-Random Frisian Word-
Seist - Say

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

There are currently 1004 Words in this directory beginning with the letter S.
Sa - So

Saai - Boring

Sabeare - Pretend

Sabotearje - Sabotage

Sabotearje - Sabotage (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Sabotearre - Sabotaged
Ik, hy, sy, it

Sabotearren - Sabotaged
Wy, jim, sy, jo

Sabotearrest - Sabotage (to)

Sabotearrest(e) - Sabotaged

Sabotearret - Sabotages
Hy, sy, it

Safolle - So much

Sâlt - Salt

Salve - Salve/Ointment

Samling - Collection

Sammele - Collected
Ik, hy, sy, it

Sammelen - Collected
Wy, jim, sy, jo

Sammelest - Collect/Gather (to)

Sammelest(e) - Collected

Sammelet - Collects/Gathers
Hy, sy, it

Sammelje - Collect/Gather (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Sân - Seven/Sand

Sânglês - Hourglass

Sânkastiel - Sandcastle

Santjin - Seventeen

Saterdei - Saturday
Wâldfrysk

Sawen - Seven
Old Frisian

Sax - Knife
Old Frisian

Sceld - Shield
Old Frisian

Scerp - Sharp
Old Frisian

Sea - Cooked/Boiled
Ik, hy, sy, it

Seach - Saw
Ik, hy, sy, it

Seachst - Saw

Seage - Saw
Tool

Seagen - Saw
Wy, jim, sy, jo

Sean - Cooked/Boiled

Seane(n) - Cooked/Boiled
Wy, jim, sy, jo

Sear - Sore

Seare - Sore
Adjective

Seast - Cooked/Boiled

Sebra - Zebra

Sebrapaad - Pedestrian crossing

Sechtsjin - Sixteen

See - Sea

Seefûgel - Seagull

Seehûn - Seal

Seehynder - Seahorse

Seehynderke - Seahorse
Small

Seestjer - Seastar

Seewiif - Mermaid

Sêft - Soft

Sêfte - Soft
Adjective

Sêgen - Folkstale

Sei - Say
Ik

Sein - Said
Present Perfect

Seis - Six

Seist - Say

Seit - Says
Hy, sy, it

Sek - Sack

Seks - Sex

Sêle - Soul
Old Frisian

Selektearje - Select (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Selektearre - Selected
Ik, hy, sy, it

Selektearren - Selected
Wy, jim, sy, jo

Selektearrest - Select (to)

Selektearrest(e) - Selected

Selektearret - Selects
Hy, sy, it

Sella - Sell
Old Frisian

Selsmoard - Suicide

Senda - Send
Old Frisian

Sêne - Scene

Septimber - September

Set - Put
Ik

Set - Puts
Hy, sy, it

Setst - Put

Sette - Put
Wy, jim, sy, jo

Setten - Put
Past Tense
Wy, jim, sy, jo

Settest - Put
Past Tense

Sex - Six
Old Frisian

Sextin - Sixteen
Old Frisian

Sfear - Atmosphere

Shirt - Shirt

Siā - See
Old Frisian

Sibearje - Siberia

Sibskip - Kinship

Sicht - Sight

Sichtber - Visible

Sichtbere - Visible
Adjective

Side - Side/Page

Sied - Cook/Boil (to)
Ik

Sied - Seed

Siedder - Sower

Siede - Cook/Boil (to)
Wy, jim, sy, jo

Siedst - Cook/Boil (to)

Siedt - Cooks/Boils
Hy, sy, it

Siedzje - Sow (to)

Siel - Soul

Siet - Sat
Ik, hy, sy, it

Sieten - Sat
Wy, jim, sy, jo

Sietst - Sat

Sifer - Figure/Cipher/Digit

Sigaret - Cigarette

Siik - Sick/Ill

Sike - Sick/Ill
Adjective

Sikehûs - Hospital

Sikehús - Dialect

Sikehûzen - Hospitals

Sikest - Search/Seek

Siket - Searches/Seeks
Hy, sy, it

Sikewein - Ambulance

Sick wagon - Older English

Sil - Shall
Ik, hy, sy, it

Sille - Shall
Wy, jim, sy, jo

Silst - Shall

Simmer - Summer

Simmerfûgel - Butterfly

Sin - Sentence

Sineappelsop - Orange juice

Sinjaal - Signal

Sink - Sink (to)
Ik

Sink - Zinc

Sinke - Sink
Wy, jim, sy, jo

Sinkst - Sink

Sinkt - Sinks
Hy, sy, it

Sinne - Sun

Sinneblom - Sunflower

Sinnebrân - Sunscreen

Sinnebril - Sunglasses

Sinneljocht - Sunlight

Sinneûndergong - Sunset

Sinten - Money

Sintrum - Center/Centre

Sintúch - Sense

Sipel - Onion

Sirkulaasje - Circulation

Sit - Sit
Ik, hy, sy, it

Sitroen - Lemon

Sitst - Sit

Sitta - Sit
Old Frisian

Sitte - Sit
Wy, jim, sy, jo

Sitten - Sitting
Present Perfect

Situaasje - Situation

Situaasjes - Situations

Situwaasje - Situation

Siugentēn - Seventeen
Old Frisian

Sizze - Say
Wy, jim, sy, jo

Sjaal - Shawl/Scarf

Sjakal - Jackal

Sjamme - Scarecrow/Bogeyman

Sjampo - Shampoo

Sjen - See/Look/Watch

Sjerp - Syrup

Sjina - China

Sjippe - Soap

Sjiraffe - Giraffe

Sjit - Shoot (to)
Ik

Sjit - Shoots
Hy, sy, it

Sjitst - Shoot

Sjitte - Shoot
Wy, jim, sy, jo

Sjoch - See
Ik

Sjoch ris oan - Here you are

Sjochst - See

Sjocht - Sees
Hy, sy, it

Sjoddy - See you
(Sjoch dy)

Sjoen - Seen
Present Perfect

Sjoene - Eyesight

Sjogge - See
Wy, jim, sy, jo

Sjogger - Viewer

Sjong - Sing (to)
Ik

Sjonge - Sing (to)
Wy, jim, sy, jo

Sjonger - Singer

Sjongst - Sing (to)

Sjongt - Sings
Hy, sy, it

Skaad - Shade

Skaai - Ras/Breed/Gender

Skaat - Parted/Divorced
Present Perfect

Skâde - Shade
Old Frisian

Skamde - Shamed
Ik, hy, sy, it

Skamden - Shamed
Wy, jim, sy, jo

Skamdest(e) - Shamed

Skamje - Shame (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Skamme - Shamed
Present Perfect

Skammest - Shame (to)

Skammet - Shames
Hy, sy, it

Skansearje - Damage (to)

Skat - Treasure

Skate - Parted/Divorced
Ik, hy, sy, it

Skaten - Parted/Divorced
Wy, jim, sy, jo

Skatest - Parted/Divorced

Skatten - Treasures

Skattich - Cute

Skea - Damage

Skeade - Harmed
Ik, hy, sy, it

Skeaden - Harmed
Wy, jim, sy, jo

Skeadest - Harm (to)

Skeadest(e) - Harmed

Skeadet - Harms
Hy, sy, it

Skeadzje - Harm (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Skeakelje - Switch on

Skeamte - Shame

Skean - Skewed

Skear - Shear/Shave
Ik

Skeard - Sheared/Shaved
Present Perfect

Skearde - Sheared/Shaved
Ik, hy, sy, it

Skearden - Sheared/Shaved
Wy, jim, sy, jo

Skeardest - Sheared/Shaved

Skeare - Shear/Shave
Wy, jim, sy, jo

Skearst - Shear/Shave

Skeart - Shears/Shaves
Hy, sy, it

Skeat - Shot
Ik, hy, sy, it

Skeaten - Shot
Wy, jim, sy, jo

Skeatst - Shot

Skedel - Skull

Skedels - Skulls

Skêdnesse - History
Old Frisian

Skel - Curse/Call names (to)
Ik

Skelet - Skeleton

Skeletten - Skeletons

Skelk - Apron

Skelle - Curse/Call names (to)
Wy, jim, sy, jo

Skelst - Curse/Call names (to)

Skelt - Curses
Hy, sy, it

Skēne - Lovely/Beautiful
Old Frisian

Skep - Create (to)
Ik

Skepen - Created
Present Perfect

Skeppa - Create
Old Frisian

Skeppe - Create (to)
Wy, jim, sy, jo

Skepsel - Creature

Skepsela - Creature
Old Frisian

Skepsels - Creatures

Skepst - Create (to)

Skept - Creates
Hy, sy, it

Skerf - Shard

Skerm - Screen

Skermen - Screens

Skermke - Screen
Small

Skerp - Sharp

Skerpe - Sharp
Adjective

Sket - Treasure
Old Frisian

Skētha - Separate
Old Frisian

Sketten - Shot
Present perfect

Skied - Part/Divorce (to)
Ik

Skiede - Part/Divorce (to)
Wy, jim, sy, jo

Skieding - Divorce

Skiednis - History

Skiedst - Part/Divorce (to)

Skiedt - Parts/Divorces
Hy, sy, it

Skientme - Beauty

Skiep - Sheep
Is also plural in Frisian

Skierâld - Ancient

Skierâlde - Ancient
Adjective

Skiet - Shit/Shat
Ik, hy, sy, it

Skieten - Shit/Shat
Wy, jim, sy, jo

Skietst - Shit/Shat

Skiif - Disc/Disk

Skild - Shield/Shell

Skilden - Shields/Shells

Skildere - Painted
Ik, wy, jim, sy, jo

Skilderen - Painted
Wy, jim, sy, jo

Skilderest - Paint (to)

Skilderest(e) - Painted

Skilderet - Paints
Hy, sy, it

Skilderij - Painting

Skilderje - Paint (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Skile - Peel off/Peel

Skilje - Dial/Call (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Skille - Dialed/Called
Ik, hy, sy, it

Skillen - Dialed/Called
Wy, jim, sy, jo

Skillest - Dial/Call (to)

Skillest(e) - Dialed/Called

Skillet - Dials/Calls
Hy, sy, it

Skimer - Dusk

Skimmel - Fungus

Skīna - Shine
Old Frisian

Skine - Shine
Wy, jim, sy, jo

Skink - Give (to)
Ik

Skinken - Give (to)
Wy, jim, sy, jo

Skinkst - Give (to)

Skinkt - Gives
Hy, sy, it

Skip - Ship

Skipke - Ship
Smaller

Skippen - Ships

Skite - Shit (to)
Wy, jim, sy, jo

Skiten - Shit/Shat
Present Perfect

Skiter - Coward

Skiterich - Skittish

Skitterje - Sparkle

Skjin - Clean

Skjinje - Clean (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Skjinmeitsje - Clean (to)

Skjinne - Clean
Adjective

Skjinne - Cleaned
Ik, hy, sy, it

Skjinnen - Cleaned
Wy, jim, sy, jo

Skjinnest - Clean (to)

Skjinnest(e) - Cleaned

Skjinnet - Cleans
Hy, sy, it

Skjirje - Scrape

Skjirre - Scissors

Skjirren - Scissors
Plural

Skoaie - Beg/Mooch

Skoalle - School

Skoallen - Schools

Skoan - Very good

Skoanâlden - Parents-in-law

Skoander - Excellent

Skoandochter - Daughter-in-law

Skoanheit - Father-in-law

Skoanmem - Mother-in-law

Skoansoan - Son-in-law

Skoansuske - Sister-in-law

Skoar - Steep

Skoare - Score

Skoarskje - Cherish (to)

Skoarstien - Chimney

Skoat - Lap

Skoattel - Latch/Bolt/Drop shutter

Skodde - Shook
Ik, hy, sy, it

Skodden - Shaken
Present Perfect

Skodden - Shook
Wy, jim, sy, jo

Skoddest - Shake (to)

Skoddest(e) - Shook

Skoddet - Shakes
Hy, sy, it

Skodzje - Shake (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Skoech - Shoe

Skoep - Created
Ik, hy, sy, it

Skoepen - Created
Wy, jim, sy, jo

Skoepst - Created

Skoft - Time out/Pause/Break

Skoftsje - Time out/Pause/Break
Small

Skol - Shallow

Skold - Cursed
Ik, hy, sy, it

Skolden - Cursed
Wy, jim, sy, jo

Skoldst - Cursed

Skom - Foam

Skonk - Gave
Ik, hy, sy, it

Skonk - Leg

Skonken - Gave
Wy, jim, sy, jo

Skonken - Legs

Skonkst - Gave

Skop - Kick (to)

Skôp - Kicked
Ik, hy, sy, it

Skôpen - Kicked
Wy, jim, sy, jo

Skoppe - Kick (to)
Wy, jim, sy, jo

Skopst - Kick (to)

Skôpst - Kicked

Skopt - Kicks
Hy, sy, it

Skorpioen - Scorpion

Skot - Shot
'A shot'

Skotlân - Scotland

Skotsk - Scottish

Skouder - Shoulder

Skouders - Shoulders

Skouspul - Spectacle

Skow - Shove (to)
Ik

Skowd - Shoved
Present Perfect

Skowde - Shoved
Ik, hy, sy, it

Skowden - Shoved
Wy, jim, sy, jo

Skowdest - Shoved

Skowe - Shove
Wy, jim, sy, jo

Skowst - Shove


Skowt - Shoves
Hy, sy, it

Skrank - Diagonal

Skrânzje - Gorge/Wolf down
Eating something very quickly or ravenously.

Skrea - Wrote
Wy, jim, sy, jo

Skreau - Wrote
Ik, hy, sy, it

Skreaun - Written

Skreaust - Wrote

Skriem - Cry/Yelp/Yawl/Whine
Ik

Skriemd - Cried/Whined
Present Perfect

Skriemde - Cried/Whined
Ik, hy, sy, it

Skriemden - Cried/Whined
Wy, jim, sy, jo

Skriemdest - Cried/Whined

Skrieme - Cry/Yelp/Yawl/Whine
Wy, jim, sy, jo

Skriemst - Cry/Yelp/Yawl/Whine


Skriemt - Cry/Yelp/Yawl/Whine
Hy, sy, it

Skrift - Notebook

Skrik - Fright/Scare/Shock

Skriks - Diagonal

Skriuwe - Write
Wy, jim, sy, jo

Skriuwer - Writer

Skriuwers - Writers

Skriuwst - Write


Skriuwt - Writes
Hy,sy, it

Skrīva - Write
Old Frisian

Skroar - Tailor

Skroarjûn - Dusk evening/Twilight

Skrobber - Scrubber

Skrok - Scared
Ik, hy, sy, it

Skrokken - Scared
Wy, jim, sy, jo

Skrokst - Scared

Skronfel - Wrinkle

Skuld - Blame/Guilt/Debt

Skûlje - Seek shelter/Hide

Skûlliif - Uturus/Womb

Skulp - Shell

Skûm - Foam

Skuon - Shoes

Skuor - Crack

Skuor - Tear apart (to)
Ik

Skuord - Teared
Present Perfect

Skuorde - Teared
Ik, hy, sy, it

Skuorden - Teared
Wy, jim, sy, jo

Skuordest - Teared

Skuorje - Tear
Ik, wy, jim, sy, jo

Skuorre - Shed/Barn

Skuorre - Tear/Tearing apart
Wy, jim, sy, jo

Skuorren - Sheds/Barns

Skuorst - Tear (to)


Skuort - Tears
Hy, sy, it

Skyldpod - Turtle/Tortoise

Skyn - Shine
Ik

Skynber - Apparently

Skynde - Shined
Ik, hy, sy, it

Skynden - Shined
Wy, jim, sy, jo

Skyndest - Shined

Skynst - Shine

Skynt - Shines
Hy, sy, it

Skyt - Shit (to)
Ik

Skyt - Shits
Hy, sy, it

Skytst - Shit (to)

Slaaf - Slave

Slaan - Beat/Hit/Strike

Slach - Beat/Hit (to)
Ik

Slachfjild - Battlefield

Slachst - Beat/Hit (to)

Slacht - Beats/Hits
Hy, sy, it

Slachte - Slaughter

Slachte - Slaughtered
Ik, hy, sy, it

Slachten - Slaughtered
Wy, jim, sy, jo

Slachter - Butcher

Slachtest - Slaughter (to)

Slachtest(e) - Slaughtered

Slachtet - Slaughters
Hy, sy, it

Slachthûs - Slaughterhouse

Slachtoffer - Victim/Casualty

Slachtsje - Slaughter (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Slaef - Slave
Older

Slagge - Beat/Hit (to)
Wy, jim, sy, jo

Slak - Snail

Slang - Snake

Slangen - Snakes

Sleat - Ditch

Sleat - Shut/Locked/Closed
Ik, hy, sy, it

Sleaten - Shut/Locked/Closed
Wy ,jim, sy, jo

Sleatst - Shut/Locked/Closed

Sleatten - Ditches

Slein - Beaten
Present Perfect

Slēpa - Sleep
Old Frisian

Sletten - Shut/Locked/Closed
Present Perfect

Sliep - Sleep
Ik

Sliepe - Sleep
Wy, jim, sy, jo

Sliepeleas - Sleepless

Slieperich - Sleepy

Sliepkeamer - Bedroom

Sliepst - Sleep


Sliept - Sleeps
Hy, sy, it

Sliepte - Slept
Ik, hy, sy, it

Sliepten - Slept
Wy, jim, sy, jo

Slieptest - Slept

Slinterje - Saunter

Slippers - Flip flops

Sloech - Punched
Ik, hy, sy, it

Sloechst - Punched

Sloegen - Punched
Wy, jim, sy, jo

Sloep - Sneaked/Snuck
Ik, hy, sy, it

Sloepen - Sneaked/Snuck
Wy, jim, sy, jo

Sloepst - Sneaked/Snuck

Slûkje - Smuggle (to)

Slûp - Sneak (to)
Ik

Slûpe - Sneak (to)
Wy, jim, sy, jo

Slûpst - Sneak (to)

Slûpt - Sneaks
Hy, sy, it

Slút - Shut/Lock/Close (to)
Ik

Slút - Shuts/Locks/Closes
Hy, sy, it

Slúte - Shut/Lock/Close (to)
Wy, jim, sy, jo

Slútst - Shut/Lock/Close (to)

Slyk - Sludge

Slym - Slime

Slynder - Snacker

Smakke - Tasted
Ik, hy, sy, it

Smakken - Tasted
Wy, jim, sy, jo

Smakkest - Taste (to)

Smakkest(e) - Tasted

Smakket - Tastes
Hy, sy, it

Smar - Smear (to)
Ik

Smard - Smeared
Present Perfect

Smarde - Smeared
Ik, hy, sy, it

Smarden - Smeared
Wy, jim, sy, jo

Smardest - Smeared

Smarre - Smear (to)
Wy, jim, sy, jo

Smarsel - Liniment

Smarst - Smear (to)

Smart - Smears
Hy, sy, it

Smeekje - Beg (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Smeekt - Begged
Present Perfect

Smeekte - Begged
Ik, hy, sy, it

Smeekten - Begged
Wy, jim, sy, jo

Smeitsje - Taste (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Smekest- Beg (to)

Smeket - Begs
Hy, sy, it

Smel - Narrow

Smelle - Narrow
Adjective

Smelt - Melt (to)
Ik

Smelt - Melts
Hy, sy, it

Smelte - Melt (to)
Wy, jim, sy, jo

Smeltst - Melt (to)

Smiet - Threw
Ik, hy, sy, it

Smieten - Threw
Wy, jim, sy, jo

Smietst - Threw

Smite - Throws
Wy, jim, sy, jo

Smjirk - Rascal/Scamp

Smjirkje - Spill (to)

Smoar - Choke (to)
Ik

Smoarch - Dirty/Filthy

Smoard - Choked
Present Perfect

Smoarde - Choked
Ik, hy, sy, it

Smoarden - Choked
Wy, jim, sy, jo

Smoardest - Choked

Smoare - Choke
Wy, jim, sy, jo

Smoarge - Dirty/Filthy
Adjective

Smoarst - Choke


Smoart - Chokes
Hy, sy, it

Smoke - Smoke (to)
Wy, jim, sy, jo

Smolt - Melted/Molt
Ik, hy, sy, it

Smolten - Melted/Molt
Wy, jim, sy, jo

Smoltst - Melted/Molt

Smook - Smoke (to)
Ik

Smookst - Smoke (to)

Smookt - Smokes
Hy, sy, it

Smookte - Smoked
Ik, hy, sy, it

Smookten - Smoked
Wy, jim, sy, jo

Smooktest - Smoked

Smûk - Cozy/Nice

Smyt - Throw (to)
Ik

Smyt - Throws
Hy, sy, it

Smytst - Throw


Snâka - Snake
Old Frisian

Snein - Sunday

Sneon - Saturday
Klaaifrysk

Snichelich - Wiseacre/Know-it-all

Snie - Cut (to)
Ik, hy, sy, it
Past time

Snie - Snow

Sniebol - Snowball/Snowglobe

Snielopard - Snow leopard

Snien - Cut (to)
Present Perfect

Sniene(n) - Cut (to)
Wy, jim, sy, jo

Sniest - Cut (to)

Past time

Sniestoarm - Snowstorm

Snij - Cut
Ik

Snije - Cut
Wy, jim, sy, jo

Snije - Snow (to)

Snijst - Cut


Snijt - Cuts
Hy, sy, it

Snijt - Snows

Snoad - Smart/Clever/Bright

Snoarkjen - Snoring

Snobbersguod - Candy/Candies

Snút - Blow nose (to)
Ik

Snút - Blows nose (to)
Hy, sy, it

Snút - Snout

Snute - Blow one's nose (to)
Wy, jim, sy, jo

Snútst - Blow nose (to)

Snuve - Snuff

Soan - Son

Soarge - Cared
Past time
Ik, hy, sy, it

Soargen - Cared
Past time
Wy, jim, sy, jo

Soargen - Worries

Soargest - Care/Worry (to)

Soargest(e) - Cared/Worried

Soarget - Cares
Hy, sy, it

Soargje - Care/Worry (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Soart - Kind

Soberearje - Economize/Save

Sochst - Sought

Socht - Sought/Searched
Ik, hy, sy, it

Sochten - Sought/Searched
Wy, jim, sy, jo

Soe - Should
Ik, hy, sy, it

Soene(n) - Should
Wy, jim, sy, jo

Soer - Sour

Soerkoal - Sauerkraut

Soerstof - Oxygen

Soest - Should

Sok - Sock

Sokken - Socks

Soldaat - Soldier

Solúsje - Solution

Sompe - Drench/Soaked

Sompe - Swamp

Somtiden - Sometimes

Sône - Zone

Song - Sang
Ik, hy, sy, it

Songen - Sang
Wy, jim, sy, jo

Songst - Sang

Sonk - Sank
Ik, hy, sy, it

Sonken - Sank
Wy, jim, sy, jo

Sonkst - Sank

Sop - Juice

Sosjaal - Social

Sosjaal medium - Social media

Sosjale - Social
Adjective

Souder - Attic/Loft

Spaansk - Spanish

Spanje - Spain

Sparje - Economize/Save (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Sparjild - Savings

Sparre - Economized/Saved
Ik, hy, sy, it

Sparren - Economized/Saved
Wy, jim, sy, jo

Sparrest - Economize/Save (to)

Sparrest(e) - Economized/Saved

Sparret - Economizes/Saves
Hy, sy, it

Spatterje - Splatter

Speak - Spoke
(In wheel)

Spear - Spear

Spearen - Spears

Spegel - Mirror

Spegelbyld - Reflection

Spei - Threw up/Vomited
Ik

Spein - Threw up/Vomited
Present Perfect

Speine(n) - Threw up/Vomited
Wy, jim, sy, jo

Speist - Threw up/Vomited

Speit - Threw up/Vomited
Hy, sy, it

Spek - Bacon

Spesjaal - Special

Spesjale - Special
Adjective

Spier - Muscle

Spiermassa - Muscle mass

Spiker - Nail
(Not the top of your finger)

Spile - Played
Ik, hy, sy, it

Spilen - Played
Wy, jim, sy, jo

Spilest - Play

Spilest(e) - Played

Spilet - Plays
Hy, sy, it

Spin - Spider

Spitich - Unfortunately

Spjeld - Pin

Spliet - Split/Cleaved
Ik, hy, sy, it

Splieten - Split/Cleaved
Wy, jim, sy, jo

Splietst - Split/Cleaved

Splite - Split/Cleave (to)
Wy, jim, sy, jo

Spliten - Split/Cleaved
Present Perfect

Splyt - Split/Cleave (to)
Ik

Splyt - Splits/Cleaves
Hy, sy, it

Splytst - Split/Cleave (to)

Spoar - Rail/Trail

Spoaren- Rails/Trails

Spoarsiker - Tracker

Spraat - Spread
Present Perfect

Sprakeleas - Speechless

Sprate - Spread
Past Tense
Ik, hy, sy, it

Spraten - Spread
Past Tense
Wy, jim, sy, jo

Spratest - Spread
Past Tense

Sprek - Speak
Ik

Spreka - Speak
Old Frisian

Sprekke - Speak
Wy, jim, sy, jo

Sprekker - Speaker

Sprekst - Speak


Sprekt - Speaks
Hy, sy, it

Spried - Spread (to)
Ik

Spriede - Spread (to)
Wy, jim, sy, jo

Spriedst - Spread (to)

Spriedt - Spreads
Hy, sy, it

Spring - Jump
Ik

Springe - Jump
Wy, jim, sy, it

Springst - Jump


Springt - Jumps
Hy, sy, it

Sprinkhoanne - Grashopper

Sprong - Jumped
Ik, hy, sy, it

Sprongen - Jumped
Wy, jim, sy, jo

Sprongst - Jumped

Spruts - Spoke/Talked
Ik, hy, sy, it

Sprutsen - Spoke/Talked
Wy, jim, sy, jo

Sprútsje - Sprout

Sprutst - Spoke/Talked

Spui - Throw up/Vomit
Ik

Spuie - Throw up/Vomit (to)
Wy, jim, sy, jo

Spuist - Throw up/Vomit

Spuit - Throws up/Vomits
Hy, sy, it

Spûk - Spook

Spûketaast - Mole

Spultsje - Game

Spylje - Play
(Game)
Ik, wy, jim, sy, jo

Stadich - Slow

Stadichoan - Slowly

Stadige - Slow
Adjective

Stâl - Stable

Stânbyld - Statue

Stânfêst - Steadfast

Stânpunt - Point of view

Stap - Step (to)
Ik

Stappe - Step (to)
Wy, jim, sy, jo

Stapst - Step (to)

Stapt - Steps
Hy, sy, it

Stasjon - Station

Stavering - Spelling

Steam - Steam/Vapor/Vapour

Stean - Stand
Ik

Steane - Stand
Wy, jim, sy, jo

Steapel - Pile

Steat - State

Stêd - City

Stêden - Cities

Stêdsje - City
Small

Stek - Stab/Sting (to)
Ik

Stekke - Stab/Sting
Wy, jim, sy, jo

Stekst - Stab/Sting

Stekt - Stabs/Stings
Hy, sy, it

Stel - Steal (to)
Ik

Stela - Steal
Old Frisian

Stelle - Steal
Wy, jim, sy, jo

Stellen - Stolen
Present Perfect

Stellerij - Theft

Stelst - Steal

Stelt - Steals
Hy, sy, it

Stēn - Stone
Old Frisian

Stera - Star
Old Frisian

Sterik - Strong
Old Frisian

Sterk - Strong

Stie - Stood
Ik, hy, sy, it

Stiel - Steel

Stiel - Stole
Past time
Ik, hy, sy, it

Stielen - Stole
Wy, jim, sy, jo

Stielst - Stole

Stien - Stone

Stien - Stood
Present Perfect

Stiene - Stood
Wy, jim, sy, jo

Stiene(n) - Stood
Wy, jim, sy, jo

Stienkoal - Stone coal

Stiennen - Stones

Stiente - Rock

Stientiid - Stone Age

Stientsje - Stone
Small

Stiest - Stand


Stiest - Stood

Past Tense

Stiest(e) - Stood

Stiet - Stands
Hy, sy, it

Stifter - Founder

Stifting - Foundation

Stiif - Stiff

Stikel - Prickle/Thorn

Stikelbaarch - Hedgehog

Stikelbargen - Hedgehogs

Stikeltried - Barbed wire

Stikken - Broken

Stil - Quiet/Silent

Stim - Voice

Stim - Vote (to)
Ik

Stimd - Voted
Present Perfect

Stimde - Voted
Ik, hy, sy, it

Stimden - Voted
Wy, jim, sy, jo

Stimdest - Voted

Stimme - Vote (to)
Wy, jim, sy, jo

Stimmen - Voices

Stimst - Vote (to)

Stimt - Votes
Hy, sy, it

Stipe - Supported
Ik, hy, sy, it

Stipen - Supported
Wy, jim, sy, jo

Stipest - Support (to)

Stipest(e) - Supported

Stipet - Supports
Hy, sy, it

Stjer - Die (to)
Ik

Stjer - Star

Stjerbêd - Deathbed

Stjerke - Star
Small

Stjerlik - Mortal

Stjerre - Die
Wy, jim, sy, jo

Stjerren - Stars

Stjerrende - Dying

Stjerst - Die


Stjert - Dies
Hy, sy, it

Stjoer - Send/Steering wheel
Ik

Stjoerd - Sent
Present Perfect

Stjoerde - Sent
Ik, hy, sy, it

Stjoerden - Sent
Wy, jim, sy, jo

Stjoerdest(e) - Sent

Stjoere - Send/Steer

Stjoerst - Send/Steers

Stjoert - Sends
Hy, sy, it

Stjonk - Stink (to)
Ik

Stjonke - Stink
Wy, jim, sy, jo

Stjonkholle - Stinkface/Stinkhead

Stjonkst - Stink

Stjonkt - Stinks
Hy, sy, it

Stjura - Send
Old Frisian

Stoar - Died
Ik, hy, sy, it

Stoaren - Died
Wy, jim, sy, jo

Stoarje - History

Stoarm - Storm

Stoarme - Stormed

Stoarmen - Storms

Stoarmje - Storm (to)

Stoarn - Died
Wy, jim, sy, jo

Stoarst - Died

Stoart - Dumping ground

Stobbe - Tree trunk

Stoel - Stool/Chair

Stoep - Stepped
Ik, hy, sy, it

Stoepen - Stepped
Wy, jim, sy, jo

Stoepst - Stepped

Stof - Dust/Fabric

Stofsûger - Vacuum cleaner

Stofwikseling - Metabolism

Stok - Stick

Stokken - Sticks

Stōl - Stool
Old Frisian

Stolta - Proud
Old Frisian

Stomoal - Pollen

Stonk - Stank
Ik, hy, sy, it

Stonken - Stank
Wy, jim, sy, jo

Stonkst - Stank

Stopje - Stop (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Stopljocht - Traffic light

Stoppe - Stopped
Ik, hy, sy, it

Stoppen - Stopped
Wy, jim, sy, jo

Stoppest - Stop (to)

Stoppest(e) - Stopped

Stoppet - Stops
Hy, sy, it

Stōr - Big/Large/Tall
Old Frisian

Stowe - Dusting

Straf - Punish (to)
Ik

Straf - Punishment/Penalty

Straffe - Punish (to)
Wy, jim, sy, jo

Strafst - Punish (to)

Straft - Punishes
Hy, sy, it

Strafte - Punished
Ik, hy, sy, it

Straften - Punished
Wy, jim, sy, jo

Straftest - Punished

Strân - Beach/Strand

Strand - Beach/Strand
Old Frisian

Strang - Strict

Strannen - Beaches/Strands

Stream - Stream

Streamen - Streams

Streaming - Flow

Streamke - Stream
Small

Streep - Stripe

Strek - Stretch (to)
Ik

Strekke - Stretch
Wy, jim, sy, jo

Strekst - Stretch

Strekt - Stretches
Hy, sy, it

Strête - Street
Old Frisian

Strīd - Battle
Old Frisian

Stride - Struggle/Fight (to)
Wy, jim, sy, jo

Striden - Struggled/Fought
Present Perfect

Strider - Warrior

Striders - Warriors

Strie - Straw
(Looks like hay)

Stried - Struggled/Fought
Ik, hy, sy, it

Strieden - Struggled/Fought
Wy, jim, sy, jo

Striedst - Struggled/Fought

Striel - Beam/Ray

Striemin - Really bad

Striid - Battle

Striid - Struggle/Fight (to)
Ik

Striidbile - Poleaxe

Striidst - Struggle/Fight (to)

Striidt - Struggles/Fights
Hy, sy, it

Strijkijzer - Iron

Strjitlizzer - Road worker

Strjitte - Street

Strjitten - Streets

Stroep - Stripped
Ik, hy, sy, it

Stroepen - Stripped
Wy, jim, sy, jo

Stroepst - Stripped

Stroffelje - Trip/Stumble (to)

Strûk - Bush

Strûken - Bushes

Strûp - Strip (to)
Ik

Strûpe - Strip (to)
Wy, jim, sy, jo

Strûpst - Strip (to)

Strûpt - Strips
Hy, sy, it

Strúsfûgel - Ostrich

Struts - Stretched
Ik, hy, sy, it

Strutsen - Stretched
Wy, jim, sy, jo

Strutst - Stretched

Studearje - Study (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Studearre - Studied
Ik, hy, sy, it

Studearren - Studied
Wy, jim, sy, jo

Studearrest - Study

Studearrest(e) - Studied

Studearret - Studies
Hy, sy, it

Studint - Student

Stúdzje - Study

Stuit - Moment

Stuollen - Stools/Chairs

Sturt - Tail

Sturtsje - Tail
Small

Stuts - Stabbed/Stung
Ik, hy, sy, it

Stutsen - Stabbed/Stung
Wy, jim, sy, jo

Stutst - Stabbed/Stung

Stypje - Support (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Subsydzje - Subsidy/Subvention

Sûch - Sow
Female pig, also a curse word

Sûchst - Suck


Sûcht - Sucks
Hy, sy, it

Súd - South

Suden - Southern

Súdpoal - South pole/Antarctic

Sûgje - Suck
Ik, wy, jim, sy, jo

Sûkelade - Chocolate

Sûker - Sugar

Sûkerbôle - Sugarbread

Sulver - Silver

Sumur - Summer
Old Frisian

Sûn - Healthy/Not sick

Sûnde - Sin

Sûndebok - Scapegoat

Sûnder - Without

Sûndigje - Sin (to)

Sûne - Healthy/Not sick
Adjective

Sûnens - Health

Sunich - Thrifty

Sunnandī - Sunday
Old Frisian

Sunne - Sun
Old Frisian

Sûnt - Since

Sûntiid - Since

Sûp - Guzzle/Drink (to)
Ik

Sûpe - Buttermilk

Sûpe - Guzzle/Drink (to)
Wy, jim, sy, jo

Sûper - Drinker/Boozer

Supermerke - Supermarket

Sûpst - Guzzle/Drink (to)

Sûpt - Guzzles/Drinks
Hy, sy, it

Sus - Sister

Suske - Sister
Younger

Suster - Sister

Suvel - Diary

Sûvenir - Souvenir

Suver - Pure

Suverje - Purify

Sûzje - Whiz

Swan - Swan

Swar - Swear (to)
Ik

Sward - Sworn
Present Perfect

Swarde - Swore
Ik, hy, sy, it

Swarden - Swore
Wy, jim, sy, jo

Swardest - Swore

Swarre - Swear (to)
Wy, jim, sy, jo

Swarst - Swear (to)

Swart - Black

Swart - Swears
Hy, sy, it

Swarte - Black
Adjective

Sweager - Brother-in-law

Swera - Swear
Old Frisian

Swerf - Wander/Roam (to)
Ik

Swerfst - Wander/Roam (to)

Swerft - Wanders/Roams
Hy, sy, it

Swerve - Wander/Roam (to)
Wy, jim, sy, jo

Swester - Sister
Old Frisian

Swets - Boast/Brag (to)
Ik

Swetse - Boast

Swetse - Boast/Brag (to)
Wy, jim, sy, jo

Swetst - Boasts/Brags
Hy, sy, it

Swetste - Boasted/Bragged
Ik, hy, sy, it

Swetsten - Boasted/Bragged
Wy, jim, sy, jo

Swetstest - Boasted/Bragged

Swevel - Sulfur

Swier - Heavy

Swiere - Heavy
Adjective

Swiertekrêft - Gravity

Swiet - Sweet/Tasty

Swiete - Sweet/Tasty
Adjective

Swietens - Sweetness

Swiid - Impressive

Swim - Swim (to)
Ik

Swimbad - Swimming pool

Swimme - Swim
Wy, jim, sy, jo

Swimst - Swim

Swimt - Swims
Hy, sy, it

Swing - Swing (to)
Ik

Swinge - Swing (to)
Wy, jim, sy, jo

Swingst - Swing (to)

Swingt - Swings
Hy, sy, it

Swipe - Whip

Swit - Sweat (to)
Ik

Swit - Sweats
Hy, sy, it

Switserlân - Switzerland

Switst - Sweat

Switte - Sweat
Wy, jim, sy, jo

Switte - Sweated
Ik, hy, sy, it

Switten - Sweated
Wy, jim, sy, jo

Swittest - Sweated

Swom - Swam
Ik, hy, sy, it

Swommen - Swam
Wy, jim, sy, jo

Swomst - Swam

Swong - Swung
Ik, hy, sy, it

Swongen - Swung
Wy, jim, sy, jo

Swongst - Swung

Swurd - Sword

Swurden - Swords

Swurdwalfisk - Killer whale/Orca

Swurf - Wandered/Roamed
Ik, hy, sy, it

Swurfst - Wandered/Roamed

Swurven - Wandered/Roamed
Wy, jim, sy, jo

Swyn - Swine

Sy - She/They

Sykant - Side

Sykhelje - Breathe (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Sykhelle - Breathed
Ik, hy, sy, it

Sykhellen - Breathed
Wy, jim, sy, jo

Sykhellest - Breathe (to)

Sykhellest(e) - Breathed

Sykhellet - Breathes
Hy, sy, it

Sykje - Search/Seek
Ik, wy, jim, sy, jo

Sykte - Sickness

Symboal - Symbol

Symptoamen - Symptoms

Syn - His


Submit a Word

Sykje in wurd!
Search a word!
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). An organization which is responsible for learnfrisian.com.
Frisian Wordbook

FREE
VIEW