Random Frisian Word

Oare - Other

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

Verbs I – Form You – Form Present Perfect
Numbers Old Frisian Countries
There are currently 99 Frisian words in this directory beginning with the letter Y.
Yllustraasje - Illustration
Ymmigraasje - Immigration
Ymmigrant - Immigrant
Ymmigrearje - Immigrate
Ymplisearje - Imply (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ymplisearre - Implied
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ymplisearren - Implied
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ymplisearrest - Imply (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ymplisearrest(e) - Implied
Pronoun(s): Dû/Do
Ymplisearret - Implies
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ymport - Import
Ymposten - Taxes
Ympresje - Impression
Ympulsyf - Impulsive
Yn - In/Into
Ynbringe - Bring in/Insert
Ynbyldzje - Imagine
Ynderlik - Inwardly/Internal
Yndia - India (c)
Yndied - Indeed
Yndieling - Layout
Yndirekt - Indirectly
Yndoneezje - Indonesia (c)
Ynfeksje - Infection
Ynfektearje - Infect
Ynfiere - Input/Enter
Ynformaasje - Information
Ynformearje - Inform/Inquire (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ynformearre - Informed/Inquired
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ynformearren - Informed/Inquired
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ynformearrest - Inform/Inquire (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ynformearrest(e) - Informed/Inquired
Pronoun(s): Dû/Do
Ynformearret - Informs/Inquires
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ynienen - Suddenly
'All of a sudden'
Ynjitte - Pour in
Ynkoarten - Soon
Ynkomsten - Income
Ynlade - Download
Ynlieding - Preface/Opening
Ynlûke - Withdraw/Revoke
Ynrjochting - Design
Ynsekt - Insect
Ynskatting - Estimate
Ynskeakelje - Enable
Ynskriuwe - Sign up/Enrol
Ynspektearje - Inspect (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ynspektearre - Inspected
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ynspektearren - Inspected
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ynspektearrest - Inspect (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ynspektearrest(e) - Inspected
Pronoun(s): Dû/Do
Ynspektearret - Inspects
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ynspiraasje - Inspiration
Ynspuitsje - Inject
Ynstallearje - Install
Ynstee - Instead
Ynstelle - Setting up/Adjust
Ynstinkt - Instinct
Ynstoarte - Collapse
Ynstruearje - Instruct (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ynstruearre - Instructed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ynstruearren - Instructed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ynstruearrest - Instruct (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ynstruearrest(e) - Instructed
Pronoun(s): Dû/Do
Ynstruearret - Instructs
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ynstruksje - Instruction
Yntak - Intake
Ynteressearje - Interested
Ynternasjonaal - International
Ynternasjonale - International
Adjective
Yntinke - Imagine
(I can imagine)
Yntolerânsje - Intolerance
Yntroduksje - Introduction
Yntrodusearje - Introduce (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Yntrodusearre - Introduced
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Yntrodusearren - Introduced
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Yntrodusearrest - Introduce (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Yntrodusearrest(e) - Introduced
Pronoun(s): Dû/Do
Yntrodusearret - Introduces
Pronoun(s): Hy, sy, it
Yntrospeksje - Introspеction
Yntsjindiel - On the contrary
Ynvestearje - Invest
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ynvestearre - Invested (p)
Present Perfect
Ynvestearrest - Invest
Pronoun(s): Dû/Do
Ynvestearret - Invests
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ynvestearring - Investment
Ynwenner - Resident
Yrritearje - Irritate/Annoy (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Yrritearre - Irritated/Annoyed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Yrritearren - Irritated/Annoyed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Yrritearrest - Irritate/Annoy (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Yrritearrest(e) - Irritated/Annoyed
Pronoun(s): Dû/Do
Yrritearret - Irritates/Annoys
Pronoun(s): Hy, sy, it
Yslân - Iceland (c)
Yslânsk - Icelandic
Yslik - Scary
Yt - Eat (to)
Pronoun(s): Ik
Yt - Eats
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ytber - Eatable/Edible
Ytst - Eat (y)
Pronoun(s): Dû/Do


Submit a Frisian word
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey

Frisian Books on Amazon

This online wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). An organization which is responsible for learnfrisian.com.
Frisian Wordbook

FREE
VIEW