Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú W Y | Submit a Word
There are currently 385 Words in this directory beginning with the letter F.
Faam - Girlfriend
Fabryk - Factory
Fakânsje - Vacation/Holiday
Fakatuere - Job opening
Fal - Fall
Ik
Fâldzje - Fold
Fâle - Trap
Falle - Fall
Wy, jim, sy, jo
Fallen - Fallen
Present Perfect
Falsk - False/Evil
Falst - Fall
Falt - Falls
Hy, sy, it
Famke - Girl
Famkes - Girls
Fan - Of

Fon - Old Frisian
Fang - Catch
Ik
Fange - Catch
Wy, jim, sy, jo
Fangst - Catch
Fangt - Catches
Hy, sy, it
Fanke - Girl
Fannacht - Tonight/Last night
Fansels - Of course/Obviously
Fantasearje - Fanatasize
Fantastysk - Fantastic
Farsk - Fresh
Farwe - Color/Colour/Hue/Paint
Farwol - Farewell
Fazelje - Whisper
Fear - Feather

Fearke - Smaller
Fearen - Feathers
Fearker - Binoculars
Fearnsjier - Quarter of a year
Fearrekiker - Binoculars
Febrewaris - February
Fee - Fairy
Feest - Feast/Party
Feilich - Safe/Secure
Feilige - Adjective
Feint - Boyfriend
Ferantwurdlik - Responsible/Answerable
Ferantwurdlike - Adjective
Ferantwurdlikheden - Responsibilities
Ferantwurdlikheid - Responsibility
Ferantwurdzje - Answer for/Justify
Feravensearje - Disarray/Disarrange
Ferbân - Connection/Relation
Ferbean - Ferbidden
Ferbetterje - Improve
Ferbine - Connect/Link
Wy, jim, sy, jo
Ferbjusterje - Confuse/Baffle/Obscure
Ferbline - Blinded
Ferbod - Prohibition
Ferbyldzje - To imagine
Ferbyn - Connect/Link
Ik
Ferbynst - Connect/Link
Ferbynt - Connects/Links
Hy, sy, it
Ferdegigje - Defend
Ferdivedaasje - Entertainment
Ferdjipje - To think deeply
Ferdjipping - Floor/Story
Ferdomme - Damn
Ferdôve - Deafened
Ferdôvje - To numb/Deafen
Ferdrach - Treaty/Pact
Ferdûbelje - To double
Ferdwûn - Disappeared
Fereale - In love
Ferfier - Transport
Ferfyskje - Refresh
Fergean - Perish/Rot
Fergees - For free
Fergetten - Forgotten
Fergoed - Forever
Fergoedzje - Reimburse. Compensate
Fergrieme - Wasting/Spill/Mess up
Fergrutglês - Magnifying glass/Reading glass
Fergûchelje - Mislead/Deceive
Ferhaal - Tale/Story
Ferhalen - Tales/Stories
Ferheard - Surprised/Amazed/Astonished
Ferhûdzje - Molt/Exuviate/Peel
Ferhûgje - Looking forward to/Rejoice
Feriene Steaten - United States
Ferieniging - Association
Ferienigje - Unite
Ferjeffenis - Forgiveness
Ferjit - Forget
Ik
Ferjit - Forgets
Hy, sy, it
Ferjitlik - Forgetful
Ferjitst - Forget
Ferjitte - Forget
Wy, jim, sy, jo
Ferkâlden - Having a cold
Ferkâldzje - Having a cold
Ferkeapest - Sell
Ferkeapet - Sells
Hy, sy, it
Ferkeapje - Sell
Ik, wy, jim, sy, jo
Sella - Old Frisian
Ferkeard - Wrong

Ferkearde - Adjective
Ferkeardeling - Bad person
Ferkiezing - Election
Ferklaaie - Dressing up
Ferklearje - Explain/Declare
Ferkoarting - Shortening
Ferkocht - Sold
Same as 'Ferkoft'
Ferkofst - Sold
Ferkoft - Sold
Ik, hy, sy, it
Ferkoften - Sold
Wy, jim, sy, jo
Ferkrêftsje - Rape
Ferkrûmelje - Crumble/Molder/Moulder
Ferkwânselje - Squander
Ferlet - Need for something
Ferliede - Seduce/Tempt
Ferlieder - Seducer
Ferline - Past
Ferljochting - Lighting/Illumination
Ferlykje - Compare
Fermeitsje - To amuse/Entertain
Ferminderje - Reduce/Decrease
Fermoardzje - To kill
Fermoeden - Suspicion/Presumption
Ferneamd - Famous
Ferneame - To name
Ferneatige - Destroyed
Ferneatigje - Destroy
Fernuverje - To marvel/Surprise
Feroardielje - Condemn/Sentence
Feroaring - Change/Alteration
Feroverje - Conquer/Capture
Ferriede - Betray/Betrayed
Ferrieder - Traitor
Fersikering - Insurance
Ferske - Song
Ferskes - Songs
Ferskil - Difference
Ferskillen - Differences
Ferskôwe - Shift/Move/Postpone
Ferskûl - Hideout/Shelter/Hiding place
Ferskynsel - Phenomenon
Ferslachjouwer - Reporter/Newshawk
Ferslaving - Addiction
Ferslein - Defeated
Fersliepe - Overslept
Fersline - Devour
Fersoargje - Take care of/Nuture
Ferspriede - To spread/Distribute
Fersriklik - Horrible/Terrible
Fersriklike - Adjective
Ferstân - Understanding/Mind/Intelligence/Brain/Sense
Ferstean - Understand
Ferstoarn - Passed away/Died
Fersyk - Request
Fertarje - Digest
Fertel - Tell
Ik
Fertelle - Tell
Wy, jim, sy, jo
Ferteller - Narrator/Storyteller/Teller
Fertelst - Tell
Fertelt - Tells
Hy, sy, it
Fertinking - Suspicion
Fertoarje - Wither
Fertocht - Suspicious
Fertochte - Suspect
Fertokker - Seducer/Tempter
Fertriet - Sorrow/Grief/Sad
Fertrietich - Sad
Fertrou - Trust
Ik
Fertroust - Trust
Fertrout - Trusts
Hy, sy, it
Fertrouwe - Trust
Wy, jim, sy, jo
Fertrouwen - Trust
Fertsjinje - Earn
Ik, wy, jim, sy, jo
Fertsjinnest - Earn
Fertsjinnet - Earns
Hy, sy, it
Fertsjinstlik - Deserving/Meritorious/Deservingly
Ferûntskuldigje - Apologize/To excuse
Fervje - To paint
Ferwaarleazgje - Neglect
Ferwaarmje - To heat/Stoke/Calorify
Ferwacht - Expect
Ik
Ferwacht - Expects
Hy, sy, it
Ferwachtsje - Expect
Wy, jim, sy, jo
Ferwachtst - Expect
Ferwiderje - Delete
Ferwiidzje - Widen/Broaden
Ferwikselje - Swap
Ferwûnje - To injure/Wound
Ferwurkje - Processing/Digestion
Fêst - Fixed/Solid
Fet - Fat

Fette - Adjective
Fieding - Nutrition
Fiel - Feel
Ik
Fiele - Feel
Wy, jim, sy, jo
Fielst - Feel

Fielt - Feels
Hy, sy, it
Fier - Celebrate
Ik
Fier - Far

Fiere - Adjective
Fierder - Further
Fiere - Celebrate
Wy, jim, sy, jo
Fierst - Celebrate
Fiert - Celebrates
Hy, sy, it
Fiif - Five
Fijân - Foe/Enemy

Fyand - Old Frisian
Fijannen - Foes/Enemies
Fiktoarje - Victory
Film - Film/Movie
Filmke - Adjective
Filter - Filter
Fine - Find
Wy, jim, sy, jo
Finger - Finger

Fingerke - Smaller
Fingers - Fingers
Finsk - Finnish
Finster - Window

Finsterke - Smaller
Finsters - Windows
Finzen - Caught/Captive
Finzene - Prisoner
Finzenis - Jail/Prison
Fioele - Violin
Firus - Virus
Fisk - Fish
Fisken - Fish
Plural
Fisker - Fisher
Fiskje - To fish
Fiver - Pond
Fiverke - Smaller
Fivers - Ponds
Fjild - Field
Feld - Old Frisian
Fjilden - Fields
Fjildmûs - Field mouse
Fjirde - Fourth
Fjirring - Attic/Loft
Fjirtjin - Fourteen
Fjochtet - Fights
Hy, sy, it
Fjochtsje - Fight
Ik, wy, jim, sy, jo
Fjochtst - Fight
Fjoebenaud - Really scared
Fjoer - Fire
Fjurke - Smaller
Fjoerbang - Really scared
Fjoeroanstekker - Lighter
Fjoertoer - Lighthouse
Fjoerwurk - Fireworks
Fjouwer - Four
Flagge - Flag
Flaggen - Flags
Flâns - Rift
Flater - Mistake
Flean - Fly
Ik
Fleane - Fly
Wy, jim, sy, jo
Fleanfjild - Airport
Fleanmasine - Plane/Airplane/Aeroplane
Fleanst - Fly
Fleant - Flies
Hy, sy, it
Fleantúch - Plane/Airplane/Aeroplane
Flearemûs - Bat
Animal
Fleis - Flesh/Meat
Flesse - Bottle
Fleske - Adjective
Flessen - Bottles
Fleurich - Cheerful
Flier - Floor
Flinter - Butterfly
Flitsebôge - Handbow
Flitsepylk - Arrow of handbow
Flitsje - Shooting arrows
Floed - Flood
Flod - Old Frisian
Floite - Flute
Flok - Curse
Fluch - Fast
Flugge - Adjective
Flugger - Faster
Fluorder - Road worker
Flústerje - Whisper
Fnaskje - Chew on something
Fnittelje - Tinkering/Putter
Foalle - Foal
Foan - Tip/Gratuity
Foar - For
Foaral - Especially
Foarâlden - Ancestors/Forefathers/Forelders
Foarby - Over/Past/Beyond
Foarbyld - Example
Foarbylden - Examples
Foardiel - Advantage/Benefit
Foarholle - Forehead
Foarich - Previous
Foarige - Adjective
Foarjier - Spring
Foarke - Fork
Foarlêze - Read aloud
Foarm - Form
Foarnamme - First name
Foarnamwurden - Pronouns
Foarsichtich - Careful/Cautious
Foarsichtige - Adjective
Foarsitter - Chairman
Foarslaan - Suggest/Propose
Foarspelle - Predict
Foarste - First
Foarstelle - Introduce/Imagine
Foarút - Ahead
Fochst - Fought
Focht - Fought
Ik, hy, sy, it
Fochten - Fought
Wy, jim, sy, jo
Foel - Fell
Ik, hy, sy, it
Foelen - Fell
Wy, jim, sy, jo
Foelst - Fell
Foet - Foot

Foetsje - Smaller
Fokse - Fox
Fol - Full

Folle - Adjective
Folchoarder - Ranking/Order
Folgest - Follow
Folget - Follows
Hy, sy, it
Folgje - Follow
Ik, wy, jim, sy, jo
Folgjende - Next
Folje - Fill
Folk - Folks, People
Folle - Full/Much
Folslein - Wholly/Fully/Completely

Folsleine - Adjective
Folwoeksen - Adult/Grown up
Forantwurdzje - Answer for/Justify
Older
Forbjusterje - Confuse/Baffle/Obscure
Older
Forbod - Prohibition
Older
Fordegigje - Defend
Older
Forgees - For free
Older
Forgetten - Forgotten
Older
Forhael - Tale/Story
Older
Forkâldzje - Having a cold
Older
Forsriklik - Horrible/Terrible
Older
Fortel - Tell
Older
Fortriet - Sorrow/Grief/Sad
Older
Fortrou - Trust
Older
Foto - Picture/Photo
Fraach - Question
Fraachje - Smaller
Frachtwein - Truck/Lorry
Fragen - Questions
Frankryk - France
Frânsk - French
Frede - Peace
Freed - Friday
Freegje - Ask
Ik, wy, jim, sy, jo
Fregest - Ask
Freget - Asks
Hy, sy, it
Freon - Friend
Freondinne - Girlfriend
Freonlik - Friendly
Freonskip - Friendship
Fretsek - Guzzler
Fries - Frisian
Person
Frieze - Freeze
Friezen - Frisians
Friezinne - A Frisian female
Frij - Free

Frī - Old Frisian
Frijbûtser - Freebooter/Filibuster
Frijheid - Freedom
Frydom - Old Frisian
Frijmitselder - Freemason
Frijwilliger - Volunteer
Frjemd - Weird/Strange/Odd
Frjemde - Stranger
Froast - Frost
Frou - Wife/Woman
Fruchtber - Fertile/Fruitful
Frysk - Frisian

Fryske - Adjective
Fryslân - Friesland/Frisia
Fûgel - Bird

Fûgeltsje - Smaller
Fûgelnêst - Bird's Nest
Fûgels - Birds
Fûkse - Fox
Fulkaan - Vulcano
Fûn - Found
Fûnds - Fund
Funksje - Function
Fuorje - Feed
Ik, wy, jim, sy, jo
Fuorrest - Feed
Fuorret - Feeds
Hy, sy, it
Fuort - Away/Gone
Fuortbringe - Take out/See off
Fuortdriuwe - Drive away
Fuortendalik - Immediately
Fuortgean - To leave
Fuorthelje - Remove
Fuortjeie - Chase away
Fuortride - Ride away
Fuortslûpe - Sneak away
Fuortstjoere - Send away
Fuorttriuwe - Push away
Fuotbal - Football/Soccer
Fuotbalje - Football/Soccer
Fuotgonger - Foot passenger/Pedestrian
Fuotpaad - Foothpath/Sidewalk/Walkway
Fuotten - Feet
Fusearje - Merge
Fûst - Fist
Fyftjin - Fifteen
Fyn - Find
Ik
Fynst - Find
Fynt - Finds
Hy, sy, it
Fyts - Bicycle/Bike


Submit a Word

Type a word and translate it to Frisian or English. Did you not find it? Try a part of the word. Still not found? Let us know.

Typ in wurd en set it oer nei it Frysk of it Ingelsk. Hast it net fûn? Besykje dan in part fan it wurd. Hieltyd noch net fûn? Lit it ús witte.
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
SyShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
Sy/HjaThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). A non-profit organization which is responsible for learnfrisian.com.