Slym - Slime

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú V W Y | Submit a Word
There are currently 139 Words in this directory beginning with the letter M.
Maaie - May
Maart - March
Macht - Might/Power
Macht - Old Frisian
Machteleas - Powerless
Mage - Stomach
Magneet - Magnet
Magysk - Magical

Magyske - Adjective
Maitiid - Spring
Makke - Made
Ik
Past time & Present Perfect
Makkest - Make
Makket - Makes
Hy, sy, it
Maklik - Easy
Maklike - Adjective
Man - Man
Manlik - Male
Manlju - Men
Mannen - Men
Mar - But

Ac - Old Frisian
Mar - Lake

Marke - Smaller
Marfisk - Freshwater fish
Markje - Mark
Martelje - Torture
Masine - Machine
Masker - Mask
Massa - Mass
Massyf - Massive
Master - Master
Masterje - To master
Masters - Masters
Meager - Skinny
Meane - Mow
Mear - More
Mearfâld - Plural
Mearke - Fairy tale
Mearkes - Fairy tales
Meastal - Mostly
Measte - Most
Medisyn - Medicine
Meditaasje - Meditation
Meditearje - Meditate
Medysk - Medical
Mei - May
Not the month
Ik, hy, sy, it
Mei - With

Mith - Old Frisian
Meidwaan - Participate
Meie - May
Wy, jim, sy, jo
Meikoarten - Soon
Meimakke - Experienced
Meist - May

Meitsje - Make
Ik, wy, jim, sy, jo

Makia - Old Frisian
Melke - To milk
Meloen - Melon
Mem - Mom/Mum/Mother

Moder/Mem - Old Frisian
Memmekoeke - Placenta
Memoarje - Memory
Merke - Market
Mês - Knife
Metro - Metro/Subway
Miammel - Ant
Mich - Fly
Animal
Middei - Afternoon/Noon/Midday
Midden - Middle
Miel - Meal
Mien - Mean
Ik
Miene - Mean
Wy, jim, sy, jo
Miening - Opinion
Mienskip - Community
Mienst - Mean
Mient - Means
Hy, sy, it
Miggen - Flies
Animal
Mikrofoan - Microphone
Min - Bad

Minne - Adjective
Minder - Less
Mingel - Liter
Mingsel - Mixture/Blend
Minsk - Folks/People
Minskefretter - Cannibal
Minsken - Folks/People
Plural
Minsklik - Human/Humane

Minsklike - Adjective
Mis - Miss
Ik
Miskien - Maybe/Perhaps
Miskream - Miscarriage
Misliede - Mislead
Mislik - Nauseous
Misse - Miss
Wy, jim, sy, jo
Mist - Misses
Hy, sy, it
Mist- Miss
Mistich - Misty

Mistige - Adjective
Mjitber - Measurable
Mjuks - Mix
Moai - Lovely/Beautiful

Moaie - Adjective
Skēne - Old Frisian
Moandei - Monday
Moanne - Moon/Month

Mōnath - Old Frisian
Moanneljocht - Moonlight
Moannen - Months
Moard - Murder/Kill

Morthia - Old Frisian
Moardner - Killer
Moardzje - Murdering
Moarn - Tomorrow
Moarns - Morning
Moarnsiten - Breakfast/Morning food
Moast - Had to
Past time
Ik, dû, hy, sy, it
Moasten - Had to
Past time
Wy, jim, sy, jo
Moat - Must
Ik, hy, sy, it

Mot - Old Frisian
Mut - Dialect
Moatst - Must

Moatte - Must
Wy, jim, sy, jo
Mobyl - Telephone/Phone/Mobile
Modder - Mud
Moetsje - Meet
Mof - Glove
Moffen - Gloves
Mol - Mole
Molke - Milk
Molkewei - Milky Way
Mooglik - Possible

Mooglike - Adjective
Mooglikheden - Possibilities
Mooglikheid - Possibility
Moreel - Moral
Motyf - Motive
Mul - Waist
Mûle - Mouth
Mûlekapke - Facemask
Mûlen - Mouths
Mulwurd - Present perfect
Mûne - Mill
Mûnster - Monster
Mûnsters - Monsters
Muoike - Aunt
Muoilik - Hard/Difficult

Muoilike - Adjective
Muorre - Wall

Muorke - Smaller
Mūre - Old Frisian
Muorren - Walls
Mûs - Mouse
Mûtse - Beanie
Mûtses - Beanies
Mûzen - Mice
Muzyk - Music
Muzykdoaze - Musicbox
My - Me
Mylpeal - Milestone
Myn - My/Mine

Mīn - Old Frisian
Mysels - Myself


Submit a Word

Write a word and search it. Did you not find it? Try a part of the word. Still not found? Let us know.

Skriuw in wurd en sykje it. Hast it net fûn? Besykje dan in part fan it wurd. Hieltyd net fûn? Lit it ús witte.
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). A non-profit organization which is responsible for learnfrisian.com.
https://www.frisianwordbook.com/google/