Random Frisian Word

Yntrospeksje - Introspеction

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

Verbs I – Form You – Form Present Perfect
Numbers Old Frisian Countries
There are currently 379 Frisian words in this directory beginning with the letter W.
Wa - Who
Waaks - Wax/Grow (to)
Pronoun(s): Ik
Waakse - Wax/Grow
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Waakst - Wax/Grow (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Waakst - Waxes/Grows
Pronoun(s): Hy, sy, it
Waans - Whose
Waar - Weather
Waarberjocht - Weather forecast
Waard - Became
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Waarden - Became
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Waardst - Became
Pronoun(s): Dû/Do
Waarm - Warm
Waarme - Warm
Adjective
Waarme - Warmed/Heated
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Waarmen - Warmed/Heated
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Waarmest - Warm/Heat (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Waarmest(e) - Warmed/Heated
Pronoun(s): Dû/Do
Waarmet - Warms/Heats
Pronoun(s): Hy, sy, it
Waarmje - Warm/Heat (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Wachte - Waiting (p)
Present Perfect
Wachtest - Wait
Pronoun(s): Dû/Do
Wachtet - Waits
Pronoun(s): Hy, sy, it
Wachtsje - Wait
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Wachtwurd - Password
Wâd - Kick
Wakia - Awake (o)
Old Frisian
Wâl - Shore
Wâld - Woods/Forest
Wâldfrysk - Woodfrisian
A Frisian dialect
Walfisk - Whale
Wâlnút - Walnut
Wang - Cheek
Wannear - When
Want - Because
Wapen - Weapon/Gun
Warber - Active
Warch - Sleepy/Tired
Warskôgest - Warn
Pronoun(s): Dû/Do
Warskôget - Warns
Pronoun(s): Hy, sy, it
Warskôging - Warning
Warskôgje - Warn (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Wask - Laundry
Waskbear - Raccoon/Wash-bear
Waskest - Wash
Pronoun(s): Hy, sy, it
Wasket - Washes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Waskje - Wash (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Waskmasine - Washing machine
Wat - What
Weage - Ventured/Dared
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Weage - Wave
Weagen - Ventured/Dared
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Weagen - Waves
Weagest - Dare
Pronoun(s): Dû/Do
Weagest - Weigh (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Weagest(e) - Ventured/Dared
Pronoun(s): Dû/Do
Weaget - Dares
Pronoun(s): Hy, sy, it
Weaget - Weighs
Pronoun(s): Hy, sy, it
Weagje - Dare
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Weagje - Weigh (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Weak - Weak
Weard - Worth
Wearlich - Devil
Wearwolf - Werewolf
Wearze - Disgust/Loathing
Webbe - Web
Webside - Website
Webstee - Website
Wedstriid - Match/Game
Wedzje - Bet (to)
Weefsel - Tissue
Weeshûs - Orphanage/Orphan house
Weet - Wheat
Wegen - Roads
Wegere - Refused/Rejected
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Wegeren - Refused/Rejected
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Wegerest - Refuse/Reject (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Wegerest(e) - Refused/Rejected
Pronoun(s): Dû/Do
Wegeret - Refuses/Rejects
Pronoun(s): Hy, sy, it
Wegering - Refusal
Wegerje - Refuse/Reject (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Wei - Way/Road
Weidwaan - Put away
Weilitte - Omit/Leave out
Wein - Wagon/Car
Weinsiik - Car sick
Weiwurde - Be removed/To disappear
Wekje - Soak
Wekker - Awake
Welkoma - Welcome (o)
Old Frisian
Wen - Get used to/Adapt (to)
Pronoun(s): Ik
Wend - Adapted (p)
Present Perfect
Wende - Got used to/Adapted
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Wenden - Got used to/Adapted
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Wendest - Got used to/Adapted
Pronoun(s): Dû/Do
Wenje - Live
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
(As living in a house)
Wenkeamer - Living room
Wenne - Get used to/Adapt
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Wenne - Lived
In a place
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Wennen - Lived
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Wennest - Live
Pronoun(s): Dû/Do
Wennest(e) - Lived
In a place
Pronoun(s): Dû/Do
Wennet - Lives
Pronoun(s): Hy, sy, it
Wenning - Apartment/Residence/Dwelling
Wenst - Get used to/Adapt (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Wenstich - Usual
Went - Gets used to/Adapts
Pronoun(s): Hy, sy, it
Wente - Apartment/Residence/Dwelling
Wēpen - Weapon (o)
Old Frisian
Wer - Again
Wêr - Where
Wera - Defend (o)
Old Frisian
Werhelje - Repeat (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Werhelle - Repeated
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Werhellen - Repeated
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Werhellest - Repeat (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Werhellest(e) - Repeated
Pronoun(s): Dû/Do
Werhellet - Repeats
Pronoun(s): Hy, sy, it
Werjefte - Display
Werk - Work (o)
Old Frisian
Werken - Recognize
Pronoun(s): Ik
Werkend - Recognized (p)
Present Perfect
Werkende - Recognized
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Werkenden - Recognized
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Werkendest - Recognized
Pronoun(s): Dû/Do
Werkenne - Recognize
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Werkenst - Recognize
Pronoun(s): Dû/Do
Werkent - Recognizes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Werna- Warn (o)
Old Frisian
Werom - Back
Wêrom - Why
Weromgean - Get back
Weromhelje - Retrieve
Weromjaan - Give back
Weromkomme - Coming back
Wersjen - Reunion
West - Been (p)
Present Perfect
West - West
Westen - Western
Westlik - Western
Wether - Again (o)
Old Frisian
Wetich - Know-it-all
Wetir - Water (o)
Old Frisian
Wetter - Water
Wetterfal - Waterfall
Wetterholle - Waterhead
Wetterpas - Level
Tool
Wetterstof - Hydrogen
Wetterticht - Waterproof
Wêze - Be (to)
Wêzen - Creature
Whylst - While
Older
Wī - We (o)
Old Frisian
Wichtich - Important
Wichtige - Important
Adjective
Wide - Wide
Adjective
Widespread - Wiidferspraat
Widze - Cradle
Wie - Was
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Wiene - Were
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Wier - True
Wierheid - Truth
Wierk - Incense
Wiersizster - Fortune teller
Female
Wiersizze - Fortune telling
Wiersizzer - Fortune teller
Male
Wierskynlik - Probably
Wierskynlike - Probably/Likely
Adjective
Wiest - Were
Pronoun(s): Dû/Do
Wiet - Wet
Wiete - Wet
Adjective
Wifeling - Hesitation
Wifeljend - Reluctantly/Unwilling
Wīgand - Warrior (o)
Old Frisian
Wiid - Wide
Wiif - Wife/Woman
Wiis - Wise
Wiisheid - Wisdom
Wiismeitsje - Make believe
Wike - Week
Wikel - Falcon
Wikker - Fortune teller
Male
Wiksele - Switched/Changed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Wikselen - Switched/Changed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Wikselest - Switch/Change (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Wikselest(e) - Switched/Changed
Pronoun(s): Dû/Do
Wikselet - Switches/Changes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Wikselje - Switch/Change (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Wikseljild - Change
Money back
Wikster - Fortune teller
Female
Wille - Pleasure/Fun
Wilskrêft - Willpower
Win - Win
Pronoun(s): Ik
Wind - Wind (o)
Old Frisian
Winkel - Shop
Winna - Win (o)
Old Frisian
Winne - Win
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Winsk - Wish
Winske - Wished
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Winsken - Wished
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Winsken - Wishes
Winskest - Wish (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Winskest(e) - Wished
Pronoun(s): Dû/Do
Winsket - Wishes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Winskje - Wish (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Winst - Win
Pronoun(s): Dû/Do
Wint - Wins
Pronoun(s): Hy, sy, it
Winter - Winter
Wintersliep - Hibernation/Dormancy
Wis - Certainly
Wis - Sure
Wisânsje - Habit/Manner
Wīsdōm - Wisdom (o)
Old Frisian
Wiskje - Delete
Wiskunde - Mathematics
Wist - Knew
Pronoun(s): Ik, dû, hy, sy, it
Wisten - Knew
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Wit - Know
Pronoun(s): Ik
Wit - Knows
Pronoun(s): Hy, sy, it
Wite - White
Adjective
Withedrīvia - Force back (o)
Old Frisian
Withstān - Withstand (o)
Old Frisian
Witst - Know
Pronoun(s): Dû/Do
Witte - Know
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Witten - Known (p)
Present Perfect
Wittenskip - Science
Wittenskiplik - Scientifically/Scientific
Wittenskiplike - Scientifically/Scientific
Adjective
Wixel - Exchange (o)
Old Frisian
Wize - Wise
Adjective
Wizige - Modified/Adjusted
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Wizigen - Modified/Adjusted
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Wizigest - Modify/Adjust (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Wizigest(e) - Modified/Adjusted
Pronoun(s): Dû/Do
Wiziget - Modifies/Adjusts
Pronoun(s): Hy, sy, it
Wiziging - Change/Modification/Adjustment
Wizigje - Modify/Adjust (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Wjekke - Wake/Ice Hole
Wjerbyld - Replica
Wjerhâlde - Withhold/Hold back
Wjerljocht - Lightning
Wjerlûd - Echo
Wjerspegele - Reflected
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Wjerspegelen - Reflected
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Wjerspegelest - Reflect (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Wjerspegelest(e) - Reflected
Pronoun(s): Dû/Do
Wjerspegelet - Reflects
Pronoun(s): Hy, sy, it
Wjerspegelje - Reflect (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Wjerstân - Resistance
Wjerstean - Withstand/Resist (to)
Wjirm - Worm
Wjirms - Worms
Plural
Wjuk - Wing
Wjukje - Flying
Birds flying
Wjukken - Wings
Wjukmûne - Windmill
Woansdei - Wednesday
Woarst - Sausage
Woartel - Carrot
Woartels - Carrots
Woastine - Desert
Woastyn - Desert
Woe - Wanted
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Woech - Weighed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Woechen - Weighed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Woechst - Weighed
Pronoun(s): Dû/Do
Woeks - Waxed/Grew
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Woeksen - Waxed/Grew
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Woekst - Waxed/Grew
Pronoun(s): Dû/Do
Woene - Wanted
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Woest - Wanted
Pronoun(s): Dû/Do
Wol - Want
Pronoun(s): Ik
Wol - Wants
Pronoun(s): Hy, sy, it
Wol - Wool
Wolf - Wolf
Wolk - Cloud
Wolkekliuwers - Skyscrapers
Wolken - Clouds
Wolken - Clouds (o)
Old Frisian
Wolkich - Cloudy
Wolkje - Cloud
Small
Wolkom - Welcome
Wolle - Want
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Wollen - Wanted (p)
Present Perfect
Wolris - Ever/Sometimes
Wolst - Want
Pronoun(s): Dû/Do
Wolven - Wolves
Wolwêzen - Welfare
Wosk - Washed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Wosken - Washed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Woskst - Washed
Pronoun(s): Dû/Do
Wōstene - Desert (o)
Old Frisian
Wraak - Revenge/Revanche/Vengeance
Wraksele - Wrestled
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Wrakselen - Wrestled
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Wrakselest - Wrestle (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Wrakselest(e) - Wrestled
Pronoun(s): Dû/Do
Wrakselet - Wrestles
Pronoun(s): Hy, sy, it
Wrakselje - Wrestle (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Wrâld - World
Wrald - World (o)
Old Frisian
Wrâldbyld - Worldview
Wrâldstêd - World city
Wrâldwiid - Worldwide
Wreau - Rubbed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Wreaun - Rubbed (p)
Present Perfect
Wreaune(n) - Rubbed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Wreaust - Rubbed
Pronoun(s): Dû/Do
Wreek - Avenge (to)
Pronoun(s): Ik
Wreekst - Avenge (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Wreekt - Avenges
Pronoun(s): Hy, sy, it
Wreke - Avenge
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Wrekker - Avenger
Wriggert - Demon
Writen - Attempts
Wriuw - Rub (to)
Pronoun(s): Ik
Wriuwe - Rub
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Wriuwing - Friction
Wriuwst - Rub (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Wriuwt - Rubs
Pronoun(s): Hy, sy, it
Wrotte - Grub
Wruts - Avenged
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Wrutsen - Avenged
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Wrutst - Avenged
Pronoun(s): Dû/Do
Wûn - Won
Wunde - Wound (o)
Old Frisian
Wûnder - Wonder/Miracle
Wunder - Wonder/Miracle (o)
Old Frisian
Wûnderbaarlik - Wonderful/Amazing
Wûnderbaarlike - Wonderful/Amazing
Adjective
Wûnderbaerlik - Wonderful/Amazing
Older
Wûne - Wound
Wûnjonge - Servant
Wur - Become
Pronoun(s): Ik
Wurch - Sleepy/Tired
Wurd - Word
Wurdboek - Wordbook/Dictionary
Wurdboekje - Wordbook/Dictionary
Small
Wurde - Become
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Wurdearje - Appreciate
Wurden - Words
Wurdfierder - Spokesman
Wurdfoarrie - Vocabulary
Wurdsje - Word
Small
Wurdskat - Vocabulary
Wurdst - Become
Pronoun(s): Dû/Do
Wurdt - Becomes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Wurk - Work/Job
Wurke - Worked
Past time
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Wurken - Worked
Past time
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Wurker - Worker
Wurkest - Work
Pronoun(s): Dû/Do
Wurket - Works
Pronoun(s): Hy, sy, it
Wurkje - Work
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Wurkjouwer - Employer
Wurkleas - Jobless/Unemployed
Wurklist - Agenda
Wurknimmer - Employee
Wurksiker - Job seeker
Wurkwize - Method/Technique
Wy - We
Wyfke - Woman/Wife
Small
Wyk - Neighbourhood
Wykein - Weekend
Wykmannich - A few weeks
Wyld - Wild
Wylde - Wild
Adjective
Wyldens - Wildness/Ferocity
Wyldernis - Wilderness
Wyldfrjemde - Complete stranger
Wylst - While
Wyn - Wind/Wine
Wynbrau - Eyebrow
Wynkrêft - Windpower
Wynmûne - Windmill
Wynskerm - Windshield
Wyt - White
Wyt-Ruslân - Belarus (c)
Wytsing - Viking
Wytsings - Vikings


Submit a Frisian word
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey

Frisian Books on Amazon

This online wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). An organization which is responsible for learnfrisian.com.
Frisian Wordbook

FREE
VIEW