-Random Frisian Word-
Seist - Say

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T Ú W Y | Submit a Word
There are currently 6782 Words in this directory
A goeie - Hello/Hi/Hey

Aai - Egg

Aaien - Eggs
Plural

Aaigiel - Egg yolk

Aaiwyt - Protein

Aaklik - Awful

Aanst - Later

Aap - Ape/Monkey

Aardich - Nice/Kind

Abbekaat - Lawyer/Attorney

Abbelearje - Contradict

Abie - Alphabeth

Abinna - Inside
Old Frisian

Abonnearje - Subscribe (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Abonnearre - Subscribed
Ik, hy, sy, it

Abonnearren - Subscribed
Wy, jim, sy, jo

Abonnearrest - Subscribe (to)

Abonnearrest(e) - Subscribed

Abonnearret - Subscribes
Hy, sy, it

Abonnemint - Subscription

Abrikoas - Apricot

Abūta - Outside
Old Frisian

Ac - But
Old Frisian

Acht - Eight

Achta - Eight
Old Frisian

Achtēne - Eighteen
Old Frisian

Achter - Behind
Dutch influence

Achtslaan - Pay attention

Achttjin - Eightteen

Administrearje - Administrate (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Administrearre - Administrated
Ik, hy, sy, it

Administrearren - Administrated
Wy, jim, sy, jo

Administrearrest - Administrate

Administrearret - Administrates
Hy, sy, it

Adopsje - Adoption

Adres - Address

Advertinsje - Advertisement/Ad

Advisearje - Advise (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Advisearre - Advised
Ik, hy, sy, it

Advisearren - Advised
Wy, jim, sy, jo

Advisearrest - Advise

Advisearrest(e) - Advised

Advisearret - Advises
Hy, sy, it

Advokate - Lawyer/Attorney

Advys - Advice

Āge - Eye
Old Frisian

Aginda - Agenda

Agresje - Aggression

Aider - Both
Old Frisian

Akademy - Academy

Akkount - Account

Akkuraat - Accurate

Aksebile - Heavy axe

Akseptearje - Accept (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Aksint - Accent

Aksje - Action

Aktivearje - Activate (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Aktivearre - Activated
Ik, hy, sy, it

Aktivearren - Activated
Wy, jo, jim, sy

Aktivearrest - Activate

Aktivearrest(e) - Activated

Aktivearret - Activates
Hy, sy, it

Al - Already

Alarm - Alarm

Alarmearje - Alarm (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Alarmearre - Alarmed
Ik, wy, jim, sy, jo

Alarmearren - Alarmed
Wy, jim, sy, jo

Alarmearrest - Alarm

Alarmearrest(e) - Alarmed

Alarmearret - Alarms
Hy, sy, it

Albegear - Egoist/Self-seeker

Albegearich - Greedy

Albegearige - Greedy
Adjective

Albesklik - Busybody/Meddler

Albestel - Busybody/Meddler

Âld - Old

Âlde - Old
Adjective

Âldens - Age

Âlder - Older/Parent

Âlderdom - Old age

Âlderein - Old generation

Âlderhûs - Elderly home/Retirement home

Âlderling - Elder

Âlderwetsk - Old-fashioned/Oldfangled

Âldfaars - Ancestors/Forefathers/Forelders

Âldfrinzich - Old-fashioned/Oldfangled

Âldjiersdei - Old years day

Âldjiersjûn - New year's eve

Âldste - Oldest

Âldstrider - Veteran

Âldzje - Getting older

Alear - Past

Alēna - Alone
Old Frisian

Algemien - General

Aliânsje - Alliance

Alkohol - Alcohol/Booze

Alle - All

Allegear - All/Everyone

Allegearre - All/Everyone

Allerēk - Each
Old Frisian

Allergysk - Allergic

Alles - All/Everything

Allinne - Alone

Allinnich - Alone

Aloan - Ongoing/Persistent

Alpaka - Alpaca

Alris - Already once

Altāre - Alta
Old Frisian

Altemets - Sometimes

Alter - Altar

Alteraasje - Alteration

Altīda - Always
Old Frisian

Altomets - Sometimes
Older

Altyd - Always

Altiden - Variation

Âlve - Eleven

Alvene - Eleven
Old Frisian

Alwei - Presistent

Alwer - Again

Amearika - America

Amer - Bucket

Amerikaansk - American

Amerke - Bucket
Smaller

Amers - Buckets

Amper - Barely

Ān - One
Old Frisian

And - And
Old Frisian

Anders - Different
Old Frisian

Anfara - To the front
Old Frisian

Angel - Angel
Old Frisian

Angel - Fishing rod

Annulearje - Cancel (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Annulearre - Canceled
Ik, hy, sy, it

Annulearren - Canceled
Wy, jim, sy, jo

Annulearrest - Cancel (to)

Annulearrest(e) - Canceled

Annulearret - Cancels
Hy, sy, it

Antwurd - Answer

Antwurde - Answered
Ik, hy, sy, it

Antwurden - Answered
Wy, jim, sy, jo

Antwurdest - Answer

Antwurdest(e) - Answered

Antwurdet - Answers
Hy, sy, it

Antwurdzje - Answer (to)

Apel - Apple

Apelbeam - Apple tree

Apels - Apples

April - April

Argewaasje - Annoyance

Ark - Cutlery/Tools

Arrestearest - Arrest (to)

Arrestearje - Arrest (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Arrestearre - Arrested
Ik, hy, sy, it

Arrestearren - Arrested
Wy, jim, sy, jo

Arrestearrest(e) - Arrested

Arrestearret - Arrests
Hy, sy, it

As - As/When/Than/If

Asjebleaft - You're welcome

Aubēre - Manifest
Old Frisian

Augustus - August

Austraalje - Australia

Auto - Car

Automatysk - Automatically

Avensearje - Hurry up

Aventoer - Adventure

Āwia - Show
Old Frisian

Axe - Axe
Old Frisian

Axle - Shoulder
Old Frisian

Baarch - Pig/Hog/Boar

Baarnde - Burned
Ik, hy, sy, it

Baarnden - Burned
Wy, jim, sy, jo

Baarndest - Burned

Baas - Boss

Bad- Bath

Badkeamer - Bathroom

Bak - Bake/Fry (to)
Ik

Bak - Container

Bakje - Container
Small

Bakke - Bake/Fry (to)
Wy, jim, sy, jo

Bakker - Baker

Bakkerij - Bakery

Bakst - Bake

Bakt - Bakes
Hy, sy, it

Bakte - Baked/Fried
Ik, hy, sy, it

Baktearje - Bacteria

Bakten - Baked/Fried
Wy, jim, sy, jo

Baktest - Baked/Fried

Bal - Ball

Balâns - Balance

Balke - Beam

Baltsje - Ball
Small

Bân - Tire/Band/Link

Banaan - Banana

Bananen - Bananas

Bang - Afraid/Scared

Bank - Bank/Bench/Couch

Bank - Bench/Couch
Old Frisian

Bar - Bar/Pub

Barde - Happened

Bargen - Pigs

Bargje - Spill

Barre - Happen

Barren - Event/Occurence

Basearje - Based on

Bea - Offered
Ik, hy, sy, it

Bea - Prayed
Ik, hy, sy, it

Bea - Prayer

Beaen - Offered
Wy, jim, sy, jo

Beaen - Prayed
Wy, jim, sy, jo

Beaken - Beacon

Bealch - Body

Bealgje - Working hard

Beam - Tree

Beamke - Tree
Small

Beammen - Trees

Bean - Bean

Bean - Offered
Present Perfect

Bean - Prayed
Present Perfect

Beannen - Beans

Beantwurde - Replied
Ik, hy, sy, it

Beantwurden - Replied
Wy, jim, sy, jo

Beantwurdest - Reply (to)

Beantwurdest(e) - Replied

Beantwurdet - Replies
Hy, sy, it

Beantwurdzje - Reply (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Bear - Bear

Bearen - Bears

Bearke - Bear
Small

Beast - Offered

Beast - Prayed

Bêd - Bed

Bedarje - Land/Calm down (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Bedarre - Landed/Calmed down
Ik, hy, sy, it

Bedarren - Landed/Calmed down
Wy, jim, sy, jo

Bedarrest - Land/Calm down (to)

Bedarrest(e) - Landed/Calmed down

Bedarret - Lands/Calm downs
Hy, sy, it

Bedek - Cover up (to)
Ik

Bedekke - Cover up (to)
Wy, jim, sy, jo

Bedekst - Cover up (to)

Bedekt - Covers up
Hy, sy, it

Bêden - Beds

Bedjer - Ruin/Decay/Go bad (to)
Ik

Bedjerre - Food went bad/Ruined

Bedjerst - Ruin/Decay/Go bad (to)

Bedjert - Ruins/Decays
Hy, sy, it

Bedoar - Ruined/Decayed
Ik, hy, sy, it

Bedoaren - Ruined/Decayed
Wy, jim, sy, jo

Bedoarn - Ruined
Present Perfect

Bedoarst - Ruined/Decayed

Bedoel - Mean/Intend (to)
Ik

Bedoeld - Meant/Intended
Present Perfect

Bedoelde - Meant/Intended
Ik, hy, sy, it

Bedoelden - Meant/Intended
Wy, jim, sy, jo

Bedoeldest - Meant/Intended

Bedoele - Mean/Intend (to)
Wy, jim, sy, jo

Bedoelst - Mean/Intend (to)

Bedoelt - Means/Intends
Hy, sy, it

Bedriuw - Company/Enterprise/Business

Bedriuwen - Companies

Bedriuwke - Company/Enterprise/Business
Smaller

Beduts - Covered up
Ik, hy, sy, it

Bedutsen - Covered up
Wy, jim, sy, jo

Bedutst - Covered up

Bêdzje - Bed
Small

Befal - Give birth (to)
Ik

Befalle - Give birth (to)
Wy, jim, sy, jo

Befallen - Given birth
Present Perfect

Befalst- Give birth (to)

Befalt - Gives birth
Hy, sy, it

Befeiliging - Security

Befeiligje - Secure (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Befelje - Order/Command (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Befelle - Ordered/Commanded
Present Perfect

Befellest - Order/Command (to)

Befellet - Orders/Commands
Hy, sy, it

Beferzen - Frozen
Present Perfect

Befêstigje - Confirm

Befetsje - Contain (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Befette - Contained
Ik, hy, sy, it

Befetten - Contained
Wy, jim, sy, jo

Befettest - Contain (to)

Befettest(e) - Contained

Befettet - Contains
Hy, sy, it

Befiningen - Findings

Befoardere - Promoted
Ik, hy, sy, it

Befoarderen - Promoted
Wy, jim, sy, jo

Befoarderest - Promote (to)

Befoarderet - Promotes
Hy, sy, it

Befoarderje - Promote (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Befoel - Gave birth
Ik, hy, sy, it

Befoel - Ordered/Commanded
Ik, hy, sy, it

Befoelen - Gave birth
Wy, jim, sy, jo

Befoelen - Ordered/Commanded
Wy, jim, sy, jo

Befoelst - Gave birth

Befoelst - Ordered/Commanded

Befrear - Froze
Ik, hy, sy, it

Befrearen - Froze
Wy, jim, sy, jo

Befrearst - Froze

Befries - Freeze (to)
Ik

Befries - Freezes
Hy, sy, it

Befrieze - Freeze (to)
Wy, jim, sy, jo

Befrij - Free/Liberate (to)
Ik

Befrijd - Freed/Liberated
Present Perfect

Befrijde - Freed/Liberated
Ik, hy, sy, it

Befrijden - Freed/Liberated
Wy, jim, sy, jo

Befrijdest(e) - Freed/Liberated

Befrije - Free/Liberate (to)
Wy, jim, sy, jo

Befrijst - Free/Liberate (to)

Befrijt - Frees/Liberates
Hy, sy, it

Befyn - Find oneself/Be somewhere

Begean - Commit (to)
Ik

Begeane - Commit (to)
Wy, jim, sy, jo

Begearen - Desire

Begie - Commited
Ik, hy, sy, it

Begien - Commited
Present Perfect

Begiene(n) - Commited
Wy, jim, sy, jo

Begiest - Commit (to)

Begiest(e) - Commited

Begiet - Commits
Hy, sy, it

Begjin - Begin (to)
Ik

Begjinne - Begin
Wy, jim, sy, jo

Begjinst - Begin

Begjint - Begins
Hy, sy, it

Begraaf - Bury (to)
Ik

Begraafst - Bury

Begraaft - Buries
Hy, sy, it

Begrave - Bury (to)
Wy, jim, sy, jo

Begrepen - Understood
Wy, jim, sy, jo

Begrēta - Challenge
Old Frisian

Begriep - Understood
Ik, hy, sy, it

Begriepen - Understood
Wy, jim, sy, jo

Begriepst - Understood

Begripe - Understand
Wy, jim, sy, jo

Begroef - Buried
Ik, hy, sy, it

Begroefst - Buried

Begroeven - Buried
Wy, jim, sy, jo

Begrouwa - Bury
Old Frisian

Begrutting - Budget

Begryp - Understand (to)
Ik

Begrypst - Understand


Begrypt - Understands
Hy, sy, it

Begûn - Began
Ik, hy, sy, it

Begûnen - Began
Wy, jim, sy, jo

Begunna - Begin
Old Frisian

Begûnst - Began

Behâld - Keep/Retain (to)
Ik

Behâlde - Keep/Retain (to)
Wy, jim, sy, jo

Behâldst - Keep/Retain (to)

Behâldt - Keeps/Retains
Hy, sy, it

Behannele - Treated
Ik, hy, sy, it

Behannelen - Treated
Wy, jim, sy, jo

Behannelest - Treat (to)

Behannelest(e) - Treated

Behannelet - Treats
hy, sy, it

Behannelje - Treat (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Behein - Restrict (to)
Ik

Beheind - Restricted
Present perfect

Beheinde - Restricted
Ik, hy, sy, it

Beheinden - Restricted
Wy, jim, sy, jo

Beheindest - Restricted

Beheine - Restrict (to)
Wy, jim, sy, jo

Beheinst - Restrict (to)

Beheint - Restricts
Hy, sy, it

Behelje - Obtain (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Behelle - Obtained
Ik, hy, sy, it

Behellen - Obtained
Wy, jim, sy, jo

Behellest - Obtain (to)

Behellest(e) - Obtained

Behellet - Obtains
Hy, sy, it

Behold - Kept/Retained
Ik, hy, sy, it

Beholden - Kept/Retained
Wy, jim, sy, jo

Beholdst - Kept/Retained

Beide - Both

Beieria - Desire
Old Frisian

Bek - Back
Old Frisian

Bek - Beak

Bekeare - Reform (to)

Beklaadzje - Guard (to)

Bekroadzje - Worry/Care about someone (to)

Bel - Bell

Belesting - Taxes

Belgje - Belgium

Belibbe - Experienced

Belied - Policy

Belje - Dial/Call (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Belle - Dialed/Called
Ik, wy, jim, sy, jo

Bellen - Dialed/Called
Wy, jim, sy, jo

Bellest - Dial/Call (to)

Bellest(e) - Dialed/Called

Bellet - Dials/Calls
Hy, sy, it

Belûk - Involve (to)
Ik

Belûke - Involve (to)
Wy, jim, sy, jo

Belûkst - Involve (to)

Belûkt - Involves
Hy, sy, it

Beluts - Involved
Ik, hy, sy, it

Belutsen - Involved
Wy, jim, sy, jo

Belutst - Involved

Benedīa - Bless
Old Frisian

Benei - Almost/Nearly

Bēnetaburch - Body
Old Frisian

Bēnete - Bones
Old Frisian

Benijd - Curious

Benithim - Below
Old Frisian

Beppe - Grandma/Granny

Beppe-sizzer - Granddaughter

Beppesizzer - Granddaughter

Bepraat - Discuss (to)
Ik

Bepraat - Discusses (to)
Hy, sy, it

Bepraatst - Discuss (to)

Bepraatten - Discussed
Wy, jim, sy, jo

Beprate - Discuss (to)
Wy, jim, sy, jo

Beprate - Discussed
Ik, hy, sy, it

Bepratest - Discussed

Berch - Mountain

Berch - Old Frisian

Berchgeit - Mountain goat

Berenda - Destroy
Old Frisian

Bergen - Mountains

Berik - Reach/Achieve (to)
Ik

Berikke - Reach/Achieve
Wy, jim, sy, jo

Berikst - Reach/Achieve

Berikt - Reaches/Achieves
Hy, sy, it

Berikte - Reached/Achieved
Ik, hy, sy, it

Berikten - Reached/Achieved
Wy, jim, sy, jo

Beriktest - Reached/Achieved

Berjocht - Message

Berjochten - Messages

Berjochtsje - Message
Small

Bern - Child/Children/Kid/Kids

Berna - Burn
Old Frisian

Berne - Born

Bernewein - Stroller/Pram/Baby carriage/Permabulator

Bernich - Childish

Bernige - Childish
Adjective

Bernje - Giving birth

Bernsbern - Grandchildren

Berntsje - Child/Kid
Small

Berop - Profession/Occupation

Berôve - Rob (to)
Wy, jim, sy, jo

Berte - Birth

Bertestiging - Birth rate

Berthene - Burden
Old Frisian

Beseach - Looked at
Ik, hy, sy, it

Beseachst - Looked at

Beseagen - Looked at
Wy, jim, sy, jo

Beset - Occupies
Hy, sy, it

Beset - Occupy (to)
Ik

Besetst - Occupy (to)

Besette - Occupied
Ik, hy, sy, it

Besette - Occupy (to)
Wy, jim, sy, jo

Besetten - Occupied
Wy, jim, sy, jo

Besettest - Occupied

Besiedzje - Sow (to)

Besiet - Owned/Possessed
Ik, hy, sy, it

Besieten - Owned/Possessed
Wy, jim, sy, jo

Besietst - Owned/Possessed

Besiker - Visitor

Besikers - Visitors

Besikest - Try/Visit (to)

Besiket - Tries/Visits
Hy, sy, it

Besit - Own/Possess (to)
Ik

Besit - Owns/Possesses
Hy, sy, it

Besit - Property/Possession

Besitst - Own/Possess (to)

Besitte - Own/Possess (to)
Wy, jim, sy, jo

Besitten - Owned/Possessed
Present Perfect

Besjen - Having a look

Besjit - Shoot at (to)
Ik

Besjit - Shoots at
Hy, sy, it

Besjitst - Shoot at (to)

Besjitte - Shoot at (to)
Wy, jim, sy, jo

Besjoch - Look at (to)
Ik

Besjochst - Look at (to)

Besjocht - Looks at
Hy, sy, it

Besjoen - Looked at
Present Perfect

Besjogge - Look at (to)
Wy, jim, sy, jo

Beskeat - Shot
Ik, hy, sy, it

Beskeaten - Shot
Wy, jim, sy, jo

Beskeatst - Shot

Beskerma - Protect
Old Frisian

Beskerme - Protected
Ik, hy, sy, it

Beskermen - Protected
Wy, jim, sy, jo

Beskermest - Protect (to)


Beskermest(e) - Protected

Beskermet - Protects
Hy, sy, it

Beskermje - Protect
Ik, wy, jim, sy, jo

Besketten - Shot
Present Perfect

Beskikber - Available

Beskoattele - Locked
Ik, hy, sy, it

Beskoattelen - Locked
Wy, jim, sy, jo

Beskoattelest - Lock (to)

Beskoattelest(e) - Locked

Beskoattelet - Locks
Hy, sy, it

Beskoattelje - Lock (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Beskôge - Considered
Ik, hy, sy, it

Beskôgen - Considered
Wy, jim, sy, jo

Beskôgest - Consider (to)

Beskôgest(e) - Considered

Beskôget - Considers
Hy, sy, it

Beskôgje - Consider (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Beskreau - Described
Ik, hy, sy, it

Beskreaun - Described
Present Perfect

Beskreaune(n) - Described
Wy, jim, sy, jo

Beskreaust - Described

Beskriuw - Describe (to)
Ik

Beskriuwe - Describe (to)
Wy, jim, sy, jo

Beskriuwst - Describe (to)

Beskriuwt - Describes
Hy, sy, it

Beskuldige - Blamed
Ik, hy, sy, it

Beskuldigen - Blamed
Wy, jim, sy, jo

Beskuldigest - Blame (to)

Beskuldigest(e) - Blamed

Beskuldiget - Blames
Hy, sy, it

Beskuldigje - Blame (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Besleat - Decided
Ik, hy, sy, it

Besleaten - Decided
Wy, jim, sy, jo

Besleatst - Decided

Besletten - Decided
Present Perfect

Besloep - Sneaked up
Ik, hy, sy, it

Besloepen - Sneaked up
Wy, jim, sy, jo

Besloepst - Sneaked up

Beslûp - Sneak up (to)
Ik

Beslûpe - Sneak up (to)
Wy, jim, sy, jo

Beslûpst - Sneak up (to)

Beslûpt - Sneaks up
Hy, sy, it

Beslút - Decide (to)
Ik

Beslút - Decides
Hy, sy, it

Beslút - Decision

Beslūta - Compromise
Old Frisian

Beslute - Decide

Beslute - Decide (to)
Wy, jim, sy, jo

Beslútst - Decide (to)

Besoarge - Delivered
Ik, hy, sy, it

Besoargen - Delivered
Wy, jim, sy, jo

Besoargest - Deliver (to)

Besoarget - Delivers
Hy, sy, it

Besoarging - Delivery

Besoargje - Deliver (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Besochst - Tried

Besocht - Tried
Ik, hy, sy, it

Besochten - Tried
Wy, jim, sy, jo

Besochtst - Tried/Visited

Besprek - Talk about/Discuss (to)
Ik

Besprekke - Talk about/Discuss (to)
Wy, jim, sy, jo

Besprekst - Talk about/Discuss (to)

Besprekt - Talks about/Discusses
Hy, sy, it

Bespruts - Talked about/Discussed
Ik, hy, sy, it

Besprutsen - Talked about/Discussed
Wy, jim, sy, jo

Besprutst - Talked about/Discussed

Bêst - Best

Bêst genôch - Fine
Phrase

Bestân - File

Bestean - Exist (to)
Ik

Besteane - Exist (to)
Wy, jim, sy, jo

Bestel - Order (to)
Ik

Bestel - Steal from (to)
Ik

Besteld - Ordered
Present Perfect

Bestelde - Ordered
Ik, hy, sy, it

Bestelden - Ordered
Wy, jim, sy, jo

Besteldest - Ordered

Bestelle - Order (to)
Wy, jim, sy, jo

Bestelle - Steal from (to)
Wy, jim, sy, jo

Bestellen - Stolen from
Present Perfect

Bestelst - Order (to)

Bestelst - Steal from (to)

Bestelt - Orders
Hy, sy, it

Bestelt - Steals from
Hy, sy, it

Bestie - Existed
Ik, hy, sy, it

Bestiel - Stole from
Ik, hy, sy, it

Bestielen - Stole from
Wy, jim, sy, jo

Bestielst - Stole from

Bestien - Existed
Present Perfect

Bestiene(n) - Existed
Wy, jim, sy, jo

Bestiest - Exist (to)

Bestiest(e) - Existed

Bestiet - Exists

Bestimming - Destination

Bestjer - Die of (to)
Ik

Bestjerre - Die of (to)
Wy, jim, sy, jo

Bestjerst - Die of (to)

Bestjert - Dies of
Hy, sy, it

Bestoar - Died of
Ik, hy, sy, it

Bestoaren - Died of
Wy, jim, sy, jo

Bestoarn - Died of
Present Perfect

Bestoarst - Died of

Bestowe - Pollinate

Bestride - Combat (to)
Wy, jim, sy, jo

Bestriden - Combated
Present Perfect

Bestried - Combated
Ik, hy, sy, it

Bestrieden - Combated
Wy, jim, sy, jo

Bestriedst - Combated
Hy, sy, it

Bestriid - Combat (to)
Ik

Bestriidst - Combat (to)

Bestriidt - Combats
Hy, sy, it

Besykje - Try/Visit (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Betelje - Pay
Ik, wy, jim, sy, jo

Betelle - Paid
Ik, hy, sy, it, wy, jim, sy, jo

Betellen - Paid
Wy, jim, sy, jo

Betellest - Pays

Betellest(e) - Paid

Betellet - Pay
Hy, sy, it

Betēna - Block
Old Frisian

Beth - Bath
Old Frisian

Bethankia - To thank
Old Frisian

Betiā - Cover
Old Frisian

Betiid - Early

Betiizje - Confuse

Betingst - Condition

Betink - Devise (to)
Ik

Betinke - Devise (to)
Wy, jim, sy, jo

Betinking - Commemoration/Memorial

Betinksel - Invention

Betinkst - Devise (to)

Betinkt - Devises
Hy, sy, it

Betochst - Devised

Betocht - Devised
Ik, hy, sy, it

Betochten - Devised
Wy, jim, sy, jo

Betsjinje - Handle/Serve/Operate (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Betsjinne - Handled/Served/Operated
Ik, hy, sy, it

Betsjinnen - Handled/Served/Operated
Wy, jim, sy, jo

Betsjinnest - Handle/Serve/Operate (to)

Betsjinnest(e) - Handled/Served/Operated

Betsjinnet - Handles/Serves/Operates
Hy, sy, it

Better - Better

Betteria - Improve/Make better
Old Frisian

Betterskip - Get well soon

Betûft - Experienced/Versed

Beveiliging - Security

Bewâld - Authority/Control/In power

Bewarje - Keep/Conserve (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Bewarre - Kept/Conserved
Ik, hy, sy, it

Bewarren - Kept/Conserved
Wy, jim, sy, jo

Bewarrest - Keep/Conserve

Bewarrest(e) - Kept/Conserved

Bewarret - Keeps/Conserves
Hy, sy, it

Beweech - Move (to)
Body
Ik

Beweechst - Move (to)

Beweechst(e) - Moved

Beweecht - Moves
Hy, sy, it

Beweegje - Move (to)
Wy, jim, sy, jo

Bewege - Moved
Ik, hy, sy, it

Bewegen - Moved
Wy, jim, sy, jo

Beweitsje - Guard (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Bewekke - Guarded
Ik, hy, sy, it

Bewekken - Guarded
Wy, jim, sy, jo

Bewekkest - Guard (to)

Bewekkest - Guarded

Bewekket - Guards
Hy, sy, it

Bewiis - Proof/Evidence

Bewiis - Prove
Ik

Bewiist - Prove


Bewiist - Proves
Hy, sy, it

Bewīsa - Prove
Old Frisian

Bewize - Prove
Wy, jim, sy, jo

Bewûndere - Admired
Ik, hy, sy, it

Bewûnderen - Admired
Wy, jim, sy, jo

Bewûnderest - Admire

Bewûnderest(e) - Admired

Bewûnderet - Admires
Hy, sy, it

Bewûnderje - Admire (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Bewust - Aware

Bezinestasjon - Gas station

Biāda - Give
Old Frisian

Bibel - Bible

Bibels - Bibles

Biblioteek - Library

Bid - Pray (to)
Ik

Bidde - Pray (to)
Wy, jim, sy, jo

Bidst - Pray (to)

Bidt - Prays
Hy, sy, it

Bied - Offer (to)
Ik

Biede - Offer (to)
Wy, jim, sy, jo

Biedst - Offer (to)

Biedt - Offers
Hy, sy, it

Bier - Beer

Biet - Bit
Ik, hy, sy, it

Bieten - Bit
Wy, jim, sy, jo

Bietst - Bit

Biezem - Besom/Broom

Bifela - Recommend
Old Frisian

Bihalva - Without/Apart from
Old Frisian

Bihrōpa - Raise alarm
Old Frisian

Biis - Crook/Rogue

Bij - Bee

Bijen - Bees

Bikenna - Acknowledge
Old Frisian

Bile - Axe/Hatchet

Bin - Am
Ik

Binda - Bind
Old Frisian

Bine - Bind (to)
Wy, jim, sy, jo

Binēi - Almost/Nearly
Old Frisian

Binne - Are
Wy, jim, sy, jo

Binnen - Inside

Birāvia - To rob
Old Frisian

Biseka - Deny
Old Frisian

Bisitta - Possess
Old Frisian

Bisitta - Property/Possession
Old Frisian

Biskrīva - Write down
Old Frisian

Bist - Are


Bist - Beast/Animal

Bistedokter - Veterinarian

Bisten - Animals

Bite - Bite
Wy, jim, sy, jo

Biten - Bitten
Present Perfect

Bitest - Bit

Bitetza - Take possession
Old Frisian

Bitter - Bitter

Biwēna - Expect
Old Frisian

Biweria - Confirm
Old Frisian

Bjinder - Scrubber

Bjirm - Verge

Bjusterbaarlik - Wonderful/Amazing/Lovely

Bjusterbaarlike - Wonderful/Amazing/Lovely
Adjective

Blaas - Blow (to)
Ik

Blaast - Blow

Blaast - Blows
Hy, sy, it

Blāt - Poor
Old Frisian

Blau - Blue

Blauwe - Blue
Adjective

Blaze - Blow (to)
Wy, jim, sy, jo

Blazen - Blown
Present Perfect

Bleat - Naked

Bleatsteld - Exposed

Bleau - Stayed
Ik, hy, sy, it

Bleaun - Stayed
Present Perfect

Bleaune(n) - Stayed
Wy, jim, sy, jo

Bleaust - Stayed

Blêd - Leaf/Paper

Blêdside - Page

Blêdsje - Leaf/Paper
Small

Bleek - Pale

Bleken - Turned out/Appearred
Present Perfect

Blet - Bled
Present Perfect

Blette - Bled
Ik, hy, sy, it

Bletten - Bled
Wy, jim, sy, jo

Blettest - Bled

Blêzje - Getting bald

Bliā - Blow
Old Frisian

Blied - Bleed (to)
Ik

Bliede - Bleed (to)
Wy, jim, sy, jo

Bliedst - Bleed (to)

Bliedt - Bleeds
Hy, sy, it

Bliek - Turned out/Appearred
Ik, hy, sy, it

Blieken - Turned out/Appearred
Wy, jim, sy, jo

Bliekst - Turned out/Appearred

Blier - Blister

Blies - Blew
Ik, hy, sy, it

Bliest - Blew

Bliezen - Blew
Wy, jim, sy, jo

Bliid - Happy/Blithe

Blike - Turn out/Appear (to)
Wy, jim, sy, jo

Blikstiender - Holy shit/Bloody hell

Blinder - Damn it

Bline - Blind
Adjective

Blink - Shine (to)
Ik

Blinke - Shine (to)
Wy, jim, sy, jo

Blinkst - Shine (to)

Blinkt - Shines
Hy, sy, it

Bliuw - Stay
Ik

Bliuwe - Stay
Wy, jim, sy, jo

Bliuwst - Stay


Bliuwt - Stays
Hy, sy, it

Blōd - Blood
Old Frisian

Blōdich - Bloody
Old Frisian

Blōdrene - Bleeding
Old Frisian

Bloed - Blood

Bloeddruk - Blood pressure

Blokkearje - Block (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Blokkearre - Blocked
Ik, hy, sy, it

Blokkearren - Blocked
Wy, jim, sy, jo

Blokkearrest - Block (to)

Blokkearrest(e) - Blocked

Blokkearret - Blocks
Hy, sy, it

Blom - Bloom/Flower/Blossom

Blomke - Bloom/Flower/Blossom
Small

Blommen - Flowers

Blonk - Shined
Ik, hy, sy, it

Blonken - Shined
Wy, jim, sy, jo

Blonkst - Shined

Bluodderich - Bloody

Blyk - Turn out/Appear (to)
Ik

Blykber - Apparently

Blykst - Turn out/Appear (to)

Blykt - Turns out/Appears
Hy, sy, it

Blyn - Blind

Boadskip - A big message

Boadskippen - Shopping/Groceries

Boaiem - Bottom

Board - Plate

Boarden - Plates

Boargemaster - Burgomaster/Mayor

Boarje - Drill (to)

Boarne - Roots/Source

Boarst - Breast/Chest

Boarstele - Brushed
Ik, hy, sy, it

Boarstelen - Brushed
Wy, jim, sy, jo

Boarstelje - Brush (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Boarstelst - Brush (to)

Boarstelst - Brush (to)

Boarstelst(e) - Brushed

Boarstelt - Brushes
Hy, sy, it

Boarsten - Breasts

Boarte - Played
Ik, hy, sy, it

Boarten - Played
Wy, jim, sy, jo

Boartersguod - Toys

Boartest - Play


Boartest(e) - Played

Boartet - Plays
Hy, sy, it

Boartsje - Play
Ik, wy, jim, sy, jo
(As in children that play)

Boask - Engagement/Betrothal

Boaske - Married
Ik, hy, sy, it

Boasken - Married
Wy, jim, sy, jo

Boaskest - Marry (to)

Boaskest(e) - Married

Boasket - Marries
Hy, sy, it

Boaskje - Marry (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Boat - Boat

Boatsje - Boat
Small

Boatten - Boats

Bocht - Bend/Turn/Curve

Boda - Messenger
Old Frisian

Bodskip - Message
Old Frisian

Boei - Buoy

Boek - Book

Boekekast - Bookcase

Boeken - Books

Boekje - Book
Small

Boer - Farmer

Boerd - Sign/Traffic sign

Boete - Fine/Penalty

Bôge - Bow

Bôgen - Bows

Bok - Book
Old Frisian

Bôle - Bread

Bolle - Bull

Bonke - Bone

Bonken - Bones

Bonkerak - Skeleton

Bonkje - Bone
Small

Boppa - Above
Old Frisian

Boppe - Above

Boppedat - Besides

Bosk - Woods/Forest

Bot - Very

Bots - Shovel/Spade

Bou - Build (to)
Ik

Boud - Built
Present Perfect

Boude - Built
Past time
Ik, hy, sy, it

Bouden - Built
Past time
Wy, jim, sy, jo

Boudest - Built
Past time

Boust - Build


Bout - Builds
Hy, sy, it

Bouwe - Build
Wy, jim, sy, jo

Bova - Above
Old Frisian

Brân - Burn/Fire
Ik

Brand - Burn/Fire
Old Frisian

Brândjoer - Very expensive

Brâne - Burn
Wy, jim, sy, jo

Brânst - Burn


Brânt - Burns
Hy, sy, it

Brânwacht - Fire department

Brea - Rye bread

Brēda - Broad
Old Frisian

Brede - Broad
Adjective

Breed - Broad

Brêge - Bridge

Brêgen - Bridges

Breinroer - Furious

Brek - Break (to)
Ik

Breka - Break
Old Frisian

Brekke - Break
Wy, jim, sy, jo

Brekst - Break


Brekt - Breaks
Hy, sy, it

Brenga - Bring
Old Frisian

Bret - Bred
Present Perfect

Brette - Bred
Ik, hy, sy, it

Bretten - Bred
Wy, jim, sy, jo

Brettest - Bred

Briāst - Breast
Old Frisian

Bried - Breed (to)
Ik

Briede - Breed (to)
Wy, jim, sy, jo

Briedst - Breed (to)

Briedt - Breeds
Hy, sy, it

Brike - Crooked
Adjective

Bril - Glasses

Brillen - Glasses
Plural

Bring - Bring (to)
Ik

Bringe - Bring
Wy, jim, sy, jo

Bringst - Bring


Bringt - Brings
Hy, sy, it

Brinzgje - Roar/Roaring

Brochst - Brought


Brocht - Brought
Ik, hy, sy, it

Brochten - Brought
Wy, jim, sy, jo

Broek - Jeans/Pants

Broeken - Jeans/Pants
Plural

Broer - Brother

Broerke - Brother
Younger

Brother - Brother
Old Frisian

Brûk - Use

Brook - Old English

Brûke - Use
Wy, jim, sy, jo

Brûkst - Use


Brûkste - Used
Past time


Brûkt - Use
Hy, sy, it

Brûkte - Used
Past time
Ik, hy, sy, it

Brûkten - Used
Past time
Wy, jim, sy, jo

Brún - Brown

Brune - Brown
Adjective

Bruts - Broke
Ik, hy, sy, it

Brutsen - Broke
Wy, jim, sy, jo

Brutst - Broke


Bryk - Crooked

Būc - Belly
Old Frisian

Bûch - Bend (to)
Ik

Bûchst - Bend (to)

Bûcht - Bends
Hy, sy, it

Buert - Neighbourhood

Bûgd - Bent
Present Perfect

Bûgde - Bent
Ik, hy, sy, it

Bûgden - Bent
Wy, jim, sy, jo

Bûgdest - Bent

Bûge - Bend (to)
Wy, jim, sy, jo

Bûgel - Brace/Bracket

Búk - Belly/Tummy

Búkje - Belly/Tummy
Small

Bûlchjes - Bubbles

Bûn - Bound
Ik, hy, sy, it

Bûnen - Bound
Wy, jim, sy, jo

Bûnst - Bound

Buorden - Signs/Traffic signs

Buorkerij - Farm

Buorkje - Farming
(Working as a farmer)

Buorren - Neighbours

Burd - Beard

Buro - Desk

Bus - Bus

Bûse - Pocket

Bussen - Busses

Bûten - Outside

Bûtengewoan - Extraordinary/Out of the ordinary

Bûtenlanner - Foreigner

Bûtenlânsk - Foreign

Bûtenwenstich - Extraordinary/Out of the ordinary

Bûter - Butter

Bûthús - Cowhouse

Bûzen - Pockets

By - By/To/At

Bylje - Bark/Barking

Byn - Bind
Ik

Bynst - Bind


Bynt - Binds
Hy, sy, it

Bysûnder - Special/Particulary

Byt - Bite
Ik, hy, sy, it

Bytst - Bite


Bywurking - Side effect

Cald - Cold
Old Frisian

Cāpia - Buy
Old Frisian

Category - Kategory

Celebrate - Obtain
Old Frisian

Clāaster - Monastery
Old Frisian

Clage - Complain
Old Frisian

Copper - Copper
Old Frisian

Crank - Sick
Old Frisian

Dage - Dawn

Dagen - Days

Dak - Roof

Damje - Checkers/Draughts

Dapper - Brave

Dappere - Brave
Adjective

Dat - That

Dāth - Death
Old Frisian

De - The

Dea - Death/Dead

Deade - Killed/Murdered
Ik, hy, sy, it

Deaden - Killed/Murdered
Wy, jim, sy, jo

Deadest - Kill/Murder (to)

Deadest(e) - Killed/Murdered

Deadet - Kills/Murders
Hy, sy, it

Deadlik - Deadly

Deadzje - Kill/Murder (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Deafet - Coffin

Deagean - Dying

Deaker - Devil

Deaktivearje - Deactivate (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Deaktivearre - Deactivated
Ik, hy, sy, it

Deaktivearren - Deactivated
Wy, jim, sy, jo

Deaktivearrest - Deactivate (to)

Deaktivearret - Deactivates
Hy, sy, it

Deale - Devil

Deare - Harm

Dēd - Deed
Old Frisian

Deensk - Danish

Definiearje - Define (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Definiearre - Defined
Ik, hy, sy, it

Definiearren - Defined
Wy, jim, sy, jo

Definiearrest - Define (to)

Definiearrest(e) - Defined

Definiearret - Defines
Hy, sy, it

Dei - Day

Deiljocht - Daylight

Deimannich - A few days

Deisk - Daily

Deistich - Daily

Deistige - Daily
Adjective

Dek - Cover (to)
Ik

Dekke - Cover (to)
Wy, jim, sy, jo

Dekst - Cover (to)

Dekt - Covers
Hy, sy, it

Del - Down/Going down

Dēla - Decide
Old Frisian

Delhelje - Take down (to)

Deljaan - Lay down (to)

Delsetting - Settlement/Colony

Delwâdzje - Kick down (to)

Demokrasy - Democracy

Demonstrearje - Demonstrate (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Demonstrearre - Demonstrated
Ik, hy, sy, it

Demonstrearren - Demonstrated
Wy, jim, sy, jo

Demonstrearrest - Demonstrate (to)

Demonstrearrest(e) - Demonstrated

Demonstrearret - Demonstrates
Hy, sy, it

Denemark - Denmark

Deponearje - Deposit (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Deponearre - Deposited
Ik, hy, sy, it

Deponearren - Deposited
Wy, jim, sy, jo

Deponearrest - Deposit (to)

Deponearrest(e) - Deposited

Deponearret - Deposits
Hy, sy, it

Dêr - There

Dêrearne - Somewhere there

Dêrom - That's why

Desimber - December

Dialekt - Dialect

Diamant - Diamond

Die - Did
Ik, hy, sy, it

Died - Deed

Diel - Part

Diel - Share (to)
Ik

Dielde - Shared
Ik, hy, sy, it

Dielden - Shared
Wy, jim, sy, jo

Dieldest - Shared

Diele - Share (to)
Wy, jim, sy, jo

Dielst - Share (to)

Dielt - Shares
Hy, sy, it

Dien - Done
Present Perfect

Diene - Did
Wy, jim, sy, jo

Dier - Animal

Diest - Did

Digerje - Stare/Gaze

Diggel - Shard

Diktearje - Dictate (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Diktearre - Dictated
Ik, hy, sy, it

Diktearren - Dictated
Wy, jim, sy, jo

Diktearrest - Dictate (to)

Diktearrest(e) - Dictate (to)

Diktearret - Dictates
Hy, sy, it

Ding - Thing

Dingen - Things

Diōvel - Devil
Old Frisian

Diskusearje - Discuss/Argue (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Diskusearre - Discussed/Argued
Ik, hy, sy, it

Diskusearren - Discussed/Argued
Wy, jim, sy, jo

Diskusearrest - Discuss/Argue (to)

Diskusearrest(e) - Discussed/Argued

Diskusearret - Discusses/Argues
Hy, sy, it

Diskusje - Discussion

Disse - This
Old Frisian

Dīst - Daily
Old Frisian

Dit - This

Divelje - Curse/Swear (to)

Dize - Mist

Dizich - Misty/Vague

Dizze - This
Specific object, this one

Djar - Animal
Old Frisian

Djerre - Yolk

Djip - Deep

Djipte - Depth

Djoer - Expensive

Djoere - Expensive
Adjective

Do - Dove/Pigeon

Do - You

Do(w) - Bye

Doalhôf - Maze

Doar - Dare (to)
Ik

Doar - Door

Doaral - Daredevil

Doaren - Dared
Present Perfect

Doarke - Door
Small

Doarmje - Wander around

Doarp - Town/Village

Doarpen - Towns/Villages

Doarpke - Town/Village
Small

Doarre - Dare
Wy, jim, sy, jo

Doarren - Doors

Doarst - Dare (to)


Doarst - Dared
Ik, hy, sy, it

Doarsten - Dare
Wy, jim, sy, jo

Doart - Dares
Hy, sy, it

Doaske - Box
Small

Doaze - Box

Doazen - Boxes

Doch - Do
Ik

Dochs - Yet

Dochst - Do


Docht - Does
Hy, sy, it

Dochter - Daughter

Doe - Then

Doek - Cloth

Doek - Dove
Ik, hy, sy, it

Doeken - Dove
Wy, jim, sy, jo

Doekje - Cloth
Small

Doekst - Dove

Doel - Goal

Doetiid - Past time

Dôf - Deaf

Dofke - Amount

Dogge - Do
Wy, jim, sy, jo

Dokter - Doctor

Doktersguod - Medicine/Drugs

Dōl - Cloth
Old Frisian

Dolfyn - Dolphin

Dom - Stupid/Not smart

Dominearje - Dominate

Donaasje - Donation

Donderdeldoekje - Parachute

Donearje - Donate

Dosint - Teacher

Dou - You
Older

Draach - Carry/Wear/Bear
Ik

Draachst - Carry/Wear/Bear

Draacht - Carries/Wears/Bears
Hy, sy, it

Draaf - Trot/Run (to)
Ik

Draafst - Trot, Run

Draaft - Trots, Run
Hy, sy, it

Draak - Dragon

Draakjefleane - Flying a kite

Draek - Dragon
Older

Drage - Carry/Wear/Bear
Wy, jim, sy, jo

Drave - Trot, Run
Wy, jim, sy, jo

Dream - Dream (to)
Ik

Dreamde - Dreamed
Past time
Ik, hy, sy, it

Dreamden - Dreamed
Wy, jim, sy, jo

Dreamdest - Dreamed

Dreame - Dream
Wy, jim, sy, jo

Dreamen - Dreams
Plural

Dreamer - Dreamer

Dreamst - Dream


Dreamt - Dreams
Hy, sy, it

Dreech - Slow/Hard/Difficult/Tough

Drege - Slow/Hard/Difficult/Tough
Adjective

Dreger - Slower

Dridze - Wet earth

Driging - Threat

Driigje - Threaten

Drink - Drink
Ik

Drinka - Drink
Old Frisian

Drinke - Drink
Wy, jim, sy, jo

Drinkst - Drink


Drinkt - Drinks
Hy, sy, it

Driuw - Float
Ik

Driuwe - Float
Wy, jim, sy, jo

Driuwsân - Drift-sand/Quicksand

Driuwst - Float


Driuwt - Floats
Hy, sy, it

Drôch - Delusion/Mirage

Drôchbyld - Illusion

Drochten - Lord
Old Frisian

Droech - Carried/Wore
Ik, hy, sy, it

Droechst - Carried/Wore

Droegen - Carried/Wore
Wy, jim, so, sy

Drok - Busy

Drompel - Threshold/Speed breaker

Dronk - Drank
Past time
Ik, hy, sy, it

Dronken - Drank
Past time
Wy, jim, sy, jo

Dronkst - Drank
Past time

Drôvich - Sad

Drôvige - Sad
Adjective

Drûch - Dry

Drúf - Grape

Drûge - Dry
Adjective

Drûger - Dryer

Druk - Pressure

Druk - Push (to)
Ik

Drukke - Pushes
Wy, jim, sy, jo

Drukst - Push


Drukt - Pushes
Hy, sy, it

Drukte - Pushed
Ik, hy, sy, it

Drukten - Pushed
Wy, jim, sy, jo

Druktest - Pushed

Druven - Grapes

Drynthia - Drink
Old Frisian

Dû - You

Thou - Old English

Dûbel - Double

Dûbele - Double
Adjective

Dûbelgonger - Look-alike

Dúdlik - Clear/Clearly/Obvious

Dúdlike - Clear/Clearly/Obvious
Adjective

Dûk - Dent

Dûk - Dive (to)
Ik

Dûkboat - Submarine

Dûke - Dive
Wy, jim, sy, jo

Dûker - Diver

Dûkst - Dive


Dûkt - Dives
Hy, sy, it

Dulde - Tolerated
Ik, hy, sy, it

Dulden - Tolerated
Wy, jim, sy, jo

Duldest - Tolerate (to)

Duldest(e) - Tolerated

Duldet - Tolerates
Hy, sy, it

Duldzje - Tolerate (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Dûm - Furious/Really angry/Mad

Dûmny - Pastor/Father

Dún - Dune

Dûnker - Dark/Darkness
Dutch influence

Dûnse - Danced
Ik, hy, sy, it

Dûnsen - Danced
Wy, jim, sy, jo

Dûnsest - Dance (to)

Dûnsest(e) - Danced

Dûnset - Dances
Hy, sy, it

Dûnsje - Dance (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Duorje - Last/Endure

Duorret - Last/Endure
It

Dûs - Shower

Dus - So/Thus

Duts - Covered
Ik, hy, sy, it

Dutsen - Covered
Wy, jim, sy, jo

Dútsk - German

Dútske - German
Adjective

Dútslân - Germany

Dutst - Covered

Duvel - Devil

Dûzelich - Dizzy

Dûzich - Dizzy

Dwaande - Busy/Doing stuff

Dwerch - Dwarf

Dwêste - Extinguish

Dwylljocht - Wandering light

Dy - Those/That/You

Dyk - Dike/Road

Dyn - Your

Dysels - Yourself

Ea - Ever

Each - Eye

Eachbrau - Eyebrow

Eachbrauwen - Eyebrows

Eachje - Eye
Small

Eagen - Eyes

Ealjebij - Bee

Ealstien - Gemstone/Gem

Eamele - Whined/Complained
Ik, hy, sy, it

Eamelen - Whined/Complained
Wy, jim, sy, jo

Eameler - Ant

Eamelest - Whine/Complain (to)

Eamelest(e) - Whined/Complained

Eamelet - Whines/Complains
Hy, sy, it

Eamelje - Whine/Complain
Ik, wy, jim sy, jo

Eangje - Fear/Dread

Eangst - Fear/Anxious

Eangstich - Anxious

Eangstige - Anxious
Adjective

Ear - Ear

Eare - Honored
Ik, hy, sy, it

Earen - Ears

Earen - Honored
Wy, jim, sy, jo

Earest - Honor (to)

Earest(e) - Honored

Earet - Honors
Hy, sy, it

Earje - Honor (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Earke - Ear
Small

Earlik - Honest

Earlike - Honest
Adjective

Earm - Arm

Earm - Poor

Earmbân - Bracelet

Earme - Poor
Adjective

Earmke - Arm
Small

Earmpykje - Ladybug/Ladybird

Earmsholte - Armpit

Earmtakke - Elbow

Earn - Eagle

Earne - Somewhere/Anywhere

Earnje - Earnestly/Seriously

Earrebarre - Stork

Earring - Earring

Earste - First

Earstehelpdoaze - First aid kit

Eartiids - Past

Easke - Demanded
Ik, hy, sy, it

Easken - Demanded
Wy, jim, sy, jo

Easkest - Demand

Easkest(e) - Demanded

Easket - Demand
Hy, sy, it

Easkje - Demand
Wy, jim, sy, jo

East - East

Easten - Eastern

Eastenryk - Austria

Eat - Something

Edysje - Edition

Efkes - For a moment

Efter - Behind/After

Efterdoar - Back door

Eftergrûn - Background

Efterkumand - Descendant
Old Frisian

Efternamme - Last name/Surname

Eigen - Eigen
Old Frisian

Eigen - Own

Eigenskipswurd - Adjective

Eilân - Island

Eilannen - Islands

Ein - Duck

Ein - End

Eindigest - End/Finish (to)

Eindiget - Ends/Finishes
Hy, sy, it

Eindigje - End/Finish (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Einige - Ended/Finished
Ik, hy, sy, it

Einigen - Ended/Finished
Wy, jim, sy, jo

Einigest(e) - Ended/Finished

Einleas - Endless

Eins - Actually/Truly

Ek - Also

Ekonomy - Economy

Eksamen - Exam

Eksopearje - Exhibit (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Eksopearre - Exhibited
Ik, hy, sy, it

Eksopearren - Exhibited
Wy, jim, sy, jo

Eksopearrest - Exhibit (to)

Eksopearrest(e) - Exhibited

Eksopearret - Exhibits
Hy, sy, it

Ekspedysje - Expedition

Eksperimint - Experiment

Eksploazje - Explosion

Ekstra - Extra

Eland - Moose

Elektrisiteit - Electricity

Elektrysk - Electric

Eliminearje - Eliminate (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Eliminearre - Eliminated
Ik, hy, sy, it

Eliminearren - Eliminated
Wy, jim, sy, jo

Eliminearrest - Eliminate (to)

Eliminearrest(e) - Eliminated

Eliminearret - Eliminates
Hy, sy, it

Elkenien - Everyone

Elkoar - Each other

Ellemachtiande - Almighty
Old Frisian

Ellic - Every
Old Frisian

Eltse - Each

Eltsenien - Everyone

Emigraasje - Emigration

Emmer - Ever
Old Frisian

Emoasje - Emotion

En - And

Enerzjy - Energy

Ēnich - Any
Old Frisian

Enōch - Enough
Old Frisian

Ensafuorthinne - And so on/Etcetera

Entûsjasme - Enthusiasm

Eptich - Decent/Dignified/Genteel

Erch - Bad

Erfguod - Heritage

Erfskip - Heritage

Êrlik - Honest
Old Frisian

Êrsêke - Cause
Old Frisian

Ervest - Inherit (to)

Ervet - Inherits
Hy, sy, it

Ervje - Inherit (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Eskalearje - Escalate (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Eskalearre - Escalated
Ik, hy, sy, it

Eskalearren - Escalated
Wy, jim, sy, jo

Eskalearrest - Escalate (to)

Eskalearrest(e) - Escalated

Eskalearret - Escalates
Hy, sy, it

Europa - Europe

Evel - Evil
Old Frisian

Evolúsje - Evolution

Ēwich - Eternal/Forever
Old Frisian

Ezel - Donkey

Faak - Often

Faaks - Maybe/Perhaps

Faam - Girlfriend

Fabryk - Factory

Fage - Swept/Wiped
Ik, hy, sy, it

Fagen - Swept/Wiped
Wy, jim, sy, jo

Fagest - Swept/Wiped

Fakânsje - Vacation/Holiday

Fakatuere - Job opening

Faksin - Vaccine

Faksinearje - Vaccinate (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Faksinearre - Vaccinated
Ik, hy, sy, it

Faksinearren - Vaccinated
Wy, jim, sy, jo

Faksinearrest - Vaccinate (to)

Faksinearrest(e) - Vaccinated

Faksinearret - Vaccinates
Hy, sy, it

Fal - Fall
Ik

Fâldzje - Fold

Fâle - Trap

Falla - Fall
Old Frisian

Falle - Fall
Wy, jim, sy, jo

Fallen - Fallen
Present Perfect

Falsk - False/Evil

Falst - Fall


Falt - Falls
Hy, sy, it

Famke - Girl

Famkes - Girls

Fan - Of

Fang - Catch (to)
Ik

Fange - Catch
Wy, jim, sy, jo

Fangst - Catch


Fangt - Catches
Hy, sy, it

Fanke - Girl

Fannacht - Tonight/Last night

Fansels - Of course/Obviously

Fantasearje - Fanatasize

Fantastysk - Fantastic

Far - Sail (to)
Ik

Fariearje - Vary (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Fariearre - Varied
Ik, hy, sy, it

Fariearren - Varied
Wy, jim, sy, jo

Fariearrest - Vary (to)

Fariearrest(e) - Varied

Fariearret - Varies
Hy, sy, it

Farre - Sail
Wy, jim, sy, jo

Farsk - Fresh

Fart - Sails
Hy, sy, it

Farwe - Color/Colour/Hue/Paint

Farwol - Farewell

Fazelje - Whisper

Fear - Feather


Fear - Sailed
Ik, hy, sy, it

Fearen - Feathers

Fearen - Sailed
Wy, jim, sy, jo

Fearke - Feather
Small

Fearker - Binoculars

Fearn - Sailed
Present Perfect

Fearnsjier - Quarter of a year

Fearrekiker - Binoculars

Fearst - Sailed

Feart - Canal

Febrewaris - February

Feder - Father
Old Frisian

Fee - Fairy

Feest - Feast/Party

Fei - Swipe (to)
Ik

Feie - Swipe
Wy, jim, sy, jo

Feilich - Safe/Secure

Feilige - Safe/Secure
Adjective

Feint - Boyfriend

Feist - Swipe

Feit - Swipes
Hy, sy, it

Fel - Skin/Hide

Feld - Field
Old Frisian

Fēle - Touch
Old Frisian

Fele - Very
Old Frisian

Fenne - Meadow
Old Frisian

Ferantwurdlik - Responsible/Answerable

Ferantwurdlike - Responsible/Answerable
Adjective

Ferantwurdlikheden - Responsibilities

Ferantwurdlikheid - Responsibility

Ferantwurdzje - Answer for/Justify

Feravensearje - Disarray/Disarrange

Ferbaarnd - Burned
Present Perfect

Ferbân - Connection/Relation

Ferbea - Forbade
Ik, hy, sy, it

Ferbean - Forbidden
Present Perfect

Ferbeane(n) - Forbade
Wy, jim, sy, jo

Ferbeast - Forbade

Ferbergest - Hide (to)

Ferberget - Hides
Hy, sy, it

Ferbergje - Hide (to)
An object
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferbettere - Improved
Ik, hy, sy, it

Ferbetteren - Improved
Wy, jim, sy, jo

Ferbetterest - Better/Improve (to)

Ferbetterest(e) - Improved

Ferbetteret - Betters/Improves
Hy, sy, it

Ferbetterje - Better/Improve (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferbied - Forbid (to)
Ik

Ferbiede - Forbid
Wy, jim, sy, jo

Ferbiedst - Forbid

Ferbine - Connect/Link
Wy, jim, sy, jo

Ferbjusterje - Confuse/Baffle/Obscure

Ferbleau - Stayed
Ik, hy, sy, it

Ferbleaun - Stayed
Present Perfect

Ferbleaune(n) - Stayed
Wy, jim, sy, jo

Ferbleaust - Stayed

Ferbline - Blinded

Ferbliuw - Residence/Stay/Paddock

Ferbliuw - Stay (to)
Ik

Ferbliuwe - Stay (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferbliuwst - Stay (to)

Ferbliuwt - Stays
Hy, sy, it

Ferbod - Prohibition

Ferbrek - Break up (to)
Ik

Ferbrekke - Break up (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferbrekst - Break up (to)

Ferbrekt - Breaks up
Hy, sy, it

Ferbruts - Broke up
Ik, hy, sy, it

Ferbrutsen - Broke up
Wy, jim, sy, jo

Ferbrutst - Broke up

Ferbûn - Connected

Ferbûnen - Connected
Wy, jim, sy, jo

Ferbûnst - Connected

Ferburch - Hid
Ik, hy, sy, it

Ferburchst - Hid

Ferburgen - Hid
Wy, jim, sy, jo

Ferbyldzje - Imagine (to)

Ferbyn - Connect/Link
Ik

Ferbynst - Connect/Link


Ferbynt - Connects/Links
Hy, sy, it

Ferdegigje - Defend

Ferdie - Wasted
Ik, hy, sy, it

Ferdiel - Divide/Split (to)
Ik

Ferdield - Divided
Present Perfect

Ferdielde - Divided
Ik, hy, sy, it

Ferdielden - Divided
Wy, jim, sy, jo

Ferdieldest - Divided

Ferdiele - Divide/Split (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferdielst - Divide/Split (to)

Ferdielt - Divides/Splits
Hy, sy, it

Ferdien - Wasted
Present Perfect

Ferdiene(n) - Wasted
Wy, jim, sy, jo

Ferdiest - Wasted

Ferdigene - Defended
Ik, hy, sy, it

Ferdigenen - Defended
Wy, jo, jim, sy

Ferdigenest - Defend (to)

Ferdigenest(e) - Defended

Ferdigenet - Defend (to)
Hy, sy, it

Ferdigenje - Defend (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferdivedaasje - Entertainment

Ferdjipje - Think deeply (to)

Ferdjipping - Floor/Story

Ferdoch - Waste (to)
Ik

Ferdochst - Waste (to)

Ferdocht - Wastes
Hy, sy, it

Ferdogge - Waste (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferdomme - Damn

Ferdôve - Deafened
Ik, hy, sy, it

Ferdôven - Deafened
Wy, jim, sy, jo

Ferdôvest - Deafen

Ferdôvest(e) - Deafened

Ferdôvet - Deafens
Hy, sy, it

Ferdôvje - Deafen (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferdrach - Treaty/Pact

Ferdrink - Drown (to)
Ik

Ferdrinke - Drown (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferdrinkst - Drown (to)

Ferdrinkt - Drowns
Hy, sy, it

Ferdronk - Drowned
Ik, hy, sy, it

Ferdronken - Drowned
Wy, jim, sy, jo

Ferdronkst - Drowned

Ferdûbele - Doubled
Ik, hy, sy, it

Ferdûbelen - Doubled
Wy, jim, sy, jo

Ferdûbelest - Double (to)

Ferdûbelest(e) - Doubled

Ferdûbelet - Doubles
Hy, sy, it

Ferdûbelje - Double (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferduorje - Endure (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferduorre - Endured
Ik, hy, sy, it

Ferduorren - Endured
Wy, jim, sy, jo

Ferduorrest - Endure (to)

Ferduorrest(e) - Endured

Ferduorret - Endures
Hy, sy, it

Ferdwine - Disappear/Vanish (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferdwûn - Disappeared
Ik, hy, sy, it

Ferdwûnen - Disappeared
Wy, jim, sy, jo

Ferdwûnst - Disappeared

Ferdwyn - Disappear/Vanish (to)
Ik

Ferdwynst - Disappear/Vanish (to)

Ferdwynt - Disappears/Vanishes
Hy, sy, it

Fere - Profit
Old Frisian

Fereale - In love

Fereaske - Required
Ik, hy, sy, it

Fereasken - Required
Wy, jim, sy, jo

Fereaskest - Require (to)

Fereaskest(e) - Required

Fereasket - Requires
Hy, sy, it

Fereaskje - Require (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferfalske - Falsified
Ik, hy, sy, it

Ferfalsken - Falsified
Wy, jim, sy, jo

Ferfalskest - Falsify (to)

Ferfalskest(e) - Falsified

Ferfalsket - Falsifies
Hy, sy, it

Ferfalskje - Falsify (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferfang - Replace (to)
Ik

Ferfange - Replace (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferfangst - Replace (to)

Ferfangt - Replaces
Hy, sy, it

Ferfeel - Bore (to)
Ik

Ferfeeld - Bored
Present Perfect

Ferfeelde - Bored
Ik, hy, sy, it

Ferfeelden - Bored
Wy, jim, sy, jo

Ferfeeldest - Bored

Ferfeelst - Bore (to)

Ferfeelt - Bores
Hy, sy, it

Ferfele - Bore (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferfelje - Molt (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferfelle - Molted
Ik, hy, sy, it

Ferfellen - Molted
Wy, jim, sy, jo

Ferfellest - Molt (to)

Ferfellest(e) - Molted

Ferfellet - Molts
Hy, sy, it

Ferfetsje - Resume (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferfette - Resumed
Ik, hy, sy, it

Ferfetten - Resumed
Wy, jim, sy, jo

Ferfettest - Resume (to)

Ferfettest(e) - Resumed

Ferfettet - Resumes
Hy, sy, it

Ferfier - Transport

Ferfolje - Fulfill (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferfolla - Fulfill
Old Frisian

Ferfolle - Fulfilled
Ik, hy, sy, it

Ferfollen - Fulfilled
Wy, jim, sy, jo

Ferfollest - Fulfill (to)

Ferfollest(e) - Fulfilled

Ferfollet - Fulfills
Hy, sy, it

Ferfong - Replaced
Ik, hy, sy, it

Ferfongen - Replaced
Wy, jim, sy, jo

Ferfongst - Replaced
Hy, sy, it

Ferfyskje - Refresh

Fergean - Perish/Rot (to)
Ik

Fergeane - Perish/Rot (to)
Wy, jim, sy, jo

Fergeat - Forgot
Ik, hy, sy, it

Fergeaten - Forgot
Wy, jim, sy, jo

Fergeatst - Forgot

Fergees - For free

Fergetten - Forgotten

Fergie - Perished/Rotted
Ik, hy, sy, it

Fergien - Perished/Rotted
Present Perfect

Fergien(e) - Perished/Rotted
Wy, jim, sy, jo

Fergiest - Perish/Rot (to)

Fergiest - Perished/Rotted

Fergiet - Perishes/Rots
Hy, sy, it

Fergoed - Forever

Fergoedzje - Reimburse. Compensate

Fergriem - Waste/Spill/Mess up (to)
Ik

Fergriemd - Wasted/Spilled/Messed up
Present Perfect

Fergriemde - Wasted/Spilled/Messed up
Ik, hy, sy, it

Fergriemden - Wasted/Spilled/Messed up
Wy, jim, sy, jo

Fergriemdest - Wasted/Spilled/Messed up

Fergrieme - Waste/Spill/Mess up (to)
Wy, jim, sy, jo

Fergriemst - Waste/Spill/Mess up (to)

Fergriemt - Wastes/Spilles/Messes up
Hy, sy, it

Fergrutglês - Magnifying glass/Reading glass

Fergûchelje - Mislead/Deceive

Ferhaal - Tale/Story

Ferhalen - Tales/Stories

Ferheard - Surprised/Amazed/Astonished

Ferhearlike - Glorified
Ik, hy, sy, it

Ferhearliken - Glorified
Wy, jim, sy, jo

Ferhearlikest - Glorify (to)

Ferhearlikest(e) - Glorified

Ferhearliket - Glorifies
Hy, sy, it

Ferhearlikje - Glorify (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferhelp - Solve (to)
Ik

Ferhelpe - Solve (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferhelpst - Solve (to)

Ferhelpt - Solves
Hy, sy, it

Ferhindere - Prevented
Ik, hy, sy, it

Ferhinderen - Prevented
Wy, jim, sy, jo

Ferhinderest(e) - Prevented

Ferhinderje - Prevent (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferhinderrest - Prevent (to)

Ferhinderret - Prevents
Hy, sy, it

Ferholp - Solved
Ik, hy, sy, it

Ferholpen - Solved
Wy, jim, sy, jo

Ferholpst - Solved

Ferhûdzje - Molt/Exuviate/Peel

Ferhûge - Looked forward to/Rejoiced
Ik, hy, sy, it

Ferhûgen - Looked forward to/Rejoiced
Wy, jim, sy, jo

Ferhûgest - Look forward to/Rejoice (to)

Ferhûgest(e) - Looked forward to/Rejoiced

Ferhûget - Looks forward to/Rejoices
Hy, sy, it

Ferhûgje - Look forward to/Rejoice (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Feriene Naasjes - United Nations

Feriene Steaten - United States

Ferieniging - Association

Ferienigje - Unite

Ferifiearje - Verify (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferifiearre - Verified
Ik, hy, sy, it

Ferifiearren - Verified
Wy, jim, sy, jo

Ferifiearrest - Verify (to)

Ferifiearrest(e) - Verified

Ferifiearret - Verifies
Hy, sy, it

Ferjage - Chased away
Ik, hy, sy, it

Ferjagen - Chased away
Wy, jim, sy, it

Ferjagest - Chased away

Ferjeffenis - Forgiveness

Ferjei - Chase away (to)
Ik

Ferjeie - Chase away (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferjeist - Chase away (to)

Ferjeit - Chases away
Hy, sy, it

Ferjit - Forget
Ik

Ferjit - Forgets
Hy, sy, it

Ferjitlik - Forgetful

Ferjitst - Forget


Ferjitte - Forget
Wy, jim, sy, jo

Ferjitten - Forgotten
Present Perfect

Ferjoech - Forgave
Ik, hy, sy, it

Ferjoechst - Forgave

Ferjoegen - Forgave
Wy, jim, sy, jo

Ferjou - Forgive (to)
Ik

Ferjoust - Forgive (to)

Ferjout - Forgives
Hy, sy, it

Ferjouwe - Forgive (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferjûn - Forgiven
Present Perfect

Ferkâlden - Having a cold

Ferkâldzje - Get a cold (to)

Ferkeapest - Sell


Ferkeapet - Sells
Hy, sy, it

Ferkeapje - Sell (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferkeard - Wrong

Ferkearde - Wrong
Adjective

Ferkeardeling - Bad person

Ferkeas - Preferred/Chose/Elected
Ik, dû, hy, sy, it

Ferkies - Prefer/Choose/Elect (to)
Ik

Ferkiest - Prefer/Choose/Elect (to)

Ferkiest - Prefers/Chooses/Elects
Hy, sy, it

Ferkieze - Prefer/Choose/Elect (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferkiezing - Election

Ferklaai - Dress up (to)
Ik

Ferklaaid - Dressed up
Present Perfect

Ferklaaide - Dressed up
Ik, hy, sy, it

Ferklaaiden - Dressed up
Wy, jim, sy, jo

Ferklaaidest - Dressed up

Ferklaaie - Dress up (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferklaaie - Dressing up

Ferklaaist - Dress up (to)

Ferklaait - Dresses up
Hy, sy, it

Ferklearje - Explain/Declare (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferklearre - Explained/Declared
Ik, hy, sy, it

Ferklearren - Explained/Declared
Wy, jim, sy, jo

Ferklearrest - Explain/Declare (to)

Ferklearrest(e) - Explained/Declared

Ferklearret - Explains/Declares
Hy, sy, it

Ferkoarting - Shortening

Ferkocht - Sold
Same as 'Ferkoft'

Ferkofst - Sold

Ferkoft - Sold
Ik, hy, sy, it

Ferkoften - Sold
Wy, jim, sy, jo

Ferkrêftsje - Rape (to)

Ferkrûmelje - Crumble/Molder/Moulder

Ferkwânselje - Squander

Ferlaat - Seduced
Present Perfect

Ferlate - Seduced
Ik, hy, sy, it

Ferlaten - Seduced
Wy, jim, sy, jo

Ferlatest - Seduced

Ferlear - Lost
Ik, hy, sy, it

Ferlearen - Lost
Wy, jim, sy, jo

Ferlearst - Lost

Ferleegje - Lower (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferlege - Lowered
Ik, hy, sy, it

Ferlegen - Lowered
Wy, jim, sy, jo

Ferlegest - Lower (to)

Ferlegest(e) - Lowered

Ferleget - Lowers
Hy, sy, it

Ferlern - Lost
Present Perfect

Ferlet - Need for something

Ferlied - Seduce (to)
Ik

Ferliede - Seduce (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferlieder - Seducer

Ferliedst - Seduce (to)

Ferliedt - Seduces
Hy, sy, it

Ferlies - Lose (to)
Ik

Ferliest - Lose (to)

Ferliest - Loses
Hy, sy, it

Ferliet - Abandoned
Ik, hy, sy, it

Ferlieten - Abandoned
Wy, jo, jim, sy

Ferlietst - Abandoned

Ferlieze - Lose (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferliezer - Loser

Ferlike - Compared
Ik, hy, sy, it

Ferliken - Compared
Wy, jim, sy, jo

Ferlikest - Compare (to)

Ferlikest(e) - Compared

Ferliket - Compares
Hy, sy, it

Ferline - Past/Last/Previous

Ferlit - Abandon
Ik

Ferlit - Abandons
Hy, sy, it

Ferlitst - Abandon

Ferlitte - Abandon
Wy, jim, sy, jo

Ferlitten - Abandoned
Present Perfect

Ferljochting - Lighting/Illumination

Ferlykber - Comparable

Ferlykje - Compare (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Fermakke - Amused/Entertained
Ik, hy, sy, it

Fermakken - Amused/Entertained
Wy, jim, sy, jo

Fermakkest - Amuse/Entertain (to)

Fermakkest(e) - Amused/Entertained

Fermakket - Amuse/Entertain (to)
Hy, sy, it

Fermeitsje - Amuse/Entertain (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Fermindere - Reduced/Decreased
Ik, hy, sy, it

Ferminderen - Reduced/Decreased
Wy, jim, sy, jo

Ferminderest - Reduce/Decrease (to)

Ferminderest(e) - Reduced/Decreased

Ferminderet - Reduces/Decreases
Hy, sy, it

Ferminderje - Reduce/Decrease (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferming - Mingle (to)
Ik

Ferminge - Mingle (to)
Wy, jim, sy, jo

Fermingst - Mingle (to)

Fermingt - Mingles
Hy, sy, it

Fermoarde - Killed/Murdered
Ik, hy, sy, it

Fermoarden - Killed/Murdered
Wy, jim, sy, jo

Fermoardest - Kill/Murder (to)

Fermoardest(e) - Killed/Murdered

Fermoardet - Kills/Murders
Hy, sy, it

Fermoardzje - Kill/Murder (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Fermoeden - Suspicion/Presumption

Fermong - Mingled
Ik, hy, sy, it

Fermongen - Mingled
Wy, jim, sy, jo

Fermongst - Mingled

Fernaam - Noticed
Ik, hy, sy, it

Fernaamst - Noticed

Fernamen - Noticed
Wy, jim, sy, jo

Ferneamd - Famous

Ferneame - Name after (to)

Ferneatige - Destroyed
Ik, hy, sy, it

Ferneatigen - Destroyed
Wy, jim, sy, jo

Ferneatigest - Destroy (to)

Ferneatigest(e) - Destroyed

Ferneatiget - Destroys
Hy, sy, it

Ferneatigje - Destroy (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Fernedere - Humiliated
Ik, hy, sy, it

Fernederen - Humiliated
Wy, jim, sy, jo

Fernederest - Humiliate (to)

Fernederest(e) - Humiliated

Fernederet - Humiliates
Hy, sy, it

Fernederje - Humiliate (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Fernij - Renew (to)
Ik

Fernijd - Renewed
Present Perfect

Fernijde - Renewed
Ik, hy, sy, it

Fernijden - Renewed
Wy, jim, sy, jo

Fernijdest - Renewed

Fernije - Renew (to)
Wy, jim, sy, jo

Fernijst - Renew (to)

Fernijt - Renews
Hy, sy, it

Fernim - Notice (to)
Ik

Fernimme - Notice (to)
Wy, jim, sy, jo

Fernimst - Notice (to)

Fernimt - Notices
Hy, sy, it

Fernuvere - Wondered
Ik, hy, sy, it

Fernuveren - Wondered
Wy, jim, sy, jo

Fernuverest - Wonder (to)

Fernuverest(e) - Wondered

Fernuveret - Wonders
Hy, sy, it

Fernuverje - Wonder (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Feroardiele - Condemned/Sentenced
Ik, wy, jim, sy, jo

Feroardielen - Condemned/Sentenced
Wy, jim, sy, jo

Feroardielest - Condemn/Sentence (to)

Feroardielest(e) - Condemned/Sentenced

Feroardielet - Condemns/Sentences
Hy, sy, it

Feroardielje - Condemn/Sentence (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Feroare - Changed
Ik, hy, sy, it

Feroaren - Changed
Wy, jim, sy, jo

Feroarest - Change (to)

Feroarest(e) - Changed

Feroaret - Changes
Hy, sy, it

Feroaring - Change/Alteration

Feroarje - Change (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Feroarsaakje - Cause (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Feroarsake - Caused
Ik, hy, sy, it

Feroarsaken - Caused
Wy, jim, sy, jo

Feroarsakest - Cause (to)

Feroarsakest(e) - Caused

Feroarsaket - Causes
Hy, sy, it

Ferovere - Conquered/Captured
Ik, hy, sy, it

Feroveren - Conquered/Captured
Wy, jim, sy, jo

Feroverest - Conquer/Capture (to)

Feroverest(e) - Conquered/Captured

Feroveret - Conquers/Captures
Hy, sy, it

Feroverje - Conquer/Capture (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferras - Surprise (to)
Ik

Ferrasse - Surprise (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferrast - Surprises
Hy, sy, it

Ferraste - Surprised
Ik, hy, sy, it

Ferrasten - Surprised
Wy, jim, sy, jo

Ferrastest - Surprised

Ferret - Betrayed
Present Perfect

Ferretest - Betrayed

Ferrette - Betrayed
Ik, hy, sy, it

Ferretten - Betrayed
Wy, jim, sy, jo

Ferried - Betray (to)
Ik

Ferriede - Betray (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferrieder - Traitor

Ferriedst - Betray (to)

Ferriedt - Betrays
Hy, sy, it

Ferrifele - Deceived
Ik, hy, sy, it

Ferrifelen - Deceived
Wy, jim, jo, sy

Ferrifelest - Deceive (to)

Ferrifelest(e) - Deceived

Ferrifelet - Deceives
Hy, sy, it

Ferrifelje - Deceive (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferrin - Pass/Expire/Get lost walking (to)
Ik

Ferrinne - Pass/Expire/Get lost walking (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferrinnewearre - Destroyed

Ferrinst - Pass/Expire/Get lost walking (to)

Ferrint - Passes/Expires/Gets lost walking
Hy, sy, it

Ferrûn - Passed/Expired/Got lost walking
Ik, hy, sy, it

Ferrûnen - Passed/Expired/Got lost walking
Wy, jim, sy, jo

Ferrûnst - Passed/Expired/Got lost walking

Fersei - Promised
Ik, hy, sy, it

Fersein - Promised
Present Perfect

Ferseine(n) - Promised
Wy, jim, sy, jo

Ferseist - Promise (to)

Ferseist(e) - Promised

Ferseit - Promises
Hy, sy, it

Ferset - Oppose (to)
Ik

Ferset - Opposes
Hy, sy, it

Fersetst - Oppose (to)

Fersette - Oppose (to)
Wy, jim, sy, jo

Fersette - Opposed
Ik, hy, sy, it

Fersetten - Opposed
Wy, jim, sy, jo

Fersettest - Opposed

Fersikering - Insurance

Fersikest - Request (to)

Fersiket - Requests
Hy, sy, it

Fersis - Promise (to)
Ik

Fersizze - Promise (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferskate - Several

Ferske - Song

Ferskes - Songs

Ferskil - Difference

Ferskillen - Differences

Ferskine - Appear (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferskining - Appearance

Ferskôwe - Shift/Move/Postpone

Ferskûl - Hideout/Shelter/Hiding place

Ferskyn - Appear (to)
Ik

Ferskynd - Appeared
Present Perfect

Ferskynde - Appeared
Ik, hy, sy, it

Ferskynden - Appeared
Wy, jim, sy, jo

Ferskynsel - Phenomenon

Ferskynst - Appear (to)

Ferskynt - Appears (to)
Hy, sy, it

Ferslaan - Beat/Defeat
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferslachjouwer - Reporter/Newshawk

Ferslachst - Beat/Defeat

Ferslacht - Beats/Defeats
Hy, sy, it

Ferslaving - Addiction

Ferslein - Defeated
Present Perfect

Ferslept - Overslept
Present Perfect

Ferslepte - Overslept
Ik, hy, sy, it

Ferslepten - Overslept
Wy, jim, sy, jo

Fersleptest(e) - Overslept

Fersliep - Oversleep (to)
Ik

Fersliepe - Oversleep (to)
Wy, jim, sy, jo

Fersliepst - Oversleep (to)

Fersliept - Oversleeps
Hy, sy, it

Fersline - Devour

Fersloech - Defeated
Ik, hy, sy, it

Fersloechst - Defeated

Fersloegen - Defeated
Wy, jim, sy, jo

Fersmoarge - Polluted
Ik, hy, sy, it

Fersmoargen - Polluted
Wy, jim, sy, jo

Fersmoargest - Pollute (to)

Fersmoargest(e) - Polluted

Fersmoarget - Pollutes
Hy, sy, it

Fersmoargje - Pollute (to)
Ik, wy, jim sy, jo

Fersoargje - Take care of/Nuture

Fersocht - Requested
Ik, hy, sy, it

Fersochten - Requested
Wy, jim, sy, jo

Fersochtst - Requested

Ferspraat - Spread/Distributed
Present Perfect

Fersprate - Spread/Distributed
Ik, hy, sy, it

Ferspraten - Spread/Distributed
Wy, jim, sy, jo

Ferspratest - Spread/Distributed

Ferspried - Spread/Distribute (to)
Ik

Ferspriede - Spread/Distribute (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferspriedst - Spread/Distribute (to)

Ferspriedt - Spreads/Distributes
Hy, sy, it

Fersriklik - Horrible/Terrible

Fersriklike - Horrible/Terrible
Adjective

Ferstân - Understanding/Mind/Intelligence/Brain/Sense

Ferstean - Understand (to)
Ik

Fersteane - Understand (to)
Wy, jim, sy, jo

Fersteure - Disturb (to)

Ferstie - Understood
Ik, hy, sy, it

Ferstien - Understood
Present Perfect

Ferstiene - Understood
Wy, jim, sy, jo

Ferstienne - Petrified

Ferstiest - Understand (to)

Ferstiest - Understood

Ferstiet - Understands
Hy, sy, it

Ferstjer - Die (to)
Ik

Ferstjerre - Die (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferstjerst - Die (to)

Ferstjert - Dies
Hy, sy, it

Ferstjoerskosten - Shipping cost

Ferstoar - Died
Ik, hy, sy, it

Ferstoaren - Died
Wy, jim, sy, jo

Ferstoarn - Died
Present Perfect

Ferstoarn - Passed away/Died

Ferstoarst - Died

Ferstopje - Hide (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferstoppest - Hide

Ferstoppet - Hide
Hy, sy, it

Ferstopt - Hidden
Present Perfect

Ferstopte - Hid
Ik, hy, sy, it

Ferstopten - Hid
Wy, jim, sy, jo

Ferstoptest- Hid

Ferswei - Kept silent about
Ik

Fersweien - Kept silent about
Wy, jim, sy, jo

Ferswein - Kept silent about
Present Perfect

Fersweist - Kept silent about

Fersweit - Kept silent about
Hy, sy, it

Ferswij - Keep silent about (to)
Ik

Ferswije - Keep silent about (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferswijst - Keep silent about (to)

Ferswijt - Keeps silent about
Hy, sy, it

Fersyk - Request

Fersykje - Request (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Fertarje - Digest (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Fertarre - Digested
Ik, hy, sy, it

Fertarren - Digested
Wy, jim, sy, jo

Fertarrest - Digest (to)

Fertarrest(e) - Digested

Fertarret - Digests
Hy, sy, it

Fertel - Tell (to)
Ik

Ferteld - Told
Present Perfect

Fertelde - Told
Ik, hy, sy, it

Fertelden - Told
Wy, jim, sy, jo

Ferteldest - Told

Fertelle - Tell
Wy, jim, sy, jo

Ferteller - Narrator/Storyteller/Teller

Fertelst - Tell

Fertelt - Tells
Hy, sy, it

Fertink - Suspect (to)
Ik

Fertinke - Suspect (to)
Wy, jim, sy, jo

Fertinking - Suspicion

Fertinkst - Suspect (to)

Fertinkt - Suspects
Hy, sy, it

Fertoarje - Wither

Fertocht - Suspected
Ik, hy, sy, it

Fertocht - Suspicious

Fertochte - Suspect

Fertochten - Suspected
Wy, jim, sy, jo

Fertochtst - Suspected

Fertokker - Seducer/Tempter

Fertriet - Sorrow/Grief/Sadness

Fertrietich - Sad

Fertrou - Trust (to)
Ik

Fertroud - Trusted
Present Perfect

Fertroude - Trusted
Ik, hy, sy, it

Fertrouden - Trusted
Wy, jim, sy, jo

Fertroudest - Trusted

Fertroust - Trust

Fertrout - Trusts
Hy, sy, it

Fertrouwe - Trust
Wy, jim, sy, jo

Fertrouwen - Trust

Fertsjinje - Earn (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Fertsjinne - Earned
Ik, hy, sy, it

Fertsjinnen - Earned
Wy, jim, sy, jo

Fertsjinnest - Earn

Fertsjinnest(e) - Earned

Fertsjinnet - Earns
Hy, sy, it

Fertsjinstlik - Deserving/Meritorious/Deservingly

Fertsjintwurdige - Represented
Ik, hy, sy, it

Fertsjintwurdigen - Represented
Wy, jim, sy, jo

Fertsjintwurdigest - Represent (to)

Fertsjintwurdigest(e) - Represented

Fertsjintwurdiget - Represents
Hy, sy, it

Fertsjintwurdigje - Represent (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Fertsjustere - Darkened
Ik, hy, sy, it

Fertsjusteren - Darkened
Wy, jim, sy, jo

Fertsjusterest - Darken (to)

Fertsjusterest(e) - Darkened

Fertsjusteret - Darkens
Hy, sy, it

Fertsjusterje - Darken (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferûntskuldige - Apologized/Excused
Ik, hy, sy, it

Ferûntskuldigen - Apologized/Excused
Wy, jim, sy, jo

Ferûntskuldigest - Apologize/Excuse (to)

Ferûntskuldigest(e) - Apologized/Excused

Ferûntskuldiget - Apologizes/Excuses
Hy, sy, it

Ferûntskuldigje - Apologize/Excuse (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferve - Painted
Ik, hy, sy, it

Ferven - Painted
Wy, jim, sy, jo

Fervest - Paint (to)

Fervest(e) - Painted

Fervet - Paint
Hy, sy, it

Fervje - Paint (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferwaarleazgje - Neglect (to)

Ferwaarmje - Heat/Stoke/Calorify (to)

Ferwacht - Expect
Ik

Ferwacht - Expects
Hy, sy, it

Ferwachte - Expected
Ik, hy, sy, it

Ferwachten - Expected
Wy, jim, sy, jo

Ferwachtest - Expect

Ferwachtest - Expect (to)

Ferwachtest(e) - Expected

Ferwachtet - Expects
Hy, sy, it

Ferwachtsje - Expect (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferwe - Paint

Ferwidere - Deleted
Ik, hy, sy, it

Ferwideren - Deleted
Wy, jim, sy, jo

Ferwiderest - Delete (to)

Ferwiderest(e) - Deleted

Ferwiderje - Delete (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferwiderret - Deletes
Hy, sy, it

Ferwiet - Reproached/Blamed
Ik, hy, sy, it

Ferwieten - Reproached/Blamed
Wy, jim, sy, jo

Ferwietst - Reproached/Blamed

Ferwiidzje - Widen/Broaden

Ferwiis - Refer (to)
Ik

Ferwiisd - Referred
Present Perfect

Ferwiisde - Referred
Ik, hy, sy, it

Ferwiisden - Referred
Wy, jim, sy, jo

Ferwiisdest - Referred

Ferwiist - Refer (to)

Ferwiist - Refers
Hy, sy, it

Ferwikselje - Swap

Ferwite - Reproach/Blame (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferwiten - Reproached/Blamed
Present Perfect

Ferwize - Refer (to)
Wy, jim, sy, jo

Ferwolkomde - Welcomed
Ik, hy, sy, it

Ferwolkomden - Welcomed
Wy, jim, sy, jo

Ferwolkomdest - Welcomed

Ferwolkomet - Welcomes
Hy, sy, it

Ferwolkomje - Welcome (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferwolkommen - Welcomed
Present Perfect

Ferwolkommest - Welcome (to)

Ferwûnje - Injure/Wound (to)

Ferwurke - Processed/Digested
Ik, hy, sy, it

Ferwurken - Processed/Digested
Wy, jim, sy, jo

Ferwurkest - Process/Digest (to)

Ferwurkest(e) - Processed/Digested

Ferwurket - Processes/Digests
Hy, sy, it

Ferwurkje - Process/Digest (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ferwyt - Reproach/Blame (to)
Ik

Ferwyt - Reproaches/Blames
Hy, sy, it

Ferwytst - Reproach/Blame (to)

Fêst - Fixed/Solid

Fêstige - Established
Ik, hy, sy, it

Fêstigen - Established
Wy, jim, sy, jo

Fêstigest - Establish (to)

Fêstigest(e) - Established

Fêstiget - Establishes
Hy, sy, it

Fêstigje - Establish (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Fet - Fat

Fet - Fed
Present Perfect

Fette - Fat
Adjective

Fette - Fed
Ik, hy, sy, it

Fetten - Fed
Wy, jim, sy, jo

Fettest - Fed

Fia - Via

Fied - Feed (to)
Ik

Fiede - Feed (to)
Wy, jim, sy, jo

Fieding - Nutrition

Fiedst - Feed (to)

Fiedt - Feeds
Hy, sy, it

Fiel - Feel
Ik

Field - Felt
Present Perfect

Fielde - Felt
Ik, hy, sy, it

Fielden - Felt
Wy, jim, sy, jo

Fieldest - Felt

Fiele - Feel
Wy, jim, sy, jo

Fielst - Feel


Fielt - Feels
Hy, sy, it

Fier - Celebrate
Ik

Fier - Celebrate (to)
Ik

Fier - Far

Fierd - Celebrated
Present Perfect

Fierde - Celebrated
Ik, hy, sy, it

Fierden - Celebrated
Wy, jim, sy, jo

Fierder - Further

Fierdest - Celebrated

Fiere - Celebrate
Wy, jim, sy, jo

Fiere - Celebrate (to)
Wy, jim, sy, jo

Fiere - Far
Adjective

Fiersjogger - Binoculars

Fierst - Celebrate

Fierst - Celebrate (to)

Fiert - Celebrates
Hy, sy, it

Fif - Five
Old Frisian

Fiftīne - Fifteen
Old Frisian

Fiif - Five

Fijân - Foe/Enemy

Fijannen - Foes/Enemies

Fiktoarje - Victory

File - File

Film - Film/Movie

Filmke - Film/Movie
Adjective

Filter - Filter

Finalisearje - Finalize (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Finalisearre - Finalized
Ik, hy, sy, it

Finalisearren - Finalized
Wy, jim, sy, jo

Finalisearrest - Finalize (to)

Finalisearrest(e) - Finalized

Finalisearret - Finalizes
Hy, sy, it

Finda - Find
Old Frisian

Findel - Banner

Fine - Find
Wy, jim, sy, jo

Finer - Finder

Finger - Finger

Fingerke - Finger
Small

Fingers - Fingers

Finsk - Finnish

Finster - Window

Finsterke - Window
Small

Finsters - Windows

Finzen - Caught/Captive

Finzene - Prisoner

Finzenis - Jail/Prison

Fioele - Violin

Fir - Far
Old Frisian

Firia - Celebrate
Old Frisian

Firus - Virus

Fisk - Fish

Fiske - Fished
Ik, wy, jim, sy, jo

Fisken - Fish
Plural

Fisken - Fished
Wy, jim, sy, jo

Fisker - Fisher

Fiskest - Fish (to)

Fiskest(e) - Fished

Fisket - Fishes
Hy, sy, it

Fiskje - Fish (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Fiters - Laces/Shoelaces
Plural

Fiūr - Fire
Old Frisian

Fiuwer - Four
Old Frisian

Fiuwertich - Forty
Old Frisian

Fiuwertin - Fourteen
Old Frisian

Fiver - Pond

Fiverke - Pond
Small

Fivers - Ponds

Fjild - Field

Fjilden - Fields

Fjildmûs - Field mouse

Fjirde - Fourth

Fjirring - Attic/Loft

Fjirtich - Forty

Fjirtjin - Fourteen

Fjochtet - Fights
Hy, sy, it

Fjochtsje - Fight (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Fjochtst - Fight

Fjoer - Fire

Fjoerbang - Really scared

Fjoerbenaud - Really scared

Fjoermasine - Lighter

Fjoeroanstekker - Lighter

Fjoertoer - Lighthouse

Fjoerwurk - Fireworks

Fjouwer - Four

Fjurke - Fjoer/Fire
Small

Flagge - Flag

Flaggen - Flags

Flam- Flame

Flâns - Rift

Flāsk - Flesh
Old Frisian

Flater - Mistake

Fleach - Flew
Ik, hy, sy, it

Fleachst - Flew

Fleagen - Wy, jim, sy, jo

Flean - Fly
Ik

Fleane - Fly
Wy, jim, sy, jo

Fleanfjild - Airport

Fleanmasine - Plane/Airplane/Aeroplane

Fleantúch - Plane/Airplane/Aeroplane

Flearemûs - Bat
Animal

Flecht - Fleed (to)
Ik

Flecht - Fleeds
Hy, sy, it

Flechte - Fled
Ik, hy, sy, it

Flechte - Fleed (to)
Wy, jim, sy, jo

Flechten - Fled
Wy, jim, sy, jo

Flechtest - Fled

Flechtst - Fleed (to)

Flein - Flown
Present Perfect

Fleis - Flesh/Meat

Fleisiter - Carnivore

Fleske - Small
Adjective

Flesse - Bottle

Flessen - Bottles

Fleurich - Cheerful

Flier - Floor

Flinter - Butterfly

Flitsebôge - Handbow

Flitsepylk - Arrow of handbow

Flitsje - Shooting arrows

Fljochst - Fly

Float - Fleet

Flocht - Flies
Hy, sy, it

Flod - Flood
Old Frisian

Floed - Flood

Floite - Flute

Flok - Curse

Flokke - Curse (to)
Wy, jim, sy, jo

Flokst - Curse

Flokt - Curses
Hy, sy, it

Flokte - Cursed
Ik, hy, sy, it

Flokten - Cursed
Wy, jim, sy, jo

Floktest(e) - Cursed

Fluch - Fast

Fluchste - Fastest

Flugge - Fast
Adjective

Flugger - Faster

Fluorder - Road worker

Flústerje - Whisper

Fnaskje - Chew on something

Foalle - Foal

Foan - Tip/Gratuity

Foar - For

Foaral - Especially

Foarâlden - Ancestors/Forefathers/Forelders

Foarby - Over/Past/Beyond

Foarbyld - Example

Foarbylden - Examples

Foardiel - Advantage/Benefit

Foardoar - Front door

Foarholle - Forehead

Foarich - Previous

Foarige - Previous
Adjective

Foarjier - Spring

Foarke - Fork

Foarlêze - Read aloud

Foarm - Form

Foarme - Formed
Ik, hy, sy, it

Foarmen - Formed
Wy, jim, sy, jo

Foarmest - Form (to)

Foarmest(e) - Formed

Foarmet - Forms
Hy, sy, it

Foarmje - Form (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Foarnamme - First name

Foarnamwurden - Pronouns

Foarseach - Foresaw
Ik, hy, sy, it

Foarseachst - Foresaw

Foarseagen - Foresaw
Wy, jim, sy, jo

Foarsichtich - Careful/Cautious

Foarsichtige - Careful/Cautious
Adjective

Foarsitter - Chairman

Foarsjoch - Foresee (to)
Ik

Foarsjochst - Foresee (to)

Foarsjocht - Foresees
Hy, sy, it

Foarsjoen - Foreseen
Present Perfect

Foarsjogge - Foresee (to)
Wy, jim, sy, jo

Foarslaan - Suggest/Propose

Foarspel - Predict (to)
Ik

Foarspeld - Predicted
Present Perfect

Foarspelde - Predicted
Ik, hy, sy, it

Foarspelden - Predicted
Wy, jim, sy, jo

Foarspeldest - Predicted

Foarspelle - Predict (to)
Wy, jim, sy, jo

Foarspelst - Predict (to)

Foarspelt - Predicts
Hy, sy, it

Foarste - First

Foarstel - Proposal

Foarstelle - Introduce/Imagine

Foarút - Ahead

Fochst - Fought

Focht - Fought
Ik, hy, sy, it

Fochten - Fought
Wy, jim, sy, jo

Foel - Fell
Ik, hy, sy, it

Foelen - Fell
Wy, jim, sy, jo

Foelst - Fell

Foet - Foot

Foeterje - Express anger/annoyance (to)

Foetsje - Foot
Small

Fokse - Fox

Fol - Full

Folchoarder - Ranking/Order

Foldwaan - Satisfy

Folge - Followed
Ik, hy, sy, it

Folgen - Followed
Wy, jim, sy, jo

Folgest - Follow


Folgest(e) - Followed

Folget - Follows
Hy, sy, it

Folgia - Follow
Old Frisian

Folgje - Follow (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Folgjende - Next

Folje - Fill

Folk - Folks/People

Folkomelīke - Perfectly
Old Frisian

Folle - Full
Adjective

Folle - Full/Much

Folslein - Wholly/Fully/Completely

Folsleine - Wholly/Fully/Completely
Adjective

Folwoeksen - Adult/Grown up

Fon - Of
Old Frisian

Fong - Caught
Ik, hy, sy, it

Fongen - Caught
Wy, jim, sy, jo

Fongst - Caught

For - Foar
Old Frisian

Forantwurdzje - Answer for/Justify
Older

Forbarna - Burn down
Old Frisian

Forbiedt - Forbids
Hy, sy, it

Forbjusterje - Confuse/Baffle/Obscure
Older

Forbod - Prohibition
Older

Fordegigje - Defend
Older

Forfērd - Afraid
Old Frisian

Forgees - For free
Older

Forgetten - Forgotten
Older

Forgifnisse - Poison
Old Frisian

Forhael - Tale/Story
Older

Forkâldzje - Get a cold (to)
Older

Forke - Fork
Old Frisian

Formītha - Avoid
Old Frisian

Forslān - Defeat
Old Frisian

Forsriklik - Horrible/Terrible
Older

Forstān - Understand
Old Frisian

Fortel - Tell
Older

Fortella - Tell
Old Frisian

Fortriet - Sorrow/Grief/Sad
Older

Fortrou - Trust
Older

Fōt - Foot
Old Frisian

Foto - Picture/Photo

Fraach - Question

Fraachje - Question
Small

Frachtwein - Truck/Lorry

Fragen - Questions

Framede - Stranger
Old Frisian

Frankryk - France

Frânsk - French

Frede - Peace

Freed - Friday

Freegje - Ask
Ik, wy, jim, sy, jo

Frege - Asked
Ik, hy, sy, it

Fregen - Asked
Wy, jim, sy, jo

Fregest - Ask

Fregest - Asked
Past time

Fregest(e) - Asked

Freget - Asks
Hy, sy, it

Frēgia - Ask
Old Frisian

Freon - Friend

Freondinne - Girlfriend

Freonen - Friends

Freonlik - Friendly

Freonskip - Friendship

Fret - Eat
Like an animal
Ik

Fret - Eats
Like an animal
Hy, sy, it

Frethe - Peace
Old Frisian

Fretsek - Guzzler

Fretst - Eat
Like an animal

Frette - Eat
Like an animal
Wy, jim, sy, jo

Frī - Free
Old Frisian

Fries - Frisian
Person

Friet - Ate (like an animal)
Ik, hy, sy, it

Frieten - Ate (like an animal)
Wy, jim, sy, jo

Frietst - Ate (like an animal)

Frieze - Freeze

Friezen - Frisians

Friezer - Freezer

Friezinne - A Frisian female

Frij - Free

Frijbûtser - Freebooter/Filibuster

Frijfaam - Single/Bachelor
Female

Frijfeint - Single/Bachelor
Male

Frijheid - Freedom

Frijlitte - Release

Frijmitselder - Freemason

Frijwilliger - Volunteer

Fritest - Ate (like an animal)

Friūnd - Friend
Old Frisian

Frjemd - Weird/Strange/Odd

Frjemde - Stranger

Frō - Happy
Old Frisian

Froast - Frost

Frōlikhēd - Happiness
Old Frisian

Frou - Wife/Woman

Froulju - Women

Frōwe - Woman/Lady
Old Frisian

Fruchtber - Fertile/Fruitful

Frydom - Freedom
Old Frisian

Frysk - Frisian

Fryske - Frisian
Adjective

Fryslân - Friesland/Frisia

Fûgel - Bird


Fûgelferskrikker - Scarecrow

Fûgelnêst - Bird's Nest

Fûgels - Birds

Fûgeltsje - Bird
Small

Ful - Full
Old Frisian

Fulkaan - Vulcano

Fûn - Found
Ik, hy, sy, it

Fûnds - Fund

Fûnen - Found
Wy, jim, sy, jo

Funksje - Function

Funksjonearje - Function (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Funksjonearre - Functioned
Ik, hy, sy, it

Funksjonearren - Functioned
Wy, jim, sy, jo

Funksjonearrest - Function (to)

Funksjonearrest(e) - Functioned

Funksjonearret - Functions
Hy, sy, it

Fûnst - Found

Fuorje - Feed (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Fuorre - Fed
Ik, hy, sy, it

Fuorren - Fed
Wy, jim, sy, jo

Fuorrest - Feed

Fuorrest - Feed (to)

Fuorrest(e) - Fed

Fuorret - Feeds
Hy, sy, it

Fuort - Away/Gone

Fuortbringe - Take out/See off

Fuortdriuwe - Drive away

Fuortendalik - Immediately

Fuortgean - Leave (to)

Fuorthelje - Remove

Fuortjeie - Chase away

Fuortride - Ride away

Fuortslûpe - Sneak away

Fuortstjoere - Send away

Fuorttriuwe - Push away

Fuotbal - Football/Soccer

Fuotbalje - Football/Soccer

Fuotgonger - Foot passenger/Pedestrian

Fuotpaad - Foothpath/Sidewalk/Walkway

Fuotten - Feet

Fusearje - Fuse/Merge (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Fusearre - Fused/Merged
Ik, hy, sy, it

Fusearren - Fused/Merged
Wy, jim, sy, jo

Fusearrest - Fuse/Merge (to)

Fusearrest(e) - Fused/Merged

Fusearret - Fuses/Merges
Hy, sy, it

Fûst - Fist

Fyand - Foe/Enemy
Old Frisian

Fyftjin - Fifteen

Fyn - Find
Ik

Fynst - Find

Fynt - Finds
Hy, sy, it

Fyts - Bicycle/Bike

Gâns - Entire

Gânze - Entire
Adjective

Garaazje - Garage

Garandearje - Guarantee (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Garandearre - Guaranteed
Ik, hy, sy, it

Garandearren - Guaranteed
Wy, jim, sy, jo

Garandearrest - Guarantee (to)

Garandearrest(e) - Guaranteed

Garandearret - Guarantees
Hy, sy, it

Garânsje - Warranty

Gas - Gas

Gau - Fast/Quick

Gea - Territory/Region/Area

Gean - Go
Ik

Geane - Go
Wy, jim, sy, jo

Gear - Done
Food is well-cooked

Gearbringe - Bring together

Gearfetsje - Summarize/Wrap up (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Gearfette - Summarized/Wrapped up
Ik, hy, sy, it

Gearfetten - Summarized/Wrapped up
Wy, jim, sy, jo

Gearfettest - Summarize/Wrap up (to)

Gearfettest(e) - Summarized/Wrapped up

Gearfettet - Summarizes/Wraps up
Hy, sy, it

Gearfetting - Summary

Gearkomme - Come together

Gearkomst - Meet up/Meeting

Gearlûke - Constrict/Contract

Gearwurkje - Working together

Geast - Ghost

Geasten - Ghosts

Geastlik - Mentally/Spiritual

Geat - Poured
Ik, hy, sy, it

Geaten - Poured
Wy, jim, sy, jo

Geatst - Poured

Gebiet - Area

Gebou - Building

Gebrûker - User

Gedraach - Behave (to)
Ik

Gedraachst - Behave (to)

Gedraacht - Behaves
Hy, sy, it

Gedrach - Behaviour

Gedrage - Behave (to)
Wy, jim, sy, jo

Gedroech - Behaved
Ik, hy, sy, it

Gedroechst - Behaved

Gedroegen - Behaved
Wy, jim, sy, jo

Gefaarlik - Dangerous

Gefaarlike - Dangerous
Adjective

Gefoel - Feeling

Gefoelens - Feelings

Gefoelich - Sensitive

Gefolch - Consequence/Outcome

Geheim - Secret

Geheimsinnich - Secretive/Mysterious

Gehûch - Memory

Geit - Goat

Gek - Crazy

Gekke - Crazy
Adjective

Gelden - Golden
Old Frisian

Gelikens - Equality

Gelokkich - Happy/Lucky

Gelokkige - Happy/Lucky
Adjective

Gelyk - Right/Even

Gemeente - Township

Gemien - Mean/Common

Generaasje - Generation

Generearje - Generate (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Generearre - Generated
Ik, hy, sy, it

Generearren - Generated
Wy, jim, sy, jo

Generearrest - Generate (to)

Generearrest(e) - Generated

Generearret - Generates
Hy, sy, it

Genês - Heal/Recover (to)
Ik

Genêslik - Curable

Genêst - Heal/Recover (to)

Genêst - Heals/Recovers
Hy, sy, it

Genēta - Enjoy
Old Frisian

Genetysk - Genetically

Genêze - Heal/Recover (to)
Wy, jim, sy, jo

Genêzen - Healed/Recovered
Present Perfect

Genies - Healed/Recovered
Ik, hy, sy, it

Geniest - Healed/Recovered

Genietest - Enjoy (to)

Genietet - Enjoys
Hy, sy, it

Genietsje - Enjoy (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Geniezen - Healed/Recovered
Wy, jim, sy, jo

Genoat - Enjoyed
Ik, hy, sy, it

Genoaten - Enjoyed
Wy, jim, sy, jo

Genoatst - Enjoyed

Genôch - Enough

Geografy - Geography

Gerdyn - Curtain

Gers - Grass
Klaaifrysk

Gerskrûper - Sand lizard

Gerûs - Rustle

Gesicht - Face

Geskikt - Suitable/Fit/Suited

Geskink - Gift/Present

Getten - Poured
Present Perfect

Gewente - Habit/Wont

Gewicht - Weight

Gewoan - Just

Gie - Went
Ik, hy, sy, it

Giel - Yellow

Giele - Yellow
Adjective

Gien - Gone
Present Perfect

Giene - Went
Wy, jim, sy, jo

Giest - Go

Giest - Went

Past Tense

Giet - Goes
Hy, sy, it

Gif - Poison

Gitaar - Guitar

Gizel - Hostage

Gizelje - Take hostage

Gjers - Grass
Wâldfrysk

Gjin - None

Gjinien - No one/Nobody

Gjirrich - Griping/Stingy

Glêd - Slippery

Glêdens - Smoothness/Slipperiness

Gleon - Candent/Red-hot

Gleonhyt - Glowing hot

Glês - Glass

Glêske - Glass
Small

Glêzen - Glasses

Glide - Glided/Slid
Present Perfect

Glidest - Glide/Slide (to)

Glidet - Glides/Slides
Hy, sy, it

Glied - Glided/Slid
Ik, hy, sy, it

Glieden - Glided/Slid
Wy, jim, sy, jo

Gliedst - Glided/Slid

Glimke - Smiled
Ik, hy, sy, it

Glimken - Smiled
Wy, jim, sy, jo

Glimkest - Smile (to)

Glimkest(e) - Smiled

Glimket - Smiles
Hy, sy, it

Glimkje - Smile (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Gloep - Sneaked/Snuck
Ik, hy, sy, it

Gloepen - Sneaked/Snuck
Wy, jim, sy, jo

Gloepst - Sneaked/Snuck

Gluorje - Peek

Glûp - Sneak (to)
Ik

Glûpe - Sneak (to)
Wy, jim, sy, jo

Glûpst - Sneak (to)

Glûpt - Sneaks
Hy, sy, it

Glydbaan - Slide
Slide in kindergarten

Glydzje - Glide/Slide (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Gniis - Grin

Gnoarje - Growl

Gnobbich - Thievish

Gnyskje - Grin

Goadinne - Goddes

Goarre - Pandemic

Goatstien - Sink

Goddeleas - Godless

Godlik - Godlike

Godtsjinst - Religion

Goed - Good
Goeie - Adjective

Goedkeap - Cheap

Goedkeape - Cheap
Adjective

Goedkeaper - Cheaper

Goedkeapst - Cheapest

Goeie dei - Good day

Goeie jûn - Good evening

Goeie middei - Good afternoon

Goeie moarn - Good morning

Goes - Goose

Goldne - Gold
Old Frisian

Gom - Gum/Eraser

Gong - Hall/Lobby/Corridor/Hallway/Gangway

Goud - Gold

Gouden - Golden

Goudfisk - Goldfish

Graach - Would like to

Graaf - Dig (to)
Ik

Graafst - Dig

Graaft - Digs
Hy, sy, it

Grânzgje - Growl

Grap - Joke

Grappich - Funny

Grat - Big/Large/Tall
Old Frisian

Grave - Dig
Wy. jim, sy, jo

Great - Big/Large/Tall
Older

Greep - Grasped/Grabbed
Ik, hy, sy, it

Greepst - Grasped/Grabbed

Grêf - Grave

Greide - Meadow

Greides - Meadows

Grepen - Grasped/Grabbed
Wy, jim, sy, jo

Griem - Spill
Ik

Griemd - Spilled
Present Perfect

Griemde - Spilled
Ik, hy, sy, it

Griemden - Spilled
Wy, jim ,sy, jo

Griemdest - Spilled

Grieme - Spill
Wy, jim, sy, jo

Griemst - Spill

Griemt - Spills
Hy, sy, it

Grien - Green

Griene - Green
Adjective

Grienlân - Greenland

Griente - Vegetable/Greens

Grif - Sure

Griis - Grey

Grikelân - Greece

Grins - Border
(Also city Groningen)

Grinslân - Groningen
A province

Grinzen - Borders

Gripe - Grasp/Grabbed (to)
Wy, jim, sy, jo

Grize - Grey
Adjective

Groef - Dug
Ik, hy, sy, it

Groefst - Dug

Groei - Grow (to)
Ik

Groeid - Grown
Present Perfect

Groeide - Grew
Ik, hy, sy, it

Groeiden - Grew
Wy, jim, sy, jo

Groeidest - Grew

Groeie - Grow
Wy, jim, sy, jo

Groeist - Grow

Groeit - Grows
Hy, sy, it

Groete - Greeted/Saluted
Ik, hy, sy, it

Groeten - Greeted/Saluted
Wy, jim, sy, jo

Groetest - Greet/Salute (to)

Groetest(e) - Greeted/Saluted

Groetet - Greets/Salutes
Hy, sy, it

Groetsje - Greet/Salute (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Groeven - Dug
Wy, jim, sy, jo

Grot - Cave

Grou - Fat

Groun
Older

Grouwe - Big/Fat

Grûn - Ground

Grut - Big/Large/Tall

Grutsk - Proud

Grutskens - Pride

Grutst - Biggest/Largest/Tallest

Grutte - Big/Large/Tall
Adjective

Grutter - Bigger/Larger/Taller

Grûzelich - Dingy

Gryksk - Greek

Grymtosk - Something terrifying

Gryp - Grasp/Grab (to)
Ik

Grypst - Grasp/Grab (to)

Grypt - Grasps/Grabs
Hy, sy, it

Gûchelder - Magician

Gûchelje - Juggle

Gûl - Cry (to)
Ik

Gûlbek - Crybaby

Gûld - Cried
Present Perfect

Gûlde - Cried
Ik, hy, sy, it

Gûlden - Cried
Wy, jim, sy, jo

Gûldest - Cried

Gûle - Cry (to)
Wy, jim, sy, jo

Gûlst - Cry

Gûlt - Cries
Hy, sy, it

Guod - Goods/Stuff

Guon - Some

Guozzen - Geese

Gûverneur - Governer

Haadletter - Capital letter

Haadstêd - Capital

Haadstik - Chapter

Haadstikken - Chapters

Haai - Shark

Haat - Hate
Hy, sy, it

Haat - Hated
Present Perfect

Haatsje - Hate
Ik, wy, jim, sy, jo

Haatst - Hate

Hâch - High
Old Frisian

Hage - Hedge

Hagel - Hail

Hagelstoarm - Hailstorm

Hak - Hack/Hew/Chop (to)
Ik

Hakke - Hack/Hew/Chop (to)
Wy, jim, sy, jo

Hakke - Heel

Hakst - Hack/Hew/Chop (to)

Hakt - Hacks/Hews/Chops
Hy, sy, it

Hakte - Hacked/Hewed/Chopped
Ik, hy, sy, it

Hakten - Hacked/Hewed/Chopped
Wy, jim, sy, jo

Haktest - Hacked/Hewed/Chopped

Hâld - Hold/Love
Ik

Hâldber - Durable

Hâlde - Hold
Wy, jim, sy, jo

Hâlding - Attitude/Pose

Hâldst - Hold/Love

Hâldt - Holds
Hy, sy, it

Half - Half
Old Frisian

Halsbân - Necklace

Hammer - Hammer

Hân - Had
Present Perfect

Hân - Hand

Hand - Hand
Old Frisian

Handich - Handy/Skilful

Hândoek - Towel

Hannel - Trade

Hannen - Hands

Hânskuon - Gloves

Hantearje - Handle/Manage (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Hantearre - Handled/Managed
Ik, hy, sy, it

Hantearren - Handled/Managed
Wy, jim, sy, jo

Hantearrest - Handle/Manage (to)

Hantearrest(e) - Handled/Managed

Hantearret - Handles/Manages
Hy, sy, it

Hantekening - Signature

Hantsje - Hand
Small

Har - Her

Harkest - Listen

Harket - Listens
Hy, sy, it

Harkia - Listen
Old Frisian

Harkje - Listen
Ik, wy, jim, sy, jo

Harmony - Harmony

Harren - Their

Harsens - Brain

Hart - Deer

Hast - Almost/Nearly

Hast - Have


Hat - Has
Hy, sy, it

Hate - Hated
Ik, hy, sy, it

Haten - Hated
Wy, jim, sy, jo

Hatest - Hated

Haudia - Behead
Old Frisian

Hauk - Hawk

Haven - Harbor

Haw - Have
Ik

Hawwe - Have
Wy, jim, sy, jo

Hazze - Hare

Hea - Hay

Heaberch - Haystack

Heafoarke - Pitchfork

Heak - Hook

Heal - Half

Healwei - Half(way)

Healwiis - Crazy/Foolish/Weird

Heap - Heap

Hear - Hear
Ik

Hear - Lord

Heard - Heard/Belonged
Present Perfect

Hearde - Heard
Ik, hy, sy, it

Hearden - Heard
Wy, jim, sy, jo

Heardest - Heard

Hearlik - Delicious/Yummy/Tasty/Nice

Hearre - Hear
Wy, jim, sy, jo

Hearske - Ruled
Ik, hy, sy, it

Hearsken - Ruled
Wy, jim, sy, jo

Hearsker - Ruler
Like a king

Hearskest - Rule (to)

Hearskest(e) - Ruled

Hearsket - Rules
Hy, sy, it

Hearskje - Rule (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Hearst - Hear

Heart - Hears
Hy, sy, it

Heas - Hoarse

Hebba - Have
Old Frisian

Hēd - Hide/Skin
Old Frisian

Heech - High

Heechste - Highest

Hêf - Sea
Older

Hege - High
Adjective

Heger - Higher

Hegeskoalle - High school

Heit - Father/Dad

Heitelân - Homeland/Fatherland

Hekse - Witch

Hel - Hell

Held - Hero

Helje - Get
Ik, wy, jim, sy, jo

Helle - Got
Ik, hy, sy, it

Hellen - Got
Wy, jim, sy, jo

Hellest - Get

Hellest(e) - Got

Hellet - Gets
Hy, sy, it

Helm - Helmet

Help - Help
Ik

Helpe - Help
Wy, jim, sy, jo

Helpoart - Hellgate

Helpst - Help

Helpt - Helps
hy, sy, it

Hēra - Hear
Old Frisian

Herberch - Hostel

Herne - Corner
Old Frisian

Hert - Heart

Herteleas - Heartless

Hertoanfal - Heart attack

Hertsear - Heartbroken/Heartache

Hertsje - Heart
Smaller

Hēte - Heat
Old Frisian

Hēthen - Heathen

Heup - Hip

Heuvel - Hill

Hī - He
Old Frisian

Hichtefrees - Fear of height

Hie - Had
Ik, hy, sy, it

Hiel - Wholly/Fully/Whole

Hielal - Universe

Hiele - Wholly/Fully/Whole
Adjective

Hielendal - Wholly/Fully/Completely

Hielje - Heal

Hielkrêftich - Medicinal/Healing

Hieltyd - All the time/Always

Hiem - Yard/Property

Hiemside - Homepage

Hiene - Had
Wy, jim, sy, jo

Hier - Hair

Hier - Hire/Rent (to)
Ik

Hierboarstel - Hairbrush

Hierd - Hired/Rented
Present Perfect

Hierde - Hired/Rented
ik, hy, sy, it

Hierden - Hired/Rented
Wy, jim, sy, jo

Hierdest - Hired/Rented

Hiere - Hire/Rent (to)
Wy, jim, sy, jo

Hieren - Hairs

Hierrich - Hairy

Hierrige - Hairy
Adjective

Hiert - Hires/Rents
Hy, sy, it

Hiest - Had

Hikke - Fence

Hikken - Fences

Hille - Hell
Old Frisian

Hilleporte - Gates of hell
Old Frisian

Hillich - Holy

Him - Him

Himel - Heaven
Old Frisian

Himmel - Heaven

Himmele - Cleaned
Ik, hy, sy, it

Himmelen - Cleaned
Wy, jim, sy, jo

Himmelest - Clean (to)

Himmelest(e) - Cleaned

Himmelet - Cleans
Hy, sy, it

Himmelje - Clean (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Himmelsk - Heavenly

Hingest - Hang (to)

Hinget - Hangs
Hy, sy, it

Hingje - Hang (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Hinne - Away/To

Hirte - Heart
Old Frisian

Histoarje - History

Hite - Hot/Heat
Adjective

Hja - She

Hjeldagen - Holidays

Hjerst - Fall/Autumn

Hjir - Here

Hjirboppe - Up here

Hjirefter - Behind this

Hjirfan - Hereof/Of this

Hjirnei - Thereafter/After this

Hjirop - Hereon/On this

Hjirre - Here

Hjirtroch - Hereby/Because of this

Hjitte poeiermolke - Hot chocolate

Hjoed - Today

Hnekka - Neck
Old Frisian

Ho - How
Old Frisian

Hoale - Hole

Hoanne - Rooster/Cock

Hoannen - Roosters

Hoarn - Horn

Hoars - Horse
Not a common word

Hoe - How

Hoech - Need
Ik

Hoechst - Need

Hoecht - Needs
Hy, sy, it

Hoed - Hat

Hoegd - Needed
Present Perfect

Hoegde - Needed
Ik, hy, sy, it

Hoegden - Needed
Wy, jim, sy, jo

Hoegdest - Needed

Hoege - Need
Wy, jim, sy, jo

Hoeke - Corner

Hoekje - Corner
Small

Hoi - Hey/Hello/Hi

Hok - Cabin/Shed/Barn

Hokfoar - What for

Hokje - Cabin/Shed/Barn
Small

Hokker - Which

Hold - Held/Loved
Ik, hy, sy, it

Holden - Held/Loved
Wy, jim, sy, jo

Holdst - Held/Loved

Hollân - Holland

Hollânsk - Dutch

Hollânske - Dutch
Adjective

Holle - Head

Hollen - Heads

Holp - Helped
Ik, hy, sy, it

Holpen - Helped
Wy, jim, sy, jo

Holpst - Helped

Holtsje - Head
Small

Hommels - Suddenly

Hong - Hung
Ik, hy, sy, it

Hong - Hungst

Hongarije - Hungary

Hongen - Hung
Wy, jim, sy, jo

Hongia - Hang
Old Frisian

Hoop - Hope

Hoopje - Hope
Ik, wy, jim, sy, jo

Hooplik - Hopefully

Hope - Hope
Old Frisian

Hope - Hoped
Ik, hy, sy, it

Hopen - Hoped
Wy, jim, sy, jo

Hopest - Hope

Hopest(e) - Hoped

Hopet - Hopes
Hy, sy, it

Hoppe - Horse
Childish

Horloazje - Watch
For your wrist

Hormoanen - Hormones

Horsa - Horse
Old Frisian

Hotel - Hotel

Houlik - Marriage

Houlikreis - Honeymoon

Houn - Dog, Hound
Older

Hout - Wood

Houterich - Woody

Houtskoal - Charcoal

Hrene - Smell
Old Frisian

Hûd - Hide/Skin

Hûn - Dog

Hûndert - Hundred

Hûnger - Hungry

Huning - Honey

Hûntsje - Dog
Small

Hurd - Hard

Hurd - Hearth/Fireplace

Hurder - Harder

Hurdst - Hardest

Hûs - House

Hús - Dialect

Húsbist - Pet

Húsdier - Pet

Húshâlding - Household

Hûske - House
Small

Húslik - Homely

Húswarje - Baby-sit

Hûzen - Houses

Húzje - Build

Hwa - Who
Older

Hwand - Because
Old Frisian

Hwannear - When
Older

Hwant - Because
Older

Hwat - What
Older

Hwēlik - Whichever
Old Frisian

Hwer - Where
Older

Hwerom - Why
Older

Hwērsā - When
Old Frisian

Hwērum - Why
Old Frisian

Hwet - What
Old Frisian

Hwether - Whether
Old Frisian

Hwīt - White
Old Frisian

Hy - He

Hymje - Panting

Hynder - Horse

Hynderke - Horse
Small

Hynders - Horses

Hynst - Stallion

Hynsteblom - Dandelion

Hyt - Hot/Heat

Idee - Idea

Iel - Eel

Ield - Money
Old Frisian

Ien - One

Ien - Someone/One

Ienfâld - Simplicity

Ienheid - Unity

Ienhoarn - Unicorn

Iepen - Open

Iepenbier - Public

Iepenbierje - Reveal

Iepene - Opened
Ik, hy, sy, it

Iepenen - Opened
Wy, jim, sy, jo

Iepenest - Open (to)

Iepenest(e) - Opened

Iepenet - Opens
Hy, sy, it

Iepening - Opening

Iepenje - Open (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ier - Vein

Ierdappel - Potato

Ierdbal - Globe

Ierdbei - Strawberry

Ierdbeien - Strawberries

Ierde - Earth

Ierdskodding - Earthquake

Ieren - Veins

Ierlân - Ireland

Ierpel - Potato

Ierpels - Potatoes

Iersk - Irish

Ies - Bait

Iet - Ate
Ik, hy, sy, it

Ieten - Ate
Wy, jim, sy, jo

Ietst - Ate

Ieu - Century

IIkhoarntsje - Squirrel

IIs - Ice

IIsbear - Polar bear/Icebear

IIsberch - Iceberg

IIspegel - Icecicle

IIstiid - Ice age

Ik - I

'Ik' is from Old Frisian and is not a Dutch influence

Imitaasje - Imitation

Immen - Someone

In - An/A
'n - Shorter

In bytsje - A bit

In protte - A lot

In soad - A lot

Ingel - Angel

Ingelân - England

Ingelsk - English

Ingelske - English
Adjective

Ingeltsje - Ladybug/Ladybird

Inketfisk - Squid/Octopus

Instêd - Instead
Old Frisian

Irritearje - Irritate/Annoy (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Irritearre - Irritated/Annoyed
Ik, hy, sy, it

Irritearren - Irritated/Annoyed
Wy, jim, sy, jo

Irritearrest - Irritate/Annoy (to)

Irritearrest(e) - Irritated/Annoyed

Irritearret - Irritates/Annoys
Hy, sy, it

Irthbivinge - Earthquake
Old Frisian

Is - Is
Hy, sy, it

Isolaasje - Isolation

It húske - Toilet

Itaalje - Italy

Italiaansk - Italian

Ite - Eat
Wy, jim, sy, jo

Iten - Eaten
Present Perfect

Iten - Food/Meal

Itensiede - Cooking food

Itselde - The same

Iuw - Century

Ivich - Eternal/Forever

Ivige - Eternal/Forever
Adjective

Izer - Iron

Izeren lûkbealch - Train

Ja - Yes

Jacht - Hunt

Jage - Hunted
Ik, hy, sy, it

Jagen - Hunted
Wy, jim, sy, jo

Jager - Hunter

Jagest(e) - Hunted

Jannewaris - January

Jarre - Liquid manure

Jas - Jacket

Jaske - Jacket
Smaller

Jawis - For sure

Jeartiid - Season
Yeartide - English (Used in books, not in speech)

Jei - Hunt (to)
Ik

Jeie - Hunt (to)
Wy, jim, sy, jo

Jeist - Hunt (to)

Jeit - Hunts
Hy, sy, it

Jeld - Old age

Jentich - Decent/Dignified/Genteel

Jeropa - Europe

Jes - Yes
Old Frisian

Jier - Year

Jierboek - Yearbook

Jierdei - Birthday

Jierke - Year
Small

Jiermannich - A few years

Jierren - Years

Jild - Money

Jildich - Valid

Jim - You
Plural

Jimme
Plural

Jimmer - Always
Jimmeroan - Variation

Jimmet - Dinner

Jiske - Ash

Jiskebak - Ashtray

Jiskefet - Trashcan/Bin

Jit - Pour
Ik

Jit - Pours
Hy, sy, it

Jitris - Once again

Jitst - Pour

Jitte - Pour
Wy, jim, sy, jo

Jitter - Watering can

Jittik - Vinegar

Jo - You
Formal

Joadsk - Jewish

Joech - Gave
Ik, hy, sy, it

Joechst - Gave

Joegen - Gave
Wy, jim, sy, jo

Jokje - Itch (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Jokke - Itched
Present Perfect

Jokkest - Itch (to)

Jokket - Itches
Hy, sy, it

Jokte - Itched
Ik, hy, sy, it

Jokten - Itched
Wy, jim, sy, jo

Joktest(e) - Itched

Jong - Young

Jonge - Boy

Jonge - Young
Adjective

Jonkje - Boy
Small

Jork - Green frog

Jou - Give/Care
Ik

Joun - Evening
Older

Jout - Gives/Cares
Hy, sy, it

Jouwe - Give/Care
Wy, jim, sy, jo

Jouwst - Give

July - July

Jûn - Evening

Jonnes - Dialect

Jûn - Given
Present Perfect

Juny - June

Just - Right/True

Juste - Right/True
Adjective

Juster - Yesterday

Kaai - Key

Kaaien - Keys

Kaaike - Key
Small

Kaam - Came
Ik, hy, sy, it

Kaam - Comb

Kaamst - Came

Kabel - Cable

Kado - Gift/Present

Kaei - Key
Older

Kâld - Cold

Kâlde - Cold
Adjective

Kalender - Calendar

Kalmearje - Calm down (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Kalmearre - Calmed down
Ik, hy, sy, it

Kalmearren - Calmed down
Wy, jim, sy, jo

Kalmearrest - Calm down (to)

Kalmearrest(e) - Calmed down

Kalmearret - Calms down
Hy, sy, it

Kamen - Came
Wy, jim, sy, jo

Kamera - Camera

Kamiel - Camel

Kampanje - Campaign

Kampearje - Camp (to)

Kamûflaazje - Camouflage

Kangoeroe - Kangaroo

Kanker - Cancer

Kâns - Chance

Kânsen - Chances

Kantoar - Office

Kar - Choice

Karakter - Character

Karantêne - Quarantine

Karkas - Carcass

Karre - Cart

Karren - Choices

Kast - Closet

Kastiel - Castle

Kat - Cat

Keakelje - Cluck/Cackle

Keal - Bald

Keal - Calf

Keamer - Room

Keamers - Rooms

Keaper - Buyer

Keapest - Buy


Keapet - Buys
Hy, sy, it

Keapje - Buy (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Kear - Times

Kear - Turn (to)
Ik

Keard - Turned
Present Perfect

Kearde - Turned
Ik, hy, sy, it

Kearden - Turned
Wy, jim, sy, jo

Keardest - Turned

Keare - Turn (to)
Wy, jim, sy, jo

Kearen - Times
Plural

Kears - Candle

Kearst - Turn (to)

Keart - Turns
Hy, sy, it

Kearzen - Candles

Keas - Chose
Ik, hy, sy, it

Keast - Chose

Keazen - Chose
Wy, jim, sy, jo

Kēi - Key
Old Frisian

Kelder - Basement/Cellar