Random Frisian Word

Stimden - Voted
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

Verbs I – Form You – Form Present Perfect
Numbers Old Frisian Countries
There are currently 237 Frisian words in this directory beginning with the letter L.
Laach - Layer
Laboratoarium - Laboratory
Lagen - Layers
Laitsje - Laugh (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Lake - Laughed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Laken - Laughed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Lakest - Laugh
Pronoun(s): Dû/Do
Lakest(e) - Laughed
Pronoun(s): Dû/Do
Laket - Laugh
Pronoun(s): Hy, sy, it
Lampe - Lamp/Light
Lampen - Lamps/Lights
Lân - Land/Country
Lânbou - Agriculture
Lang - Long
Lange - Long
Adjective
Langer - Longer
Langst - Longest
Lannen - Lands/Countries
Lâns - Along
Lânskip - Landscape/Scenery
Lantearn - Lantern
Lantearnepeal - Lamppost
Laos - Laos (c)
Lask - Thin/Skinny
Latynsk - Latin
Lauwa - Believe (o)
Old Frisian
Lavindel - Lavender
Leach - Lied
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Leachst - Lied
Pronoun(s): Dû/Do
Lead - Lead
Leadjitter - Plumber
Leaf - Sweet/Kind
Leafde - Love
Leafdefol - Loving
Leagen - A lie
Leagen - Lied
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Leagenje - Lying
Lean - Salary
Lear - Learn
Pronoun(s): Ik
Leard - Learned (p)
Present Perfect
Learde - Learned
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Learden - Learned
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Leardest - Learned
Pronoun(s): Dû/Do
Leare - Learn
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Lears - Boot
Learst - Learn
Pronoun(s): Dû/Do
Leart - Learns
Pronoun(s): Hy, sy, it
Learzens - Boots
Leaud - Believed (p)
Present Perfect
Leaude - Believed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Leauden - Believed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Leaudest - Believed
Pronoun(s): Dû/Do
Leauw - Believe
Pronoun(s): Ik
Leauwe - Believe
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Leauwensweardigens - Credibility
Leauwst - Believe
Pronoun(s): Dû/Do
Leauwt - Believes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Leaver - Rather/Prefer
Leech - Low
Leech - Void/Empty/Blank
Leechbydegrûnfrette - Picnic
Leelje - Lily
Leffens - Cowardice
Leffert - Coward
Lege - Empty
Adjective
Leger - Army
Legindarysk - Legendary
Leider - Ladder
Wâldfrysk
Leist - Lie
Pronoun(s): Dû/Do (on the ground, bed etc)
Leit - Lies
Pronoun(s): Hy, sy, it (on the ground, bed etc)
Lek - Leak
Lekken - Sheet
Lekker - Tasty/Nice/Sweet
Leppel - Spoon
Leppels - Spoons
Lernia - Learn (o)
Old Frisian
Lês - Read
Pronoun(s): Ik
Lesa - Read (o)
Old Frisian
Lesoto - Lesotho (c)
Lêst - Last
Lêst - Read
Pronoun(s): Dû/Do
Lêst - Reads
Pronoun(s): Hy, sy, it
Lêste - Last
Adjective
Lêstich - Difficult
Let - Late
Letlân - Latvia (c)
Lette - Late
Adjective
Letter - Later
Lever - Liver
Lêze - Read
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Lêzen - Read (p)
Present Perfect
Lêzer - Reader
Libba - Live (o)
Old Frisian
Libbe - Lived
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Libben - Life
Libben - Lived
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Libbensdoer - Lifespan
Libbensomstannichheden - Living conditions/Living circumstances
Libbenswize - Way of life
Libbest - Live
Pronoun(s): Dû/Do
Libbest(e) - Lived
Pronoun(s): Dû/Do
Libbet - Lives
Pronoun(s): Hy, sy, it
Libearia - Liberia (c)
Libje - Live (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Licht - Light
Not heavy
Lichte - Light
Not heavy
Adjective
Lid - Lid
Lidzia - Lie (o)
Old Frisian
Lieder - Leader
Lieders - Leaders
Lien - Lend/Borrow (to)
Pronoun(s): Ik
Liend - Lent/Borrowed (p)
Present Perfect
Liende - Lent/Borrowed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Lienden - Lent/Borrowed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Liendest - Lent/Borrowed
Pronoun(s): Dû/Do
Liene - Lend/Borrow
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Liening - Loan
Lienst - Lend/Borrow (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Lient - Lends/Borrows
Pronoun(s): Hy, sy, it
Lies - Read
Past time
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Liest - Read
Past time
Pronoun(s): Dû/Do
Liet - Let/Leet/Allowed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Lieten - Let/Leet/Allowed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Lietst - Let/Leet/Allowed
Pronoun(s): Dû/Do
Liezen - Read
Past time
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Līf - Body (o)
Old Frisian
Lift - Lift/Elevator
Lige - Lie
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Liger - Liar
Liich - Lie
Pronoun(s): Ik
Liichst - Lie
Pronoun(s): Dû/Do
Liicht - Lies
Pronoun(s): Hy, sy, it
Liif - Body
Liifmoer - Uturus/Womb
Lij - Suffer (to)
Pronoun(s): Ik
Lije - Suffer
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Lijen - Squarrel
Lijst - Suffer (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Lijt - Suffers
Pronoun(s): Hy, sy, it
Like - Looked like
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Liken - Looked like
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Likest - Look like (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Likest(e) - Looked like
Pronoun(s): Dû/Do
Liket - Looks like/Seems
Pronoun(s): Hy, sy, it
Likwidearje - Liquidate (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Likwidearre - Liquidated
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Likwidearren - Liquidated
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Likwidearrest - Liquidate (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Likwidearrest(e) - Liquidated
Pronoun(s): Dû/Do
Likwidearret - Liquidates
Pronoun(s): Hy, sy, it
Lilk - Angry/Mad/Ugly
Lilke - Angry/Mad/Ugly
Adjective
Line - Line
Linen - Lines
Links - Left
Dutch/German influence
Lis - Lie
Pronoun(s): Ik (on the ground, bed etc)
List - List
Listen - Lists
Lit - Let
Pronoun(s): Ik
Lit - Lets
Pronoun(s): Hy, sy, it
Lit - Suffered (p)
Present Perfect
Litouwen - Lithuania (c)
Litst - Let
Pronoun(s): Dû/Do
Litte - Let
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Litte - Suffered
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Litten - Let/Allowed (p)
Present Perfect
Litten - Suffered
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Littest - Suffered
Pronoun(s): Dû/Do
Liuw - Lion
Liuwen - Lions
Livere - Liver (o)
Old Frisian
Lizze - Lie
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo (on the ground, bed etc)
Ljedder - Ladder
Ljip - Lapwing
A bird
Ljocht - Light
Opposite of dark
Ljochten - Lights
Ljouwert - Leeuwarden
Lju - Folk/People
Loads - Warehouse
Loai - Lazy
Loaiens - Laziness
Loaihoars - Leopard
Loft - Sky
Loftballon - Air balloon
Loften - Skies
Lofts - Left
Lôge - Flame
Logysk - Logical
Lok - Entice/Allure (to)
Pronoun(s): Ik
Lok - Luck
Lokaasje - Location
Lokdaun - Lockdown
Lokke - Entice/Allure (to)
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Lokkest - Entice/Allure (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Lokket - Entices/Allures
Pronoun(s): Hy, sy, it
Lokkich - Happy/Lucky
Lokkige - Happy/Lucky
Adjective
Lokte - Enticed/Allured
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Lokten - Enticed/Allured
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Loktest - Enticed/Allured
Pronoun(s): Dû/Do
Lokwinske - Congratulations
Lokwinskje - Congratulate (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Long - Long (o)
Old Frisian
Long - Lung
Longerje - Longing
Los - Loose
Lucht - Air
Lucht - Sky (o)
Old Frisian
Lûd - Loud/Noise
Lûdop - Aloud
Lûdsprekker - Loudspeaker
Luk - Luck (o)
Old Frisian
Lûk - Pull
Pronoun(s): Ik
Lûke - Pull
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Lúksemboarch - Luxembourg (c)
Lúksewein - Car
Lûkst - Pull
Pronoun(s): Dû/Do
Lûkt - Pulls
Pronoun(s): Hy, sy, it
Lústerje - Listen/Whisper
Lutik - Little (o)
Old Frisian
Luts - Pulled
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Lutsen - Pulled
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Lutst - Pulled
Pronoun(s): Dû/Do
Lybje - Libya (c)
Lychtenstein - Liechtenstein (c)
Lyk - Corpse/Dead body
Lyk - Right/Even
Lykas - Like
Lykje - Look like
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Lykmeitsje - Make equal/Even
Lykmjittich - Evenly/Equable
Lykwein - Hearse
Lykwicht - Balans
Lym - Glue
Lymje - Glue (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Lyts - Little/Small/Tiny
Lytsfeint - Servant


Submit a Frisian word
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey

Frisian Books on Amazon

This online wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). An organization which is responsible for learnfrisian.com.
Frisian Wordbook

FREE
VIEW