - Sold
Pronoun(s): Dû/Do
Ferkoft - Sold
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferkoften - Sold
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferkrêftsje - Rape (to)
Ferkrûmelje - Crumble/Molder/Moulder
Ferkwânselje - Squander
Ferlaat - Seduced (p)
Present Perfect
Ferlate - Seduced
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferlaten - Seduced
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferlatest - Seduced
Pronoun(s): Dû/Do
Ferlear - Lost
Past time
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferlearen - Lost
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferlearst - Lost
Pronoun(s): Dû/Do
Ferleegje - Lower (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferlege - Lowered
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferlegen - Lowered
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferlegen - Shy
Ferlegest - Lower (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferlegest(e) - Lowered
Pronoun(s): Dû/Do
Ferleget - Lowers
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferlern - Lost (p)
Present Perfect
Ferlet - Need for something
Ferlied - Seduce (to)
Pronoun(s): Ik
Ferliede - Seduce
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferlieder - Seducer
Ferliedst - Seduce (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferliedt - Seduces
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferlies - Lose (to)
Pronoun(s): Ik
Ferliest - Lose (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferliest - Loses
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferliet - Abandoned
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferlieten - Abandoned
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferlietst - Abandoned
Pronoun(s): Dû/Do
Ferlieze - Lose
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferliezer - Loser
Ferlike - Compared
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferliken - Compared
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferlikest - Compare (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferlikest(e) - Compared
Pronoun(s): Dû/Do
Ferliket - Compares
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferline - Past/Last/Previous
Ferlit - Abandon
Pronoun(s): Ik
Ferlit - Abandons
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferlitst - Abandon
Pronoun(s): Dû/Do
Ferlitte - Abandon
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferlitten - Abandoned (p)
Present Perfect
Ferljochting - Lighting/Illumination
Ferlykber - Comparable
Ferlykje - Compare (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferlytsje - Make smaller (to)
Fermakke - Amused/Entertained
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fermakken - Amused/Entertained
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fermakkest - Amuse/Entertain (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fermakkest(e) - Amused/Entertained
Pronoun(s): Dû/Do
Fermakket - Amuse/Entertain
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fermeitsje - Amuse/Entertain (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Fermindere - Reduced/Decreased
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferminderen - Reduced/Decreased
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferminderest - Reduce/Decrease (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferminderest(e) - Reduced/Decreased
Pronoun(s): Dû/Do
Ferminderet - Reduces/Decreases
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferminderje - Reduce/Decrease (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferming - Mingle (to)
Pronoun(s): Ik
Ferminge - Mingle
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fermingst - Mingle (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fermingt - Mingles
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fermoarde - Killed/Murdered
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fermoarden - Killed/Murdered
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fermoardest - Kill/Murder (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fermoardest(e) - Killed/Murdered
Pronoun(s): Dû/Do
Fermoardet - Kills/Murders
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fermoardzje - Kill/Murder (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Fermoeden - Suspicion/Presumption
Fermong - Mingled
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fermongen - Mingled
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fermongst - Mingled
Pronoun(s): Dû/Do
Fernaam - Noticed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fernaamst - Noticed
Pronoun(s): Dû/Do
Fernamen - Noticed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferneam - Name after (to)
Pronoun(s): Ik
Ferneamd - Famous
Ferneame - Name after
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferneamst - Name after (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferneamt - Names after
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferneatige - Destroyed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferneatigen - Destroyed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferneatigest - Destroy (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferneatigest(e) - Destroyed
Pronoun(s): Dû/Do
Ferneatiget - Destroys
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferneatigje - Destroy (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Fernedere - Humiliated
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fernederen - Humiliated
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fernederest - Humiliate (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fernederest(e) - Humiliated
Pronoun(s): Dû/Do
Fernederet - Humiliates
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fernederje - Humiliate (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Fernij - Renew (to)
Pronoun(s): Ik
Fernijd - Renewed (p)
Present Perfect
Fernijde - Renewed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fernijden - Renewed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fernijdest - Renewed
Pronoun(s): Dû/Do
Fernije - Renew
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fernijst - Renew (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fernijt - Renews
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fernim - Notice (to)
Pronoun(s): Ik
Fernimme - Notice
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fernimst - Notice (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fernimstich - Ingenious
Fernimt - Notices
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fernuvere - Wondered
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fernuveren - Wondered
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fernuverest - Wonder (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fernuverest(e) - Wondered
Pronoun(s): Dû/Do
Fernuveret - Wonders
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fernuverje - Wonder (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Feroardiele - Condemned/Sentenced
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Feroardielen - Condemned/Sentenced
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Feroardielest - Condemn/Sentence (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Feroardielest(e) - Condemned/Sentenced
Pronoun(s): Dû/Do
Feroardielet - Condemns/Sentences
Pronoun(s): Hy, sy, it
Feroardielje - Condemn/Sentence (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Feroare - Changed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Feroaren - Changed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Feroarest - Change (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Feroarest(e) - Changed
Pronoun(s): Dû/Do
Feroaret - Changes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Feroaring - Change/Alteration
Feroarje - Change (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Feroarsaakje - Cause (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Feroarsake - Caused
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Feroarsaken - Caused
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Feroarsakest - Cause (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Feroarsakest(e) - Caused
Pronoun(s): Dû/Do
Feroarsaket - Causes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferovere - Conquered/Captured
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Feroveren - Conquered/Captured
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Feroverest - Conquer/Capture (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Feroverest(e) - Conquered/Captured
Pronoun(s): Dû/Do
Feroveret - Conquers/Captures
Pronoun(s): Hy, sy, it
Feroverje - Conquer/Capture (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferras - Surprise (to)
Pronoun(s): Ik
Ferrasse - Surprise
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferrast - Surprises
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferraste - Surprised
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferrasten - Surprised
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferrastest - Surprised
Pronoun(s): Dû/Do
Ferret - Betrayed (p)
Present Perfect
Ferretest - Betrayed
Pronoun(s): Dû/Do
Ferrette - Betrayed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferretten - Betrayed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferried - Betray (to)
Pronoun(s): Ik
Ferriede - Betray
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferrieder - Traitor
Ferriedst - Betray (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferriedt - Betrays
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferrifele - Deceived
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferrifelen - Deceived
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferrifelest - Deceive (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferrifelest(e) - Deceived
Pronoun(s): Dû/Do
Ferrifelet - Deceives
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferrifelje - Deceive (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferrin - Pass/Expire/Get lost walking (to)
Pronoun(s): Ik
Ferrinne - Pass/Expire/Get lost walking
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferrinnewearre - Destroyed
Ferrinst - Pass/Expire/Get lost walking (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferrint - Passes/Expires/Gets lost walking
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferromming - Relief
Ferrûn - Passed/Expired/Got lost walking
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferrûnen - Passed/Expired/Got lost walking
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferrûnst - Passed/Expired/Got lost walking
Pronoun(s): Dû/Do
Fersei - Promised
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fersein - Promised (p)
Present Perfect
Ferseine(n) - Promised
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferseist - Promise (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferseist(e) - Promised
Pronoun(s): Dû/Do
Ferseit - Promises
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferset - Oppose (to)
Pronoun(s): Ik
Ferset - Opposes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fersetst - Oppose (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fersette - Oppose
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fersette - Opposed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fersetten - Opposed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fersettest - Opposed
Pronoun(s): Dû/Do
Fersikering - Insurance
Fersikest - Request (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fersiket - Requests
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fersis - Promise (to)
Pronoun(s): Ik
Fersizze - Promise
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferskate - Several
Ferske - Song
Ferskes - Songs
Ferskil - Difference
Ferskillen - Differences
Ferskine - Appear
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferskining - Appearance
Ferskôwe - Shift/Move/Postpone
Ferskûl - Hideout/Shelter/Hiding place
Ferskyn - Appear (to)
Pronoun(s): Ik
Ferskynd - Appeared (p)
Present Perfect
Ferskynde - Appeared
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferskynden - Appeared
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferskynsel - Phenomenon
Ferskynst - Appear (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferskynt - Appears
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferslaan - Beat/Defeat
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferslachjouwer - Reporter/Newshawk
Ferslachst - Beat/Defeat
Pronoun(s): Dû/Do
Ferslacht - Beats/Defeats
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferslaving - Addiction
Ferslein - Defeated (p)
Present Perfect
Ferslept - Overslept (p)
Present Perfect
Ferslepte - Overslept
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferslepten - Overslept
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fersleptest(e) - Overslept
Pronoun(s): Dû/Do
Fersliep - Oversleep (to)
Pronoun(s): Ik
Fersliepe - Oversleep
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fersliepst - Oversleep (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fersliept - Oversleeps
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fersline - Devour
Fersliten - Worn out
Fersloech - Defeated
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fersloechst - Defeated
Pronoun(s): Dû/Do
Fersloegen - Defeated
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fersmoarge - Polluted
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fersmoargen - Polluted
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fersmoargest - Pollute (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fersmoargest(e) - Polluted
Pronoun(s): Dû/Do
Fersmoarget - Pollutes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fersmoargje - Pollute (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim sy, jo
Fersoargje - Take care of/Nuture
Fersocht - Requested
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fersochten - Requested
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fersochtst - Requested
Pronoun(s): Dû/Do
Ferspraat - Spread/Distributed (p)
Present Perfect
Fersprate - Spread/Distributed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferspraten - Spread/Distributed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferspratest - Spread/Distributed
Pronoun(s): Dû/Do
Ferspried - Spread/Distribute (to)
Pronoun(s): Ik
Ferspriede - Spread/Distribute
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferspriedst - Spread/Distribute (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferspriedt - Spreads/Distributes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fersriklik - Horrible/Terrible
Fersriklike - Horrible/Terrible
Adjective
Ferstân - Understanding/Mind/Intelligence/Brain/Sense
Ferstean - Understand (to)
Pronoun(s): Ik
Fersteane - Understand
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fersteur - Disturb (to)
Pronoun(s): Ik
Fersteure - Disturb
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fersteurst - Disturb (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fersteurt - Disturbs
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferstie - Understood
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferstien - Understood (p)
Present Perfect
Ferstiene - Understood
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferstienne - Petrified
Ferstiest - Understand (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferstiest - Understood
Pronoun(s): Dû/Do
Ferstiet - Understands
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferstjer - Die (to)
Pronoun(s): Ik
Ferstjerre - Die
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferstjerst - Die (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferstjert - Dies
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferstjoerskosten - Shipping cost
Ferstoar - Died, Passed away
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferstoaren - Died, Passed away
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferstoarn - Died, Passed away (p)
Present Perfect
Ferstoarn - Passed away/Died
Ferstoarst - Died, Passed away
Pronoun(s): Dû/Do
Ferstopje - Hide (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferstoppest - Hide
Pronoun(s): Dû/Do
Ferstoppet - Hide
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferstopt - Hidden (p)
Present Perfect
Ferstopte - Hid
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferstopten - Hid
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferstoptest- Hid
Pronoun(s): Dû/Do
Ferswei - Kept silent about
Pronoun(s): Ik
Fersweien - Kept silent about
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferswein - Kept silent about (p)
Present Perfect
Fersweist - Kept silent about
Pronoun(s): Dû/Do
Fersweit - Kept silent about
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferswij - Keep silent about (to)
Pronoun(s): Ik
Ferswije - Keep silent about
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferswijst - Keep silent about (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferswijt - Keeps silent about
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fersyk - Request
Fersykje - Request (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Fertarje - Digest (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Fertarre - Digested
Past time
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fertarren - Digested
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fertarrest - Digest (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fertarrest(e) - Digested
Pronoun(s): Dû/Do
Fertarret - Digests
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fertel - Tell (to)
Pronoun(s): Ik
Ferteld - Told (p)
Present Perfect
Fertelde - Told
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fertelden - Told
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferteldest - Told
Pronoun(s): Dû/Do
Fertelle - Tell
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferteller - Narrator/Storyteller/Teller
Fertelst - Tell
Pronoun(s): Dû/Do
Fertelt - Tells
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fertink - Suspect (to)
Pronoun(s): Ik
Fertinke - Suspect
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fertinking - Suspicion
Fertinkst - Suspect (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fertinkt - Suspects
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fertoan - From now on/Henceforth/Hereafter
Fertoarje - Wither
Fertocht - Suspected
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fertocht - Suspicious
Fertochte - Suspect
Fertochten - Suspected
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fertochtst - Suspected
Pronoun(s): Dû/Do
Fertokker - Seducer/Tempter
Fertriet - Sorrow/Grief/Sadness
Fertrietich - Sad
Fertrou - Trust (to)
Pronoun(s): Ik
Fertroud - Trusted (p)
Present Perfect
Fertroude - Trusted
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fertrouden - Trusted
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fertroudest - Trusted
Pronoun(s): Dû/Do
Fertroust - Trust
Pronoun(s): Dû/Do
Fertrout - Trusts
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fertrouwe - Trust
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fertrouwen - Trust
Fertsjinje - Earn (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Fertsjinne - Earned
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fertsjinnen - Earned
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fertsjinnest - Earn
Pronoun(s): Dû/Do
Fertsjinnest(e) - Earned
Pronoun(s): Dû/Do
Fertsjinnet - Earns
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fertsjinstlik - Deserving/Meritorious/Deservingly
Fertsjintwurdige - Represented
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fertsjintwurdigen - Represented
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fertsjintwurdigest - Represent (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fertsjintwurdigest(e) - Represented
Pronoun(s): Dû/Do
Fertsjintwurdiget - Represents
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fertsjintwurdigje - Represent (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Fertsjustere - Darkened
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fertsjusteren - Darkened
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fertsjusterest - Darken (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fertsjusterest(e) - Darkened
Pronoun(s): Dû/Do
Fertsjusteret - Darkens
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fertsjusterje - Darken (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferûntskuldige - Apologized/Excused
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferûntskuldigen - Apologized/Excused
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferûntskuldigest - Apologize/Excuse (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferûntskuldigest(e) - Apologized/Excused
Pronoun(s): Dû/Do
Ferûntskuldiget - Apologizes/Excuses
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferûntskuldigje - Apologize/Excuse (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferve - Painted
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fervekwaste - Paintbrush
Ferven - Painted
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fervest - Paint (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fervest(e) - Painted
Pronoun(s): Dû/Do
Fervet - Paint
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fervje - Paint (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferwaarleazgje - Neglect (to)
Ferwaarmje - Heat/Stoke/Calorify (to)
Ferwacht - Expects
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferwachte - Expected
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferwachten - Expected
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferwachtest - Expect
Pronoun(s): Dû/Do
Ferwachtest - Expect (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferwachtest(e) - Expected
Pronoun(s): Dû/Do
Ferwachtet - Expects
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferwachtsje - Expect (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferwe - Paint
Ferwidere - Deleted
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferwideren - Deleted
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferwiderest - Delete (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferwiderest(e) - Deleted
Pronoun(s): Dû/Do
Ferwideret - Deletes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferwiderje - Delete (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferwiet - Reproached/Blamed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferwieten - Reproached/Blamed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferwietst - Reproached/Blamed
Pronoun(s): Dû/Do
Ferwiidzje - Widen/Broaden
Ferwiis - Refer (to)
Pronoun(s): Ik
Ferwiisd - Referred (p)
Present Perfect
Ferwiisde - Referred
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferwiisden - Referred
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferwiisdest - Referred
Pronoun(s): Dû/Do
Ferwiist - Refer (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferwiist - Refers
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferwikselje - Swap
Ferwite - Reproach/Blame
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferwiten - Reproached/Blamed (p)
Present Perfect
Ferwize - Refer
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferwolkomde - Welcomed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferwolkomden - Welcomed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferwolkomdest - Welcomed
Pronoun(s): Dû/Do
Ferwolkomje - Welcome (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferwolkommen - Welcomed (p)
Present Perfect
Ferwolkommest - Welcome (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferwolkommet - Welcomes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferwûnje - Injure/Wound (to)
Ferwurke - Processed/Digested
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferwurken - Processed/Digested
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferwurkest - Process/Digest (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferwurkest(e) - Processed/Digested
Pronoun(s): Dû/Do
Ferwurket - Processes/Digests
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferwurkje - Process/Digest (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferwyt - Reproach/Blame (to)
Pronoun(s): Ik
Ferwyt - Reproaches/Blames
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferwytst - Reproach/Blame (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fêst - Fixed/Solid/Tightly
Fêstige - Established
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fêstigen - Established
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fêstigest - Establish (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fêstigest(e) - Established
Pronoun(s): Dû/Do
Fêstiget - Establishes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fêstigje - Establish (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Fet - Fat
Fet - Fed (p)
Present Perfect
Fette - Fat
Adjective
Fette - Fed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fetten - Fed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fettest - Fed
Pronoun(s): Dû/Do
Fia - Via
Fidzjy - Fiji (c)
Fied - Feed (to)
Pronoun(s): Ik
Fiede - Feed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fieding - Nutrition
Fiedst - Feed (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fiedt - Feeds
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fiel - Feel
Pronoun(s): Ik
Field - Felt (p)
Present Perfect
Fielde - Felt
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fielden - Felt
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fieldest - Felt
Pronoun(s): Dû/Do
Fiele - Feel
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fielst - Feel
Pronoun(s): Dû/Do
Fielt - Feels
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fier - Celebrate (to)
Pronoun(s): Ik
Fier - Celebrate (to)
Pronoun(s): Ik
Fier - Far
Fierd - Celebrated (p)
Present Perfect
Fierde - Celebrated
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fierden - Celebrated
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fierder - Further
Fierdest - Celebrated
Pronoun(s): Dû/Do
Fiere - Celebrate
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fiere - Far
Adjective
Fiersjogger - Binoculars
Fierst - Celebrate
Pronoun(s): Dû/Do
Fierst - Celebrate (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fiert - Celebrates
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fierwei - By far
Fif - Five (#) (o)
Old Frisian
Fiftīne - Fifteen (#) (o)
Old Frisian
Fijân - Foe/Enemy
Fijannen - Foes/Enemies
Fijannich - Hostile
Fiktoarje - Victory
File - File
Filipinen - Philippines (c)
Film - Film/Movie
Filmke - Film/Movie
Adjective
Filter - Filter
Finalisearje - Finalize (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Finalisearre - Finalized
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Finalisearren - Finalized
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Finalisearrest - Finalize (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Finalisearrest(e) - Finalized
Pronoun(s): Dû/Do
Finalisearret - Finalizes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Finânsjes - Finances
Finda - Find (o)
Old Frisian
Findel - Banner
Fine - Find
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Finer - Finder
Finger - Finger
Fingerke - Finger
Small
Fingers - Fingers
Finlân - Finland (c)
Finsk - Finnish
Finster - Window
Finsterke - Window
Small
Finsters - Windows
Finzen - Caught/Captive
Finzene - Prisoner
Finzenis - Jail/Prison
Fioele - Violin
Fir - Far (o)
Old Frisian
Firia - Celebrate (o)
Old Frisian
Firus - Virus
Fisk - Fish
Fiske - Fished
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Fisken - Fish
Plural
Fisken - Fished
Past time
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fisker - Fisher
Fiskest - Fish (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fiskest(e) - Fished
Pronoun(s): Dû/Do
Fisket - Fishes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fiskje - Fish (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Fisy - Vision/View
Fitalens - Vitality
Fiters - Laces/Shoelaces
Plural
Fiūr - Fire (o)
Old Frisian
Fiuwer - Four (#) (o)
Old Frisian
Fiuwertich - Forty (#) (o)
Old Frisian
Fiuwertin - Fourteen (#) (o)
Old Frisian
Fiver - Pond
Fiverke - Pond
Small
Fivers - Ponds
Fjetnam - Vietnam (c)
Fjild - Field
Fjilden - Fields
Fjildmûs - Field mouse
Fjirde - Fourth
Fjirring - Attic/Loft
Fjochtet - Fights
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fjochtsje - Fight (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Fjochtsport - Martial arts
Fjochtst - Fight
Pronoun(s): Dû/Do
Fjoer - Fire
Fjoerbang - Really scared
Fjoerbenaud - Really scared
Fjoermasine - Lighter
Fjoeroanstekker - Lighter
Fjoertoer - Lighthouse
Fjoerwurk - Fireworks
Fjouwerkant - Square
Fjurke - Fjoer/Fire
Small
Flaaie - Flatter (to)
Flagge - Flag
Flaggen - Flags
Flam- Flame
Flâns - Rift
Flāsk - Flesh (o)
Old Frisian
Flater - Mistake
Fleach - Flew
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fleachst - Flew
Pronoun(s): Dû/Do
Fleagen - Flew
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Flean - Fly
Pronoun(s): Ik
Fleane - Fly
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fleanfjild - Airport
Fleanmasine - Plane/Airplane/Aeroplane
Fleantúch - Plane/Airplane/Aeroplane
Flearemûs - Bat
Animal
Flechtest - Fleed (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Flechtet - Fleeds
Pronoun(s): Hy, sy, it
Flechtsje - Fleed (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Flein - Flown (p)
Present Perfect
Fleis - Flesh/Meat
Fleisiter - Carnivore
Flerk - Wing
Fleske - Small
Adjective
Flesse - Bottle
Flessen - Bottles
Fleurich - Cheerful
Flier - Floor
Flinter - Butterfly
Flitsebôge - Handbow
Flitsepylk - Arrow of handbow
Flitsje - Shooting arrows
Fljochst - Fly
Pronoun(s): Dû/Do
Float - Fleet
Flocht - Fled
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Flocht - Flies
Pronoun(s): Hy, sy, it
Flochten - Fled
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Flochtst - Fled
Pronoun(s): Dû/Do
Flod - Flood (o)
Old Frisian
Floed - Flood
Floite - Flute
Flok - Curse
Flokke - Curse
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Flokst - Curse
Pronoun(s): Dû/Do
Flokt - Curses
Pronoun(s): Hy, sy, it
Flokte - Cursed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Flokten - Cursed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Floktest(e) - Cursed
Pronoun(s): Dû/Do
Fluch - Fast
Fluchste - Fastest
Flugge - Fast
Adjective
Flugger - Faster
Fluorder - Road worker
Flústere - Whispered
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Flústeren - Whispered
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Flústerest - Whispers (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Flústerest(e) - Whispered
Pronoun(s): Dû/Do
Flústeret - Whispers
Pronoun(s): Hy, sy, it
Flústerje - Whisper (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Fnaskje - Chew on something
Foalle - Foal
Foan - Tip/Gratuity
Foar - For
Foaral - Especially
Foarâlden - Ancestors/Forefathers/Forelders
Foarby - Over/Past/Beyond
Foarbyld - Example
Foarbylden - Examples
Foardiel - Advantage/Benefit
Foardielich - Beneficial
Foardoar - Front door
Foarholle - Forehead
Foarich - Previous
Foarige - Previous
Adjective
Foarjier - Spring
Foarke - Fork
Foarlêze - Read aloud
Foarm - Form
Foarme - Formed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Foarmen - Formed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Foarmest - Form (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Foarmest(e) - Formed
Pronoun(s): Dû/Do
Foarmet - Forms
Pronoun(s): Hy, sy, it
Foarmje - Form (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Foarnaam - Genteel
Foarnamme - First name
Foarnamwurden - Pronouns
Foarrang - Precedence/Priority
Foarseach - Foresaw
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Foarseachst - Foresaw
Pronoun(s): Dû/Do
Foarseagen - Foresaw
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Foarsichtich - Careful/Cautious
Foarsichtige - Careful/Cautious
Adjective
Foarsitter - Chairman
Foarsjennings - Services
Foarsjoch - Foresee (to)
Pronoun(s): Ik
Foarsjochst - Foresee (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Foarsjocht - Foresees
Pronoun(s): Hy, sy, it
Foarsjoen - Foreseen (p)
Present Perfect
Foarsjogge - Foresee
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Foarslaan - Suggest/Propose
Foarspel - Predict (to)
Pronoun(s): Ik
Foarspeld - Predicted (p)
Present Perfect
Foarspelde - Predicted
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Foarspelden - Predicted
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Foarspeldest - Predicted
Pronoun(s): Dû/Do
Foarspelle - Predict
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Foarspelst - Predict (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Foarspelt - Predicts
Pronoun(s): Hy, sy, it
Foarste - First
Foarstel - Proposal
Foarstelle - Introduce/Imagine
Foarút - Ahead
Foarwurd - Foreword
Fochst - Fought
Pronoun(s): Dû/Do
Focht - Fought
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fochten - Fought
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fodzich - Flabby
Foel - Fell
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Foelen - Fell
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Foelst - Fell
Pronoun(s): Dû/Do
Foerazjearje - Forage
Foet - Foot
Foeterje - Grumble/Express anger (to)
Foetsje - Foot
Small
Fokse - Fox
Fol - Full
Folchoarder - Ranking/Order
Foldwaan - Satisfy
Folge - Followed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Folgen - Followed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Folgest - Follow
Pronoun(s): Dû/Do
Folgest(e) - Followed
Pronoun(s): Dû/Do
Folget - Follows
Pronoun(s): Hy, sy, it
Folgia - Follow (o)
Old Frisian
Folgje - Follow (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Folgjende - Next
Folje - Fill
Folk - Folks/People
Folkomelīke - Perfectly (o)
Old Frisian
Folle - Full
Adjective
Folle - Full/Much
Folslein - Wholly/Fully/Completely
Folsleine - Wholly/Fully/Completely
Adjective
Foltôging - Completion
Folwoeksen - Adult/Grown up
Fon - Of (o)
Old Frisian
Fong - Caught
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fongen - Caught
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fongst - Caught
Pronoun(s): Dû/Do
For - For (o)
Old Frisian
Forantwurdzje - Answer for/Justify
Older
Forbarna - Burn down (o)
Old Frisian
Forbiedt - Forbids
Pronoun(s): Hy, sy, it
Forbjusterje - Confuse/Baffle/Obscure
Older
Forbod - Prohibition
Older
Fordegigje - Defend
Older
Forfērd - Afraid (o)
Old Frisian
Forgees - For free
Older
Forgetten - Forgotten
Older
Forgifnisse - Poison (o)
Old Frisian
Forhael - Tale/Story
Older
Forkâldzje - Get a cold (to)
Older
Forke - Fork (o)
Old Frisian
Formītha - Avoid (o)
Old Frisian
Forslān - Defeat (o)
Old Frisian
Forsriklik - Horrible/Terrible
Older
Forstān - Understand (o)
Old Frisian
Fortel - Tell
Older
Fortella - Tell (o)
Old Frisian
Fortriet - Sorrow/Grief/Sad
Older
Fortrou - Trust
Older
Fōt - Foot (o)
Old Frisian
Foto - Picture/Photo
Fraach - Question
Fraachje - Question
Small
Frachtwein - Truck/Lorry
Fragen - Questions
Framede - Stranger (o)
Old Frisian
Frankryk - France (c)
Frânsk - French
Frede - Peace
Freed - Friday
Freegje - Ask
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Frege - Asked
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fregen - Asked
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fregest - Ask
Pronoun(s): Dû/Do
Fregest(e) - Asked
Pronoun(s): Dû/Do
Freget - Asks
Pronoun(s): Hy, sy, it
Frēgia - Ask (o)
Old Frisian
Freon - Friend
Freondinne - Girlfriend
Freonen - Friends
Plural
Freonlik - Friendly
Freonskip - Friendship
Fret - Eat
An animal that's eating or someone that's eating like an animal
Pronoun(s): Ik
Fret - Eats
An animal that's eating or someone that's eating like an animal
Pronoun(s): Hy, sy, it
Frethe - Peace (o)
Old Frisian
Fretsek - Guzzler
Fretst - Eat
An animal that's eating or someone that's eating like an animal
Pronoun(s): Dû/Do
Frette - Eat
An animal that's eating or someone that's eating like an animal
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Frī - Free (o)
Old Frisian
Fries - Frisian
Person
Friet - Ate
An animal that's eating or someone that's eating like an animal
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Frieten - Ate
An animal that's eating or someone that's eating like an animal
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Frietst - Ate
An animal that's eating or someone that's eating like an animal
Pronoun(s): Dû/Do
Frieze - Freeze
Friezen - Frisians
Friezer - Freezer
Friezinne - A Frisian female
Frij - Free
Frijbûtser - Freebooter/Filibuster
Frijfaam - Single/Bachelor
Female
Frijfeint - Single/Bachelor
Male
Frijheid - Freedom
Frijlitte - Release
Frijmitselder - Freemason
Frijwilliger - Volunteer
Friūnd - Friend (o)
Old Frisian
Frjemd - Weird/Strange/Odd
Frjemde - Stranger
Frō - Happy (o)
Old Frisian
Froast - Frost
Frōlikhēd - Happiness (o)
Old Frisian
Frou - Wife/Woman
Froulju - Women
Frōwe - Woman/Lady (o)
Old Frisian
Fruchtber - Fertile/Fruitful
Frustreard - Frustrated
Frydom - Freedom (o)
Old Frisian
Frysk - Frisian
Fryske - Frisian
Adjective
Fryslân - Friesland/Frisia (c)
Fûgel - Bird

Fûgelferskrikker - Scarecrow
Fûgelnêst - Bird's Nest
Fûgels - Birds
Fûgelt - Poultry
Fûgeltsje - Bird
Small
Ful - Full (o)
Old Frisian
Fulkaan - Vulcano
Fulkanysk - Volcanic
Fûn - Found
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fûnds - Fund
Fûnen - Found
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fûnkel - Fire spark
Funksje - Function
Funksjonearje - Function (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Funksjonearre - Functioned
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Funksjonearren - Functioned
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Funksjonearrest - Function (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Funksjonearrest(e) - Functioned
Pronoun(s): Dû/Do
Funksjonearret - Functions
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fûnst - Found
Pronoun(s): Dû/Do
Fuorje - Feed (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Fuorre - Fed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fuorren - Fed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fuorrest - Feed
Pronoun(s): Dû/Do
Fuorrest - Feed (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fuorrest(e) - Fed
Pronoun(s): Dû/Do
Fuorret - Feeds
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fuort - Away/Gone
Fuortbringe - Take out/See off
Fuortdriuwe - Drive away
Fuortendalik - Immediately
Fuortgean - Leave (to)
Fuorthelje - Remove
Fuortjeie - Chase away
Fuortride - Ride away
Fuortslûpe - Sneak away
Fuortstjoere - Send away
Fuorttriuwe - Push away
Fuortynienen - Immediately
Fuotbal - Football/Soccer
Fuotbalje - Play football/Soccer (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Fuotgonger - Foot passenger/Pedestrian
Fuotpaad - Footpath/Sidewalk/Walkway
Fuotten - Feet
Fusearje - Fuse/Merge (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Fusearre - Fused/Merged
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fusearren - Fused/Merged
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fusearrest - Fuse/Merge (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fusearrest(e) - Fused/Merged
Pronoun(s): Dû/Do
Fusearret - Fuses/Merges
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fûst - Fist
Fyand - Foe/Enemy (o)
Old Frisian
Fyn - Find
Pronoun(s): Ik
Fynst - Find
Pronoun(s): Dû/Do
Fynt - Finds
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fyts - Bicycle/Bike


Submit a Frisian word
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey

Frisian Books on Amazon

This online wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). An organization which is responsible for learnfrisian.com.
Frisian Wordbook

FREE
VIEW