-Random Frisian Word-
Fine - Find
Wy, jim, sy, jo

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

There are currently 231 Words in this directory beginning with the letter R.
Raas - Shout (to)
Ik

Raasd - Shouted
Present Perfect

Raasde - Shouted
Ik, hy, sy, it

Raasden - Shouted
Wy, jim, sy, jo

Raasdest - Shouted

Raast - Shout (to)

Raast - Shouts
Hy, sy, it

Rabje - Slander

Rād - Red
Old Frisian

Radio - Radio

Rammelje - Rattle

Ramp - Disaster

Râne - Edge/Rim/Brim

Rânzich - Disgusting/Rancid

Raze - Shout (to)
Wy, jim, sy, jo

Razer - Screamer/Yeller

Read - Red

Reade - Red
Adjective

Reade panda - Red panda

Reager - Heron/Egret

Reak - Smoke

Reaksje - Reaction/Comment

Reaksjes - Reactions/Comments

Reantsje - Whisper

Rear - Stir (to)
Food, drinks etc
Ik

Reare - Stir (to)
Wy, jim, sy, jo

Rearst - Stir (to)

Reart - Stirs
Hy, sy, it

Reaster - Grid/Schedule

Reboelje - Rebellion/Turmoil

Rêch - Back
Part of body

Rêchbonke - Backbone/Spine

Rêchsek - Backpack

Rêd - Save
Ik

Rêdder - Savior

Rêde - Save
Wy, jim, sy, jo

Reden - Reason

Rêdst - Save

Rêdt - Saves
Hy, sy, it

Ree jild - Cash

Reedride - Ice skating

Regear - Government

Regearje - Govern (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Regearre - Governed
Ik, hy, sy, it

Regearren - Governed
Wy, jim, sy, jo

Regearrest - Govern (to)

Regearrest(e) - Governed

Regearret - Governs
Hy, sy, it

Regel - Rule

Regele - Arranged
Ik, hy, sy, it

Regelen - Arranged
Wy, jim, sy, jo

Regelest - Arrange (to)

Regelest(e) - Arranged

Regelet - Arranges
Hy, sy, it

Regelje - Arrange (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Regelmjittich - Regularly

Regels - Rules
Plural

Registraasje - Registration

Registrearje - Register

Reidsje - Straw

Rein - Rain

Reinbôge - Rainbow

Reinbôgen - Rainbows

Reindrip - Raindrop

Reinklean - Waterproof clothes

Reint - Rains

Reis - Trip/Travel

Reitsje - Touch (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Reizgje - Travel

Rekke - Touched
Ik, hy, sy, it

Rekken - Touched
Wy, jim, sy, jo

Rekkene - Calculated
Ik, hy, sy, it

Rekkenen - Calculated
Wy, jim, sy, jo

Rekkenest - Reckon/Calculate (to)

Rekkenest(e) - Calculated

Rekkenet - Reckons/Calculates
Hy, sy, it

Rekkenje - Reckon/Calculate (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Rekkenmasine - Calculator

Rekkest - Touch

Rekkest(e) - Touched

Rekket - Touches
Hy, sy, it

Relatearje - Relate (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Relatearre - Related
Ik, hy, sy, it

Relatearren - Related
Wy, jim, sy, jo

Relatearrest - Relate (to)

Relatearrest(e) - Related

Relatearret - Relates
Hy, sy, it

Relatyf - Relative

Renna - Run
Old Frisian

Reparearje - Repair

Repe - Cut roughly

Resept - Recipe

Respekt - Respect

Respektearje - Respect (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Respektearre - Respected
Ik, hy, sy, it

Respektearren - Respected
Wy, jim, sy, jo

Respektearrest - Respect (to)

Respektearrest(e) - Respected

Respektearret - Respects
Hy, sy, it

Rêst - Rest
Ik, dû, hy, sy, it

Rêste - Rest
Wy, jim, sy, jo

Rêstich - Restful/Laid back

Rêstige - Restful/Laid back
Adjective

Rêstleas - Restless

Resultaat - Result

Ret - Guessed
Present Perfect

Ret - Saved/Rescued
Present Perfect

Ret - Stirred
Present Perfect

Rētsa - Reach
Old Frisian

Rette - Guessed
Ik, hy, sy, it

Rette - Saved/Rescued
Ik, hy, sy, it

Rette - Stirred
Ik, hy, sy, it

Retten - Guessed
Wy, jim, sy, jo

Retten - Saved/Rescued
Wy, jim, sy, jo

Retten - Stirred
Wy, jim, sy, jo

Rettest - Guessed

Rettest - Saved/Rescued

Rettest - Stirred

Revolúsje - Revolution

Riāka - Smoke
Old Frisian

Ribbe - Rib

Ridder - Knight

Ride - Drive/Ride
Wy, jim, sy, jo

Riden - Ridden
Present Perfect

Ried - Drove/Rode
Ik, hy, sy, it

Ried - Guess (to)
Ik

Riede - Guess (to)
Wy, jim, sy, ek

Riedeleas - Distraught

Rieden - Drove/Rode
Wy, jim, sy, jo

Rieding - Nutrition

Riedsel - Riddle

Riedst - Drove/Rode

Riedst - Guess (to)

Riedt - Guesses
Hy, sy, it

Riere - Stir

Rige - Row/Que/Line

Rikje - Smoke (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Rikke - Smoked
Ik, hy, sy, it

Rikken - Smoked
Wy, jim, sy, jo

Rikkest - Smoke (to)

Rikkest(e) - Smoked

Rikket - Smokes
Hy, sy, it

Rime - Rhyme

Rin - Run/Walk
Ik

Rindier - Reindeer

Ring - Ring

Rinne - Run/Walk
Wy, jim, sy, jo

Rinner - Runner

Rinnewearje - Wreck/Destroy

Rinst - Run/Walk

Rint - Runs/Walks
Hy, sy, it

Rioel - Sewer

Ripe - Ripe
Adjective

Ris - Once

Rīsa - Rise
Old Frisian

Riskearje - Risk (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Riskearre - Risked
Ik, hy, sy, it

Riskearren - Risked
Wy, jim, sy, jo

Riskearrest - Risk (to)

Riskearrest(e) - Risked

Riskearret - Risks
Hy, sy, it

Rispje - Resp

Riucht - Right
Old Frisian

Rivier - River

Rjemme - Cream

Rjocht - Straight

Rjochter - Judge

Rjochter - Judge/Right one

Rjochtfeardige -Justified
Ik, hy, sy, it

Rjochtfeardigen -Justified
Wy, jim, sy, jo

Rjochtfeardigest -Justify (to)

Rjochtfeardigest(e) -Justified

Rjochtfeardiget -Justifies
Hy, sy, it

Rjochtfeardigje -Justify (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Rjochts - Right
Direction

Rjochttroch - Straight ahead

Roas - Rose

Roek - Crow

Roek - Smelled
Ik, hy, sy, it

Roeken - Smelled
Wy, jim, sy, jo

Roekst - Smelled

Rôfbist - Predator

Rolstoel - Wheelchair

Roman - Novel

Romantysk - Romantic

Rommel - Clutter/Trash

Romte - Space

Ron - Ran
Ik, hy, sy, it

Ronnen - Ran
Wy, jim, sy, jo

Ronst - Ran

Rop - Call/Shout (to)
Ik

Rôp - Called out
Ik, hy, sy, it

Rôpen - Called out
Wy, jim, sy, jo

Roppe - Call/Shout
Wy, jim, sy, jo

Roppen - Shouted
Present Perfect

Ropst - Call/Shout

Rôpst - Called out

Ropt - Calls/Shouts
Hy, sy, it

Rôt - Rat

Rotonde - Roundabout

Roun - Round
Older

Rôze - Pink

Rûchhouwer - Roughhead

Rûk - Smell (to)
Ik

Rûke - Smell (to)
Wy, jim, sy, jo

Rûkersguod - Perfume/Deo

Rûkst - Smell (to)


Rûkt - Smells

Hy, sy, it

Rûm - Roomy/Spacious

Rûmte - Space

Rûmtes - Spaces
Plural

Rûn - Ran
Ik, hy, sy, it

Rûn - Round

Rûne - Round
Adjective

Rûnen - Ran
Wy, jim, sy, jo

Rûnst - Ran

Rûp - Caterpillar

Ruslân - Russia

Russysk - Russian

Rust - Rust

Rustich - Rusty

Rút - Window glass

Rûzje - An argument/Fight

Ryd - Drive/Ride
Ik

Rydst - Drive

Rydt - Drives/Rides
Hy, sy, it

Ryk - Rich/Empire/Wealthy

Rykdom - Wealth

Rynsk - Generous

Ryp - Ripe

Rys - Rice


Submit a Word

Sykje in wurd!
Search a word!
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). An organization which is responsible for learnfrisian.com.
Frisian Wordbook

FREE
VIEW