Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú W Y | Submit a Word
There are currently 63 Words in this directory beginning with the letter O.
Oaljefant - Elephant
Oan - On
Oanfalle - Attack
Oanhâldend - Presistent
Oanhelje - Adopt
Oanjeldzje - To light on
Oankomme - Arrive
Oanreitsje - Touch
Oanstjerte - Heritage
Oant - Till
Til - Old Frisian
Oare - Other
Ôthera - Old Frisian
Oarloch - War

Orloch - Old Frisian
Oarlogen - Wars
Oarmet - Dinner
Oarsaak - Cause
Êrsêke - Old Frisian
Oarser - Different
Oer - Over
Oeraardzje - To contaminate
Oeral - Everywhere
Oerbliuwe - Remain
Oerbliuwsel - Remnant/Remains
Oerdriuwe - Exaggerate
Oere - Hour
Oerémis - Excited
Oeren - Hours
Oerhoeks - Diagonal
Oerlibje - Survive
Oersetting - Translation
Oerslaan - Skip
Oerwinning - Victory
Ôfbliuwe - Don't touch
Ôfbrând - Burnt down
Ôfbrâne - Burning down
Ôfbylding - Picture/Photo
Ôfbyldings - Pictures/Photos
Ôffal - Waste
Ôfgryslik - Horrible/Awful

Ôfgryslike - Adjective
Ôfhinklik - Dependent
Ôfhinklike - Adjective
Ôfkarre - Disapprove
Ôflieding - Distraction
Ôfmieling - Picture/Photo
Ôfsnije - Cut off
Ôfstân - Distance
Oft - Whether
Okee - Okay
Oktober - October
Omdat - Because
Om't - Shorter
Omjouwing - Enviroment/Surroundings
Omke - Uncle
Op - Up/On
Oplieding - Education
Oplossing - Solution
Oplossingen - Solutions
Opnij - Again/Anew/Over again
Opsje - Option
Opsjes - Options
Opskriuwe - Write down
Opstean - Stand up
Oranje - Orange
Color
Organisaasje - Organization
Organisaasjes - Organizations
Orizjineel - Original
Orizjinele - Adjective
Oseaan - Ocean


Submit a Word

Type a word and translate it to Frisian or English. Did you not find it? Try a part of the word. Still not found? Let us know.

Typ in wurd en set it oer nei it Frysk of it Ingelsk. Hast it net fûn? Besykje dan in part fan it wurd. Hieltyd noch net fûn? Lit it ús witte.
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
SyShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
Sy/HjaThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). A non-profit organization which is responsible for learnfrisian.com.