Juster - Yesterday

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú V W Y | Submit a Word
There are currently 56 Words in this directory beginning with the letter I.
Idee - Idea
Ien - One
Ien - Someone/One
Ienfâld - Simplicity
Ienheid - Unity
Ienhoarn - Unicorn
Iepen - Open
Iepenbier - Public
Iepenbierje - Reveal
Iepening - Opening
Ier - Vein
Ierdappel - Potato
Ierdbal - Globe
Ierdbei - Strawberry
Ierdbeien - Strawberries
Ierde - Earth
Ierdskodding - Earthquake

Irthbivinge - Old Frisian
Ieren - Veins
Ierlân - Ireland
Ierpel - Potato
Ierpels - Potatoes
Iersk - Irish
Iet - Ate
Ik, hy, sy, it
Ieten - Ate
Wy, jim, sy, jo
Ietst - Ate
Ieu - Century
IIkhoarntsje - Squirrel
IIs - Ice
IIsbear - Polar bear/Icebear
IIsberch - Iceberg
IIspegel - Icecicle
IIstiid - Ice age
Ik - I

'Ik' is from Old Frisian and is not a Dutch influence
Imitaasje - Imitation
Immen - Someone
In - An/A
'n - Shorter
In bytsje - A bit
In protte - A lot
In soad - A lot
Ingel - Angel
Angel - Old Frisian
Ingelân - England
Ingelsk - English

Ingelske - Adjective
Ingeltsje - Ladybug/Ladybird
Inketfisk - Squid/Octopus
Is - Is
Hy, sy, it
Isolaasje - Isolation
It húske - Toilet
Itaalje - Italy
Italiaansk - Italian
Ite - Eat
Wy, jim, sy, jo
Iten - Food/Meal
Itensiede - Cooking food
Itselde - The same
Ivich - Eternal/Forever

Ivige - Adjective
Izer - Iron
Izeren lûkbealch - Train


Submit a Word

Write a word and search it. Did you not find it? Try a part of the word. Still not found? Let us know.

Skriuw in wurd en sykje it. Hast it net fûn? Besykje dan in part fan it wurd. Hieltyd net fûn? Lit it ús witte.
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). A non-profit organization which is responsible for learnfrisian.com.
https://www.frisianwordbook.com/google/