-Random Frisian Word-
Stroep - Stripped
Ik, hy, sy, it

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

There are currently 78 Words in this directory beginning with the letter I.
Idee - Idea

Iel - Eel

Ield - Money
Old Frisian

Ien - One

Ien - Someone/One

Ienfâld - Simplicity

Ienheid - Unity

Ienhoarn - Unicorn

Iepen - Open

Iepenbier - Public

Iepenbierje - Reveal

Iepene - Opened
Ik, hy, sy, it

Iepenen - Opened
Wy, jim, sy, jo

Iepenest - Open (to)

Iepenest(e) - Opened

Iepenet - Opens
Hy, sy, it

Iepening - Opening

Iepenje - Open (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ier - Vein

Ierdappel - Potato

Ierdbal - Globe

Ierdbei - Strawberry

Ierdbeien - Strawberries

Ierde - Earth

Ierdskodding - Earthquake

Ieren - Veins

Ierlân - Ireland

Ierpel - Potato

Ierpels - Potatoes

Iersk - Irish

Ies - Bait

Iet - Ate
Ik, hy, sy, it

Ieten - Ate
Wy, jim, sy, jo

Ietst - Ate

Ieu - Century

IIkhoarntsje - Squirrel

IIs - Ice

IIsbear - Polar bear/Icebear

IIsberch - Iceberg

IIsko - Ice cream

IIspegel - Icecicle

IIstiid - Ice age

Ik - I

'Ik' is from Old Frisian and is not a Dutch influence

Imitaasje - Imitation

Immen - Someone

In - An/A
'n - Shorter

In bytsje - A bit

In protte - A lot

In soad - A lot

Ingel - Angel

Ingelân - England

Ingelsk - English

Ingelske - English
Adjective

Ingeltsje - Ladybug/Ladybird

Inketfisk - Squid/Octopus

Instêd - Instead
Old Frisian

Irritearje - Irritate/Annoy (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Irritearre - Irritated/Annoyed
Ik, hy, sy, it

Irritearren - Irritated/Annoyed
Wy, jim, sy, jo

Irritearrest - Irritate/Annoy (to)

Irritearrest(e) - Irritated/Annoyed

Irritearret - Irritates/Annoys
Hy, sy, it

Irthbivinge - Earthquake
Old Frisian

Is - Is
Hy, sy, it

Isolaasje - Isolation

It húske - Toilet

Itaalje - Italy

Italiaansk - Italian

Ite - Eat
Wy, jim, sy, jo

Iten - Eaten
Present Perfect

Iten - Food/Meal

Itensiede - Cooking food

Itselde - The same

Iuw - Century

Ivich - Eternal/Forever

Ivige - Eternal/Forever
Adjective

Izer - Iron

Izeren lûkbealch - Train


Submit a Word

Sykje in wurd!
Search a word!
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). An organization which is responsible for learnfrisian.com.
Frisian Wordbook

FREE
VIEW