-Random Frisian Word-
Misledigje - Offend (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

There are currently 258 Words in this directory beginning with the letter M.
Maaie - May

Maart - March

Macht - Might/Power

Machteleas - Powerless

Maga - Stomach
Old Frisian

Mage - Stomach

Magneet - Magnet

Magysk - Magical

Magyske - Magical
Adjective

Maitiid - Spring

Makia - Make
Old Frisian

Makke - Made
Ik, hy sy, it
Past time & Present Perfect

Makken - Made
Wy, jim, sy, jo

Makkest - Made

Makkest - Make

Makket - Makes
Hy, sy, it

Maklik - Easy

Maklike - Easy
Adjective

Man - Man

Manlik - Male

Manlju - Men

Mannen - Men

Mar - But

Mar - Lake

Marfisk - Freshwater fish

Marke - Lake
Small

Markje - Mark

Martelje - Torture

Masine - Machine

Masker - Mask

Massa - Mass

Massyf - Massive

Master - Master

Masterje - Master (to)

Masters - Masters

Matte - Mat

Meager - Skinny

Meane - Mow

Mear - More

Mearch - Marrow

Mearfâld - Plural

Mearke - Fairy tale

Mearkes - Fairy tales

Meastal - Mostly

Measte - Most

Meat - Measured
Ik, hy, sy, it

Meaten - Measured
Wy, jim, sy, jo

Meatst - Measured

Medisyn - Medicine

Meditaasje - Meditation

Meditearje - Meditate

Medysk - Medical

Mei - May
Not the month
Ik, hy, sy, it

Mei - With

Meidwaan - Participate

Meie - May
Wy, jim, sy, jo

Meikoarten - Soon

Meimakke - Experienced

Meist - May


Meitsje - Make
Ik, wy, jim, sy, jo

Meksiko - Mexico

Melk - Milk (to)
Ik

Melke - Milk (to)
Wy, jim, sy, jo

Melkst - Milk (to)

Melkt - Milks
Hy, sy, it

Meloen - Melon

Mem - Mom/Mum
Old Frisian

Mem - Mom/Mum/Mother

Memmekoeke - Placenta

Memmetaal - Mother tongue/Native language

Memoarje - Memory

Merk - Notice (to)
Ik

Merke - Market

Merke - Notice (to)
Wy, jim, sy, jo

Merkst - Notice (to)

Merkt - Notices
Hy, sy, it

Mês - Knife

Met - Met
Present Perfect

Mēta - Meet
Old Frisian

Metaal - Metal

Metro - Metro/Subway

Mette - Met
Ik, hy, sy, it

Metten - Measured
Present Perfect

Metten - Met
Wy, jim, sy, jo

Mettest - Met

Miammel - Ant

Mich - Fly
Animal

Middei - Afternoon/Noon/Midday

Midden - Middle

Miel - Meal

Mien - Mean (to)
Ik

Miend - Meant
Present Perfect

Miende - Meant
Ik, hy, sy, it

Mienden - Meant
Wy, jim, sy, jo

Miendest - Meant

Miene - Mean
Wy, jim, sy, jo

Miening - Opinion

Mienskip - Community

Mienst - Mean

Mient - Means
Hy, sy, it

Miggen - Flies
Animal

Mijd - Avoid (to)
Ik

Mijde - Avoided
Ik, hy, sy, it

Mijden - Avoided
Wy, jim, sy, jo

Mijdest - Avoided

Mijdst - Avoid (to)

Mijdt - Avoids
Hy, sy, it

Mije - Avoid (to)
Wy, jim, sy, jo

Mikrofoan - Microphone

Min - Bad

Mīn - My/Mine
Old Frisian

Minder - Less

Mineraal - Mineral

Ming - Mingle/Mix (to)
Ik

Mingd - Mingled/Mixed
Present Perfect

Minge - Mingle/Mix (to)
Wy, jim, sy, jo

Mingel - Liter

Mingsel - Mixture/Blend

Mingst - Mingle/Mix (to)

Mingt - Mingles/Mixes
Hy, sy, it

Minne - Bad
Adjective

Minsk - Folks/People

Minskdom - Mankind/Humanity

Minskefretter - Cannibal

Minsken - Folks/People
Plural

Minsklik - Human/Humane

Minsklike - Human/Humane
Adjective

Mis - Miss (to)
Ik

Misbrûk - Abuse (to)
Ik

Misbrûke - Abuse
Wy, jim, sy, jo

Misbrûkst - Abuse

Misbrûkt - Abuses
Hy, sy, it

Misdied - Crime

Miskien - Maybe/Perhaps

Miskream - Miscarriage

Mislearje - Fail (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Mislearre - Failed
Ik, hy, sy, it

Mislearren - Failed
Wy, jim, sy, jo

Mislearrest - Fail (to)

Mislearrest(e) - Failed

Mislearret - Fails
Hy, sy, it

Misledige - Offended
Ik, wy, jim, sy, jo

Misledigen - Offended
Wy, jim, sy, jo

Misledigest - Offend (to)

Mislediget - Offends
Hy, sy, it

Misledigje - Offend (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Misledigst(e) - Offended

Misliede - Mislead

Mislik - Nauseous

Misse - Miss
Wy, jim, sy, jo

Mist - Miss (to)

Mist - Misses
Hy, sy, it

Miste - Missed
Ik, dû, hy, sy, it

Mistel - Misletoe

Misten - Missed
Wy, jim, sy, jo

Mistich - Misty

Mistige - Misty
Adjective

Mith - With
Old Frisian

Mjit - Measure
Ik

Mjit - Measures
Hy, sy, it

Mjitber - Measurable

Mjitst - Measure

Mjitte - Measure
Wy, jim, sy, jo

Mjuks - Mix

Moai - Lovely/Beautiful

Moaie - Lovely/Beautiful
Adjective

Moandei - Monday

Moanne - Moon/Month

Moanneljocht - Moonlight

Moannen - Months

Moannestien - Moonstone

Moard - Murder/Kill

Moarde - Murdered/Killed
Ik, hy, sy, it

Moarden - Murdered/Killed
Wy, jim, sy, jo

Moardest - Murder/Kill (to)

Moardest(e) - Murdered/Killed

Moardet - Murders/Kills
Hy, sy, it

Moardner - Killer

Moardzje - Murder/Kill (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Moarn - Tomorrow

Moarns - Morning

Moarnsiten - Breakfast/Morning food

Moarnsmiel - Breakfast

Moas - Moss

Moast - Had to
Past time
Ik, dû, hy, sy, it

Moasten - Had to
Past time
Wy, jim, sy, jo

Moat - Must
Ik, hy, sy, it

Mut - Dialect

Moatst - Must


Moatte - Must
Wy, jim, sy, jo

Moatten - Must
Present Perfect

Mobyl - Telephone/Phone/Mobile

Mocht - Might
Past Tense
Ik, hy, sy, it

Mochten - Might
Past Tense
Wy, jim, sy, jo

Mochtst - Might
Past Tense

Modder - Mud

Model - Model

Moder - Mother
Old Frisian

Moderearje - Moderate (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Moderearre - Moderated
Ik, hy, sy, it

Moderearren - Moderated
Wy, jim, sy, jo

Moderearrest - Moderate (to)

Moderearrest(e) - Moderated

Moderearret - Moderates
Hy, sy, it

Modern - Modern

Moetest - Meet (to)

Moetet - Meets
Hy, sy, it

Moetsje - Meet (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Mof - Glove

Moffen - Gloves

Mol - Mole

Molk - Milked
Ik, hy, sy, it

Molke - Milk

Molken - Milked
Wy, jim, sy, jo

Molkewei - Milky Way

Molkst - Milked

Mōnath - Month
Old Frisian

Mong - Mingled/Mixed
Ik, hy, sy, it

Mongen - Mingled/Mixed
Wy, jim, sy, jo

Mongst - Mingled/Mixed

Monich - Many
Old Frisian

Mooglik - Possible

Mooglike - Possible
Adjective

Mooglikheden - Possibilities

Mooglikheid - Possibility

Moreel - Moral

Morthia - Murder/Kill
Old Frisian

Mot - Must
Old Frisian

Motyf - Motive

Mul - Waist

Mûle - Mouth

Mûlekapke - Facemask

Mûlen - Mouths

Mulwurd - Present perfect

Mund - Mouth
Old Frisian

Mûne - Mill

Mûnster - Monster

Mûnsters - Monsters

Muoike - Aunt

Muoilik - Hard/Difficult

Muoilike - Hard/Difficult
Adjective

Muorke - Wall
Small

Muorre - Wall

Muorren - Walls

Mūre - Wall
Old Frisian

Murk - Noticed
Ik, hy, sy, it

Murken - Noticed
Wy, jim, sy, jo

Murkst - Noticed

Mûs - Mouse

Mûtse - Beanie

Mûtses - Beanies

Mûzen - Mice

Muzyk - Music

Muzykdoaze - Musicbox

My - Me

Mylpeal - Milestone

Myn - My/Mine

Mysels - Myself

Mystearje - Mystery


Submit a Word

Sykje in wurd!
Search a word!
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). An organization which is responsible for learnfrisian.com.
Frisian Wordbook

FREE
VIEW