-Random Frisian Word-
Fjildmûs - Field mouse

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

There are currently 215 Words in this directory beginning with the letter L.
Laach - Layer

Lagen - Layers

Laitsje - Laugh (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Lake - Laughed
Ik, hy, sy, it

Laken - Laughed
Wy, jim, sy, jo

Lakest - Laugh


Lakest(e) - Laughed

Laket - Laugh
Hy, sy, it

Lampe - Lamp/Light

Lampen - Lamps/Lights

Lân - Land/Country

Lânbou - Agriculture

Lang - Long

Lange - Long
Adjective

Langer - Longer

Langst - Longest

Lannen - Lands/Countries

Lâns - Along

Lânskip - Landscape/Scenery

Lantearnepeal - Lamppost

Lask - Thin/Skinny

Latynsk - Latin

Lauwa - Believe
Old Frisian

Lavindel - Lavender

Leach - Lied
Ik, hy, sy, it

Leachst - Lied

Lead - Lead

Leadjitter - Plumber

Leaf - Sweet/Kind

Leafde - Love

Leagen - A lie

Leagen - Lied
Wy, jim, sy, jo

Leagenje - Lying

Lean - Salary

Lear - Learn
Ik

Leard - Learned
Present Perfect

Learde - Learned
Ik, hy, sy, it

Learden - Learned
Wy, jim, sy, jo

Leardest - Learned

Leare - Learn
Wy, jim, sy, jo

Lears - Boot

Learst - Learn

Leart - Learns
Hy, sy, it

Learzen - Boots

Leaud - Believed
Present Perfect

Leaude - Believed
Ik, hy, sy, it

Leauden - Believed
Wy, jim, sy, jo

Leaudest - Believed

Leauw - Believe
Ik

Leauwe - Believe
Wy, jim, sy, jo

Leauwst - Believe


Leauwt - Believes
Hy, sy, it

Leaver - Rather/Prefer

Leech - Empty

Leech - Low

Leech - Void/Empty/Blank

Leffens - Cowardice

Leffert - Coward

Lege - Empty
Adjective

Leger - Army

Legindarysk - Legendary

Leist - Lie
Dû (on the ground, bed etc)

Leit - Lies
Hy, sy, it (on the ground, bed etc)

Lek - Leak

Lekken - Sheet

Lekker - Tasty/Nice/Sweet

Leppel - Spoon

Leppels - Spoons

Lernia - Learn
Old Frisian

Lês - Read
Ik

Lesa - Read
Old Frisian

Lêst - Last

Lêst - Read

Lêst - Reads
Hy, sy, it

Lêste - Last
Adjective

Lêstich - Difficult

Let - Late

Lette - Late
Adjective

Letter - Later

Lever - Liver

Lêze - Read
Wy, jim, sy, jo

Lêzen - Read
Present Perfect

Lêzer - Reader

Libba - Live
Old Frisian

Libbe - Lived
Ik, hy, sy, it

Libben - Life

Libben - Lived
Wy, jim, sy, jo

Libbensomstannichheden - Living conditions/Living circumstances

Libbenswize - Way of life

Libbest - Live

Libbest(e) - Lived

Libbet - Live
Hy, sy, it

Libje - Live (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Licht - Light
Not heavy

Lichte - Light
Not heavy
Adjective

Lid - Lid

Lidzia - Lie
Old Frisian

Lieder - Leader

Lieders - Leaders

Lien - Lend/Borrow (to)
Ik

Liend - Lent/Borrowed
Present Perfect

Liende - Lent/Borrowed
Ik, hy, sy, it

Lienden - Lent/Borrowed
Wy, jim, sy, jo

Liendest - Lent/Borrowed

Liene - Lend/Borrow (to)
Wy, jim, sy, jo

Liening - Loan

Lienst - Lend/Borrow (to)

Lient - Lends/Borrows
Hy, sy, it

Lies - Read
Past time
Ik, hy, sy, it

Liest - Read
Past time

Liet - Let/Leet/Allowed
Ik, hy, sy, it

Lieten - Let/Leet/Allowed
Wy, jim, sy, jo

Lietst - Let/Leet/Allowed

Liezen - Read
Past time
Wy, jim, sy, jo

Līf - Body
Old Frisian

Lift - Lift/Elevator

Lige - Lie
Wy, jim, sy, jo

Liger - Lair

Liich - Lie
Ik

Liichst - Lie

Liicht - Lies
Hy, sy, it

Liif - Body

Liifmoer - Uturus/Womb

Lij - Suffer (to)
Ik

Lije - Suffer (to)
Wy, jim, sy, jo

Lijst - Suffer (to)

Lijt - Suffers
Hy, sy, it

Like - Looked like
Ik, hy, sy, it

Liken - Looked like
Wy, jim, sy, jo

Likest - Look like

Likest(e) - Looked like

Liket - Looks like/Seems
Hy, sy, it

Likwidearje - Liquidate (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Likwidearre - Liquidated
Ik, hy, sy, it

Likwidearren - Liquidated
Wy, jim, sy, jo

Likwidearrest - Liquidate (to)

Likwidearrest(e) - Liquidated

Likwidearret - Liquidates
Hy, sy, it

Lilk - Angry/Mad/Ugly

Lilke - Angry/Mad/Ugly
Adjective

Line - Line

Linen - Lines

Links - Left
Dutch/German influence

Lis - Lie
Ik (on the ground, bed etc)

List - List

Listen - Lists

Lit - Let
Ik

Lit - Lets
Hy, sy, it

Lit - Suffered
Present Perfect

Litst - Let

Litte - Let
Wy, jim, sy, jo

Litte - Suffered
Ik, hy, sy, it

Litten - Let/Allowed
Present Perfect

Litten - Suffered
Wy, jim, sy, jo

Littest - Suffered

Liuw - Lion

Liuwen - Lions

Livere - Liver
Old Frisian

Lizze - Lie
Wy, jim, sy, jo (on the ground, bed etc)

Ljedder - Ladder

Ljocht - Light
Opposite of dark

Ljochten - Lights

Lju - Folk/People

Loads - Warehouse

Loaihoars - Leopard

Loft - Sky

Loftballon - Air balloon

Loften - Skies

Lofts - Left

Lôge - Flame

Logysk - Logical

Lok - Entice/Allure (to)
Ik

Lok - Luck

Lokaasje - Location

Lokdaun - Lockdown

Lokke - Entice/Allure (to)
Wy, jim, sy, jo

Lokkest - Entice/Allure (to)

Lokket - Entices/Allures
Hy, sy, it

Lokkich - Happy/Lucky

Lokkige - Happy/Lucky
Adjective

Lokte - Enticed/Allured
Ik, hy, sy, it

Lokten - Enticed/Allured
Wy, jim, sy, jo

Loktest - Enticed/Allured

Lokwinske - Congratulations

Lokwinskje - Congratulate (to)

Long - Long
Old Frisian

Long - Lung

Longerje - Longing

Lucht - Air

Lucht - Sky
Old Frisian

Lûd - Loud/Noise

Lûdop - Aloud

Lûdsprekker - Loudspeaker

Luk - Luck
Old Frisian

Lûk - Pull
Ik

Lûke - Pull
Wy, jim, sy, jo

Lúksewein - Car

Lûkst - Pull


Lûkt - Pulls
Hy, sy, it

Lústerje - Listen/Whisper

Lutik - Little
Old Frisian

Luts - Pulled
Ik, hy, sy, it

Lutsen - Pulled
Wy, jim, sy, jo

Lutst - Pulled

Lyk - Corpse/Dead body

Lyk - Right/Even

Lykas - Like

Lykje - Look like
Ik, wy, jim, sy, jo

Lykmeitsje - Make equal/Even

Lykmjittich - Evenly/Equable

Lykwein - Hearse

Lykwicht - Balans

Lym - Glue

Lymje - Glue (to)

Lyts - Little/Small/Tiny


Submit a Word

Sykje in wurd!
Search a word!
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). An organization which is responsible for learnfrisian.com.
Frisian Wordbook

FREE
VIEW