Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú W Y | Submit a Word
There are currently 241 Words in this directory beginning with the letter B.
Baarch - Pig/Hog/Boar
Bad- Bath
Badkeamer - Bathroom
Bak - Bake
Ik
Bakke - Bake
Wy, jim, sy, jo
Bakker - Baker
Bakkerij - Bakery
Bakst - Bake
Bakt - Bakes
Hy, sy, it
Baktearje - Bacteria
Bal - Ball
Baltsje - Adjective
Balâns - Balance
Bân - Tire/Band/Belt/Link
Banaan - Banana
Bananen - Bananas
Bang - Afraid/Scared
Bank - Bank/Bench/Couch
Barde - Happened
Bargen - Pigs
Bargje - Spill
Barre - Happen
Barren - Event/Occurence
Basearje - Based on
Bealch - Body
Beam - Tree

Beamke - Smaller

Trê - Old Frisian
Beammen - Trees
Bean - Bean
Bear - Bear

Bearke - Smaller
Bearen - Bears
Bêd - Bed

Bêdzje - Smaller
Bedarje - To calm down
Bêden - Beds
Bedjerre - Food went bad/Ruined
Bedriuw - Company/Enterprise/Business

Bedriuwke - Smaller
Bedriuwen - Companies
Befeiligje - To secure
Befêstigje - Confirm
Begearen - Desire
Begjin - Begin
Begrave - To bury
Begripe - Understand
Wy, jim, sy, jo
Begryp - Understand
Ik
Begrypst - Understand
Begrypt - Understands
Hy, sy, it
Begûn - Began
Beide - Both

Aider - Old Frisian
Beklaadzje - To guard
Bekroadzje - To worry/Care about someone
Bel - Bell
Belesting - Taxes
Belgje - Belgium
Belibbe - Experienced
Benei - Almost/Nearly
Benijd - Curious
Beppe - Grandma/Granny
Berch - Mountain
Berchgeit - Mountain goat
Bergen - Mountains
Berjocht - Message

Berjochtsje - Smaller
Berjochten - Messages
Bern - Child/Children/Kid/Kids

Berntsje - Smaller
Berne - Born
Bernewein - Stroller/Pram/Baby carriage/Permabulator
Bernich - Childish

Bernige - Adjective
Bernje - Giving birth
Bernsbern - Grandchildren
Berop - Profession/Occupation
Berôve - To rob
Besiedzje - To sow
Besiker - Visitor
Besikers - Visitors
Besikest - Try
Besit - Property/Possession
Bisitta - Old Frisian
Besjen - Having a look
Beskermest - Protect
Beskermje - Protect
Ik, wy, jim, sy, jo
Beskermt - Protects
Hy, sy, it
Beskikber - Available
Beskoattelje - To lock
Beskuldigje - To blame
Bêst - Best
Bêst genôch - Fine
Phrase
Bestân - File
Bestiet - Exists
Besyket - Tries
Hy, sy, it
Besykje - Try
Ik, wy, jim, sy, jo
Betelje - Pay
Ik, wy, jim, sy, jo
Betellest - Pays
Betellet - Pay
Hy, sy, it
Betiizje - Confuse
Betinking - Commemoration/Memorial
Better - Better
Betterskip - Get well soon
Betûft - Experienced/Versed
Beveiliging - Security
Bewâld - Authority/Control/In power
Beweitsje - To guard
Bewiis - Proof
Bewiis - Prove
Ik
Bewiist - Prove
Bewiist - Proves
Hy, sy, it
Bewize - Prove
Wy, jim, sy, jo
Bewust - Aware
Bibel - Bible
Bibels - Bibles
Biblioteek - Library
Bier - Beer
Biezem - Besom/Broom
Biis - Crook/Rogue
Bile - Axe/Hatchet
Bin - Am
Ik
Bine - Bind
Wy, jim, sy, jo
Binne - Are
Wy, jim, sy, jo
Binnen - Inside

Abinna - Old Frisian
Bist - Are

Bist - Beast/Animal

Djar - Old Frisian
Bisten - Animals
Bite - Bite
Wy, jim, sy, jo
Bjirm - Verge
Bjusterbaarlik - Wonderful/Amazing/Lovely

Bjusterbaarlike - Adjective
Blau - Blue

Blauwe - Adjective
Bleat - Naked
Blêd - Leaf/Paper
Blêdsje - Smaller
Blêdside - Page
Blêzje - Getting bald
Bliede - To bleed
Bliid - Happy/Blithe
Blikstiender - Holy shit, Bloody hell
Blinder - Damn it
Bliuw - Stay
Ik
Bliuwe - Stay
Wy, jim, sy, jo
Bliuwst - Stay
Bliuwt - Stays
Hy, sy, it
Bloed - Blood
Bloeddruk - Blood pressure
Blom - Bloom/Flower

Blomke - Smaller
Blommen - Flowers
Bluodderich - Bloody
Blyn - Blind
Bline - Adjective
Boadskip - A big message
Boadskippen - Shopping/Groceries
Boaiem - Bottom
Board - Plate
Boarden - Plates
Boargemaster - Burgomaster/Mayor
Boarne - Roots/Source
Boarst - Breast/Chest
Boarstelje - To brush
Boarsten - Breasts
Boartersguod - Toys
Boartest - Play
Boartet - Plays
Hy, sy, it
Boartsje - Play
Ik, wy, jim, sy, jo
(As in children that play)
Boask - Engagement/Betrothal
Boat - Boat

Boatsje - Smaller
Boatten - Boats
Bocht - Bend/Turn/Curve
Boek - Book

Boekje - Smaller
Bok - Old Frisian
Boekekast - Bookcase
Boeken - Books
Boer - Farmer
Boerd - Sign/Traffic sign
Boete - Fine/Penalty
Bôge - Bow
Bôgen - Bows
Bôle - Bread
Bolle - Bull
Bonke - Bone

Bonkje - Smaller
Bonken - Bones
Boppe - Above

Boppa, Bova - Old Frisian
Bosk - Woods/Forest
Bot - Very
Bou - Build
Ik
Boust - Build
Bout - Builds
Hy, sy, it
Bouwe - Build
Wy, jim, sy, jo
Brân - Burn/Fire
Ik
Brândjoer - Very expensive
Brâne - Burn
Wy, jim, sy, jo
Brânst - Burn
Brânt - Burns
Hy, sy, it
Brânwacht - Firemen
Brea - Rye bread
Breed - Broad
Brêge - Bridge
Brêgen - Bridges
Brek - Break
Ik
Brekke - Break
Wy, jim, sy, jo
Brekst - Break
Brekt - Breaks
Hy, sy, it
Bril - Glasses
Brillen - Glasses
Plural
Bring - Bring
Ik
Bringe - Bring
Wy, jim, sy, jo
Bringst - Bring
Bringt - Brings
Hy, sy, it
Brinzgje - Roar/Roaring
Brochst - Brought
Brocht - Brought
Ik, hy, sy, it
Brochten - Brought
Wy, jim, sy, jo
Broek - Jeans/Pants
Broeken - Jeans/Pants
Plural
Broer - Brother
Broerke - Smaller

Brother - Old Frisian
Brûk - Use

Brook - Old English
Brûke - Use
Wy, jim, sy, jo
Brûkst - Use
Brûkste - Used
Brûkt - Use
Hy, sy, it
Brûkte - Used
Ik, hy, sy, it
Brûkten - Used
Wy, jim, sy, jo
Brún - Brown

Brune - Adjective
Bruts - Broke
Ik, hy, sy, it
Brutsen - Broke
Wy, jim, sy, jo
Brutst - Broke
Bryk - Crooked

Brike - Adjective
Bûchje - To bend
Bûgel - Brace/Bracket
Búk - Belly/Tummy

Búkje - Smaller
Buorden - Signs/Traffic signs
Buorkerij - Farm
Buorkje - Farming
(Working as a farmer)
Buorren - Neighbours
Bus - Bus
Bûse - Pocket
Bussen - Busses
Bûten - Outside

Abūta - Old Frisian
Bûtengewoan - Extraordinary/Out of the ordinary
Bûtenlanner - Foreigner
Bûtenlânsk - Foreign
Bûtenwenstich - Extraordinary/Out of the ordinary
Bûter - Butter
Bûzen - Pockets
By - By/To/At
Bylje - Bark/Barking
Byn - Bind
Ik
Bynst - Bind
Bynt - Binds
Hy, sy, it
Bysûnder - Special/Particulary
Byt - Bite
Ik, hy, sy, it
Bytst - Bite
Bywurking - Side effect


Submit a Word

Type a word and translate it to Frisian or English. Did you not find it? Try a part of the word. Still not found? Let us know.

Typ in wurd en set it oer nei it Frysk of it Ingelsk. Hast it net fûn? Besykje dan in part fan it wurd. Hieltyd noch net fûn? Lit it ús witte.
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
SyShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
Sy/HjaThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). A non-profit organization which is responsible for learnfrisian.com.