Libbenswize - Way of life

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú V W Y | Submit a Word
There are currently 142 Words in this directory beginning with the letter Ú.
Ûle - Owl

Ûltsje - Smaller
Ûlen - Owls
Ûnbekend - Unknown
Ûnberne - Unborn
Ûnbeskreaun - Undescribed/Unwritten
Ûnbetrouber - Unreliable
Ûnbewenber - Uninhabitable
Ûnbidich - Incredible/Colossal
Ûnbrekber - Unbreakable
Ûnbrûkber - Unusable
Ûnbûgber - Inflexible
Ûnder - Under
Ûnderbrekke - Interrupt/Pause
Ûnderbroek - Underpants/Underwear/Panties
Ûnderdiel - Part/Item
Ûnderdûke - Hiding
Ûnderdûker - Hider
Ûnderfine - Experience
Wy, jim, sy, jo
Ûnderfine - To experience
Ûnderfining - Experience
Ûnderfiningen - Experiences
Ûnderflier - Underfloor
Ûnderfreegje - Interrogate
Ûnderfûn - Experienced
Ik, hy, sy, it
Present Perfect
Ûnderfûnen - Experienced
Wy, jim, sy, jo
Ûnderfûnst - Experienced
Ûnderfuorre - Underfed
Ûnderfyn - Experience
Ik
Ûnderfynst - Experience
Ûnderfynt - Experiences
Hy, sy, it
Ûndergean - Undergo
Ûndergong - Doom/Destruction/Going down
Ûndergrûn - Underground
Ûnderguod - Underwear
Ûnderhâld - Maintenance
Ûnderhanneling - Negotiation
Ûnderhannelje - Negotiate
Ûnderlaach - Underlay
Ûndernimme - Undertake
Ûndersiker - Researcher
Ûndersikers - Researchers
Ûndersyk - Research
Ûnderweis - On the way
Ûnderwerp - Subject/Topic
Ûnderwrâld - Ûnderworld
Ûndjip - Shallow
Ûndúdlik - Unclear
Ûne - Oven
Ûnearlik - Not fair/Unfair/Dishonest
Ûnfoarsichtich - Careless
Ûnfoech - Inappropriate
Ûnfolslein - Incomplete
Ûnfreonlik - Unfriendly
Ûnfruchtber - Infertile
Ûngefear - About/Approximately/Circa
Ûngelok - Accident
Ûngelyk - Incorrect/Uneven
Ûngemaklik - Uncomfortable/Awkward
Ûngerêst - Worried
Ûngeskikt - Unsuitable
Ûngewoan - Unusual
Ûngod - Ungod
Ûngrûn - Abyss/Chasm
Ûniens - Disagree
Unifoarm - Uniform
Ûnkosten - Expenses
Ûnlêsber - Unreadable
Ûnminsklik - Inhumane/Inhuman
Ûnminsklike - Adjective
Ûnnedich - Unnecessary/Needless
Ûnôfhinklik - Independent
Ûnôfhinklike - Adjective
Ûnrêst - Unrest
Ûnridlik - Unreasonable
Ûnrjocht - Injustice
Ûnrjochtfeardich - Injustice/Unjust/Unfair
Ûnsjoch - Ugly
Ûntankber - Ungrateful
Ûntbine - Disassemble/Disband
Ûntbrekke - Missing
Ûntdekker - Discoverer
Ûntfanger - Recipient
Ûnthâlde - Remember
Ûntholden - Remembered
Ûntholje - Behead/Decapitate
Ûntkenne - Deny
Ûntsiferje - Decipher/Decode
Ûntsizze - Forbid
Ûntspanne - Relax
Ûntstekking - Inflammation
Ûntstjerlik - Deathless/Immortal
Ûntwike - Dodge
Ûntwikkelje - Develop
Ûnwaar - Thunderstorm
Ûnwier - Untrue
Ûnwierskynlik - Unlikely
Ûnwiis - Unwise
Ûnwissens - Uncertainty
Ûnwittend - Ignorant
Ûnwjersteanber - Irresistible
Ús - Us
Út - Out/Off
Útazemje - Exhale
Útboarsting - Outburst/Eruption
Útdaging - Challenge
Begrēta - Old Frisian
Útdrukke - To express
Útdrukking - Expression/Phrase
Úteinlik - Eventually
Uterlik - Appearance
Útfeart - Funeral
Útferkeap - Sale
Útgean - Going out
Úthâlde - Hold out/Endure
Útjaan - To spend
Útjouwer - Publisher
Útkomst - Outcome
Útlaitsje - Laugh out loud
Útlân - Abroad
Útlanner - Foreigner
Útlânsk - Foreign
Útlis - Explanation
Útlizze - To explain
Útljochter - Shiner
Útmeitsje - Break up
Útnoegje - To invite
Útpûlkje - Pay
Útropteken - Exclamation mark
Útskeakeling - Shutdown
Útskeakelje - Disable
Útskeakelje - Switch off
Útskiede - Excrete
Útskriuwe - Unsubscribe
Útslach - Rash/Result
Útslute - Exclude
Útspraak - Pronunciation
Útsprekke - Pronounce/Outspeak
Útsprute - To contaminate
Útstelle - Delay/Postpone/Suspend
Útstoarn - Extinct
Útsykje - Investigate
Útwikseling - Exchange
Útwreiding - Expansion/Extension
Útwrydsk - Outwardly
Útwurking - Effect/Working-out


Submit a Word

Write a word and search it. Did you not find it? Try a part of the word. Still not found? Let us know.

Skriuw in wurd en sykje it. Hast it net fûn? Besykje dan in part fan it wurd. Hieltyd net fûn? Lit it ús witte.
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). A non-profit organization which is responsible for learnfrisian.com.
https://www.frisianwordbook.com/google/