Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú W Y | Submit a Word
There are currently 126 Words in this directory beginning with the letter L.
Laach - Layer
Lagen - Layers
Laitsje - Laugh
Ik, wy, jim, sy, jo
Lakest - Laugh
Laket - Laugh
Hy, sy, it
Lampe - Lamp/Light
Lampen - Lamps/Lights
Lân - Land/Country
Lânbou - Agriculture
Lang - Long

Lange - Adjective
Long - Old Frisian
Langer - Longer
Langst - Longest
Lannen - Lands/Countries
Lâns - Along
Lânskip - Landscape/Scenery
Lask - Thin/Skinny
Latynsk - Latin
Lead - Lead
Leaf - Sweet/Kind
Leafde - Love
Leagen - A lie
Leagenje - Lying
Lean - Salary
Lear - Learn
Ik
Leare - Learn
Wy, jim, sy, jo
Lears - Boot
Learst - Learn
Leart - Learns
Hy, sy, it
Learzen - Boots
Leauw - Believe
Ik
Leauwe - Believe
Wy, jim, sy, jo
Leauwst - Believe
Leauwt - Believe
Hy, sy, it
Leaver - Rather/Prefer
Leech - Empty

Lege - Adjective
Leech - Low
Leffens - Cowardice
Leffert - Coward
Leger - Army
Legindarysk - Legendary
Leist - Lie
Dû (on the ground, bed etc)
Leit - Lies
Hy, sy, it (on the ground, bed etc)
Leit - Song
Lekker - Tasty/Nice/Sweet
Leppel - Spoon
Leppels - Spoons
Lês - Read
Ik
Lêst - Last
Lêste - Adjective
Lêst - Read
Lêst - Reads
Hy, sy, it
Lêstich - Difficult
Let - Late

Lette - Adjective
Letter - Later
Lever - Liver
Lêze - Read
Wy, jim, sy, jo
Lêzer - Reader
Libben - Life
Libbenswize - Way of life
Libbest - Live
Libbet - Live
Hy, sy, it
Libje - Live
Ik, wy, jim, sy, jo
Licht - Light
Not heavy

Lichte - Adjective
Lieder - Leader
Lieders - Leaders
Liening - Loaning
Lift - Lift/Elevator
Liger - Lair
Liif - Body
Liifmoer - Uturus/Womb
Likest - Look like
Liket - Looks like
Hy, sy, it
Lilk - Angry/Mad/Ugly

Lilke - Adjective
Line - Line
Linen - Lines
Links - Left
Dutch/German influence
Lis - Lie
Ik (on the ground, bed etc)
List - List
Listen - Lists
Lit - Let
Ik
Lit - Lets
Hy, sy, it
Litst - Let
Litte - Let
Wy, jim, sy, jo
Liuw - Lion
Liuwen - Lions
Lizze - Lie
Wy, jim, sy, jo (on the ground, bed etc)
Ljocht - Light
Opposite of dark
Ljochten - Lights
Loads - Warehouse
Loaihoars - Leopard
Loaihoars - Leopard/Panther
Loft - Sky
Loften - Skies
Lofts - Left
Lôge - Flame
Logysk - Logical
Lok - Luck
Lokaasje - Location
Lokdaun - Lockdown
Lokkich - Happy/Lucky

Lokkige - Adjective
Lokwinske - Congratulations
Lokwinskje - Congratulate
Long - Lung
Longerje - Longing
Lûd - Loud/Noise
Lûdop - Aloud
Lûdsprekker - Loudspeaker
Lûk - Pull
Ik
Lûke - Pull
Wy, jim, sy, jo
Lúksewein - Car
Lûkst - Pull
Lûkt - Pulls
Hy, sy, it
Lústerje - Listen/Whisper
Luts - Pulled
Ik, hy, sy, it
Lutsen - Pulled
Wy, jim, sy, jo
Lutst - Pulled
Lyk - Corpse/Dead body
Lyk - Right/Even
Lykas - Like
Lykje - Look like
Ik, wy, jim, sy, jo
Lykmeitsje - Make equal/Even
Lykmjittich - Evenly/Equable
Lykwein - Hearse
Lykwicht - Balans
Lym - Glue
Lymje - To glue
Lyts - Little/Small/Tiny


Submit a Word

Type a word and translate it to Frisian or English. Did you not find it? Try a part of the word. Still not found? Let us know.

Typ in wurd en set it oer nei it Frysk of it Ingelsk. Hast it net fûn? Besykje dan in part fan it wurd. Hieltyd noch net fûn? Lit it ús witte.
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
SyShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
Sy/HjaThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). A non-profit organization which is responsible for learnfrisian.com.