-Random Frisian Word-
Ynstruearret - Instructs
Hy, sy, it

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

There are currently 353 Words in this directory beginning with the letter W.
Wa - Who

Waakse - Wax/Grow

Waaksje - Wax/Grow (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Waakst - Wax/Grow (to)

Waakst - Waxes/Grows
Hy, sy, it

Waar - Weather

Waarberjocht - Weather forecast

Waard - Became
Ik, hy, sy, it

Waarden - Became
Wy, jim, sy, jo

Waardst - Became

Waarm - Warm

Waarme - Warm
Adjective

Waarme - Warmed/Heated
Ik, hy, sy, it

Waarmen - Warmed/Heated
Wy, jim, sy, jo

Waarmest - Warm/Heat (to)

Waarmest(e) - Warmed/Heated

Waarmet - Warms/Heats
Hy, sy, it

Waarmje - Warm/Heat (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Wachte - Waiting
Present Perfect

Wachtest - Wait

Wachtet - Waits
Hy, sy, it

Wachtsje - Wait
Ik, wy, jim, sy, jo

Wachtwurd - Password

Wâd - Kick

Wâl - Shore

Wâld - Woods/Forest

Walfisk - Whale

Wâlnút - Walnut

Wannear - When

Want - Because

Wapen - Weapon/Gun

Warber - Active

Warch - Sleepy/Tired

Warskôgest - Warn

Warskôget - Warns
Hy, sy, it

Warskôging - Warning

Warskôgje - Warn (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Waskbear - Raccoon/Wash-bear

Waskest - Wash
Hy, sy, it

Wasket - Washes
Hy, sy, it

Waskje - Wash (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Waskmasine - Washing machine

Wat - What

Weage - Ventured/Dared
Ik, hy, sy, it

Weage - Wave

Weagen - Ventured/Dared
Wy, jim, sy, jo

Weagen - Waves

Weagest - Dare

Weagest - Weigh (to)

Weagest(e) - Ventured/Dared

Weaget - Dares
Hy, sy, it

Weaget - Weighs
Hy, sy, it

Weagje - Dare
Ik, wy, jim, sy, jo

Weagje - Weigh (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Weak - Weak

Weard - Worth

Wearlich - Devil

Wearwolf - Werewolf

Wearze - Disgust/Loathing

Webbe - Web

Webside - Website

Webstee - Website

Wedstriid - Match/Game

Wedzje - Bet

Weefsel - Tissue

Weeshûs - Orphanage/Orphan house

Wegen - Roads

Wegere - Refused/Rejected
Ik, hy, sy, it

Wegeren - Refused/Rejected
Wy, jim, sy, jo

Wegerest - Refuses/Rejects

Wegerest(e) - Refused/Rejected

Wegeret - Refuses/Rejects
Hy, sy, it

Wegering - Refusal

Wegerje - Refuse/Reject (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Wei - Way/Road

Weidwaan - Put away

Weilitte - Omit/Leave out

Wein - Wagon/Car

Weinsiik - Car sick

Weiwurde - Be removed/To disappear

Wekje - Soak

Wekker - Awake
Wakia - Old Frisian

Welkoma - Welcome
Old Frisian

Wen - Get used to/Adapt (to)
Ik

Wend - Adapted
Present Perfect

Wende - Got used to/Adapted
Ik, hy, sy, it

Wenden - Got used to/Adapted
Wy, jim, sy, jo

Wendest - Got used to/Adapted

Wenje - Live
Ik, wy, jim, sy, jo
(As living in a house)

Wenkeamer - Living room

Wenne - Get used to/Adapt (to)
Wy, jim, sy, jo

Wenne - Lived
In a place
Ik, hy, sy, it

Wennen - Lived
Wy, jim, sy, jo

Wennest - Live

Wennest(e) - Lived
In a place

Wennet - Lives
Hy, sy, it

Wenning - Apartment/Residence/Dwelling

Wenst - Get used to/Adapt (to)

Wenstich - Usual

Went - Gets used to/Adapts
Hy, sy, it

Wente - Apartment/Residence/Dwelling

Wēpen - Weapon
Old Frisian

Wer - Again

Wêr - Where

Wera - Defend
Old Frisian

Werhelje - Repeat (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Werhelle - Repeated
Ik, hy, sy, it

Werhellen - Repeated
Wy, jim, sy, jo

Werhellest - Repeat (to)

Werhellest(e) - Repeated

Werhellet - Repeats
Hy, sy, it

Werjefte - Display

Werk - Work
Old Frisian

Werken - Recognize
Ik

Werkend - Recognized
Present Perfect

Werkende - Recognized
Ik, hy, sy, it

Werkenden - Recognized
Wy, jim, sy, jo

Werkendest - Recognized

Werkenne - Recognizes
Wy, jim, sy, jo

Werkenst - Recognize

Werkent - Recognize
Hy, sy, it

Werna- Warn
Old Frisian

Werom - Back

Wêrom - Why

Weromgean - Get back

Weromhelje - Retrieve

Weromjaan - Give back

Weromkomme - Coming back

Wersjen - Reunion

West - Been
Present Perfect

West - West

Westen - Western

Westlik - Western

Wether - Again
Old Frisian

Wetich - Know-it-all

Wetir - Water
Old Frisian

Wetter - Water

Wetterfal - Waterfall

Wetterholle - Waterhead

Wetterstof - Hydrogen

Wetterticht - Waterproof

Wêze - Be (to)

Wêzen - Creature

Whylst - While
Older

Wī - We
Old Frisian

Wichtich - Important

Wichtige - Important
Adjective

Wide - Wide
Adjective

Widze - Cradle

Wie - Was
Ik, hy, sy, it

Wiene - Were
Wy, jim, sy, jo

Wier - True

Wierheid - Truth

Wierk - Incense

Wiersizster - Fortune teller
Female

Wiersizze - Fortune telling

Wiersizzer - Fortune teller
Male

Wierskynlik - Probably

Wierskynlike - Probably/Likely
Adjective

Wiest - Were

Wiet - Wet

Wiete - Wet
Adjective

Wīgand - Warrior
Old Frisian

Wiid - Wide

Wiif - Wife/Woman

Wiis - Wise

Wiisheid - Wisdom

Wiismeitsje - Make believe

Wike - Week

Wikel - Falcon

Wikker - Fortune teller
Male

Wiksele - Switched/Changed
Ik, hy, sy, it

Wikselen - Switched/Changed
Wy, jim, sy, jo

Wikselest - Switch/Change (to)

Wikselest(e) - Switched/Changed

Wikselet - Switches/Changes
Hy, sy, it

Wikselje - Switch/Change (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Wikseljild - Change
Money back

Wikster - Fortune teller
Female

Wille - Pleasure/Fun

Wilskrêft - Willpower

Win - Win
Ik

Wind - Wind
Old Frisian

Winkel - Shop

Winna - Win
Old Frisian

Winne - Win
Wy, jim, sy, jo

Winsk - Wish

Winske - Wished
Ik, hy, sy, it

Winsken - Wished
Wy, jim, sy, jo

Winsken - Wishes

Winskest - Wish (to)

Winskest(e) - Wished

Winsket - Wishes
Hy, sy, it

Winskje - Wish (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Winst - Win

Wint - Wins
Hy, sy, it

Winter - Winter

Wintersliep - Hibernation/Dormancy

Wis - Sure

Wisânsje - Habit/Manner

Wīsdōm - Wisdom
Old Frisian

Wiskje - Delete

Wiskunde - Mathematics

Wist - Knew
Ik, dû, hy, sy, it

Wisten - Knew
Wy, jim, sy, jo

Wit - Know
Ik

Wit - Knows
Hy, sy, it

Wite - White
Adjective

Withedrīvia - Force back
Old Frisian

Withstān - Withstand
Old Frisian

Witst - Know


Witte - Know
Wy, jim, sy, jo

Witten - Known
Present Perfect

Wittenskip - Science

Wittenskiplik - Scientifically/Scientific

Wittenskiplike - Scientifically/Scientific
Adjective

Wixel - Exchange
Old Frisian

Wize - Wise
Adjective

Wizige - Modified/Adjusted
Ik, hy, sy, it

Wizigen - Modified/Adjusted
Wy, jim, sy, jo

Wizigest - Modify/Adjust (to)

Wizigest(e) - Modified/Adjusted

Wiziget - Modifies/Adjusts
Hy, sy, it

Wiziging - Change/Modification/Adjustment

Wizigje - Modify/Adjust (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Wjekke - Wake/Ice Hole

Wjerhâlde - Withhold/Hold back

Wjerljocht - Lightning

Wjerlûd - Echo

Wjerspegele - Reflected
Ik, hy, sy, it

Wjerspegelen - Reflected
Wy, jim, sy, jo

Wjerspegelest - Reflect (to)

Wjerspegelest(e) - Reflected

Wjerspegelet - Reflects
Hy, sy, it

Wjerspegelje - Reflect (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Wjerstân - Resistance

Wjerstean - Withstand/Resist (to)

Wjirm - Worm

Wjirmen - Worms

Wjuk - Wing

Wjukje - Flying
Birds flying

Wjukken - Wings

Woansdei - Wednesday

Woarst - Sausage

Woartel - Carrot

Woartels - Carrots

Woastine - Desert

Woastyn - Desert

Woe - Wanted
Ik, hy, sy, it

Woech - Weighed
Ik, hy, sy, it

Woechen - Weighed
Wy, jim, sy, jo

Woechst - Weighed

Woeks - Waxed/Grew
Ik, hy, sy, it

Woeksen - Waxed/Grew
Wy, jim, sy, jo

Woekst - Waxed/Grew

Woene - Wanted
Wy, jim, sy, jo

Woest - Wanted

Wol - Want
Ik

Wol - Wants
Hy, sy, it

Wol - Wool

Wolf - Wolf

Wolk - Cloud

Wolken - Clouds

Wolken - Old Frisian

Wolkje - Cloud
Small

Wolkom - Welcome

Wolle - Want
Wy, jim, sy, jo

Wollen - Wanted
Present Perfect

Wolris - Ever/Sometimes

Wolst - Want


Wolven - Wolves

Wolwêzen - Welfare

Wosk - Washed
Ik, hy, sy, it

Wosken - Washed
Wy, jim, sy, jo

Woskst - Washed

Wōstene - Desert
Old Frisian

Wraak - Revenge/Revanche/Vengeance

Wraksele - Wrestled
Ik, hy, sy, it

Wrakselen - Wrestled
Wy, jim, sy, jo

Wrakselest - Wrestle (to)

Wrakselest(e) - Wrestled

Wrakselet - Wrestles
Hy, sy, it

Wrakselje - Wrestle (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Wrâld - World

Wrald - Old Frisian

Wrâldstêd - World city

Wrâldwiid - Worldwide

Wreau - Rubbed
Ik, hy, sy, it

Wreaun - Rubbed
Present Perfect

Wreaune(n) - Rubbed
Wy, jim, sy, jo

Wreaust - Rubbed

Wreek - Avenge (to)
Ik

Wreekst - Avenge (to)

Wreekt - Avenges
Hy, sy, it

Wreke - Avenge (to)
Wy, jim, sy, jo

Wrekker - Avenger

Wriggert - Demon

Wriuw - Rub (to)
Ik

Wriuwe - Rub (to)
Wy, jim, sy, jo

Wriuwing - Friction

Wriuwst - Rob (to)

Wriuwt - Rubs
Hy, sy, it

Wruts - Avenged
Ik, hy, sy, it

Wrutsen - Avenged
Wy, jim, sy, jo

Wrutst - Avenged

Wûn - Won

Wunde - Wound
Old Frisian

Wûnder - Wonder/Miracle

Wunder - Old Frisian

Wûnderbaarlik - Wonderful/Amazing

Wûnderbaarlike - Wonderful/Amazing
Adjective

Wûnderbaerlik - Wonderful/Amazing
Older

Wûne - Wound
Adjective

Wûne - Wound

Wur - Become
Ik

Wurch - Sleepy/Tired

Wurd - Word

Wurdboek - Wordbook/Dictionary

Wurdboekje - Wordbook/Dictionary
Small

Wurde - Become
Wy, jim, sy, jo

Wurdearje - Appreciate

Wurden - Words

Wurdfierder - Spokesman

Wurdsje - Word
Small

Wurdskat - Vocabulary

Wurdst - Become


Wurdt - Becomes
Hy, sy, it

Wurk - Work/Job

Wurke - Worked
Past time
Ik, hy, sy, it

Wurken - Worked
Past time
Wy, jim, sy, jo

Wurker - Worker

Wurkest - Work


Wurket - Works
Hy, sy, it

Wurkje - Work
Ik, wy, jim, sy, jo

Wurkleas - Jobless/Unemployed

Wurklist - Agenda

Wurksiker - Job seeker

Wurkwize - Method/Technique

Wy - We

Wyfke - Woman/Wife
Small

Wyk - Neighbourhood

Wykein - Weekend

Wyld - Wild

Wylde - Wild
Adjective

Wyldens - Wildness/Ferocity

Wyldernis - Wilderness

Wyldfrjemde - Complete stranger

Wylst - While

Wyn - Wind/Wine

Wynbrau - Eyebrow

Wynkrêft - Windpower

Wynmûne - Windmill

Wynskerm - Windshield

Wyt - White

Wytsing - Viking

Wytsings - Vikings


Submit a Word

Sykje in wurd!
Search a word!
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). An organization which is responsible for learnfrisian.com.
Frisian Wordbook

FREE
VIEW