Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú W Y | Submit a Word
There are currently 36 Words in this directory beginning with the letter Ú.
Ûle - Owl

Ûltsje - Smaller
Ûlen - Owls
Ûnder - Under
Ûnderbroek - Underpants/Underwear/Panties
Ûnderfining - Experience
Ûnderfiningen - Experiences
Ûndersiker - Researcher
Ûndersikers - Researchers
Ûndersyk - Research
Ûnderweis - On the way
Ûnderwrâld - Ûnderworld
Ûndjip - Shallow
Ûne - Oven
Ûnearlik - Not fair/Unfair
Ûnfoech - Extraordinary/Out of the ordinary
Ûngrûn - Abyss/Chasm
Ûnminsklik - Inhumane/Inhuman
Ûnminsklike - Adjective
Ûnôfhinklik - Independent
Ûnôfhinklike - Adjective
Ûnrjochtfeardich - Injustice/Unjust/Unfair
Ûnsjoch - Ugly
Ûntholden - Remembered
Ûntstjerlik - Deathless/Immortal
Ûnwaar - Thunderstorm
Ús - Us
Út - Out/Off
Úteinlik - Eventually
Útlanner - Foreigner
Útlânsk - Foreign
Útpûlkje - Pay
Útskeakelje - Disable
Útspraak - Pronunciation
Útsprute - To contaminate
Útstelle - Delay/Postpone/Suspend
Útstoarn - Extinct
Útwikseling - Exchange
Útwiskeling - Exchange


Submit a Word

Type a word and translate it to Frisian or English. Did you not find it? Try a part of the word. Still not found? Let us know.

Typ in wurd en set it oer nei it Frysk of it Ingelsk. Hast it net fûn? Besykje dan in part fan it wurd. Hieltyd noch net fûn? Lit it ús witte.
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
SyShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
Sy/HjaThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). A non-profit organization which is responsible for learnfrisian.com.