Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú W Y | Submit a Word
There are currently 40 Words in this directory beginning with the letter J.
Ja - Yes

Jes - Old Frisian
Jacht - Hunt
Jager - Hunter
Jannewaris - January
Jas - Jacket
Jaske - Smaller
Jeld - Old age
Jentich - Decent/Dignified/Genteel
Jier - Year

Jierke - Smaller
Jierboek - Yearbook
Jierdei - Birthday
Jierren - Years
Jild - Money

Ield - Old Frisian
Jildich - Valid
Jim - You
Plural
Jimme
Plural
Jimmer - Always
Jimmeroan - Variation
Jimmet - Dinner
Jiske - Ash
Jiskefet - Trashcan/Bin
Jo - You
Formal
Joadsk - Jew
Joech - Gave
Ik, hy, sy, it
Joechst - Gave
Joegen - Gave
Wy, jim, sy, jo
Jokje - To itch
Ik, wy, jim, sy, jo
Jokkest - To itch
Jokket - Itches
Hy, sy, it
Jong - Young

Jonge - Adjective
Jonge - Boy
Jonkje - Smaller
Jork - Green frog
Jou - Give/Care
Ik
Joun - Evening
Older
Jout - Gives/Cares
Hy, sy, it
Jouwe - Give/Care
Wy, jim, sy, jo
Jouwst - Give
July - July
Jûn - Evening

Jonnes - Dialect
Juny - June
Júst - Right/True
Juste - Adjective
Juster - Yesterday


Submit a Word

Type a word and translate it to Frisian or English. Did you not find it? Try a part of the word. Still not found? Let us know.

Typ in wurd en set it oer nei it Frysk of it Ingelsk. Hast it net fûn? Besykje dan in part fan it wurd. Hieltyd noch net fûn? Lit it ús witte.
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
SyShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
Sy/HjaThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). A non-profit organization which is responsible for learnfrisian.com.