-Random Frisian Word-
Gas - Gas

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

There are currently 210 Words in this directory beginning with the letter P.
Paad - Path

Paadfiner - Pathfinder/Boy Scout

Paadsje - Path
Small

Paden - Paths

Pake - Grandpa

Pake-sizzer - Grandson

Pakesizzer - Grandson

Pakket - Package

Pankoek - Pancake

Papier - Paper

Papierke - Paper
Small

Pappegaai - Parrot/Lory/Popinjay

Par - Pear

Paradys - Paradise

Paraplu - Umbrella

Parasyt - Parasite

Parke - Pear
Small

Parkeergaraazje - Parking garage

Parren - Pears

Part - Part

Pasjint - Patient

Passaazje - Passage

Passagier - Passenger

Passearje - Pass (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Passearre - Passed
Ik, hy, sy, it

Passearren - Passed
Wy, jim, sy, jo

Passearrest - Pass (to)

Passearrest(e) - Passed

Passearret - Passes
Hy, sy, it

Passyf - Passive

Patroan - Pattern

Pau - Peacock

Peal - Pole

Pealen - Poles

Pealtsje - Pole
Small

Pear - Pair/Few

Pearel - Pearl

Pearels - Pearls

Pears - Purple

Pearze - Purple
Adjective

Peaske - Easter

Pelikaan - Pelican

Penetrearje - Penetrate (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Penetrearre - Penetrated
Ik, hy, sy, it

Penetrearren - Penetrated
Wy, jim, sy, jo

Penetrearrest - Penetrate (to)

Penetrearrest(e) - Penetrated

Penetrearret - Penetrates
Hy, sy, it

Permanint - Permanent

Persint - Percent

Persintaazje - Percentage

Persoan - Person

Persoanen - Persons

Persoanlik - Personal

Persoanlike - Personal
Adjective

Persoanlikheid - Personality

Petear - Chat/Talk/Conversation

Piano - Piano

Piip - Pipe

Piken - Chickens

Pil - Pill

Pilebôge - Handbow

Pilken - Arrows

Pillen - Pills

Piloat - Pilot

Pimel - Penis

Pine - Pain

Pinige - Hurt
Past Tense
Ik, hy, sy, it

Pinigen - Hurt
Past Tense
Wy, jim, sy, jo

Pinigest - Hurt (to)

Pinigest(e) - Hurt
Past Tense

Piniget - Hurts
Hy, sy, it

Piniging - Torment

Pinigje - Hurt (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Pinne - Pen

Piranja - Piranha

Plafond - Ceiling

Plak - Place

Plakje - Place
Small

Plakken - Places

Plant - Plant

Plantaazje - Plantation

Plante-iter - Herbivore

Planten - Plants

Plantsje - Plant
Small

Plaster - Plaster/Band Aid

Plat - Flat

Platfoarm - Platform

Plattegrûn - Map/Ground plan/Floor map

Pleach - Plague

Pleats - Farm/Ranch

Pleats - Place (to)
Ik

Pleatsfine - Take place

Pleatslik - Local

Pleatst - Place

Pleatst - Places
Hy, sy, it

Pleatste - Place
Wy, jim, sy, jo

Pleatste - Placed
Ik, hy, sy, it

Pleatsten - Placed
Wy, jim, sy, jo

Pleatstest - Placed

Plestik - Plastic

Plicht - Duty

Plôk - Amount

Plonderje - Plunder

Plúske - Fluff

Plysje - Police

Poalen - Poland

Poalsk - Polish

Poart - Gate

Poart - Port/Gate

Poat - Paw

Poathâlder - Busybody

Poatlead - Pencil

Pod - Toad

Poddestuollen - Mushrooms

Politisy - Politicians

Pompoen - Pumpkin

Ponge - Purse/Wallet

Poppe - Baby

Poppe - Doll

Portsje - Portion

Positive - Positive
Adjective

Posityf - Positive

Postkantoar - Post office

Postrinder - Postman/Mailman

Postuer - Posture

Posysje - Position

Pote - Skull
Old Frisian

Praat - Talk
Ik

Praat - Talks
Hy, sy, it

Praatsk - Chatty/Talkative

Praatst - Talk

Prakkesearje - Thinking deeply

Prate - Talk
Wy, jim, sy, jo

Preau - Tasted
Ik, hy, sy, it

Preaun - Tasted
Present Perfect

Preaun - Tasted
Present Perfect

Preaune(n) - Tasted
Wy, jim, sy, jo

Preaust - Tasted

Presidint - President

Presiis - Precise

Presintearje - Present (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Presintearre - Presented
Ik, wy, jim, sy, jo

Presintearren - Presented
Wy, jim, sy, jo

Presintearrest - Present (to)

Presintearrest(e) - Presented

Presintearret - Presents
Hy, sy, it

Priis - Price

Priizge - Praised
Ik, hy, sy, it

Priizgen - Praised
Wy, jim, sy, jo

Priizgest(e) - Praised

Priizget - Praises
Hy, sy, it

Priizgje - Praise (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Priizgjest - Praise (to)

Prins - Prince

Prinsesse - Princess

Priuw - Taste (to)
Ik

Priuwe - Taste
Wy, jim, sy, jo

Priuwst - Taste

Priuwt - Tastes
Hy, sy, it

Prizich - Pricey

Proai - Prey

Probleem - Problem

Problematysk - Problematic

Produksje - Production

Produkt - Product

Produktive - Productive
Adjective

Produktyf - Productive

Produsearje - Produce (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Produsearre - Produced
Ik, hy, sy, it

Produsearren - Produced
Wy, jim, sy, jo

Produsearrest - Produce (to)

Produsearrest(e) - Produced

Produsearret - Produces
Hy, sy, it

Produsint - Producer

Profeet - Prophet

Profyl - Profile

Programmearring - Programming

Projekt - Project

Promoasje - Promotion

Promovearje - Promote (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Promovearre - Promoted
Ik, hy, sy, it

Promovearren - Promoted
Wy, jim, sy, jo

Promovearrest - Promote (to)

Promovearrest(e) - Promoted

Promovearret - Promotes
Hy, sy, it

Pronvinsje - Province

Propaganda - Propaganda

Proses - Process

Protest - Protest

Protter - Starling

Provinsje - Province

Prûk - Wig/Hairpiece

Prûm - Plum

Psychysk - Psychic

Pûde - Bag

Pûden - Bags

Punt - Point

Punten - Points

Puntesliper - Pencil sharpener

Pûst - Pimple

Pyjama - Pyjama

Pyk - Chicken

Pyk - Peak

Pylder - Pillar

Pylk - Arrow

Pylkje - Arrow
Small

Pynleas - Painless

Pynlik - Painful/Hurtful

Pyramide - Pyramid


Submit a Word

Sykje in wurd!
Search a word!
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). An organization which is responsible for learnfrisian.com.
Frisian Wordbook

FREE
VIEW