Fia - Via

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú V W Y | Submit a Word
There are currently 161 Words in this directory beginning with the letter O.
Oalje - Oil
Oaljefant - Elephant
Oan - On
Oanbiede - Offer
Oanfalle - Attack
Oanhâldend - Presistent
Oanhelje - Adopt
Oanjeldzje - To light on
Oankomme - Arrive
Oanpoanne - Encourage
Oanreitsje - Touch
Oanrikkemedearje - Recommendation
Oanris - Purchase
Oansette - To turn on
Oansjen - Prestige/Appearance
Oanskôger - Spectator
Oanspiele - Wash ashore
Oansprekke - To address
Oanstekke - To light
Oanstekker - Lighter
Oanstjerte - Heritage
Oanstjoere - Directing/Lead up
Oansyk - Proposal
Oant - Till
Til - Old Frisian
Oantinken - Keepsake/Memento
Oantins - Remembrance
Oantreklik - Attractive
Oantsjutte - Indicate
Oantsjutting - Indication
Oarder - Order
Oarderlik - Orderly
Oardielje - To judge
Oare - Other

Ôthera, Ōther - Old Frisian
Oarkaan - Hurricane
Oarloch - War

Orloch - Old Frisian
Oarlogen - Wars
Oarmet - Dinner
Oars - Different

Anders - Old Frisian
Oarsaak - Cause
Êrsêke - Old Frisian
Oarser - Different
Objekt - Object
Observaasje - Observation
Observearje - Observe
Obsesje - Obsession
Oer - Over
Oeraardzje - To contaminate
Oeral - Everywhere
Oerbeppe - Great-grandmother
Oerbliuwe - Remain
Oerbliuwsel - Remnant/Remains
Oerdeis - During the day
Oerdied - Excess
Oerdriuwe - Exaggerate
Oere - Hour
Oerémis - Excited
Oeren - Hours
Oerfal - Robbery
Oerhân - Predominance/Upper hand
Oerheid - Government
Oerhoeks - Diagonal
Oerjefte - Surrender
Oerjuster - Day before yesterday
Oerlêst - Nuisance
Oerlibje - Survive
Oerliz - Consultation
Oernachtsje - Stay overnight
Oerpake - Great-grandpa
Oersette - Translate
Oersetting - Translation
Oerskatte - Overestimate
Oerskriuwe - Overwrite
Oerslaan - To skip
Oerstykje - To cross
Oertrêding - Violation
Oertrêdzje - Violate
Oertsjûgje - Convince
Oerwâld - Jungle
Oerwâldzje - Dominate
Oerwinning - Victory
Ôfbetelje - Pay off
Ôfbine - Tie off
Ôfbite - Bite off
Ôfbliuwe - Don't touch
Ôfbrând - Burnt down
Ôfbrâne - Burning down
Ôfbrekke - Break off
Ôfbylding - Picture/Photo
Ôfbyldings - Pictures/Photos
Ôfbyldzje - Depict
Ôfdekke - To cover
Ôfdriuwe - Drift off
Ôffal - Waste
Ôffier - Drain
Offisjeel - Official
Ôffjurje - To fire/Pop off
Ôffreegje - Questioning/To wonder
Ôfgryslik - Horrible/Awful

Ôfgryslike - Adjective
Ôfharkje - Eavesdropping
Ôfhinklik - Dependent

Ôfhinklike - Adjective
Ôfkarre - Disapprove
Ôfkuolje - Cooling down
Ôfliede - Distract
Ôflieding - Distraction
Ôflûke - Jerk off/Subtract/Deduct
Ôfmieling - Picture/Photo
Ôfpakke - Take away
Ôfrekkenje - To pay
Ofsier - Officer
Ôfsizze - Cancel/Put off
Ôfsjitte - Pop off
Ôfskermje - To shield/Cover
Ôfskieding - Separation
Ôfskodzje - Shake off
Ôfslute - Shut down
Ôfsnije - Cut off
Ôfsprekke - Arrange/Agree upon
Ôfstân - Distance
Ôfsûnderje - Isolate/Seclude
To isolate yourself from a group
Oft - Whether
Ôfwaskje - Do the dishes
Ôfwêzich - Absent
Ôfwize - Reject
Ôfwizing - Rejection
Okee - Okay
Okse - Ox
Oksidaasje - Oxidation
Oksidearje - Oxidate
Oktober - October
Oliif - Olive
Omdat - Because
Om't - Shorter
Omflap - Miscarriage
Omjouwing - Enviroment/Surroundings
Omke - Uncle
Omkoal - Son of bitch
Ommers - After all
Omrop - Broadcaster
Omseagje - Cut down
Op - Up/On
Operaasje - Operation
Opfiede - To raise/Bring up
A child
Opfieding - Upbringing
Opklearje - Clear up
Oplieding - Education
Oplosber - Soluble
Oplosse - Solve
Oplossing - Solution
Oplossingen - Solutions
Opnij - Again/Anew/Over again
Oppakke - Picking up
Opsje - Option
Opsjes - Options
Opskriuwe - Write down
Opstân - Uprising
Opstean - Stand up
Optille - Lift up
Oranje - Orange
Color
Organisaasje - Organization
Organisaasjes - Organizations
Organysk - Organic
Orizjineel - Original

Orizjinele - Adjective
Oseaan - Ocean


Submit a Word

Write a word and search it. Did you not find it? Try a part of the word. Still not found? Let us know.

Skriuw in wurd en sykje it. Hast it net fûn? Besykje dan in part fan it wurd. Hieltyd net fûn? Lit it ús witte.
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). A non-profit organization which is responsible for learnfrisian.com.
https://www.frisianwordbook.com/google/