Wolwêzen - Welfare

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú V W Y | Submit a Word
There are currently 188 Words in this directory beginning with the letter K.
Kaai - Key

Kaaike - Smaller

Kēi - Old Frisian
Kaaien - Keys
Kaam - Came
Ik, hy, sy, it
Kaam - Comb
Kaamst - Came
Kado - Gift/Present
Kaei - Key
Older
Kâld - Cold

Kâlde - Adjective
Cald - Old Frisian
Kalender - Calendar
Kalmearje - Calm down
Kamen - Came
Wy, jim, sy, jo
Kamera - Camera
Kamiel - Camel
Kampanje - Campaign
Kampearje - To camp
Kangoeroe - Kangaroo
Kanker - Cancer
Kâns - Chance
Kânsen - Chances
Kantoar - Office
Kar - Choice
Karakter - Character
Karantêne - Quarantine
Karkas - Carcass
Karren - Choices
Kast - Closet
Kastiel - Castle
Kat - Cat
Keal - Bald
Keal - Calf
Keamer - Room
Keamers - Rooms
Keaper - Buyer
Keapest - Buy

Keapet - Buys
Hy, sy, it
Keapje - Buy
Ik, wy, jim, sy, jo
Kear - Times
Kearen - Times
Plural
Kears - Candle
Kearzen - Candles
Kelder - Basement/Cellar
Ken - Know
Ik
Ken - Knows
Hy, sy, it
Kening - King
Keningen - Kings
Keninginne - Queen
Keninkryk - Kingdom
Kenne - Know
Wy, jim, sy, jo
Kenst - Know

Keppelje - To link/Connect
Kertier - Quarter
Kessen - Cushion/Pillow
Kessens - Cushions/Pillows
Keuken - Kitchen
Keunst - Art
Keunstmjittich - Artificially
Kidelich - Ticklish
Kij - Cows
Plural
Kikkert - Frog
Kin - Can
Ik, hy, sy, it
Kin - Chin
Kinne - Can
Wy, jim, sy, jo
Kinst - Can

Kjifbist - Rodent/Gwawer
Klasse - Class
Klausk - Greedy
Klean - Clothes
Klear - Finished/Done/Clear
Kleaster - Monastery
Kleasters - Monasteries
Klik - Click
Ik
Klikke - Click
Wy, jim, sy, jo
Klikst - Click
Klikt - Clicks
Hy, sy, it
Klim - Climb
Ik
Klimaat - Climate
Klimme - Climbs
Wy, jim, sy, jo
Klimst - Climb

Klimt - Climbs
Hy, sy, it
Klopje - Knock
Ik, wy, jim, sy, jo
Kloppest - Knock
Kloppet - Knocks
Hy, sy, it
Klub - Club
Klús - Fault/Safe
Knibbel - Knee
Knibbelje - Kneel
Knibbels - Knees
Kninen - Rabbits/Bunnies
Knipe - Squeezing
Knyn - Rabbit/Bunny

Knyntsje - Smaller
Knypeagje - Blink/Wink
Knypje - Squeeze
Ko - Cow
Koade - Code
Koades - Codes
Koai - Cage
Koala bear - Koala bear
Koark - Cork
Koart - Short
Koartkop - Hothead
Koartlyn - Recently
Koarts - Fever
Kochst - Bought
Kocht - Bought
Ik, hy, sy, it
Kochten - Bought
Wy, jim, sy, jo
Koe - Could
Ik, hy, sy, it
Koene - Could
Wy, jim, sy, jo
Koest - Could
Koeze - Sleep
Childish
Koffer - Suitcase
Kofje - Coffee
Kôgje - Chew
Koloanje - Colony
Kolonisearje - Colonize
Kom - Come
Ik
Komme - Come
Wy, jim, sy, jo
Kompas - Compass
Kompjûter - Computer
Komst - Come

Komt - Comes
Hy, sy, it
Konklúzje - Conclusion
Konsept - Concept
Kontant - Cash
Koper - Copper
Copper - Old Frisian
Kopy - Copy
Koroana - Corona
Kost - Cost
Kosten - Cost
Plural
Kou - Cow
Older
Krab - Crab
Krammele - Yikes
Krante - Newspaper
Kranten - Newspapers
Krater - Crater
Kreakbien - Cartilage/Gristle
Kreakje - Creak
Kreas - Pretty

Kreaze - Adjective
Kreazens - Beauty
Krêft - Power/Force
Krêften - Powers/Forces
Krêftich - Powerful
Krekt - Exactly/Presisely
Krekt - Just now/A moment ago
Krektoarsom - On the contrary
Kribbekeurichheden - Annoyance
Krie - Crow
Krige - Got/Received
Ik, hy, sy, it
Krigen - Got/Received
Krigest - Got/Received
Kriich - War
Krij - Get
Ik
Krije - Get
Wy, jim, sy, jo
Krijst - Get

Krijt - Gets
Hy, sy, it
Krimineel - Criminal
Krimmenearje - Whining/Complaining
Krite - Area
Kritysk - Critical
Kroade - Wheelbarrow
Kroan - Crown

Kroantsje - Smaller
Kroandea - Stone-dead
Krokodil - Crocodile
Krûd - Herb
Krûden - Herbs
Krûm - Crooked
Krûp - Hug/Cuddle/Crawl
Ik
Krûpke - Smaller (only as Hug/Cuddle)
Krûpe - Hug/Cuddle/Crawl
Wy, jim, sy, jo
Krûpe - To hug
Krûpelhintsje - Ladybug/Ladybird
Krûpke - Hug
Krûpst - Hug/Cuddle/Crawl

Krûpt - Hugs/Cuddles/Crawls
Hy, sy, it
Krús - Cross
Kryst - Christmas
Krystbeam - Christmas tree
Kryt - Chalk
Kûgel - Bullet
Kûgels - Bullets
Kuierje - Wander/Walk
Kûle - Pit/Hole
Kuolje - To cool
Kuolkast - Fridge/Refrigerator
Kursus - Course
Kût - Calf
Part of leg
Kwal - Jellyfish
Kwea - Evil

Kweade - Adjective
Evel, Kwâd - Old Frisian
Kweafreon - Evil friend
Kwier - Decently/Neat


Submit a Word

Write a word and search it. Did you not find it? Try a part of the word. Still not found? Let us know.

Skriuw in wurd en sykje it. Hast it net fûn? Besykje dan in part fan it wurd. Hieltyd net fûn? Lit it ús witte.
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). A non-profit organization which is responsible for learnfrisian.com.
https://www.frisianwordbook.com/google/