Pûst - Pimple

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú V W Y | Submit a Word
There are currently 142 Words in this directory beginning with the letter G.
Gâns - Entire

Gânze - Adjective
Garaazje - Garage
Garandearje - Guarantee
Garânsje - Warranty
Gas - Gas
Gau - Fast/Quick
Gean - Go
Ik
Geane - Go
Wy, jim, sy, jo
Gear - Done
Food is well-cooked
Gearbringe - Bring together
Gearfetsje - Summarize/Wrap up
Gearfetting - Summary
Gearkomme - Come together
Gearkomst - Meet up/Meeting
Gearlûke - Constrict/Contract
Gearwurkje - Working together
Geast - Ghost
Geasten - Ghosts
Geastlik - Mentally/Spiritual
Gebiet - Area
Gebou - Building

Timber - Old Frisian
Gebrûker - User
Gefaarlik - Dangerous

Gefaarlike - Adjective
Gefoel - Feeling
Gefoelens - Feelings
Gefoelich - Sensitive
Gefolch - Consequence/Outcome
Geheim - Secret
Geheimsinnich - Secretive/Mysterious
Gehûch - Memory
Geit - Goat
Gek - Crazy
Gekke - Adjective
Gelikens - Equality
Gelokkich - Happy/Lucky
Gelokkige - Adjective
Gelyk - Right/Even
Gemeente - Township
Gemien - Mean/Common
Generaasje - Generation
Genêslik - Curable
Genietsje - Enjoy
Genēta - Old Frisian
Genôch - Enough
Geografy - Geography
Gers - Grass
Klaaifrysk
Gerskrûper - Sand lizard
Gerûs - Rustle
Gesicht - Face
Geskikt - Suitable/Fit/Suited
Geskink - Gift/Present
Gewente - Habit/Wont
Gewicht - Weight
Gewoan - Just
Gie - Went
Ik, hy, sy, it
Giel - Yellow

Giele - Adjective
Giene - Went
Wy, jim, sy, jo
Giest - Go
Giest - Went

Past Tense
Giet - Goes
Hy, sy, it
Gif - Poison
Gitaar - Guitar
Gizel - Hostage
Gizelje - Take hostage
Gjers - Grass
Wâldfrysk
Gjin - None
Gjinien - No one/Nobody
Gjirrich - Griping/Stingy
Glêd - Slippery
Glêdens - Smoothness/Slipperiness
Gleon - Candent/Red-hot
Gleonhyt - Glowing hot
Glês - Glass

Glêske - Smaller
Glêzen - Glasses
Gluorje - Peek
Glûpe - To sneak
Glydbaan - Slide
Slide in kindergarten
Glydzje - Slide
Gniis - Grin
Gnoarje - Growl
Gnobbich - Thievish
Gnyskje - Grin
Goadinne - Goddes
Goarre - Pandemic
Goddeleas - Godless
Godlik - Godlike
Godtsjinst - Religion
Goed - Good
Goeie - Adjective
Goedkeap - Cheap

Goedkeape - Adjective
Goedkeaper - Cheaper
Goedkeapst - Cheapest
Goeie dei - Good day
Goeie jûn - Good evening
Goeie middei - Good afternoon
Goeie moarn - Good morning
Goes - Goos
Gom - Gum/Eraser
Gong - Hall/Lobby/Corridor/Hallway/Gangway
Goud - Gold

Goldne - Old Frisian
Gouden - Golden
Gelden - Old Frisian
Goudfisk - Goldfish
Graach - Would like to
Grânzgje - Growl
Grappich - Funny
Great - Big/Large/Tall
Older
Grêf - Grave
Greide - Meadow
Greides - Meadows
Griem - Spill
Ik
Grieme - Spill
Wy, jim, sy, jo
Griemst - Spill
Griemt - Spills
Hy, sy, it
Grien - Green

Griene - Adjective
Grienlân - Greenland
Griente - Vegetable/Greens
Grif - Sure
Griis - Grey

Grize - Adjective
Grikelân - Greece
Grins - Border
(Also Groningen, neighbour province)
Grinzen - Borders
Groei - Grow
Ik
Groeie - Grow
Wy, jim, sy, jo
Groeist - Grow
Groeit - Grows
Hy, sy, it
Grot - Cave
Groun
Older
Grûn - Ground
Grut - Big/Large/Tall

Grutte - Adjective
Grat, Stōr - Old Frisian
Grutsk - Proud

Stolta - Old Frisian
Grutskens - Pride
Grutst - Biggest/Largest/Tallest
Grutter - Bigger/Larger/Taller
Grûzelich - Dingy
Gryksk - Greek
Grymtosk - Something terrifying
Gûchelder - Magician
Gûchelje - Juggle
Gûl - Cry
Ik
Gûlbek - Crybaby
Gûle - Crying
Wy, jim, sy, jo
Gûlst - Cry
Gûlt - Crying
Hy, sy, it
Guod - Goods/Stuff
Guon - Some
Guozzen - Geese


Submit a Word

Write a word and search it. Did you not find it? Try a part of the word. Still not found? Let us know.

Skriuw in wurd en sykje it. Hast it net fûn? Besykje dan in part fan it wurd. Hieltyd net fûn? Lit it ús witte.
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). A non-profit organization which is responsible for learnfrisian.com.
https://www.frisianwordbook.com/google/