Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú W Y | Submit a Word
There are currently 174 Words in this directory beginning with the letter K.
Kaai - Key

Kaaike - Smaller
Kaaien - Keys
Kaam - Came
Ik, hy, sy, it
Kaam - Comb
Kaamst - Came
Kado - Gift/Present
Kaei - Key
Older
Kâld - Cold

Kâlde - Adjective
Kalender - Calendar
Kalmearje - Calm down
Kamen - Came
Wy, jim, sy, jo
Kamera - Camera
Kamiel - Camel
Kangoeroe - Kangaroo
Kanker - Cancer
Kâns - Chance
Kânsen - Chances
Kantoar - Office
Kar - Choice
Karakter - Character
Karantêne - Quarantine
Karkas - Carcass
Karren - Choices
Kast - Closet
Kastiel - Castle
Kat - Cat
Keal - Bald
Keal - Calf
Keamer - Room
Keamers - Rooms
Keampearje - To camp
Keaper - Buyer
Keapest - Buy
Keapet - Buys
Hy, sy, it
Keapje - Buy
Ik, wy, jim, sy, jo
Kear - Times
Kearen - Times
Plural
Kears - Candle
Kearzen - Candles
Kelder - Basement/Cellar
Ken - Know
Ik
Ken - Knows
Hy, sy, it
Kening - King
Keningen - Kings
Keninginne - Queen
Keninkryk - Kingdom
Kenne - Know
Wy, jim, sy, jo
Kenst - Know
Keppelje - To link/Connect
Kertier - Quarter
Kessen - Cushion/Pillow
Kessens - Cushions/Pillows
Keuken - Kitchen
Keunst - Art
Keunstmjittich - Artificially
Kij - Cows
Plural
Kikkert - Frog
Kin - Can
Ik, hy, sy, it
Kin - Chin
Kinne - Can
Wy, jim, sy, jo
Kinst - Can
Kjifbist - Rodent/Gnawer
Kjifbist - Rodent/Gwawer
Klasse - Class
Klausk - Greedy
Klean - Clothes
Klear - Finished/Done/Clear
Kleaster - Monostery
Klim - Climb
Ik
Klimaat - Climate
Klimme - Climbs
Wy, jim, sy, jo
Klimst - Climb
Klimt - Climbs
Hy, sy, it
Klopje - Knock
Ik, wy, jim, sy, jo
Kloppest - Knock
Kloppet - Knocks
Hy, sy, it
Klub - Club
Klús - Fault/Safe
Knibbel - Knee
Knibbelje - Kneel
Knibbels - Knees
Kninen - Rabbits/Bunnies
Knipe - Squeezing
Knyn - Rabbit/Bunny

Knyntsje - Smaller
knypeagje - Blink/Wink
Knypje - Squeeze
Ko - Cow
Koade - Code
Koades - Codes
Koai - Cage
Koala bear - Koala bear
Koark - Cork
Koart - Short
Koartkop - Hothead
Koartlyn - Recently
Koarts - Fever
Kochst - Bought
Kocht - Bought
Ik, hy, sy, it
Kochten - Bought
Wy, jim, sy, jo
Koe - Could
Ik, hy, sy, it
Koene - Could
Wy, jim, sy, jo
Koest - Could
Koffer - Suitcase
Kofje - Coffee
Kôgje - Chew
Koloanje - Colony
Kolonisearje - Colonize
Kom - Come
Ik
Komme - Come
Wy, jim, sy, jo
Kompas - Compass
Kompjûter - Computer
Komst - Come
Komt - Comes
Hy, sy, it
Konklúzje - Conclusion
Konsept - Concept
Kontant - Cash
Koper - Copper
Copper - Old Frisian
Kopy - Copy
Koroana - Corona
Kost - Cost
Kosten - Cost
Plural
Kou - Cow
Older
Krab - Crab
Krammele - Yikes
Krante - Newspaper
Kranten - Newspapers
Krater - Crater
Kreakbien - Cartilage/Gristle
Kreakje - Creak
Kreas - Pretty

Kreaze - Adjective
Kreazens - Beauty
Krêft - Power/Force
Krêften - Powers/Forces
Krêftich - Powerful
Krekt - Exactly/Presisely
Krekt - Just now/A moment ago
Krektoarsom - On the contrary
Kribbekeurichheden - Annoyance
Krie - Crow
Kriich - War
Krij - Get
Ik
Krije - Get
Wy, jim, sy, jo
Krijst - Get
Krijt - Gets
Hy, sy, it
Krimmenearje - Whining/Complaining
Krite - Area
Kritysk - Critical
Kroade - Wheelbarrow
Kroan - Crown
Kroantsje - Smaller
Kroandea - Stone-dead
Krokodil - Crocodile
Krûd - Herb
Krûden - Herbs
Krûm - Crooked
Krûp - Hug/Cuddle/Crawl
Ik Krûpke - Smaller
Krûpe - Hug/Cuddle/Crawl
Wy, jim, sy, jo
Krûpelhintsje - Ladybug/Ladybird
Krûpst - Hug/Cuddle/Crawl
Krûpt - Hugs/Cuddles/Crawls
Hy, sy, it
Krús - Cross
Kryst - Christmas
Krystbeam - Christmas tree
Kryt - Chalk
Kûgel - Bullet
Kûgels - Bullets
Kuierje - Wander/Walk
Kûle - Pit/Hole
Kuolje - To cool
Kuolkast - Fridge/Refrigerator
Kût - Calf
Part of leg
Kwal - Jellyfish
Kwea - Evil

Kweade - Adjective
Kwâd - Old Frisian
Kweafreon - Evil friend
Kwier - Decently/Neat


Submit a Word

Type a word and translate it to Frisian or English. Did you not find it? Try a part of the word. Still not found? Let us know.

Typ in wurd en set it oer nei it Frysk of it Ingelsk. Hast it net fûn? Besykje dan in part fan it wurd. Hieltyd noch net fûn? Lit it ús witte.
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
SyShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
Sy/HjaThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). A non-profit organization which is responsible for learnfrisian.com.