Skimer - Dusk

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú V W Y | Submit a Word
There are currently 198 Words in this directory beginning with the letter H.
Haadletter - Capital letter
Haadstêd - Capital
Haadstik - Chapter
Haadstikken - Chapters
Haai - Shark
Haat - Hate
Hy, sy, it
Haatsje - Hate
Ik, wy, jim, sy, jo
Haatst - Hate
Hage - Hedge
Hagel - Hail
Hagelstoarm - Hailstorm
Hakje - Chop
Ik, wy, jim, sy, jo
Hakke - Heel
Hakkest - Chop
Hakt - Chops
Hy, sy, it
Hâld - Hold/Love
Ik
Hâldber - Durable
Hâlde - To keep
Hâlden - Hold
Wy, jim, sy, jo
Hâlding - Attitude/Pose
Hâldst - Hold/Love
Hâldt - Holds
Hy, sy, it
Halsbân - Necklace
Hammer - Hammer
Hân - Hand

Hantsje - Smaller
Handich - Handy/Skilful
Hândoek - Towel
Hannel - Trade
Hannen - Hands
Hânskuon - Gloves
Hantearje - Handle/Manage
Hantekening - Signature
Har - Her
Harkest - Listen
Harket - Listens
Hy, sy, it
Harkje - Listen
Ik, wy, jim, sy, jo
Harmony - Harmony
Harren - Their
Harsens - Brain
Hart - Deer
Hast - Almost/Nearly
Hast - Have

Hat - Has
Hy, sy, it
Hauk - Hawk
Haven - Harbor
Haw - Have
Ik
Hawwe - Have
Wy, jim, sy, jo
Hazze - Hare
Hea - Hay
Heaberch - Haystack
Heafoarke - Pitchfork
Heak - Hook
Heal - Half
Half - Old Frisian
Healwei - Half(way)
Healwiis - Crazy
Hear - Hear
Ik
Hear - Lord
Hearde - Heard
Ik, hy, sy, it
Hearden - Heard
Wy, jim, sy, jo
Heardest - Heard
Hearlik - Delicious/Yummy/Tasty/Nice
Hearre - Hear
Wy, jim, sy, jo
Hearsker - Ruler
Like a king
Hearskje - To rule
Hearst - Hear
Heart - Hears
Hy, sy, it
Heech - High

Hege - Adjective
Hâch - Old Frisian
Heuch - Dialect
Heechste - Highest
Hêf - Sea
Older
Heger - Higher
Hegeskoalle - High school
Heit - Father/Dad
Heitelân - Homeland/Fatherland
Hekse - Witch
Hel - Hell
Held - Hero
Helm - Helmet
Help - Help
Ik
Helpe - Help
Wy, jim, sy, jo
Helpst - Help
Helpt - Helps
hy, sy, it
Herberch - Hostel
Hert - Heart

Hertsje - Smaller
Herteleas - Heartless
Hertoanfal - Heart attack
Hertsear - Heartbroken/Heartache
Heuvel - Hill
Hichtefrees - Height fear
Hie - Had
Ik, hy, sy, it
Hiel - Wholly/Fully/Whole

Hiele - Adjective
Hielal - Universe
Hielendal - Wholly/Fully/Completely
Hielje - Heal
Hiele - Adjective
Hielkrêftich - Medicinal/Healing
Hieltyd - All the time/Always
Hiem - Yard/Property
Hiemside - Homepage
Hiene - Had
Wy, jim, sy, jo
Hier - Hair
Hierboarstel - Hairbrush
Hiere - Hire
Hieren - Hairs
Hierrich - Hairy
Hierrige - Adjective
Hiest - Had
Hikke - Fence
Hikken - Fences
Hillich - Holy
Him - Him
Himmel - Heaven
Himmelje - To clean
Himmelsk - Heavenly
Hingest - Hang
Hinget - Hangs
Hy, sy, it
Hingje - Hang
Ik, wy, jim, sy, jo
Hinne - Away/To
Histoarje - History
Hja - She
Hjeldagen - Holidays
Hjerst - Fall/Autumn
Hjir - Here
Hjirboppe - Up here
Hjirefter - Behind this
Hjirfan - Hereof/Of this
Hjirnei - Thereafter/After this
Hjirop - Hereon/On this
Hjirre - Here
Hjirtroch - Hereby/Because of this
Hjitte poeiermolke - Hot chocolate
Hjoed - Today
Hoale - Hole
Hoanne - Rooster/Cock
Hoannen - Roosters
Hoarn - Horn
Hoe - How

Ho - Old Frisian
Hoech - Need
Ik
Hoechst - Need
Hoecht - Needs
Hy, sy, it
Hoed - Hat
Hoege - Need
Wy, jim, sy, jo
Hoeke - Corner
Hoekje - Smaller
Herne - Old Frisian
Hoi - Hey/Hello/Hi
Hok - Cabin/Shed/Barn
Hokje - Smaller
Hokfoar - What for
Hokker - Which
Hold - Held/Loved
Ik, hy, sy, it
Holden - Held/Loved
Wy, jim, sy, jo
Holdst - Held/Loved
Hollân - Holland
Hollânsk - Dutch

Hollânske - Adjective
Holle - Head

Holtsje - Smaller
Hollen - Heads
Holp - Helped
Ik, hy, sy, it
Holpen - Helped
Wy, jim, sy, jo
Holpst - Helped
Hommels - Suddenly
Hongarije - Hungary
Hoop - Hope
Hoopje - Hope
Ik, wy, jim, sy, jo
Hooplik - Hopefully
Hoopt - Hopes
Hy, sy, it
Hopest - Hope
Hoppe - Horse
Childish
Hormoanen - Hormones
Hotel - Hotel
Houlik - Marriage
Houlikreis - Honeymoon
Houn - Dog, Hound
Older
Hout - Wood
Houterich - Woody
Houtskoal - Charcoal
Hûd - Hide/Skin
Hûn - Dog

Hûntsje - Smaller
Hûndert - Hundred
Hûnger - Hungry
Huning - Honey
Hurd - Hard
Hurd - Hearth/Fireplace
Hurder - Harder
Hurdst - Hardest
Hûs - House
Hûske - Smaller

Hús - Dialect
Húsbist - Pet
Húsdier - Pet
Húshâlding - Household
Húslik - Homely
Hûzen - Houses
Húzje - Build
Hwa - Who
Older
Hwannear - When
Older
Hwant - Because
Older
Hwat - What
Older
Hwer - Where
Older
Hwerom - Why
Older
Hy - He
Hī - Old Frisian
Hynder - Horse

Hynderke - Smaller
Horsa - Old Frisian
Hynders - Horses
Hynst - Stallion
Hynsteblom - Dandelion
Hyt - Hot/Heat
Hite - Adjective


Submit a Word

Write a word and search it. Did you not find it? Try a part of the word. Still not found? Let us know.

Skriuw in wurd en sykje it. Hast it net fûn? Besykje dan in part fan it wurd. Hieltyd net fûn? Lit it ús witte.
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). A non-profit organization which is responsible for learnfrisian.com.
https://www.frisianwordbook.com/google/