Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú W Y | Submit a Word
There are currently 78 Words in this directory beginning with the letter N.
Naam - Took
Ik, hy, sy, it
Naamst - Took
Nacht - Night

Nacht - Old Frisian
Nacthmerje - Nightmare
Nâle - Belly button/Navel
Namen - Took
Wy, jim, sy, jo
Namme - Name
Nammen - Names
Narje - Annoy/Irritate
Ik, wy, jim, sy, jo
Narrest - Annoy/Irritate
Narret - Annoys/Irritates
Hy, sy, it
Nasjonaal - National
Nasjonale - Adjective
Natoer - Nature
Natuer - Nature
Né - No
Older
Nea - Never
Neaken - Naked/Nude
Nearne - Nowhere
Neat - Nothing
Nederlân - Netherlands
Nederlânsk - Dutch

Nederlânske - Adjective
Nedich - Need
Nee - No

Ne, Ni - Old Frisian
Neef - Cousin
Male Neefke - Smaller/Younger
Neffens - According
Negatuf - Negative
Negative - Adjective
Nei - To/Past/Toward
Neidiel - Disadvantage
Neil - Nail
Neils - Nails
Neist - Next to
Neiteam - Progeny
Nekke - Neck
Nekken - Necks
Nêst - Next to/Nest
Net - Not
Nettsjinsteande - Despite
Nicht - Cousin
Female
Niis - Just now/A moment ago
Niisneamd - Foregoing
Nij - New

Nije - Adjective
Nijs - News
Nijsgjirrich - Interesting/Curious

Nijsgjirrige - Adjective
Nim - Take
Ik
Nimme - Take
Wy, jim, sy, jo
Nimmen - Nobody
Nimst - Take
Nimt - Takes
Hy, sy, it
Njoer - Grumpy
Njoggen - Nine
Njoggentjin - Nineteen
Njonkelytsen - Slowly
Njonken - Next to
Njummel - Little and sweet
No - Now
Noard - North
North - Old Frisian
Noarden - North
Noarsk - Norwegian
Noarwegen - Norway
Noarwei - Norway
Noas - Nose
Noashoarn - Rhino/Rhinoceros
Noaswiis - Selfish
Noazen - Noses
Noch - Yet
Nocht - Pleasure/Feeling like it
Noflik - Nice/Cozy/Pleasant

Noflike - Adjective
Notiid - Present time
Notysjeboek - Notebook
Novimber - November
Nulle - Needle
Nûmer - Number

Nûmerke - Smaller
Nút - Nut
Nuten - Nuts
Nútsjesmoar - Peanet butter
Nuver - Weird/Odd/Strange
Nylhoars - Hippo/Hippopotamus
Nytger - Tormenting spirit


Submit a Word

Type a word and translate it to Frisian or English. Did you not find it? Try a part of the word. Still not found? Let us know.

Typ in wurd en set it oer nei it Frysk of it Ingelsk. Hast it net fûn? Besykje dan in part fan it wurd. Hieltyd noch net fûn? Lit it ús witte.
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
SyShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
Sy/HjaThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). A non-profit organization which is responsible for learnfrisian.com.