Mei - May
Not the month
Ik, hy, sy, it

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú V W Y | Submit a Word
There are currently 292 Words in this directory beginning with the letter B.
Baarch - Pig/Hog/Boar
Baarnde - Burned
Ik, hy, sy, it
Baarnden - Burned
Wy, jim, sy, jo
Baarndest - Burned
Bad- Bath
Badkeamer - Bathroom
Bak - Bake
Ik
Bak - Bin
Bakje - Smaller
Bakke - Bake
Wy, jim, sy, jo
Bakker - Baker
Bakkerij - Bakery
Bakst - Bake
Bakt - Bakes
Hy, sy, it
Baktearje - Bacteria
Bal - Ball

Baltsje - Adjective
Balâns - Balance
Bân - Tire/Band/Link
Banaan - Banana
Bananen - Bananas
Bang - Afraid/Scared
Bank - Bank/Bench/Couch

Bank - Old Frisian
Barde - Happened
Bargen - Pigs
Bargje - Spill
Barre - Happen
Barren - Event/Occurence
Basearje - Based on
Bealch - Body
Beam - Tree

Beamke - Smaller

Trê - Old Frisian
Beammen - Trees
Bean - Bean
Beannen - Beans
Bear - Bear

Bearke - Smaller
Bearen - Bears
Bêd - Bed

Bêdzje - Smaller
Bedarje - To calm down
Bêden - Beds
Bedjerje - Ruin
Ik, wy, jim, sy, jo
Bedjerre - Food went bad/Ruined
Bedjerrest - Ruin
Bedjerret - Ruins
Hy, sy, it
Bedriuw - Company/Enterprise/Business

Bedriuwke - Smaller
Bedriuwen - Companies
Befeiliging - Security
Befeiligje - To secure
Befêstigje - Confirm
Befetsje - Contain
Begearen - Desire
Begjin - Begin
Ik
Begjinne - Begin
Wy, jim, sy, jo
Begjinst - Begin
Begjint - Begins
Hy, sy, it
Begraaf - Bury
Ik
Begraafst - Bury
Begraaft - Buries
Hy, sy, it
Begrave - To bury
Wy, jim, sy, jo
Begrepen - Understood
Wy, jim, sy, jo
Begriep - Understood
Ik, hy, sy, it
Begriepst - Understood
Begripe - Understand
Wy, jim, sy, jo
Begrutting - Budget
Begryp - Understand
Ik
Begrypst - Understand

Begrypt - Understands
Hy, sy, it
Begûn - Begun
Ik, hy, sy, it
Begûnst - Begun
Beide - Both

Aider - Old Frisian
Beklaadzje - To guard
Bekroadzje - To worry/Care about someone
Bel - Bell
Belesting - Taxes
Belgje - Belgium
Belibbe - Experienced
Belied - Policy
Benei - Almost/Nearly

Binēi - Old Frisian
Benijd - Curious
Beppe - Grandma/Granny
Beppesizzer - Granddaughter
Berch - Mountain

Berch - Old Frisian
Berchgeit - Mountain goat
Bergen - Mountains
Berik - Reach/Achieve
Ik
Berikke - Reach/Achieve
Wy, jim, sy, jo
Berikst - Reach/Achieve
Berikt - Reaches/Achieves
Hy, sy, it
Berjocht - Message

Berjochtsje - Smaller
Berjochten - Messages
Bern - Child/Children/Kid/Kids

Berntsje - Smaller
Kind - Old Frisian
Berne - Born
Bernewein - Stroller/Pram/Baby carriage/Permabulator
Bernich - Childish

Bernige - Adjective
Bernje - Giving birth
Bernsbern - Grandchildren
Berop - Profession/Occupation
Berôve - To rob
Besiedzje - To sow
Besiker - Visitor
Besikers - Visitors
Besikest - Try
Besiket - Tries
Hy, sy, it
Besit - Property/Possession
Bisitta - Old Frisian
Besjen - Having a look
Beskermje - Protect
Ik, wy, jim, sy, jo
Beskermst - Protect

Beskermt - Protects
Hy, sy, it
Beskikber - Available
Beskoattelje - To lock
Beskuldigje - To blame
Beslute - Decide
Besochst - Tried
Besocht - Tried
Ik, hy, sy, it
Besochten - Tried
Wy, jim, sy, jo
Bêst - Best
Bêst genôch - Fine
Phrase
Bestân - File
Bestiet - Exists
Bestimming - Destination
Besykje - Try
Ik, wy, jim, sy, jo
Betelje - Pay
Ik, wy, jim, sy, jo
Betelle - Paid
Ik, hy, sy, it, wy, jim, sy, jo
Betellest - Pays
Betellet - Pay
Hy, sy, it
Betiizje - Confuse
Betinking - Commemoration/Memorial
Better - Better
Betterskip - Get well soon
Betûft - Experienced/Versed
Beveiliging - Security
Bewâld - Authority/Control/In power
Bewarje - Keep/Conserve
Ik, wy, jim, sy, jo
Bewarrest - Keep/Conserve
Bewarret - Keeps/Conserves
Hy, sy, it
Beweitsje - To guard
Bewiis - Proof/Evidence
Bewiis - Prove
Ik
Bewiist - Prove

Bewiist - Proves
Hy, sy, it
Bewize - Prove
Wy, jim, sy, jo
Bewust - Aware
Bibel - Bible
Bibels - Bibles
Biblioteek - Library
Bier - Beer
Biezem - Besom/Broom
Biis - Crook/Rogue
Bile - Axe/Hatchet

Axe - Old Frisian
Bin - Am
Ik
Bine - Bind
Wy, jim, sy, jo
Binne - Are
Wy, jim, sy, jo
Binnen - Inside

Abinna - Old Frisian
Bist - Are

Bist - Beast/Animal

Djar - Old Frisian
Bisten - Animals
Bite - Bite
Wy, jim, sy, jo
Bjirm - Verge
Bjusterbaarlik - Wonderful/Amazing/Lovely

Bjusterbaarlike - Adjective
Blaas - Blow
Ik
Blaast - Blow
Blaast - Blows
Hy, sy, it
Blau - Blue

Blauwe - Adjective
Blaze - Blow
Wy, jim, sy, jo
Bleat - Naked
Bleau - Stayed
Ik, hy, sy, it
Bleaun - Stayed
Wy, jim, sy, jo
Bleaust - Stayed
Blêd - Leaf/Paper
Blêdsje - Smaller
Blêdside - Page
Blêzje - Getting bald
Bliede - To bleed
Bliid - Happy/Blithe
Blikstiender - Holy shit, Bloody hell
Blinder - Damn it
Bliuw - Stay
Ik
Bliuwe - Stay
Wy, jim, sy, jo
Bliuwst - Stay

Bliuwt - Stays
Hy, sy, it
Bloed - Blood
Bloeddruk - Blood pressure
Blom - Bloom/Flower

Blomke - Smaller
Blommen - Flowers
Bluodderich - Bloody
Blykber - Apparently
Blyn - Blind

Bline - Adjective
Boadskip - A big message
Boadskippen - Shopping/Groceries
Boaiem - Bottom
Board - Plate
Boarden - Plates
Boargemaster - Burgomaster/Mayor
Boarje - To drill
Boarne - Roots/Source
Boarst - Breast/Chest
Boarstelje - To brush
Ik, wy, jim, sy, jo
Boarstelst - To brush
Boarstelt - Brushes
Hy, sy, it
Boarsten - Breasts
Boartersguod - Toys
Boartest - Play

Boartet - Plays
Hy, sy, it
Boartsje - Play
Ik, wy, jim, sy, jo
(As in children that play)
Boask - Engagement/Betrothal
Boat - Boat

Boatsje - Smaller
Boatten - Boats
Bocht - Bend/Turn/Curve
Boek - Book

Boekje - Smaller
Bok - Old Frisian
Boekekast - Bookcase
Boeken - Books
Boer - Farmer
Boerd - Sign/Traffic sign
Boete - Fine/Penalty
Bôge - Bow
Bôgen - Bows
Bôle - Bread
Bolle - Bull
Bonke - Bone

Bonkje - Smaller
Bonken - Bones
Boppe - Above

Boppa, Bova - Old Frisian
Boppedat - Besides
Bosk - Woods/Forest
Bot - Very
Bou - Build
Ik
Boude - Built
Past time
Ik, hy, sy, it
Bouden - Built
Past time
Wy, jim, sy, jo
Boudest - Built
Past time
Boust - Build

Bout - Builds
Hy, sy, it
Bouwe - Build
Wy, jim, sy, jo
Brân - Burn/Fire
Ik

Brand - Old Frisian
Brândjoer - Very expensive
Brâne - Burn
Wy, jim, sy, jo
Brânst - Burn

Brânt - Burns
Hy, sy, it
Brânwacht - Firemen
Brea - Rye bread
Breed - Broad

Brēda - Old Frisian
Brêge - Bridge
Brêgen - Bridges
Brek - Break
Ik

Breka - Old Frisian
Brekke - Break
Wy, jim, sy, jo
Brekst - Break

Brekt - Breaks
Hy, sy, it
Bril - Glasses
Brillen - Glasses
Plural
Bring - Bring
Ik
Bringe - Bring
Wy, jim, sy, jo
Bringst - Bring

Bringt - Brings
Hy, sy, it
Brinzgje - Roar/Roaring
Brochst - Brought

Brocht - Brought
Ik, hy, sy, it
Brochten - Brought
Wy, jim, sy, jo
Broek - Jeans/Pants
Broeken - Jeans/Pants
Plural
Broer - Brother
Broerke - Smaller

Brother - Old Frisian
Brûk - Use

Brook - Old English
Brûke - Use
Wy, jim, sy, jo
Brûkst - Use

Brûkste - Used
Past time

Brûkt - Use
Hy, sy, it
Brûkte - Used
Past time
Ik, hy, sy, it
Brûkten - Used
Past time
Wy, jim, sy, jo
Brún - Brown

Brune - Adjective
Bruts - Broke
Ik, hy, sy, it
Brutsen - Broke
Wy, jim, sy, jo
Brutst - Broke

Bryk - Crooked

Brike - Adjective
Bûgel - Brace/Bracket
Bûgje - To bend
Búk - Belly/Tummy

Búkje - Smaller
Buorden - Signs/Traffic signs
Buorkerij - Farm
Buorkje - Farming
(Working as a farmer)
Buorren - Neighbours
Bus - Bus
Bûse - Pocket
Bussen - Busses
Bûten - Outside

Abūta - Old Frisian
Bûtengewoan - Extraordinary/Out of the ordinary
Bûtenlanner - Foreigner
Bûtenlânsk - Foreign
Bûtenwenstich - Extraordinary/Out of the ordinary
Bûter - Butter
Bûzen - Pockets
By - By/To/At
Bylje - Bark/Barking
Byn - Bind
Ik
Bynst - Bind

Bynt - Binds
Hy, sy, it
Bysûnder - Special/Particulary
Byt - Bite
Ik, hy, sy, it
Bytst - Bite

Bywurking - Side effect


Submit a Word

Write a word and search it. Did you not find it? Try a part of the word. Still not found? Let us know.

Skriuw in wurd en sykje it. Hast it net fûn? Besykje dan in part fan it wurd. Hieltyd net fûn? Lit it ús witte.
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). A non-profit organization which is responsible for learnfrisian.com.
https://www.frisianwordbook.com/google/