Tuskentiid - Mean time/Interim

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú V W Y | Submit a Word
There are currently 139 Words in this directory beginning with the letter P.
Paad - Path

Paadsje - Smaller
Paadfiner - Pathfinder/Boy Scout
Paden - Paths
Pake - Grandpa
Pakesizzer - Grandson
Papier - Paper
Papierke - Smaller
Pappegaai - Parrot/Lory/Popinjay
Par - Pear

Parke - Smaller
Paradys - Paradise
Paraplu - Umbrella
Parasyt - Parasite
Parren - Pears
Part - Part
Pasjint - Patient
Passaazje - Passage
Passagier - Passenger
Passyf - Passive
Patroan - Pattern
Pau - Peacock
Peal - Pole

Pealtsje - Smaller
Pealen - Poles
Pear - Pair/Few
Pearel - Pearl
Pearels - Pearls
Pears - Purple

Pearze - Adjective
Peaske - Easter
Pelikaan - Pelican
Permanint - Permanent
Persint - Percent
Persintaazje - Percentage
Persoan - Person
Persoanen - Persons
Persoanlik - Personal

Persoanlike - Adjective
Persoanlikheid - Personality
Petear - Chat/Talk/Conversation
Piano - Piano
Piip - Pipe
Piken - Chickens
Pil - Pill
Pilebôge - Handbow
Pilken - Arrows
Pillen - Pills
Piloat - Pilot
Pimel - Penis
Pine - Pain
Piniging - Torment
Pinne - Pen
Piranja - Piranha
Plafond - Ceiling
Plak - Place

Plakje - Smaller
Plakken - Places
Plant - Plant

Plantsje - Smaller
Plantaazje - Plantation
Planten - Plants
Plaster - Plaster/Band Aid
Plat - Flat
Platfoarm - Platform
Pleach - Plague
Pleats - Farm/Ranch
Pleats - Place
Ik
Pleatsfine - Take place
Pleatslik - Local
Pleatst - Place
Pleatst - Places
Hy, sy, it
Pleatste - Place
Wy, jim, sy, jo
Plicht - Duty
Plôk - Amount
Plonderje - Plunder
Plúske - Fluff
Plysje - Police
Poalen - Poland
Poalsk - Polish
Poart - Port/Gate
Poat - Paw
Poathâlder - Busybody
Poatlead - Pencil
Pod - Toad
Politisy - Politicians
Pompoen - Pumpkin
Ponge - Purse/Wallet
Portsje - Portion
Posityf - Positive
Positive - Adjective
Postkantoar - Post office
Postrinder - Postman/Mailman
Postuer - Posture
Posysje - Position
Praat - Talk
Ik
Praat - Talks
Hy, sy, it
Praatsk - Chatty/Talkative
Praatst - Talk
Prakkesearje - Thinking deeply
Prate - Talk
Wy, jim, sy, jo
Preaun - Tasted
Present Perfect
Presidint - President
Presiis - Precise
Priis - Price
Prins - Prince
Prinsesse - Princess
Priuw - Taste
Ik
Priuwde - Tasted
Ik, hy, sy, it
Priuwden - Tasted
Wy, jim, sy, jo
Priuwdest - Tasted
Priuwe - Taste
Wy, jim, sy, jo
Priuwst - Taste
Priuwt - Tastes
Hy, sy, it
Prizich - Pricey
Proai - Prey
Probleem - Problem
Problematysk - Problematic
Produksje - Production
Produkt - Product
Produktyf - Productive
Produktive - Adjective
Produsearje - Produce
Produsint - Producer
Profeet - Prophet
Profyl - Profile
Projekt - Project
Promoasje - Promotion
Promovearje - Promote
Pronvinsje - Province
Propaganda - Propaganda
Proses - Process
Protest - Protest
Protter - Starling
Prûm - Plum
Psychysk - Psychic
Pûde - Bag
Pûden - Bags
Punt - Point
Punten - Points
Pûst - Pimple
Pyjama - Pyjama
Pyk - Chicken
Pyk - Peak
Pylder - Pillar
Pylk - Arrow
Pylkje - Smaller
Pynleas - Painless
Pynlik - Painful/Hurtful
Pyramide - Pyramid


Submit a Word

Write a word and search it. Did you not find it? Try a part of the word. Still not found? Let us know.

Skriuw in wurd en sykje it. Hast it net fûn? Besykje dan in part fan it wurd. Hieltyd net fûn? Lit it ús witte.
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). A non-profit organization which is responsible for learnfrisian.com.
https://www.frisianwordbook.com/google/