-Random Frisian Word-
Wist - Knew
Ik, dû, hy, sy, it

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

There are currently 262 Words in this directory beginning with the letter T.
Ta - To

Taal - Language/Tongue

Tafal - Coincidence

Tafallich - Accidental/By chance

Tafel - Table

Tafier - Supply

Tafoegje - To add

Tahâld - Residence/Stay

Tailân - Thailand

Tajaan - Give in/Admit

Tajûn - Admitted
Present Perfect

Takomst - Future

Taksy - Taxi/Cab

Taktyk - Tactic

Tâle - Language/Tongue
Old Frisian

Talint - Talent

Tange - Pliers

Tanke - Thanked
Ik, hy, sy, it

Tanken - Thanked
Wy, jim, sy, jo

Tankest - Thank (to)

Tankest(e) - Thanked

Tanket - Thanks
Hy, sy, it

Tankewol - Thank you

Tankje - Thank (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Tariede - To prepare

Tarieding - Preparation

Tarikke - Reach out

Tarre - Tar

Tasicht - Supervision

Tasizze - Promise

Tastean - Allow/Permit (to)

Tastimming - Permission

Te - To

Teakel - Hoist

Tean - Toe

Teannen - Toes

Teantsje - Toe
Small

Tear - Wrinkle

Tebek - Going back
Without turning around

Tee - Tea

Teffens - Besides

Tefreden - Satisfied

Tegearre - Together

Teie - Thaw/Melt

Tekene - Drew
Ik, hy, sy, it

Tekenen - Drew
Wy, jim, sy, jo

Tekenest - Draw (to)

Tekenest(e) - Drew

Tekenet - Draws
Hy, sy, it

Tekenje - Draw
Ik, wy, jim, sy, jo

Tekken - Blanket

Tekst - Text

Telefyzje - Television/TV

Telle - Count

Tema - Theme

Temperatuer - Temperature

Temûk - Secretly/Secret

Tenei - From now on/Afterwards

Term - Term/Gut/Intestine

Tewâdzje - Trample

Thā - Then
Old Frisian

That - That
Old Frisian

The - The
Old Frisian

Thisse - This
Old Frisian

Thit - This
Old Frisian

Thochta - Thought
Old Frisian

Thrē - Three
Old Frisian

Threttēne - Thirteen
Old Frisian

Thritich - Thirty
Old Frisian

Thruch - Through
Old Frisian

Thús - Back home/At home

Thūsend - Thousand
Old Frisian

Thússide - Homepage

Tiān - Ten
Old Frisian

Ticht - Shut/Closed

Tichtby - Nearby/Closeby

Tichtplicht - Lockdown

Tiden - Times

Tidens - During

Tige - Very

Tige tank - Thank you very much

Tiger - Tiger

Tiid - Time

Tiidkrapte - Lack of time

Tiidrek - Era

Tiidwurd - Verb

Tiidwurden - Verbs

Tiisdei - Tuesday

Til - Lift
Ik

Tille - Lift
Wy, jim, sy, jo

Tillefoan - Telephone/Phone/Mobile

Tilst - Lift

Tilt - Lifts
Hy, sy, it

Timber - Building
Old Frisian

Timmerman - Carpenter

Tin - Thin

Tink - Think
Ik

Tink derom - Watch out

Tinkber - Thinkable

Tinke - Think
Wy, jim, sy, jo

Tinker - Thinker

Tinkst - Think

Tinkt - Thinks
Hy, sy, it

Tinne - Thin
Adjective

Tins - Thought

Tinzen - Thoughts

To - To
Older

Toan - Tone

Toane - Show (to)

Toaniel - Theater/Drama

Toar - Droughty/Arid

Toarn - Thorn

Toarst - Thirsty

Tobek - Back
Older

Tôch - Lug/Heavy load

Tocht - Thought
Ik, hy, sy it

Tochten - Thought
Wy, jim, sy, jo

Tochtst - Thought

Toefke - Tip/Gratuity

Toer - Tower

Tôge - Towed/Dragged
Ik, hy, sy, it

Togearre - Together
Older

Tôgen - Towed/Dragged
Wy, jim, sy, jo

Tôgest - Tow/Drag (to)

Tôgest(e) - Towed/Dragged

Tôget - Tows/Drags
Hy, sy, it

Tôgje - Tow/Drag (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Tokke - Limb/Branch

Tolve - Twelve

Tonge - Tongue

Tonger - Thunder

Tongerje - Thunder (to)

Tongersdei - Thursday

Tor - Tower
Old Frisian

Tornig - Angry
Old Frisian

Tosk - Tooth

Toskeboarstel - Toothbrush

Toskedokter - Dentist

Toskeguod - Toothpaste

Tosken - Teeth

Toskepasta - Toothpaste

Toskepoetsersguod - Toothpaste

Trachter - Funnel

Trê - Tree
Old Frisian

Treast - Consolation/To comfort

Treau - Pushed
Ik, hy, sy, it

Treaun - Pushed
Present Perfect

Treaune(n) - Pushed
Wy, jim, sy, jo

Treaust - Pushed

Tredde - Third

Trein - Train

Trekker - Tractor

Treppe - Stairs

Trettjin - Thirteen

Tried - Wire

Triedden - Wires

Triedsje - Wire
Small

Trije - Three

Trilje - Tremble (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Trille - Trembled
Ik, hy, sy, it

Trillen - Trembled
Wy, jim, sy, jo

Trillest - Tremble (to)

Trillest(e) - Trembled

Trillet - Trembles
Hy, sy, it

Tritich - Thirty

Triuw - Push
Ik

Triuwe - Push
Wy, jim, sy, jo

Triuwst - Push

Triuwt - Pushes
Hy, sy, it

Troan - Throne

Troch - Through

Trochsette - Carry through

Trochsichtich - Transparent

Trochsichtige - Transparent
Adjective

Trompet - Trumpet

Tropysk - Tropical

Tropyske - Tropical
Adjective

Trui - Sweater

Tsien - Ten

Tsiis - Cheese

Tsjeaf - Thief

Tsjeafte - Theft

Tsjeak - Jaw

Tsjefte - Theft

Tsjep - Pretty

Tsjerke - Church

Tsjerken - Churches

Tsjerkhôf - Graveyard/Churchyard/Cemetery

Tsjettel - Kettle

Tsjil - Wheel

Tsjildich - Helpful

Tsjillen - Wheels

Tsjin - Against/To

Tsjinfalle - Disappointing

Tsjinhâlde - Hold back/Stop

Tsjinje - Serve (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Tsjinkomme - Come across

Tsjinne - Served
Ik, hy, sy, it

Tsjinnen - Served
Wy, jim, sy, jo

Tsjinnest - Serve (to)

Tsjinnest(e) - Served

Tsjinnet - Serves
Hy, sy, it

Tsjinsin - Reluctantly

Tsjinsprekke - Contradict

Tsjinst - Duty

Tsjinst - Shift/Service

Tsjinstanner - Opponent

Tsjintplicht - Conscription

Tsjintwurdich - Nowadays

Tsjinwyn - Headwind/Crosswind

Tsjirl - Dude

Tsjoch - Cheers

Tsjoen - Spell

Tsjoender - Wizard

Tsjoenderij - Sorcery

Tsjok - Thick/Fat

Tsjûge - Witnesses

Tsjuster - Dark/Darkness

Tûk - Smart/Bright/Clever

Tûke - Limb/Branch

Tún - Garden/Yard

Tunen - Gardens

Tunge - Tongue
Old Frisian

Tuorke - Tower
Small

Tuorren - Towers
Plural

Turkije - Turkey

Tusk - Tooth

Tusken - Between/Betwixt

Tuskentiid - Mean time/Interim

Tute - Kissed
Ik, hy, sy, it

Tutest - Kiss (to)

Tutest(e) - Kissed

Tutet - Kisses
Hy, sy, it

Tútsje - Kiss (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Tútten - Kissed
Wy, jim, sy, jo

Twa - Two

Twadde - Second

Twaling - Twin

Tweintich - Twenty

Twelef - Twelve
Old Frisian

Twīfel - Doubt
Old Frisian

Twifel - Doubt

Twifelest - Doubt

Twifelet - Doubts
Hy, sy, it

Twifelje - Doubt
Ik, wy, jim, sy, jo

Twilling - Twin

Twing - Force (to)
Ik

Twinge - Force (to)
Wy, jim, sy, jo

Twingst - Force

Twingt - Forces
Hy, sy, it

Twintich - Twenty
Old Frisian

Twirje - Whirl

Twirrewyn - Whirlwind

Twisk - Betwixt/Between
Old Frisian

Twong - Forced
Ik, hy, sy, it

Twongen - Forced
Wy, jim, sy, jo

Twongst - Forced

Tydlik - Temporarily

Tydskrift - Magazine

Tynge - Message/Tidings

Tyngje - Notify/Report

Tzercke - Church
Old Frisian


Submit a Word

Sykje in wurd!
Search a word!
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). An organization which is responsible for learnfrisian.com.
Frisian Wordbook

FREE
VIEW