Útdaging - Challenge
Begrēta - Old Frisian

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú V W Y | Submit a Word
There are currently 76 Words in this directory beginning with the letter E.
Ea - Ever

Emmer - Old Frisian
Each - Eye

Eachje - Smaller
Eachbrau - Eyebrow
Eachbrauwen - Eyebrows
Eagen - Eyes
Ealjebij - Bee
Ealstien - Gemstone/Gem
Eameler - Ant
Eamelje - Whine/Complain
Ik, wy, jim sy, jo
Eamelst - Whine/Complain
Eamelt - Whines/Complains
Hy, sy, it
Eangje - Fear/Dread
Eangst - Fear/Anxious
Eangstich - Anxious
Eangstige - Adjective
Ear - Ear

Earke - Smaller
Earen - Ears
Earlik - Honest
Earlike - Adjective
Êrlik - Old Frisian
Earm - Arm

Earmke - Smaller
Earm - Poor

Earme - Adjective
Blāt - Old Frisian
Earmbân - Bracelet
Earmpykje - Ladybug/Ladybird
Earmsholte - Armpit
Earmtakke - Elbow
Earn - Eagle
Earne - Somewhere/Anywhere
Earnje - Earnestly/Seriously
Earrebarre - Stork
Earring - Earring
Earste - First
Eartiids - Past
Easkest - Demand
Easket - Demand
Hy, sy, it
Easkje - Demand
Wy, jim, sy, jo
East - East
Easten - Eastern
Eastenryk - Austria
Eat - Something
Edysje - Edition
Efkes - For a moment
Efter - Behind/After
Eftergrûn - Background
Efternamme - Last name/Surname
Eigen - Own

Eigen - Old Frisian
Eigenskipswurd - Adjective
Eilân - Island
Eilannen - Islands
Ein - Duck
Ein - End
Einleas - Endless
Eins - Actually/Truly
Ek - Also
Ekonomy - Economy
Eksamen - Exam
Ekspedysje - Expedition
Eksperimint - Experiment
Ekstra - Extra
Eland - Moose
Elektrisiteit - Electricity
Elektrysk - Electric
Elkenien - Everyone
Elkoar - Each other
Eltse - Each
Eltsenien - Everyone
Emigraasje - Emigration
Emoasje - Emotion
En - And

And - Old Frisian
Enerzjy - Energy
Ensafuorthinne - And so on/Etcetera
Entûsjasme - Enthusiasm
Eptich - Decent/Dignified/Genteel
Erch - Bad
Earch - Old Frisian
Erfguod - Heritage
Erfskip - Heritage
Eskalearje - Escalate
Evolúsje - Evolution
Ezel - Donkey


Submit a Word

Write a word and search it. Did you not find it? Try a part of the word. Still not found? Let us know.

Skriuw in wurd en sykje it. Hast it net fûn? Besykje dan in part fan it wurd. Hieltyd net fûn? Lit it ús witte.
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). A non-profit organization which is responsible for learnfrisian.com.
https://www.frisianwordbook.com/google/