-Random Frisian Word-
Sinneljocht - Sunlight

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

There are currently 213 Words in this directory beginning with the letter O.
Oalje - Oil

Oaljefant - Elephant

Oan - On

Oanbid - Adore/Worship
Ik

Oanbidde - Adore/Worship
Wy, jim, sy, jo

Oanbidde - Adored/Worshiped
Ik, hy, sy, it

Oanbidden - Adored/Worshiped
Wy, jim, sy, jo

Oanbiddest - Adored/Worshipd

Oanbidst - Adore/Worship

Oanbidt - Adores/Worships
Hy, sy, it

Oanbiede - Offer

Oanfalle - Attack

Oanfallen - Attack/Assault
Present Perfect

Oanhâldend - Presistent

Oanhelje - Adopt

Oanhingwein - Trailer

Oanjeldzje - Light on (to)

Oankomme - Arrive

Oankommen - Arrived
Present Perfect

Oannommen - Assumed
Present Perfect

Oanpoanne - Encourage

Oanreitsje - Touch

Oanrikkemandearje - Recommend (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Oanrikkemandearre - Recommended
Ik, hy, sy, it

Oanrikkemandearren - Recommended
Wy, jim, sy, jo

Oanrikkemandearrest - Recommend (to)

Oanrikkemandearrest(e) - Recommended

Oanrikkemandearret - Recommends
Hy, sy, it

Oanrikkemedearje - Recommendation

Oanris - Purchase

Oanrjocht - Counter/Sideboard/Kitchen dresser

Oansette - Turn on (to)

Oansjen - Prestige/Appearance

Oanskôger - Spectator

Oanspiele - Wash ashore

Oansprekke - Address (to)

Oanstekke - Light (to)

Oanstekker - Lighter

Oanstjerte - Heritage

Oanstjoere - Directing/Lead up

Oansyk - Proposal

Oant - Till
Til - Old Frisian

Oant sjen - See you/Goodby

Oantinken - Keepsake/Memento

Oantins - Remembrance

Oantreklik - Attractive

Oantsjutte - Indicate

Oantsjutting - Indication

Oardel - One and a half

Oarder - Order

Oarderlik - Orderly

Oardiel - Judge (to)
Ik

Oardield - Judged
Present Perfect

Oardielde - Judged
Ik, hy, sy, it

Oardielden - Judged
Wy, jim, sy, jo

Oardieldest - Judged

Oardiele - Judge (to)
Wy, jim, sy, jo

Oardielst - Judge (to)

Oardielt - Judges
Hy, sy, it

Oare - Other

Oarkaan - Hurricane

Oarloch - War

Oarlogen - Wars

Oarmet - Dinner

Oars - Different

Oarsaak - Cause

Oarser - Different

Objekt - Object

Observaasje - Observation

Observearje - Observe (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Observearre - Observed
Ik, hy, sy, it

Observearren - Observed
Wy, jim, sy, jo

Observearrest - Observe (to)

Observearrest(e) - Observed

Observearret - Observes
Hy, sy, it

Obsesje - Obsession

Oer - Over

Oeraardzje - Contaminate (to)

Oeral - Everywhere

Oerbeppe - Great-grandmother

Oerbliuwe - Remain

Oerbliuwsel - Remnant/Remains

Oerdeis - During the day

Oerdied - Excess

Oerdracht - Transfer

Oerdreau - Exaggerated
Ik, hy, sy, it

Oerdreaun - Exaggerated
Present Perfect

Oerdreaune(n) - Exaggerated
Wy, jim, sy, jo

Oerdreaust - Exaggerated

Oerdriuw - Exaggerate (to)
Ik

Oerdriuwe - Exaggerate (to)
Wy, jim, sy, jo

Oerdriuwst - Exaggerate (to)

Oerdriuwt - Exaggerates
Hy, sy, it

Oere - Hour

Oerémis - Excited

Oeren - Hours

Oerfal - Robbery

Oerhân - Predominance/Upper hand

Oerhearske - Dominated
Ik, hy, sy, it

Oerhearsken - Dominated
Wy, jim, sy, jo

Oerhearskest - Dominate (to)

Oerhearskest(e) - Dominated

Oerhearsket - Dominates
Hy, sy, it

Oerhearskje - Dominate (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Oerheid - Government

Oerhoeks - Diagonal

Oerjefte - Surrender

Oerjuster - Day before yesterday

Oerlêst - Nuisance

Oerlibje - Survive

Oerliz - Consultation

Oernachtsje - Stay overnight

Oerpake - Great-grandfather

Oerpake - Great-grandpa

Oersette - Translate

Oersetting - Translation

Oerskatte - Overestimate

Oerskriuwe - Overwrite

Oerslaan - Skip (to)

Oerstykje - Cross (to)

Oertrêding - Violation

Oertrêdzje - Violate

Oertsjûge - Convinced
Ik, hy, sy, it

Oertsjûgen - Convinced
Wy, jim, sy, jo

Oertsjûgest - Convince (to)

Oertsjûgest(e) - Convinced

Oertsjûget - Convinces
Hy, sy, it

Oertsjûgje - Convince (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Oerwâld - Jungle

Oerwâldzje - Dominate

Oerweldige - Overwhelmed
Ik, hy, sy, it

Oerweldigen - Overwhelmed
Wy, jim, sy, jo

Oerweldigest - Overwhelm (to)

Oerweldigest(e) - Overwhelmed

Oerweldiget - Overwhelms
Hy, sy, it

Oerweldigje - Overwhelm (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Oerwicht - Overweight

Oerwin - Prevail (to)
Ik

Oerwinne - Prevail (to)
Wy, jim, sy, jo

Oerwinning - Victory

Oerwinst - Prevail (to)

Oerwint - Prevails
Hy, sy, it

Oerwûn - Prevailed
Ik, hy, sy, it

Oerwûnen - Prevailed
Wy, jim, sy, jo

Oerwûnst - Prevailed

Offisjeel - Official

Ofsier - Officer

Ofsnīda - Cut off
Old Frisian

Oft - Whether

Ofte - Often
Old Frisian

Okee - Okay

Okse - Ox

Oksidaasje - Oxidation

Oksidearje - Oxidate

Oktober - October

Oliif - Olive

Omdat - Because
Om't - Shorter

Omearme - Embraced
Ik, hy, sy, it

Omearmen - Embraced
Wy, jim, sy, jo

Omearmest - Embrace (to)

Omearmest(e) - Embraced

Omearmet - Embraces
Hy, sy, it

Omearmje - Embrace (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Omflap - Miscarriage

Omjouwing - Enviroment/Surroundings

Omke - Uncle

Omkoal - Son of bitch

Ommers - After all

Omrop - Broadcaster

Omseagje - Cut down

Omstannichheden - Circumstances

Ondwardia - Answer
Old Frisian

Ongost - Fear
Old Frisian

Op - Up/On

Operaasje - Operation

Operearje - Operate (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Operearre - Operated
Ik, hy, sy, it

Operearren - Operated
Wy, jim, sy, jo

Operearrest - Operate (to)

Operearrest(e) - Operated

Operearret - Operates
Hy, sy, it

Opfiede - To raise/Bring up
A child

Opfieding - Upbringing

Opklearje - Clear up

Oplieding - Education

Oplosber - Soluble

Oplosse - Solve

Oplossing - Solution

Oplossingen - Solutions

Opnij - Again/Anew/Over again

Oppakke - Picking up

Opsje - Option

Opsjes - Options

Opskriuwe - Write down

Opstân - Uprising

Opstean - Stand up

Optille - Lift up

Oranje - Orange
Color

Orgaan - Organ

Organisaasje - Organization

Organisaasjes - Organizations

Organisearje - Organize (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Organisearre - Organized
Ik, hy, sy, it

Organisearren - Organized
Wy, jim, sy, jo

Organisearrest - Organize (to)

Organisearrest(e) - Organized

Organisearret - Organizes
Hy, sy, it

Organysk - Organic

Orizjineel - Original

Orizjinele - Original
Adjective

Orloch - War
Old Frisian

Ornaris - Usually

Oseaan - Ocean


Submit a Word

Sykje in wurd!
Search a word!
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). An organization which is responsible for learnfrisian.com.
Frisian Wordbook

FREE
VIEW