-Random Frisian Word-
Prinsesse - Princess

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T Ú W Y | Submit a Word
There are currently 167 Words in this directory beginning with the letter A.
A goeie - Hello/Hi/Hey

Aai - Egg

Aaien - Eggs
Plural

Aaigiel - Egg yolk

Aaiwyt - Protein

Aaklik - Awful

Aanst - Later

Aap - Ape/Monkey

Aardich - Nice/Kind

Abbekaat - Lawyer/Attorney

Abbelearje - Contradict

Abie - Alphabeth

Abinna - Inside
Old Frisian

Abonnearje - Subscribe (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Abonnearre - Subscribed
Ik, hy, sy, it

Abonnearren - Subscribed
Wy, jim, sy, jo

Abonnearrest - Subscribe (to)

Abonnearrest(e) - Subscribed

Abonnearret - Subscribes
Hy, sy, it

Abonnemint - Subscription

Abrikoas - Apricot

Abūta - Outside
Old Frisian

Ac - But
Old Frisian

Acht - Eight

Achta - Eight
Old Frisian

Achtēne - Eighteen
Old Frisian

Achter - Behind
Dutch influence

Achtslaan - Pay attention

Achttjin - Eightteen

Administrearje - Administrate (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Administrearre - Administrated
Ik, hy, sy, it

Administrearren - Administrated
Wy, jim, sy, jo

Administrearrest - Administrate

Administrearret - Administrates
Hy, sy, it

Adopsje - Adoption

Adres - Address

Advertinsje - Advertisement/Ad

Advisearje - Advise (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Advisearre - Advised
Ik, hy, sy, it

Advisearren - Advised
Wy, jim, sy, jo

Advisearrest - Advise

Advisearrest(e) - Advised

Advisearret - Advises
Hy, sy, it

Advokate - Lawyer/Attorney

Advys - Advice

Āge - Eye
Old Frisian

Aginda - Agenda

Agresje - Aggression

Aider - Both
Old Frisian

Akademy - Academy

Akkount - Account

Akkuraat - Accurate

Aksebile - Heavy axe

Akseptearje - Accept (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Aksint - Accent

Aksje - Action

Aktivearje - Activate (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Aktivearre - Activated
Ik, hy, sy, it

Aktivearren - Activated
Wy, jo, jim, sy

Aktivearrest - Activate

Aktivearrest(e) - Activated

Aktivearret - Activates
Hy, sy, it

Al - Already

Alarm - Alarm

Alarmearje - Alarm (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Alarmearre - Alarmed
Ik, wy, jim, sy, jo

Alarmearren - Alarmed
Wy, jim, sy, jo

Alarmearrest - Alarm

Alarmearrest(e) - Alarmed

Alarmearret - Alarms
Hy, sy, it

Albegear - Egoist/Self-seeker

Albegearich - Greedy

Albegearige - Greedy
Adjective

Albesklik - Busybody/Meddler

Albestel - Busybody/Meddler

Âld - Old

Âlde - Old
Adjective

Âldens - Age

Âlder - Older/Parent

Âlderdom - Old age

Âlderein - Old generation

Âlderhûs - Elderly home/Retirement home

Âlderling - Elder

Âlderwetsk - Old-fashioned/Oldfangled

Âldfaars - Ancestors/Forefathers/Forelders

Âldfrinzich - Old-fashioned/Oldfangled

Âldjiersdei - Old years day

Âldjiersjûn - New year's eve

Âldste - Oldest

Âldstrider - Veteran

Âldzje - Getting older

Alear - Past

Alēna - Alone
Old Frisian

Algemien - General

Aliânsje - Alliance

Alkohol - Alcohol/Booze

Alle - All

Allegear - All/Everyone

Allegearre - All/Everyone

Allerēk - Each
Old Frisian

Allergysk - Allergic

Alles - All/Everything

Allinne - Alone

Allinnich - Alone

Aloan - Ongoing/Persistent

Alpaka - Alpaca

Alris - Already once

Altāre - Alta
Old Frisian

Altemets - Sometimes

Alter - Altar

Alteraasje - Alteration

Altīda - Always
Old Frisian

Altomets - Sometimes
Older

Altyd - Always

Altiden - Variation

Âlve - Eleven

Alvene - Eleven
Old Frisian

Alwei - Presistent

Alwer - Again

Amearika - America

Amer - Bucket

Amerikaansk - American

Amerke - Bucket
Smaller

Amers - Buckets

Amper - Barely

Ān - One
Old Frisian

And - And
Old Frisian

Anders - Different
Old Frisian

Anfara - To the front
Old Frisian

Angel - Angel
Old Frisian

Angel - Fishing rod

Annulearje - Cancel (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Annulearre - Canceled
Ik, hy, sy, it

Annulearren - Canceled
Wy, jim, sy, jo

Annulearrest - Cancel (to)

Annulearrest(e) - Canceled

Annulearret - Cancels
Hy, sy, it

Antwurd - Answer

Antwurde - Answered
Ik, hy, sy, it

Antwurden - Answered
Wy, jim, sy, jo

Antwurdest - Answer

Antwurdest(e) - Answered

Antwurdet - Answers
Hy, sy, it

Antwurdzje - Answer (to)

Apel - Apple

Apelbeam - Apple tree

Apels - Apples

April - April

Argewaasje - Annoyance

Ark - Cutlery/Tools

Arrestearest - Arrest (to)

Arrestearje - Arrest (to)
Ik, wy, jim, sy, jo

Arrestearre - Arrested
Ik, hy, sy, it

Arrestearren - Arrested
Wy, jim, sy, jo

Arrestearrest(e) - Arrested

Arrestearret - Arrests
Hy, sy, it

As - As/When/Than/If

Asjebleaft - You're welcome

Aubēre - Manifest
Old Frisian

Augustus - August

Austraalje - Australia

Auto - Car

Automatysk - Automatically

Avensearje - Hurry up

Aventoer - Adventure

Āwia - Show
Old Frisian

Axe - Axe
Old Frisian

Axle - Shoulder
Old Frisian


Submit a Word

Sykje in wurd!
Search a word!
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). An organization which is responsible for learnfrisian.com.