Protest - Protest

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú V W Y | Submit a Word
There are currently 164 Words in this directory beginning with the letter D.
Dage - Dawn
Dagen - Days
Dak - Roof
Damje - Checkers/Draughts
Dapper - Brave

Dappere - Adjective
Dat - That

That - Old Frisian
De - The

The - Old Frisian
Dea - Death/Dead
'
Dāth - Old Frisian
Deafet - Coffin
Deagean - Dying
Deaker - Devil
Deale - Devil
Deensk - Danish
Dei - Day
Deiljocht - Daylight
Deisk - Daily
Deistich - Daily

Deistige - Adjective
Del - Down/Going down
Delhelje - To take down
Deljaan - To lay down
Delsetting - Settlement/Colony
Delwâdzje - To kick down
Demokrasy - Democracy
Denemark - Denmark
Dêr - There
Dêrearne - Somewhere there
Dêrom - That's why
Desimber - December
Dialekt - Dialect
Diamant - Diamond
Die - Did
Ik, hy, sy, it
Died - Deed

Dēd - Old Frisian
Diel - Part
Dien - Done
Diene - Did
Wy, jim, sy, jo
Diest - Did
Digerje - Stare/Gaze
Diggel - Shard
Ding - Thing
Dingen - Things
Dit - This

Thisse, Thit - Old Frisian
Divelje - To curse/Swear
Dize - Mist
Dizich - Misty/Vague
Dizze - This
Specific object, this one

Disse - Old Frisian
Djip - Deep
Djipte - Depth
Djoer - Expensive
Djoere - Adjective
Do - Dove/Pigeon
Do - You
Do(w) - Bye
Doalhôf - Maze
Doar - Door

Doarke - Smaller
Doaral - Daredevil
Doarje - Dare
Ik
Doarmje - Wander around
Doarp - Town/Village

Doarpke - Smaller
Doarpen - Towns/Villages
Doarre - Dare
Wy, jim, sy, jo
Doarren - Doors
Doarst - Dare

Doart - Dares
Hy, sy, it
Doaze - Box

Doaske - Smaller
Doazen - Boxes
Doch - Do
Ik
Dochs - Yet
Dochst - Do

Docht - Does
Hy, sy, it
Dochter - Daughter
Doe - Then

Thā - Old Frisian
Doek - Cloth
Doekje - Smaller
Dōl - Old Frisian
Doel - Goal
Doetiid - Past time
Dôf - Deaf
Dofke - Amount
Dogge - Do
Wy, jim, sy, jo
Dokter - Doctor
Doktersguod - Medicine/Drugs
Dolfyn - Dolphin
Dom - Stupid/Not smart
Dominearje - Dominate
Donaasje - Donation
Donderdeldoekje - Parachute
Donearje - Donate
Dosint - Teacher
Dou - You
Older
Draaf - Trot, Run
Ik
Draafst - Trot, Run
Draaft - Trots, Run
Hy, sy, it
Draak - Dragon
Draakjefleane - Flying a kite
Draek - Dragon
Older
Drave - Trot, Run
Wy, jim, sy, jo
Dream - Dream
Ik
Dreamde - Dreamed
Past time
Ik, hy, sy, it
Dreamden - Dreamed
Wy, jim, sy, jo
Dreamdest - Dreamed
Dreame - Dream
Wy, jim, sy, jo
Dreamen - Dreams
Plural
Dreamer - Dreamer
Dreamst - Dream

Dreamt - Dreams
Hy, sy, it
Dreech - Slow/Hard/Difficult/Tough

Drege - Adjective
Dreger - Slower
Dridze - Wet earth
Driging - Threat
Driigje - Threaten
Drink - Drink
Ik
Drinke - Drink
Wy, jim, sy, jo
Drinkst - Drink

Drinkt - Drinks
Hy, sy, it
Driuw - Float
Ik
Driuwe - Float
Wy, jim, sy, jo
Driuwsân - Drift-sand/Quicksand
Driuwst - Float

Driuwt - Floats
Hy, sy, it
Drôch - Delusion/Mirage
Drôchbyld - Illusion
Drok - Busy
Dronk - Drank
Past time
Ik, hy, sy, it
Dronken - Drank
Past time
Wy, jim, sy, jo
Dronkst - Drank
Past time
Drôvich - Sad

Drôvige - Adjective
Drûch - Dry

Drûge - Adjective
Drúf - Grape
Drûger - Dryer
Druk - Pressure
Druk - Push
Ik
Drukke - Pushes
Wy, jim, sy, jo
Drukst - Push

Drukt - Pushes
Hy, sy, it
Druven - Grapes
Dû - You

Thou - Old English
Dûbel - Double
Dûbele - Adjective
Dûbelgonger - Look-alike
Dúdlik - Clear/Clearly/Obvious

Dúdlike - Adjective
Dûk - Dent
Dûk - Dive
Ik
Dûkboat - Submarine
Dûke - Dive
Wy, jim, sy, jo
Dûker - Diver
Dûkst - Dive

Dûkt - Dives
Hy, sy, it
Dûm - Furious/Really angry/Mad
Dûmny - Pastor/Father
Dún - Dune
Dûnker - Dark/Darkness
Dutch influence
Dûnsje - Dance
Duorje - Last/Endure
Duorret - Last/Endure
It
Dûs - Shower
Dus - So/Thus
Dútsk - German

Dútske - Adjective
Dútslân - Germany
Duvel - Devil
Dûzelich - Dizzy
Dûzich - Dizzy
Dwaande - Busy/Doing stuff
Dwerch - Dwarf
Dwêste - Extinguish
Dwylljocht - Wandering light
Dy - Those/That/You
Dyn - Your
Dysels - Yourself


Submit a Word

Write a word and search it. Did you not find it? Try a part of the word. Still not found? Let us know.

Skriuw in wurd en sykje it. Hast it net fûn? Besykje dan in part fan it wurd. Hieltyd net fûn? Lit it ús witte.
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). A non-profit organization which is responsible for learnfrisian.com.
https://www.frisianwordbook.com/google/