-Random Frisian Word-
Melk - Milk (to)
Ik

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

There are currently 131 Words in this directory beginning with the letter N.
Naam - Took
Ik, hy, sy, it

Naamst - Took

Naasje - Nation

Nacht - Night

Nachtmerje - Nightmare

Nāhwedder - Neither
Old Frisian

Nâle - Belly button/Navel

Namen - Took
Wy, jim, sy, jo

Namme - Name

Nammen - Names

Narje - Annoy/Irritate
Ik, wy, jim, sy, jo

Narre - Annoyed
Present Perfect

Narrest - Annoy/Irritate


Narret - Annoys/Irritates
Hy, sy, it

Narsist - Narcissist

Nasjonaal - National

Nasjonale - National
Adjective

Natoer - Nature

Natuer - Nature

Naturā - Nature
Old Frisian

Navigearje - Navigate (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Navigearre - Navigated
Ik, hy, sy, it

Navigearren - Navigated
Wy, jim, sy, jo

Navigearrest - Navigate (to)

Navigearret - Navigates
Hy, sy, it

Né - No
Older

Nea - Never

Neaken - Naked/Nude

Neam - Call/Name
Ik

Neamd - Named
Present Perfect

Neamde - Named
Ik, hy, sy, it

Neamden - Named
Wy, jim, sy, jo

Neamdest - Named

Neame - Call/Name
Wy, jim, sy, jo

Neamst - Call/Name

Neamt - Calls/Names
Hy, sy, it

Nearich - Crowded
On the streets

Nearne - Nowhere

Neat - Nothing

Nederlân - Netherlands

Nederlânsk - Dutch

Nederlânske - Dutch
Adjective

Nedich - Need

Nee - No

Needtastân - Emergency

Neef - Cousin
Male

Neefke - Cousin
Younger

Neefke - Mosquito

Neffens - According

Negative - Negative
Adjective

Negatyf - Negative

Negearje - Negate/Ignore (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Negearre - Negated/Ignored
Ik, hy, sy, it

Negearren - Negated/Ignored
Wy, jim, sy, jo

Negearrest - Negate/Ignore (to)

Negearrest(e) - Negated/Ignored

Negearret - Negates/Ignores
Hy, sy, it

Nei - To/Past/Toward

Neidiel - Disadvantage

Neikommeling - Descendant

Neil - Nail

Neils - Nails

Neimalkje - Mimic

Neist - Next to

Neiteam - Progeny

Neitinke - To think about

Nekke - Neck

Nekken - Necks

Nêst - Next to/Nest

Net - Not

Nettsjinsteande - Despite

Netwurk - Network

Nī - New
Old Frisian

Ni - No
Old Frisian

Nicht - Cousin
Female

Nigunīne - Nineteen
Old Frisian

Niis - Just now/A moment ago

Niisneamd - Foregoing

Nij - New

Nij-Seelân - New Zealand

Nije - New
Adjective

Nijling - Newcomer

Nijs - News

Nijsgjirrich - Interesting/Curious

Nijsgjirrige - Interesting/Curious
Adjective

Nim - Take
Ik

Nima - Take
Old Frisian

Nimme - Take
Wy, jim, sy, jo

Nimmen - Nobody

Nimst - Take


Nimt - Takes
Hy, sy, it

Niugun - Nine
Old Frisian

Njoer - Grumpy

Njoggen - Nine

Njoggentjin - Nineteen

Njonkelytsen - Slowly

Njonken - Next to

Njummel - Little and sweet

No - Now

Noard - North

Noarden - Northern

Noardpoal - North Pole

Noarsk - Norwegian

Noartsk - Surly

Noarwegen - Norway

Noarwei - Norway

Noas - Nose

Noashoarn - Rhino/Rhinoceros

Noaswiis - Selfish

Noazen - Noses

Noch - Yet

Nochris - Once again

Nocht - Pleasure/Feeling like it

Noflik - Nice/Cozy/Pleasant

Noflike - Nice/Cozy/Pleasant
Adjective

Noma - Name
Old Frisian

Nominearje - Nominate

North - North
Old Frisian

Notaris - Notary

Notiid - Present time

Notysjeboek - Notebook

Novimber - November

Nulle - Needle

Nûmer - Number

Nûmerke - Number
Small

Nút - Nut

Nuten - Nuts

Nútsjesmoar - Peanet butter

Nuver - Weird/Odd/Strange

Nylhoars - Hippo/Hippopotamus

Nytger - Tormenting spirit


Submit a Word

Sykje in wurd!
Search a word!
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). An organization which is responsible for learnfrisian.com.
Frisian Wordbook

FREE
VIEW