-Random Frisian Word-
Stimd - Voted
Present Perfect

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

There are currently 83 Words in this directory beginning with the letter Y.
Yllustraasje - Illustration

Ymmigraasje - Immigration

Ymmigrant - Immigrant

Ymmigrearje - Immigrate

Ymplisearje - Imply (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ymplisearre - Implied
Ik, hy, sy, it

Ymplisearren - Implied
Wy, jim, sy, jo

Ymplisearrest - Imply (to)

Ymplisearrest(e) - Implied

Ymplisearret - Implies
Hy, sy, it

Ymport - Import

Ymposten - Taxes

Ympresje - Impression

Yn - In/Into

Ynbringe - Bring in/Insert

Ynbyldzje - Imagine

Ynderlik - Inwardly/Internal

Yndied - Indeed

Yndieling - Layout

Ynfeksje - Infection

Ynfektearje - Infect

Ynfiere - Input/Enter

Ynformaasje - Information

Ynformearje - Inform/Inquire (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ynformearre - Informed/Inquired
Ik, wy, jim, sy, jo

Ynformearren - Informed/Inquired
Wy, jim, sy, jo

Ynformearrest - Inform/Inquire (to)

Ynformearrest(e) - Informed/Inquired

Ynformearret - Informs/Inquires
Hy, sy, it

Ynjitte - Pour in

Ynkoarten - Soon

Ynkomsten - Income

Ynlade - Download

Ynlieding - Preface/Opening

Ynlûke - Withdraw/Revoke

Ynrjochting - Design

Ynsekt - Insect

Ynskeakelje - Enable

Ynskriuwe - Sign up/Enrol

Ynspektearje - Inspect (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ynspektearre - Inspected
Ik, hy, sy, it

Ynspektearren - Inspected
Wy, jim, sy, jo

Ynspektearrest - Inspect (to)

Ynspektearrest(e) - Inspected

Ynspektearret - Inspects
Hy, sy, it

Ynspiraasje - Inspiration

Ynspuitsje - Inject

Ynstallearje - Install

Ynstee - Instead

Ynstelle - Setting up/Adjust

Ynstinkt - Instinct

Ynstoarte - Collapse

Ynstruearje - Instruct (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ynstruearre - Instructed
Ik, hy, sy, it

Ynstruearren - Instructed
Wy, jim, sy, jo

Ynstruearrest - Instruct (to)

Ynstruearrest(e) - Instructed

Ynstruearret - Instructs
Hy, sy, it

Ynstruksje - Instruction

Ynteressearje - Interested

Ynternasjonaal - International

Ynternasjonale - International
Adjective

Yntinke - Imagine
(I can imagine)

Yntolerânsje - Intolerance

Yntroduksje - Introduction

Yntrodusearje - Introduce (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Yntrodusearre - Introduced
Ik, hy, sy, it

Yntrodusearren - Introduced
Wy, jim, sy, jo

Yntrodusearrest - Introduce (to)

Yntrodusearrest(e) - Introduced

Yntrodusearret - Introduces
Hy, sy, it

Yntsjindiel - On the contrary

Ynvestearje - Invest
Ik, wy, jim, sy, jo

Ynvestearre - Invested
Present Perfect

Ynvestearrest - Invest

Ynvestearret - Invests
Hy, sy, it

Ynwenner - Resident

Yslân - Iceland

Yslik - Scary

Yt - Eat (to)
Ik

Yt - Eats
Hy, sy, it

Ytber - Eatable/Edible

Ytst - Eat (to)Submit a Word

Sykje in wurd!
Search a word!
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). An organization which is responsible for learnfrisian.com.
Frisian Wordbook

FREE
VIEW