Hea - Hay

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú V W Y | Submit a Word
There are currently 125 Words in this directory beginning with the letter R.
Rabje - Slander
Radio - Radio
Rammelje - Rattle
Ramp - Disaster
Râne - Edge/Rim/Brim
Rânselje - Ransack
Rânzich - Disgusting/Rancid
Razer - Screamer/Yeller
Read - Red

Reade - Adjective
Reade panda - Red panda
Reager - Heron/Egret
Reak - Smoke
Reaksje - Reaction/Comment
Reaksjes - Reactions/Comments
Reantsje - Whisper
Reaster - Grid/Schedule
Reboelje - Rebellion/Turmoil
Rêch - Back
Part of body
Rêchbonke - Backbone/Spine
Rêd - Save
Ik
Rêdder - Savior
Rêde - Save
Wy, jim, sy, jo
Reden - Reason
Rêdst - Save
Rêdt - Saves
Hy, sy, it
Ree jild - Cash
Reedride - Ice skating
Regear - Government
Regel - Rule
Regelmjittich - Regularly
Regels - Rules
Plural
Registraasje - Registration
Registrearje - Register
Rein - Rain
Reinbôge - Rainbow
Reinbôgen - Rainbows
Reindrip - Raindrop
Reint - Rains
Reis - Trip/Travel
Reitsje - Touch
Ik, wy, jim, sy, jo
Reizgje - Travel
Rekkenje - Reckon/Calculate
Rekkenmasine - Calculator
Rekkest - Touch
Rekket - Touches
Hy, sy, it
Reparearje - Repair
Repe - Cut roughly
Resept - Recipe
Respekt - Respect
Rêst - Rest
Ik, dû, hy, sy, it
Rest - Old Frisian
Rêste - Rest
Wy, jim, sy, jo
Rêstich - Restful/Laid back
Rêstige - Adjective
Rêstleas - Restless
Resultaat - Result
Revolúsje - Revolution
Ridder - Knight
Ride - Drive/Ride
Wy, jim, sy, jo
Ried - Drove/Rode
Ik, hy, sy, it
Riede - To guess
Riedeleas - Distraught
Rieden - Drove/Rode
Wy, jim, sy, jo
Rieding - Nutrition
Riedsel - Riddle
Riedst - Drove/Rode
Riere - Stir
Rige - Row/Que/Line
Rikje - Smoke
Ik, wy, jim, sy, jo
Rikkest - Smoke
Rikket - Smokes
Hy, sy, it
Rime - Rhyme
Rin - Run/Walk
Ik
Ring - Ring
Rinne - Run/Walk
Wy, jim, sy, jo
Rinner - Runner
Rinnewearje - Wreck/Destroy
Rinst - Run/Walk
Rint - Runs/Walks
Hy, sy, it
Rioel - Sewer
Ris - Once
Riskearje - To risk
Rispje - Resp
Rjemme - Cream
Rjocht - Straight
Rjochter - Judge
Rjochts - Right
Direction
Rjochttroch - Straight ahead
Roas - Rose
Roek - Crow
Rôfbist - Predator
Roman - Novel
Romte - Space
Rûmtes - Plural
Ron - Ran
Ik, hy, sy, it
Ronnen - Ran
Wy, jim, sy, jo
Ronst - Ran
Rop - Call/Shout
Ik
Roppe - Call/Shout
Wy, jim, sy, jo
Ropst - Call/Shout
Ropt - Calls/Shouts
Hy, sy, it
Rôt - Rat
Roun - Round
Older
Rôze - Pink
Rûchhouwer - Roughhead
Rûk - To smell
Ik
Rûke - To smell
Wy, jim, sy, jo
Rûkersguod - Perfume/Deo
Rûkst - To smell

Rûkt - Smells

Hy, sy, it
Rûm - Roomy/Spacious
Rûmte - Space
Rûn - Round

Rûne - Adjective
Rûp - Caterpillar
Ruslân - Russia
Russysk - Russian
Rust - Rust
Rustich - Rusty
Rút - Window glass
Rûzje - An argument/Fight
Ryd - Drive/Ride
Ik
Rydst - Drive
Rydt - Drives/Rides
Hy, sy, it
Ryk - Rich/Empire/Wealthy
Rykdom - Wealth
Rynsk - Generous
Ryp - Ripe
Ripe - Adjective
Rys - Rice


Submit a Word

Write a word and search it. Did you not find it? Try a part of the word. Still not found? Let us know.

Skriuw in wurd en sykje it. Hast it net fûn? Besykje dan in part fan it wurd. Hieltyd net fûn? Lit it ús witte.
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). A non-profit organization which is responsible for learnfrisian.com.
https://www.frisianwordbook.com/google/