Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú W Y | Submit a Word
There are currently 57 Words in this directory beginning with the letter P.
Paad - Path

Paadsje - Smaller
Paden - Paths
Pake - Grandpa
Pappegaai - Parrot/Lory/Popinjay
Par - Pear

Parke - Smaller
Paradys - Paradise
Parren - Pears
Part - Part
Peal - Pole

Pealtsje - Smaller
Pealen - Poles
Pear - Few
Pearel - Pearl
Pearels - Pearls
Pears - Purple

Pearze - Adjective
Pelikaan - Pelican
Persoan - Person
Persoanen - Persons
Persoanlik - Personal
Persoanlike - Adjective
Petear - Chat/Talk/Conversation
Piano - Piano
Piip - Pipe
Piken - Chickens
Pil - Pill
Pilken - Arrows
Pillen - Pills
Pine - Pain
Pinne - Pen
Piranja - Piranha
Piranje - Piranha
Plafond - Ceiling
Plak - Place

Plakje - Smaller
Plakken - Places
Plant - Plant

Plantsje - Smaller
Planten - Plants
Plat - Flat
Platfoarm - Platform
Plôk - Amount
Plonderje - Plunder
Plysje - Police
Poatlead - Pencil
Pod/Toad
Politisy - Politicians
Ponge - Purse/Wallet
Posityf - Positive
Positive - Adjective
Posysje - Position
Praat - Talk
Ik
Praat - Talks
Hy, sy, it
Praatst - Talk
Prate - Talk
Wy, jim, sy, jo
Protter - Starling
Pûde - Bag
Pûden - Bags
Punt - Point
Punten - Points
Pyjama - Pyjama
Pyk - Chicken
Pylk - Arrow
Pylkje - Smaller


Submit a Word

Type a word and translate it to Frisian or English. Did you not find it? Try a part of the word. Still not found? Let us know.

Typ in wurd en set it oer nei it Frysk of it Ingelsk. Hast it net fûn? Besykje dan in part fan it wurd. Hieltyd noch net fûn? Lit it ús witte.
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
SyShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
Sy/HjaThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). A non-profit organization which is responsible for learnfrisian.com.