-Random Frisian Word-
Ferlit - Abandons
Hy, sy, it

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T Ú W Y | Submit a Word
There are currently 283 Words in this directory beginning with the letter Ú.
Ûle - Owl

Ûlen - Owls

Ûltsje - Owl
Small

Ûnbekend - Unknown

Ûnberne - Unborn

Ûnbeskreaun - Undescribed/Unwritten

Ûnbetrouber - Unreliable

Ûnbewenber - Uninhabitable

Ûnbidich - Incredible/Colossal

Ûnbrekber - Unbreakable

Ûnbrûkber - Unusable

Ûnbûgber - Inflexible

Ûnder - Under

Ûnderbrek - Interrupt/Pause (to)
Ik

Ûnderbrekke - Interrupt/Pause (to)
Wy, jim, sy, jo

Ûnderbrekst - Interrupt/Pause (to)

Ûnderbrekt - Interrupts/Pauses
Hy, sy, it

Ûnderbroek - Underpants/Panties

Ûnderbruts - Interrupted/Paused
Ik, hy, sy, it

Ûnderbrutsen - Interrupted/Paused
Wy, jim, sy, jo

Ûnderbrutst - Interrupted/Paused

Ûnderdiel - Part/Item

Ûnderdûke - Hiding

Ûnderdûker - Hider

Ûnderfine - Experience
Wy, jim, sy, jo

Ûnderfine - Experience (to)

Ûnderfining - Experience

Ûnderfiningen - Experiences

Ûnderflier - Underfloor

Ûnderfreegje - Interrogate

Ûnderfûn - Experienced
Ik, hy, sy, it
Present Perfect

Ûnderfûnen - Experienced
Wy, jim, sy, jo

Ûnderfûnst - Experienced

Ûnderfuorre - Underfed

Ûnderfuorre - Underfed/Malnourished

Ûnderfyn - Experience
Ik

Ûnderfynst - Experience

Ûnderfynt - Experiences
Hy, sy, it

Ûndergean - Undergo

Ûndergong - Doom/Destruction/Going down

Ûndergrûn - Underground

Ûnderguod - Underwear

Ûnderguod - Underwear

Ûnderhâld - Maintain (to)
Ik

Ûnderhâld - Maintenance

Ûnderhâlde - Maintain (to)
Wy, jim, sy, jo

Ûnderhâldst - Maintain (to)

Ûnderhâldt - Maintains
Hy, sy, it

Ûnderhanneling - Negotiation

Ûnderhannelje - Negotiate

Ûnderhold - Maintained
Ik, hy, sy, it

Ûnderholden - Maintained
Wy, jim, sy, jo

Ûnderholdst - Maintained

Ûnderlaach - Underlay

Ûndernimme - Undertake

Ûndersiker - Researcher

Ûndersikers - Researchers

Ûndersikest - Examine/Research (to)

Ûndersiket - Examines/Researchs
Hy, sy, it

Ûnderskied - Distinguish (to)
Ik

Ûnderskiede - Distinguish (to)
Wy, jim, sy, jo

Ûnderskiede - Distinguished
Ik, hy, sy, it

Ûnderskieden - Distinguished
Wy, jim, sy, jo

Ûnderskiedest - Distinguished

Ûnderskiedst - Distinguish (to)

Ûnderskiedt - Distinguishes
Hy, sy, it

Ûndersocht - Examined/Researched
Ik, hy, sy, it

Ûndersochten - Examined/Researched
Wy, jim, sy, jo

Ûndersochtst - Examined/Researched

Ûndersyk - Research

Ûndersykje - Examine/Research (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ûndertekene - Signed
Ik, hy, sy, it

Ûndertekenen - Signed
Wy, jim, sy, jo

Ûndertekenest - Sign (to)

Ûndertekenest(e) - Signed

Ûndertekenet - Signs
Hy, sy, it

Ûndertekenje - Sign (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ûnderweis - On the way

Ûnderwerp - Subject/Topic

Ûnderwiis - Education

Ûnderwrâld - Ûnderworld

Ûndjip - Shallow

Ûndúdlik - Unclear

Ûne - Oven

Ûnearlik - Not fair/Unfair/Dishonest

Ûnfoarsichtich - Careless

Ûnfoech - Inappropriate

Ûnfolslein - Incomplete

Ûnfreonlik - Unfriendly

Ûnfruchtber - Infertile

Ûngefear - About/Approximately/Circa

Ûngelok - Accident

Ûngelyk - Incorrect/Uneven

Ûngemaklik - Uncomfortable/Awkward

Ûngerêst - Worried

Ûngeskikt - Unsuitable

Ûngewoan - Unusual

Ûngod - Ungod

Ûngrûn - Abyss/Chasm

Ûniens - Disagree

Unifoarm - Uniform

Ûnkosten - Expenses

Ûnlêsber - Unreadable

Ûnminsklik - Inhumane/Inhuman

Ûnminsklike - Inhumane/Inhuman
Adjective

Ûnnedich - Unnecessary/Needless

Ûnôfhinklik - Independent

Ûnôfhinklike - Independent
Adjective

Ûnrêst - Unrest

Ûnridlik - Unreasonable

Ûnrjocht - Injustice

Ûnrjochtfeardich - Injustice/Unjust/Unfair

Ûnsjoch - Ugly

Ûntankber - Ungrateful

Ûntbine - Disassemble/Disband

Ûntbrek - Miss
Missing part
Ik

Ûntbrekke - Miss
Missing part
Wy, jim, sy, jo

Ûntbrekke - Missing

Ûntbrekst - Miss
Missing part

Ûntbrekt - Misses
Hy, sy, it

Ûntbruts - Missed
Ik, hy, sy, it

Ûntbrutsen - Missed
Wy, jim, sy, jo

Ûntbrutst - Missed

Ûntdek - Discover/Uncover (to)
Ik

Ûntdekke - Discover/Uncover (to)
Wy, jim, sy, jo

Ûntdekker - Discoverer

Ûntdekst - Discover/Uncover (to)

Ûntdekt - Discovers/Uncovers
Hy, sy, it

Ûntdoek - Dodged
Ik, hy, sy, it

Ûntdoeken - Dodged
Wy, jim, sy, jo

Ûntdoekst - Dodged

Ûntdûk - Dodge (to)
Ik

Ûntdûke - Dodge (to)
Wy, jim, sy, jo

Ûntdûkst - Dodge (to)

Ûntdûkt - Dodges
Hy, sy, it

Ûntduts - Discovered/Uncovered
Ik, hy, sy, it

Ûntdutsen - Discovered/Uncovered
Wy, jim, sy, jo

Ûntdutst - Discovered/Uncovered

Ûntfang - Receive (to)
Ik

Ûntfange - Receive (to)
Wy, jim, sy, jo

Ûntfanger - Recipient

Ûntfangst - Receive (to)

Ûntfangt - Receives
Hy, sy, it

Ûntfong - Received
Ik, hy, sy, it

Ûntfongen - Received
Wy, jim, sy, jo

Ûntfongst - Received

Ûnthâld - Remember (to)
Ik

Ûnthâlde - Remember (to)
Wy, jim, sy, jo

Ûnthâldst - Remember (to)

Ûnthâldt - Remembers
Hy, sy, it

Ûnthold - Remembered
Ik, hy, sy, it

Ûntholden - Remembered

Ûntholdst - Remembered

Ûntholje - Behead/Decapitate

Ûntkaam - Escaped/Got away
Ik, hy, sy, it

Ûntkaamst - Escaped/Got away

Ûntkamen - Escaped/Got away
Wy, jim, sy, jo

Ûntken - Deny
Ik

Ûntkend - Denied
Present Perfect

Ûntkende - Denied
Ik, hy, sy, it

Ûntkenden - Denied
Wy, jim, sy, jo

Ûntkenne - Deny
Wy, jim, sy, jo

Ûntkenst - Deny

Ûntkent - Denies
Hy, sy, it

Ûntkom - Escape/Get away (to)
Ik

Ûntkomme - Escape/Get away (to)
Wy, jim, sy, jo

Ûntkomst - Escape/Get away (to)

Ûntkomt - Escapes/Gets away
Hy, sy, it

Ûntnaam - Took away
Ik, hy, sy, it

Ûntnaamst - Took away

Ûntnamen - Took away
Wy, jim, sy, jo

Ûntnim - Take away (to)
Ik

Ûntnimme - Take away (to)
Wy, jim, sy, jo

Ûntnimst - Take away (to)

Ûntnimt - Takes away
Hy, sy, it

Ûntnommen - Taken away
Present Perfect

Ûntret - Discouraged
Present Perfect

Ûntrette - Discouraged
Ik, hy, sy, it

Ûntretten - Discouraged
Wy, jim, sy, jo

Ûntrettest - Discouraged

Ûntried - Discourage (to)
Ik

Ûntriede - Discourage (to)
Wy, jim, sy, jo

Ûntriedst - Discourage (to)

Ûntriedt - Discourages
Hy, sy, it

Ûntrin - Avoid (to)
Ik

Ûntrinne - Avoid (to)
Wy, jim, sy, jo

Ûntrinst - Avoid (to)

Ûntrint - Avoids
Hy, sy, it

Ûntrûn - Avoided
Ik, hy, sy, it

Ûntrûnen - Avoided
Wy, jim, sy, jo

Ûntrûnst - Avoided

Ûntsiferje - Decipher/Decode

Ûntsizze - Forbid

Ûntslaan - Fire someone (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ûntslachst - Fire someone (to)

Ûntslacht - Fire someone (to)
Hy, sy, it

Ûntslein - Fired someone
Present Perfect

Ûntsloech - Fired someone
Ik, hy, sy, it

Ûntsloechst - Fired someone

Ûntsloegen - Fired someone
Wy, jim, sy, jo

Ûntspanne - Relax

Ûntstean - Arise (to)
Ik

Ûntsteane - Arise (to)
Wy, jim, sy, jo

Ûntstekking - Inflammation

Ûntstie - Arised
Ik, hy, sy, it

Ûntstien - Arised
Present Perfect

Ûntstiene(n) - Arised
Wy, jim, sy, jo

Ûntstiest - Arise (to)

Ûntstiest(e) - Arised
Hy, sy, it

Ûntstiet - Arises
Hy, sy, it

Ûntstjerlik - Deathless/Immortal

Ûntwiek - Doged/Avoided
Ik, hy, sy, it

Ûntwieken - Doged/Avoided
Wy, jim, sy, jo

Ûntwiekst - Doged/Avoided

Ûntwike - Dodge

Ûntwike - Dodge/Avoid (to)
Wy, jim, sy, jo

Ûntwikkele - Developed
Ik, hy, sy, it

Ûntwikkelen - Developed
Wy, jim, sy, jo

Ûntwikkelest - Develop (to)

Ûntwikkelest(e) - Developed

Ûntwikkelet - Develops
Hy, sy, it

Ûntwikkelje - Develop (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Ûntwyk - Dodge/Avoid (to)
Ik

Ûntwykst - Dodge/Avoid (to)

Ûntwykt - Dodges/Avoids
Hy, sy, it

Ûnwaar - Thunderstorm

Ûnwier - Untrue

Ûnwierskynlik - Unlikely

Ûnwiis - Unwise

Ûnwissens - Uncertainty

Ûnwittend - Ignorant

Ûnwjersteanber - Irresistible

Urf - Inherited
Ik, hy, sy, it

Urfst - Inherited

Urven - Inherited
Wy, jim, sy, jo

Ús - Us

Út - Out/Off

Útazemje - Exhale

Útboarsting - Outburst/Eruption

Útdaging - Challenge

Útdrukke - Express (to)

Útdrukking - Expression/Phrase

Úteinlik - Eventually

Uterlik - Appearance

Útfanhûs - Stay somewhere else

Útfeart - Funeral

Útferkeap - Sale

Útfine - Find out

Útgean - Going out

Útgong - Exit

Úthâlde - Hold out/Endure

Útjaan - Spend (to)

Útjouwer - Publisher

Útkomst - Outcome

Útlaitsje - Laugh out loud

Útlân - Abroad

Útlanner - Foreigner

Útlânsk - Foreign

Útlis - Explanation

Útlizze - To explain

Útljochter - Shiner

Útmeitsje - Break up

Útnoegje - Invite (to)

Útpûlkje - Pay

Útpûste - Catching breathe/Blow out

Útropteken - Exclamation mark

Útskeakeling - Shutdown

Útskeakelje - Disable

Útskeakelje - Switch off

Útskiede - Excrete

Útskriuwe - Unsubscribe

Útslach - Rash/Result

Útslute - Exclude

Útspraak - Pronunciation

Útsprekke - Pronounce/Outspeak

Útsprute - Sprout (to)

Útstelle - Delay/Postpone/Suspend

Útstoarn - Extinct

Útsykje - Investigate

Útwikseling - Exchange

Útwreiding - Expansion/Extension

Útwrydsk - Outwardly

Útwurking - Effect/Working-out


Submit a Word

Sykje in wurd!
Search a word!
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). An organization which is responsible for learnfrisian.com.