Tried - Wire

Triedsje - Smaller

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú V W Y | Submit a Word
There are currently 97 Words in this directory beginning with the letter N.
Naam - Took
Ik, hy, sy, it
Naamst - Took
Naasje - Nation
Nacht - Night

Nacht - Old Frisian
Nachtmerje - Nightmare
Nâle - Belly button/Navel
Namen - Took
Wy, jim, sy, jo
Namme - Name
Nammen - Names
Narje - Annoy/Irritate
Ik, wy, jim, sy, jo
Narre - Annoyed
Present Perfect
Narrest - Annoy/Irritate

Narret - Annoys/Irritates
Hy, sy, it
Narsist - Narcissist
Nasjonaal - National

Nasjonale - Adjective
Natoer - Nature
Natuer - Nature
Né - No
Older
Nea - Never
Neaken - Naked/Nude
Neam - Call/Name
Ik
Neame - Call/Name
Wy, jim, sy, jo
Neamst - Call/Name
Neamt - Calls/Names
Hy, sy, it
Nearich - Crowded
On the streets
Nearne - Nowhere
Neat - Nothing
Nederlân - Netherlands
Nederlânsk - Dutch

Nederlânske - Adjective
Nedich - Need
Nee - No

Ne, Ni - Old Frisian
Needtastân - Emergency
Neef - Cousin
Male Neefke - Smaller/Younger
Neefke - Mosquito
Neffens - According
Negatyf - Negative
Negative - Adjective
Negearje - Ignore
Nei - To/Past/Toward
Neidiel - Disadvantage
Neikommeling - Descendant
Neil - Nail
Neils - Nails
Neimalkje - Mimic
Neist - Next to
Neiteam - Progeny
Neitinke - To think about
Nekke - Neck
Nekken - Necks
Nêst - Next to/Nest
Net - Not
Nettsjinsteande - Despite
Nicht - Cousin
Female
Niis - Just now/A moment ago
Niisneamd - Foregoing
Nij - New

Nije - Adjective
Nij-Seelân - New Zealand
Nijling - Newcomer
Nijs - News
Nijsgjirrich - Interesting/Curious

Nijsgjirrige - Adjective
Nim - Take
Ik
Nimme - Take
Wy, jim, sy, jo
Nimmen - Nobody
Nimst - Take

Nimt - Takes
Hy, sy, it
Njoer - Grumpy
Njoggen - Nine
Njoggentjin - Nineteen
Njonkelytsen - Slowly
Njonken - Next to
Njummel - Little and sweet
No - Now
Noard - North

North - Old Frisian
Noarden - Northern
Noardpoal - North Pole
Noarsk - Norwegian
Noarwegen - Norway
Noarwei - Norway
Noas - Nose
Noashoarn - Rhino/Rhinoceros
Noaswiis - Selfish
Noazen - Noses
Noch - Yet
Nocht - Pleasure/Feeling like it
Noflik - Nice/Cozy/Pleasant

Noflike - Adjective
Nominearje - Nominate
Notaris - Notary
Notiid - Present time
Notysjeboek - Notebook
Novimber - November
Nulle - Needle
Nûmer - Number

Nûmerke - Smaller
Nút - Nut
Nuten - Nuts
Nútsjesmoar - Peanet butter
Nuver - Weird/Odd/Strange
Nylhoars - Hippo/Hippopotamus
Nytger - Tormenting spirit


Submit a Word

Write a word and search it. Did you not find it? Try a part of the word. Still not found? Let us know.

Skriuw in wurd en sykje it. Hast it net fûn? Besykje dan in part fan it wurd. Hieltyd net fûn? Lit it ús witte.
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). A non-profit organization which is responsible for learnfrisian.com.
https://www.frisianwordbook.com/google/