Random Frisian Word

Stoarje - History

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

Verbs I – Form You – Form Present Perfect
Numbers Old Frisian Countries
There are currently 384 Frisian words in this directory beginning with the letter K.
Kaai - Key
Kaaien - Keys
Kaaike - Key
Small
Kaam - Came
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Kaam - Comb
Kaamst - Came
Pronoun(s): Dû/Do
Kabel - Cable
Kado - Gift/Present
Kaei - Key
Older
Kâld - Cold
Kâlde - Cold
Adjective
Kalender - Calendar
Kalmearje - Calm down (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Kalmearre - Calmed down
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Kalmearren - Calmed down
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Kalmearrest - Calm down (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Kalmearrest(e) - Calmed down
Pronoun(s): Dû/Do
Kalmearret - Calms down
Pronoun(s): Hy, sy, it
Kambodja - Cambodia (c)
Kamen - Came
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Kamera - Camera
Kameroen - Cameroon (c)
Kamiel - Camel
Kammeraatskip - Camaraderie
Kampanje - Campaign
Kampearje - Camp (to)
Kamûflaazje - Camouflage
Kanada - Canada (c)
Kangoeroe - Kangaroo
Kaniel - Cinnamon
Kanker - Cancer
Kâns - Chance
Kânsen - Chances
Kantoar - Office
Kapasiteit - Capacity
Kaptein - Captain
Kar - Choice
Karakter - Character
Karantêne - Quarantine
Karkas - Carcass
Karnaval - Carnival
Karre - Cart
Karren - Choices
Karriêre - Career
Karrousel - Carousel
Kast - Closet
Kastiel - Castle
Kat - Cat
Katalisator - Catalyst
Katar - Qatar (c)
Kategory - Category
Katoen - Cotton
Kazachstan - Kazakhstan (c)
Keakelje - Cluck/Cackle
Keal - Bald
Keal - Calf
Keamer - Room
Keamers - Rooms
Keaper - Buyer
Keapest - Buy
Pronoun(s): Dû/Do
Keapet - Buys
Pronoun(s): Hy, sy, it
Keapje - Buy (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Kear - Time
Kear - Turn (to)
Pronoun(s): Ik
Keard - Turned (p)
Present Perfect
Kearde - Turned
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Kearden - Turned
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Keardest - Turned
Pronoun(s): Dû/Do
Keare - Turn
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Kearen - Times
Plural
Kears - Candle
Kearst - Turn (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Keart - Turns
Pronoun(s): Hy, sy, it
Kearzen - Candles
Keas - Chose
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Keast - Chose
Pronoun(s): Dû/Do
Keazen - Chose
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Kēi - Key (o)
Old Frisian
Kelder - Basement/Cellar
Ken - Know
Pronoun(s): Ik
Ken - Knows
Pronoun(s): Hy, sy, it
Kend - Known (p)
Present Perfect
Kenia - Kenya (c)
Kening - King
Keningen - Kings
Keninginne - Queen
Keninklikens - Royalty
Keninkryk - Kingdom
Kenne - Know
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Kenst - Know
Pronoun(s): Dû/Do
Keppele - Linked/Connected
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Keppelen - Linked/Connected
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Keppelest(e) - Linked/Connected
Pronoun(s): Dû/Do
Keppelje - Link/Connect (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Keppelst - Link/Connect (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Keppelt - Links/Connects
Pronoun(s): Hy, sy, it
Kerker - Dungeon
Kerl - Grain
Kers - Cherry
Kertier - Quarter
Kervest - Carve (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Kervet - Carves
Pronoun(s): Hy, sy, it
Kervje - Carve
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Kessen - Cushion/Pillow
Kessens - Cushions/Pillows
Ketting - Chain
Keuken - Kitchen
Keunst - Art
Keunstmjittich - Artificially
Kiāsa - Choose (o)
Old Frisian
Kidelich - Ticklish
Kiel - Throat
Kies - Choose (to)
Pronoun(s): Ik
Kiest - Choose (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Kiest - Chooses
Pronoun(s): Hy, sy, it
Kieze - Choose
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Kij - Cows
Plural
Kikkert - Frog
Kin - Can
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Kin - Chin
Kind - Kid/Child (o)
Old Frisian
Kinne - Can
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Kinst - Can
Pronoun(s): Dû/Do
Kiwy - Kiwi
Kjel - Startled
Kjeld - Cold
Kjifbist - Rodent/Gwawer
Klaaifrysk - Clayfrisian
A Frisian dialect
Klaaiïng - Clothing
Klage - Complained
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Klagen - Complained
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Klagest - Complained
Pronoun(s): Dû/Do
Klant - Customer
Klanttsjinst - Customer service
Klasse - Class
Klassegenoaten - Classmates
Klausk - Greedy
Klean - Clothes
Klear - Finished/Done/Clear
Kleaster - Monastery/Cloister
Kleasters - Monasteries
Kleed - Carpet
Klei - Complain (to)
Pronoun(s): Ik
Kleie - Complain
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Kleist - Complain (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Kleit - Complains
Pronoun(s): Hy, sy, it
Kliber - Crowd
Klif - Cliff
Klik - Click (to)
Pronoun(s): Ik
Klikke - Click
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Klikst - Click (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Klikt - Clicks
Pronoun(s): Hy, sy, it
Klikte - Clicked
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Klikten - Clicked
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Kliktest - Clicked
Pronoun(s): Dû/Do
Klim - Climb (to)
Pronoun(s): Ik
Klimaat - Climate
Klimaatferoaring - Climate change
Klimme - Climbs
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Klimst - Climb
Pronoun(s): Dû/Do
Klimt - Climbs
Pronoun(s): Hy, sy, it
Klink - Sound (to)
Pronoun(s): Ik
Klinke - Sound
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Klinkst - Sound (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Klinkt - Sounds
Pronoun(s): Hy, sy, it
Kliuwe - Climb
Klom - Climbed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Klommen - Climbed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Klomst - Climbed
Pronoun(s): Dû/Do
Klonk - Sounded
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Klonken - Sounded
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Klonkst - Sounded
Pronoun(s): Dû/Do
Klopje - Knock (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Kloppe - Knocked
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Kloppen - Knocked
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Kloppest - Knock (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Kloppest(e) - Knocked
Pronoun(s): Dû/Do
Kloppet - Knocks
Pronoun(s): Hy, sy, it
Klub - Club
Klús - Fault/Safe
Knē - Knee (o)
Old Frisian
Kneppel - Bat
Not the animal
Knibbel - Knee
Knibbelje - Kneel (to)
Knibbels - Knees
Kniep - Squeezed/Pinched
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Kniepen - Squeezed/Pinched
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Kniepst - Squeezed/Pinched
Pronoun(s): Dû/Do
Knineblêd - Dandelion
Kninen - Rabbits/Bunnies
Kninetiksel - Dandelion
Knipe - Squeeze/Pinch
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Kniper - Clip
Kniperljocht - Flasher/Flashing light
Knyflok - Garlic
Knyn - Rabbit/Bunny
Knyntsje - Rabbit/Bunny
Small
Knyp - Squeeze/Pinch (to)
Pronoun(s): Ik
Knypeagje - Blink/Wink
Knypst - Squeeze/Pinch (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Knypt - Squeezes/Pinches
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ko - Cow
Koade - Code
Koades - Codes
Koai - Cage
Koal - Cabbage
Koala bear - Koala bear
Koaldiokside - Carbon dioxide
Koaning - King
Wâldfrysk
Koar - Choir
Koark - Cork
Koarste - Crust
Koart - Short
Koarting - Discount
Koartkop - Hothead
Koartlyn - Recently
Koarts - Fever
Kochst - Bought
Pronoun(s): Dû/Do
Kocht - Bought
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Kochten - Bought
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Koe - Could
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Koe - Knew
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Koene - Could
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Koene(n) - Knew
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Koer - Basket
Koest - Could
Pronoun(s): Dû/Do
Koest - Knew
Pronoun(s): Dû/Do
Koeze - Sleep
Childish
Koffer - Suitcase
Kofje - Coffee
Kôge - Chewed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Kôgen - Chewed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Kôgest - Chew (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Kôgest(e) - Chewed
Pronoun(s): Dû/Do
Kôget - Chews
Pronoun(s): Hy, sy, it
Kôgje - Chew (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Kokteel - Cocktail
Kolibry - Hummingbird
Kollagen - Collagen
Koloanje - Colony
Kolombia - Colombia (c)
Kolonisearje - Colonize (to)
Kom - Come
Pronoun(s): Ik
Komkommer - Cucumber
Komme - Come
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Kommunisearje - Communicate (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Kommunisearre - Communicated
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Kommunisearren - Communicated
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Kommunisearrest - Communicate (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Kommunisearrest(e) - Communicated
Pronoun(s): Dû/Do
Kommunisearret - Communicates
Pronoun(s): Hy, sy, it
Kompas - Compass
Kompjûter - Computer
Komst - Come
Pronoun(s): Dû/Do
Komt - Comes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Kongo - Congo (c)
Konkludearje - Conclude (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Konkludearre - Concluded
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Konkludearren - Concluded
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Konkludearrest - Conclude (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Konkludearrest(e) - Concluded
Pronoun(s): Dû/Do
Konkludearret - Concludes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Konklúzje - Conclusion
Konsept - Concept
Konsintraasje - Concentration
Konsumearje - Consume (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Konsumearre - Consumed
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Konsumearren - Consumed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Konsumearrest - Consume (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Konsumearrest(e) - Consumed
Pronoun(s): Dû/Do
Konsumearret - Consumes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Kontant - Cash
Kontinint - Continent
Koper - Copper
Koptillefoan - Headphone
Kopy - Copy
Koroana - Corona
Korrespondearje - Correspond (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Korrespondearre - Corresponded
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Korrespondearren - Corresponded
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Korrespondearrest - Correspond (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Korrespondearrest(e) - Corresponded
Pronoun(s): Dû/Do
Korrespondearret - Corresponds
Pronoun(s): Hy, sy, it
Korrizjearje - Correct (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Korrizjearre - Corrected
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Korrizjearren - Corrected
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Korrizjearrest - Correct (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Korrizjearrest(e) - Corrected
Pronoun(s): Dû/Do
Korrizjearret - Corrects
Pronoun(s): Hy, sy, it
Kost - Cost
Kosta Rika - Costa Rica (c)
Kosten - Cost
Plural
Kou - Cow
Older
Kraan - Faucet/Tap/Crane
Krab - Crab
Krammele - Yikes
Krâns - Wreath
Krante - Newspaper
Kranten - Newspapers
Krater - Crater
Kreakbien - Cartilage/Gristle
Kreakje - Creak
Kream - Stand
Example: at a marketplace
Kreas - Pretty
Kreaze - Pretty
Adjective
Kreazens - Beauty
Kredytkaart - Creditcard
Krêft - Power/Force
Krêften - Powers/Forces
Krêftich - Powerful
Krekt - Exactly/Presisely
Krekt - Just now/A moment ago
Krektoarsom - On the contrary
Krewearje - Struggle/Fight/Battle
Kribbekeurichheden - Annoyance
Krie - Crow
Krige - Got/Received
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Krigen - Got/Received
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Krigest - Got/Received
Pronoun(s): Dû/Do
Kriich - War
Krij - Get
Pronoun(s): Ik
Krije - Get
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Krijst - Get
Pronoun(s): Dû/Do
Krijt - Gets
Pronoun(s): Hy, sy, it
Krimineel - Criminal
Krimmenearje - Whining/Complaining
Krimp - Shrink (to)
Pronoun(s): Ik
Krimpe - Shrink
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Krimpst - Shrink (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Krimpt - Shrinks
Pronoun(s): Hy, sy, it
Krite - Area
Kritysk - Critical
Kroaasje - Croatia (c)
Kroade - Wheelbarrow
Kroan - Crown
Kroandea - Stone-dead
Kroantsje - Crown
Small
Kroep - Crawled
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Kroepen - Crawled
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Kroepst - Crawled
Pronoun(s): Dû/Do
Krôkje - Belch (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Krokodil - Crocodile
Kromp - Shrank
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Krompen - Shrank
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Krompst - Shrank
Pronoun(s): Dû/Do
Krûd - Herb
Krûden - Herbs
Krûdnagel - Cloves
Krûm - Crooked
Krûmkes - Crumbs
Plural
Krûp - Hug/Cuddle/Crawl (to)
Pronoun(s): Ik
Krûpe - Hug/Cuddle/Crawl
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Krûpelhintsje - Ladybug/Ladybird
Krûpke - Hug
Krûpke - Hug/Cuddle
Small
Krûpst - Hug/Cuddle/Crawl
Pronoun(s): Dû/Do
Krûpt - Hugs/Cuddles/Crawls
Pronoun(s): Hy, sy, it
Krús - Cross
Krusing - Crossroad
Kryst - Christmas
Krystbeam - Christmas tree
Kryt - Chalk
Kuba - Cuba (c)
Kubus - Cube
Kûgel - Bullet
Kûgels - Bullets
Kuierje - Wander/Walk
Kuierskuon - Walking boots
Kûle - Pit/Hole
Kundegia - Announce (o)
Old Frisian
Kuolje - Cool (to)
Kuolkast - Fridge/Refrigerator
Kuorke - Basket
Small
Kuorren - Baskets
Plural
Kursus - Course
Kût - Calf
Part of leg
Kwâd - Evil (o)
Old Frisian
Kwal - Jellyfish
Kwea - Evil
Kweade - Evil
Adjective
Kweafreon - Evil friend
Kwetsber - Vulnerable
Kwier - Decently/Neat
Kwyt - Lost
An item


Submit a Frisian word
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey

Frisian Books on Amazon

This online wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). An organization which is responsible for learnfrisian.com.
Frisian Wordbook

FREE
VIEW