Hea - Hay

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú V W Y | Submit a Word
There are currently 99 Words in this directory beginning with the letter A.
A goeie - Hello/Hi/Hey
Aai - Egg
Aaien - Eggs
Plural
Aaigiel - Egg yolk
Aaiwyt - Protein
Aaklik - Awful
Aanst - Later
Aap - Ape/Monkey
Aardich - Nice/Kind
Aas - Bait
Abbekaat - Lawyer/Advocate
Abbelearje - Contradict
Abie - Alphabeth
Abonnearje - Subscribe
Abonnemint - Subscription
Abrikoas - Apricot
Acht - Eight
Achter - Behind
Dutch influence
Achtslaan - Pay attention
Achttjin - Eightteen
Adopsje - Adoption
Adres - Address
Advertinsje - Advertisement/Ad
Advisearje - Advise
Ik, wy, jim, sy, jo
Advisearrest - Advise
Advisearret - Advises
Hy, sy, it
Advys - Advice
Aginda - Agenda
Agresje - Aggression
Akademy - Academy
Akkount - Account
Akkuraat - Accurate
Aksebile - Heavy axe
Akseptearje - Accept/Acceptance
Aksint - Accent
Aksje - Action
Al - Already
Alarm - Alarm
Alarmearje - To alarm
Albegear - Egoist/Self-seeker
Albegearich - Greedy

Albegearige - Adjective
Albesklik - Busybody/Meddler
Albestel - Busybody/Meddler
Âld - Old

Âlde - Adjective
Âldens - Age
Âlder - Older/Parent
Âlderdom - Old age
Âlderein - Old generation
Âlderhûs - Elderly home/Retirement home
Âlderling - Elder
Âlderwetsk - Old-fashioned/Oldfangled
Âldfaars - Ancestors/Forefathers/Forelders
Âldfrinzich - Old-fashioned/Oldfangled
Âldjiersdei - Old years day
Âldjiersjûn - New year's eve
Âldste - Oldest
Âldstrider - Veteran
Âldzje - Getting older
Alear - Past
Algemien - General
Aliânsje - Alliance
Alkohol - Alcohol/Booze
Alle - All
Allegear - All/Everyone
Allegearre - All/Everyone
Allergysk - Allergic
Alles - All, Everything
Allinne - Alone
Allinnich - Alone
Alpaka - Alpaca
Alris - Already once
Altemets - Sometimes
Alteraasje - Alteration
Altomets - Sometimes
Older
Altyd - Always

Altiden - Variation
Altīda - Old Frisian
Âlve - Eleven
Alwei - Presistent
Alwer - Again
Amearika - America
Amer - Bucket

Amerke - Smaller
Amerikaansk - American
Amers - Buckets
Angel - Fishing rod
Antwurd - Answer
Antwurdzje - To answer
Apel - Apple
Apelbeam - Apple tree
Apels - Apples
April - April
Argewaasje - Annoyance
Ark - Cutlery/Tools
As - As/When/Than/If
Asjebleaft - You're welcome
Augustus - August
Austraalje - Australia
Auto - Car
Automatysk - Automatically
Avensearje - Hurry up
Aventoer - Adventure


Submit a Word

Write a word and search it. Did you not find it? Try a part of the word. Still not found? Let us know.

Skriuw in wurd en sykje it. Hast it net fûn? Besykje dan in part fan it wurd. Hieltyd net fûn? Lit it ús witte.
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). A non-profit organization which is responsible for learnfrisian.com.
https://www.frisianwordbook.com/google/