Random Frisian Word

Nāhwedder - Neither (o)
Old Frisian

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

Verbs I – Form You – Form Present Perfect
Numbers Old Frisian Countries
There are currently 230 Frisian words in this directory beginning with the letter O.
Oalje - Oil
Oaljefant - Elephant
Oan - On
Oanbid - Adore/Worship
Pronoun(s): Ik
Oanbidde - Adore/Worship
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Oanbidde - Adored/Worshiped
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Oanbidden - Adored/Worshiped
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Oanbiddest - Adored/Worshiped
Pronoun(s): Dû/Do
Oanbidst - Adore/Worship
Pronoun(s): Dû/Do
Oanbidt - Adores/Worships
Pronoun(s): Hy, sy, it
Oanbiede - Offer
Oandacht - Attention
Oandachtich - Attentive
Oandwaning - Disease/Condition
Oanfalle - Attack
Oanfallen - Attack/Assault (p)
Present Perfect
Oanhâldend - Presistent
Oanhelje - Adopt
Oanhingwein - Trailer
Oanjeldzje - Light on (to)
Oankomme - Arrive
Oankommen - Arrived (p)
Present Perfect
Oannommen - Assumed (p)
Present Perfect
Oanpak - Approach
Oanpoanne - Encourage
Oanreitsje - Touch
Oanrikkemandearje - Recommend (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Oanrikkemandearre - Recommended
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Oanrikkemandearren - Recommended
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Oanrikkemandearrest - Recommend (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Oanrikkemandearrest(e) - Recommended
Pronoun(s): Dû/Do
Oanrikkemandearret - Recommends
Pronoun(s): Hy, sy, it
Oanrikkemedearje - Recommendation
Oanris - Purchase
Oanrjocht - Counter/Sideboard/Kitchen dresser
Oansette - Turn on (to)
Oansjen - Prestige/Appearance
Oanskôger - Spectator
Oanspiele - Wash ashore
Oansprekke - Address (to)
Oanstekke - Light (to)
Oanstekker - Lighter
Oansterkje - Recovery
Oanstjerte - Heritage
Oanstjoere - Directing/Lead up
Oanstoarre - Stare at
Oansyk - Proposal
Oant - Till
Oant sjen - See you/Goodby
Oantal - Amount
Oantinken - Keepsake/Memento
Oantins - Remembrance
Oantreklik - Attractive
Oantsjutte - Indicate
Oantsjutting - Indication
Oardel - One and a half
Oarder - Order
Oarderlik - Orderly
Oardiele - Judged
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Oardiele - Judged (p)
Present Perfect
Oardielen - Judged
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Oardielest - Judge (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Oardielest(e) - Judged
Pronoun(s): Dû/Do
Oardielet - Judges
Pronoun(s): Hy, sy, it
Oardielje - Judge (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Oare - Other
Oaren - Others
Oarkaan - Hurricane
Oarloch - War
Oarlogen - Wars
Oarmet - Dinner
Oars - Otherwise/Different
Oarsaak - Cause
Oarser - Different
Objekt - Object
Observaasje - Observation
Observearje - Observe (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Observearre - Observed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Observearren - Observed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Observearrest - Observe (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Observearrest(e) - Observed
Pronoun(s): Dû/Do
Observearret - Observes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Obsesje - Obsession
Oekraynsk - Ukrainian
Oer - Over
Oeraardzje - Contaminate (to)
Oeral - Everywhere
Oerbeppe - Great-grandmother
Oerbliuwe - Remain
Oerbliuwsel - Remnant/Remains
Oerdeis - During the day
Oerdied - Excess
Oerdracht - Transfer
Oerdreau - Exaggerated
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Oerdreaun - Exaggerated (p)
Present Perfect
Oerdreaune(n) - Exaggerated
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Oerdreaust - Exaggerated
Pronoun(s): Dû/Do
Oerdriuw - Exaggerate (to)
Pronoun(s): Ik
Oerdriuwe - Exaggerate
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Oerdriuwst - Exaggerate (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Oerdriuwt - Exaggerates
Pronoun(s): Hy, sy, it
Oere - Hour
Oerémis - Upset/Excited
Oeren - Hours
Oerfal - Robbery
Oerflakte - Surface
Oerhân - Predominance/Upper hand
Oerhearske - Dominated
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Oerhearsken - Dominated
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Oerhearskest - Dominate (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Oerhearskest(e) - Dominated
Pronoun(s): Dû/Do
Oerhearsket - Dominates
Pronoun(s): Hy, sy, it
Oerhearskje - Dominate (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Oerheid - Government
Oerhoeks - Diagonal
Oerjefte - Surrender
Oerjuster - Day before yesterday
Oerlêst - Nuisance
Oerlibje - Survive
Oerlis - Consultation
Oermânsk - Overpowered
Oernachtsje - Stay overnight
Oerpake - Great-grandpa/Great-grandfather
Oersette - Translate
Oersetting - Translation
Oerskatte - Overestimate
Oerskriuwe - Overwrite
Oerslaan - Skip (to)
Oerstykje - Cross (to)
Oertrêding - Violation
Oertrêdzje - Violate
Oertsjûge - Convinced
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Oertsjûgen - Convinced
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Oertsjûgest - Convince (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Oertsjûgest(e) - Convinced
Pronoun(s): Dû/Do
Oertsjûget - Convinces
Pronoun(s): Hy, sy, it
Oertsjûgje - Convince (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Oerûguay - Uruguay (c)
Oerwaging - Consideration
Oerwâld - Jungle
Oerwâldzje - Dominate
Oerweldige - Overwhelmed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Oerweldigen - Overwhelmed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Oerweldigest - Overwhelm (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Oerweldigest(e) - Overwhelmed
Pronoun(s): Dû/Do
Oerweldiget - Overwhelms
Pronoun(s): Hy, sy, it
Oerweldigje - Overwhelm (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Oerwicht - Overweight
Oerwin - Prevail (to)
Pronoun(s): Ik
Oerwinne - Prevail
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Oerwinning - Victory
Oerwinst - Prevail (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Oerwint - Prevails
Pronoun(s): Hy, sy, it
Oerwûn - Prevailed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Oerwûnen - Prevailed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Oerwûnst - Prevailed
Pronoun(s): Dû/Do
Offisjeel - Official
Ofsier - Officer
Ofsnīda - Cut off (o)
Old Frisian
Oft - Whether
Ofte - Often (o)
Old Frisian
Okee - Okay
Okse - Ox
Oksidaasje - Oxidation
Oksidearje - Oxidate
Oktober - October
Oliif - Olive
Omdat - Because
Om't - Shorter
Omearme - Embraced
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Omearmen - Embraced
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Omearmest - Embrace (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Omearmest(e) - Embraced
Pronoun(s): Dû/Do
Omearmet - Embraces
Pronoun(s): Hy, sy, it
Omearmje - Embrace (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Omflap - Miscarriage
Omhinne - Around
Omjouwing - Enviroment/Surroundings
Omke - Uncle
Omkoal - Son of bitch
Ommers - After all
Omrop - Broadcaster
Omseagje - Cut down
Omstannichheden - Circumstances
Omtinken - Attention
Ondwardia - Answer (o)
Old Frisian
Ongost - Fear (o)
Old Frisian
Op - Up/On
Operaasje - Operation
Operearje - Operate (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Operearre - Operated
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Operearren - Operated
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Operearrest - Operate (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Operearrest(e) - Operated
Pronoun(s): Dû/Do
Operearret - Operates
Pronoun(s): Hy, sy, it
Opfiede - To raise/Bring up
A child
Opfieding - Upbringing
Opjefte - Task
Opklearje - Clear up
Oplieding - Education
Oplosber - Soluble
Oplosse - Solve
Oplossing - Solution
Oplossingen - Solutions
Opmerklik - Remarkable
Opnij - Again/Anew/Over again
Oppakke - Picking up
Oprjochter - Founder
Opsje - Option
Opsjes - Options
Opskriuwe - Write down
Opstân - Uprising
Opstean - Stand up
Optein - Elated/Overjoyed
Optille - Lift up
Oranje - Orange
Color
Orgaan - Organ
Organisaasje - Organization
Organisaasjes - Organizations
Organisearje - Organize (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Organisearre - Organized
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Organisearren - Organized
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Organisearrest - Organize (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Organisearrest(e) - Organized
Pronoun(s): Dû/Do
Organisearret - Organizes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Organysk - Organic
Orizjineel - Original
Orizjinele - Original
Adjective
Orloch - War (o)
Old Frisian
Ornaris - Usually
Oseaan - Ocean


Submit a Frisian word
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey

Frisian Books on Amazon

This online wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). An organization which is responsible for learnfrisian.com.
Frisian Wordbook

FREE
VIEW