Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú W Y | Submit a Word
There are currently 71 Words in this directory beginning with the letter R.
Radio - Radio
Read - Red

Reade - Adjective
Reade panda - Red panda
Reager - Heron/Egret
Reak - Smoke
Reaksje - Reaction/Comment
Reaksjes - Reactions/Comments
Reantsje - Whisper
Rêch - Back
Part of body
Ree jild - Cash
Reedride - Ice skating
Rein - Rain
Reinbôge - Rainbow
Reinbôgen - Rainbows
Reint - Rains
Reis - Trip/Travel
Reitsje - Touch
Ik, wy, jim, sy, jo
Reizgje - Travel
Rekkenje - Reckon/Calculate
Rekkenmasine - Calculator
Rekkest - Touch
Rekket - Touches
Hy, sy, it
Rêst - Rest
Ik, dû, hy, sy, it
Rest - Old Frisian
Rêste - Rest
Wy, jim, sy, jo
Rêstich - Restful/Laid back
Rêstige - Adjective
Ride - Drive/Ride
Wy, jim, sy, jo
Rieding - Nutrition
Rige - Row/Que/Line
Rin - Run/Walk
Ik
Ring - Ring
Rinne - Run/Walk
Wy, jim, sy, jo
Rinst - Run/Walk
Rint - Runs/Walks
Hy, sy, it
Ris - Once
Rjemme - Cream
Rjocht - Straight
Rjochter - Judge
Rjochts - Right
Direction
Rjochttroch - Straight ahead
Roek - Crow
Roman - Novel
Romte - Space
Rûmtes - Plural
Ron - Ran
Ik, hy, sy, it
Ronnen - Ran
Wy, jim, sy, jo
Ronst - Ran
Rop - Call/Shout
Ik
Roppe - Call/Shout
Wy, jim, sy, jo
Ropst - Call/Shout
Ropt - Calls/Shouts
Hy, sy, it
Rôt - Rat
Roun - Round
Older
Rôze - Pink
Rûchhouwer - Roughhead
Rûk - To smell
Ik
Rûke - To smell
Wy, jim, sy, jo
Rûkersguod - Perfume/Deo
Rûkst - To smell
Rûkt - Smells
Hy, sy, it
Rûmte - Space
Rûn - Round
Rûne - Adjective
Rûp - Caterpillar
Ruslân - Russia
Russysk - Russian
Rút - Window
Rûzje - An argument/Fight
Ryd - Drive/Ride
Ik
Rydst - Drive
Rydt - Drives/Rides
Hy, sy, it
Ryk - Rich/Empire/Wealthy
Rynsk - Generous
Rys - Rice


Submit a Word

Type a word and translate it to Frisian or English. Did you not find it? Try a part of the word. Still not found? Let us know.

Typ in wurd en set it oer nei it Frysk of it Ingelsk. Hast it net fûn? Besykje dan in part fan it wurd. Hieltyd noch net fûn? Lit it ús witte.
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
SyShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
Sy/HjaThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). A non-profit organization which is responsible for learnfrisian.com.