-Random Frisian Word-
Mōnath - Month
Old Frisian

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

There are currently 330 Words in this directory beginning with the letter K.
Kaai - Key

Kaaien - Keys

Kaaike - Key
Small

Kaam - Came
Ik, hy, sy, it

Kaam - Comb

Kaamst - Came

Kabel - Cable

Kado - Gift/Present

Kaei - Key
Older

Kâld - Cold

Kâlde - Cold
Adjective

Kalender - Calendar

Kalmearje - Calm down (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Kalmearre - Calmed down
Ik, hy, sy, it

Kalmearren - Calmed down
Wy, jim, sy, jo

Kalmearrest - Calm down (to)

Kalmearrest(e) - Calmed down

Kalmearret - Calms down
Hy, sy, it

Kamen - Came
Wy, jim, sy, jo

Kamera - Camera

Kamiel - Camel

Kampanje - Campaign

Kampearje - Camp (to)

Kamûflaazje - Camouflage

Kangoeroe - Kangaroo

Kanker - Cancer

Kâns - Chance

Kânsen - Chances

Kantoar - Office

Kar - Choice

Karakter - Character

Karantêne - Quarantine

Karkas - Carcass

Karnaval - Carnival

Karre - Cart

Karren - Choices

Karrousel - Carousel

Kast - Closet

Kastiel - Castle

Kat - Cat

Katoen - Cotton

Keakelje - Cluck/Cackle

Keal - Bald

Keal - Calf

Keamer - Room

Keamers - Rooms

Keaper - Buyer

Keapest - Buy


Keapet - Buys
Hy, sy, it

Keapje - Buy (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Kear - Times

Kear - Turn (to)
Ik

Keard - Turned
Present Perfect

Kearde - Turned
Ik, hy, sy, it

Kearden - Turned
Wy, jim, sy, jo

Keardest - Turned

Keare - Turn (to)
Wy, jim, sy, jo

Kearen - Times
Plural

Kears - Candle

Kearst - Turn (to)

Keart - Turns
Hy, sy, it

Kearzen - Candles

Keas - Chose
Ik, hy, sy, it

Keast - Chose

Keazen - Chose
Wy, jim, sy, jo

Kēi - Key
Old Frisian

Kelder - Basement/Cellar

Ken - Know
Ik

Ken - Knows
Hy, sy, it

Kend - Known
Present Perfect

Kening - King

Keningen - Kings

Keninginne - Queen

Keninkryk - Kingdom

Kenne - Know
Wy, jim, sy, jo

Kenst - Know


Keppele - Linked/Connected
Ik, hy, sy, it

Keppelen - Linked/Connected
Wy, jim, sy, jo

Keppelest(e) - Linked/Connected

Keppelje - Link/Connect (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Keppelst - Link/Connect (to)

Keppelt - Links/Connects
Hy, sy, it

Kerl - Grain

Kertier - Quarter

Kervest - Carve (to)

Kervet - Carves
Hy, sy, it

Kervje - Carve
Ik, wy, jim, sy, jo

Kessen - Cushion/Pillow

Kessens - Cushions/Pillows

Keuken - Kitchen

Keunst - Art

Keunstmjittich - Artificially

Kiāsa - Choose
Old Frisian

Kidelich - Ticklish

Kiel - Throat

Kies - Choose (to)
Ik

Kiest - Choose (to)

Kiest - Chooses
Hy, sy, it

Kieze - Choose (to)
Wy, jim, sy, jo

Kij - Cows
Plural

Kikkert - Frog

Kin - Can
Ik, hy, sy, it

Kin - Chin

Kind - Kid/Child
Old Frisian

Kinne - Can
Wy, jim, sy, jo

Kinst - Can


Kjifbist - Rodent/Gwawer

Klaaiïng - Clothing

Klage - Complained
Ik, hy, sy, it

Klagen - Complained
Wy, jim, sy, jo

Klagest - Complained

Klasse - Class

Klausk - Greedy

Klean - Clothes

Klear - Finished/Done/Clear

Kleaster - Monastery/Cloister

Kleasters - Monasteries

Kleed - Carpet

Klei - Complain (to)
Ik

Kleie - Complain (to)
Wy, jim, sy, jo

Kleist - Complain (to)

Kleit - Complains
Hy, sy, it

Klik - Click (to)
Ik

Klikke - Click (to)
Wy, jim, sy, jo

Klikst - Click (to)

Klikt - Clicks
Hy, sy, it

Klikte - Clicked
Ik, hy, sy, it

Klikten - Clicked
Wy, jim, sy, jo

Kliktest - Clicked

Klim - Climb (to)
Ik

Klimaat - Climate

Klimaatferoaring - Climate change

Klimme - Climbs
Wy, jim, sy, jo

Klimst - Climb


Klimt - Climbs
Hy, sy, it

Klink - Sound (to)
Ik

Klinke - Sound (to)
Wy, jim, sy, jo

Klinkst - Sound (to)

Klinkt - Sounds
Hy, sy, it

Klom - Climbed
Ik, hy, sy, it

Klommen - Climbed
Wy, jim, sy, jo

Klomst - Climbed

Klonk - Sounded
Ik, hy, sy, it

Klonken - Sounded
Wy, jim, sy, jo

Klonkst - Sounded

Klop - Knock (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Klopst - Knock (to)

Klopt - Knocks
Hy, sy, it

Klopte - Knocked
Ik, hy, sy, it

Klopten - Knocked
Wy, jim, sy, jo

Kloptest - Knocked

Klub - Club

Klús - Fault/Safe

Knē - Knee
Old Frisian

Knibbel - Knee

Knibbelje - Kneel (to)

Knibbels - Knees

Kniep - Squeezed/Pinched
Ik, hy, sy, it

Kniepen - Squeezed/Pinched
Wy, jim, sy, jo

Kniepst - Squeezed/Pinched

Kninen - Rabbits/Bunnies

Knipe - Squeeze/Pinch (to)
Wy, jim, sy, jo

Kniper - Clip

Kniperljocht - Flasher/Flashing light

Knyn - Rabbit/Bunny

Knyntsje - Rabbit/Bunny
Small

Knyp - Squeeze/Pinch (to)
Ik

Knypeagje - Blink/Wink

Knypst - Squeeze/Pinch (to)

Knypt - Squeezes/Pinches
Hy, sy, it

Ko - Cow

Koade - Code

Koades - Codes

Koai - Cage

Koala bear - Koala bear

Koaldiokside - Carbon dioxide

Koark - Cork

Koarste - Crust

Koart - Short

Koartkop - Hothead

Koartlyn - Recently

Koarts - Fever

Kochst - Bought

Kocht - Bought
Ik, hy, sy, it

Kochten - Bought
Wy, jim, sy, jo

Koe - Could
Ik, hy, sy, it

Koe - Knew
Ik, hy, sy, it

Koene - Could
Wy, jim, sy, jo

Koene(n) - Knew
Wy, jim, sy, jo

Koest - Could

Koest - Knew

Koeze - Sleep
Childish

Koffer - Suitcase

Kofje - Coffee

Kôge - Chewed
Ik, hy, sy, it

Kôgen - Chewed
Wy, jim, sy, jo

Kôgest - Chew (to)

Kôgest(e) - Chewed

Kôget - Chews
Hy, sy, it

Kôgje - Chew (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Koloanje - Colony

Kolonisearje - Colonize (to)

Kom - Come
Ik

Komme - Come
Wy, jim, sy, jo

Kommunisearje - Communicate (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Kommunisearre - Communicated
Ik, hy, sy, it

Kommunisearren - Communicated
Wy, jim, sy, jo

Kommunisearrest - Communicate (to)

Kommunisearrest(e) - Communicated

Kommunisearret - Communicates
Hy, sy, it

Kompas - Compass

Kompjûter - Computer

Komst - Come


Komt - Comes
Hy, sy, it

Konkludearje - Conclude (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Konkludearre - Concluded
Ik, hy, sy, it

Konkludearren - Concluded
Wy, jim, sy, jo

Konkludearrest - Conclude (to)

Konkludearrest(e) - Concluded

Konkludearret - Concludes
Hy, sy, it

Konklúzje - Conclusion

Konsept - Concept

Konsintraasje - Concentration

Konsumearje - Consume (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Konsumearre - Consumed
Ik, wy, jim, sy, jo

Konsumearren - Consumed
Wy, jim, sy, jo

Konsumearrest - Consume (to)

Konsumearrest(e) - Consumed

Konsumearret - Consumes
Hy, sy, it

Kontant - Cash

Kontinint - Continent

Koper - Copper

Kopy - Copy

Koroana - Corona

Korrespondearje - Correspond (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Korrespondearre - Corresponded
Ik, hy, sy, it

Korrespondearren - Corresponded
Wy, jim, sy, jo

Korrespondearrest - Correspond (to)

Korrespondearrest(e) - Corresponded

Korrespondearret - Corresponds
Hy, sy, it

Korrizjearje - Correct (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Korrizjearre - Corrected
Ik, hy, sy, it

Korrizjearren - Corrected
Wy, jim, sy, jo

Korrizjearrest - Correct (to)

Korrizjearrest(e) - Corrected

Korrizjearret - Corrects
Hy, sy, it

Kost - Cost

Kosten - Cost
Plural

Kou - Cow
Older

Kraan - Faucet/Tap/Crane

Krab - Crab

Krammele - Yikes

Krâns - Wreath

Krante - Newspaper

Kranten - Newspapers

Krater - Crater

Kreakbien - Cartilage/Gristle

Kreakje - Creak

Kreas - Pretty

Kreaze - Pretty
Adjective

Kreazens - Beauty

Kredytkaart - Creditcard

Krêft - Power/Force

Krêften - Powers/Forces

Krêftich - Powerful

Krekt - Exactly/Presisely

Krekt - Just now/A moment ago

Krektoarsom - On the contrary

Kribbekeurichheden - Annoyance

Krie - Crow

Krige - Got/Received
Ik, hy, sy, it

Krigen - Got/Received
Wy, jim, sy, jo

Krigest - Got/Received

Kriich - War

Krij - Get
Ik

Krije - Get
Wy, jim, sy, jo

Krijst - Get


Krijt - Gets
Hy, sy, it

Krimineel - Criminal

Krimmenearje - Whining/Complaining

Krimp - Shrink (to)
Ik

Krimpe - Shrink (to)
Wy, jim, sy, jo

Krimpst - Shrink (to)

Krimpt - Shrinks
Hy, sy, it

Krite - Area

Kritysk - Critical

Kroaasje - Croatia

Kroade - Wheelbarrow

Kroan - Crown

Kroandea - Stone-dead

Kroantsje - Crown
Small

Kroep - Crawled
Ik, hy, sy, it

Kroepen - Crawled
Wy, jim, sy, jo

Kroepst - Crawled

Krôkje - Belch (to)

Krokodil - Crocodile

Kromp - Shrank
Ik, hy, sy, it

Krompen - Shrank
Wy, jim, sy, jo

Krompst - Shrank

Krûd - Herb

Krûden - Herbs

Krûm - Crooked

Krûp - Hug/Cuddle/Crawl
Ik

Krûpe - Hug/Cuddle (to)

Krûpe - Hug/Cuddle/Crawl
Wy, jim, sy, jo

Krûpelhintsje - Ladybug/Ladybird

Krûpke - Hug

Krûpke - Hug/Cuddle
Small

Krûpst - Hug/Cuddle/Crawl


Krûpt - Hugs/Cuddles/Crawls
Hy, sy, it

Krús - Cross

Kryst - Christmas

Krystbeam - Christmas tree

Kryt - Chalk

Kûgel - Bullet

Kûgels - Bullets

Kuierje - Wander/Walk

Kuierskuon - Walking boots

Kûle - Pit/Hole

Kundegia - Announce
Old Frisian

Kuolje - Cool (to)

Kuolkast - Fridge/Refrigerator

Kursus - Course

Kût - Calf
Part of leg

Kwâd - Evil
Old Frisian

Kwal - Jellyfish

Kwea - Evil

Kweade - Evil
Adjective

Kweafreon - Evil friend

Kwier - Decently/Neat


Submit a Word

Sykje in wurd!
Search a word!
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). An organization which is responsible for learnfrisian.com.
Frisian Wordbook

FREE
VIEW