Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú W Y | Submit a Word
There are currently 368 Words in this directory beginning with the letter S.
Sa - So
Sabeare - Pretend
Sabotearje - Sabotage
Safolle - So much
Sâlt - Salt
Sammelje - Collect
Sân - Seven/Sand
Santjin - Seventeen
Saterdei - Saturday
Wâldfrysk
Seach - Saw
Ik, hy, sy, it
Seachst - Saw
Seage - Saw
Tool
Seagen - Saw
Wy, jim, sy, jo
Sear - Sore
Seare - Adjective
Sebra - Zebra
Sechtsjin - Sixteen
See - Sea
Seefûgel - Seagull
Seehûn - Seal
Seehynder - Seahorse

Seehynderke - Smaller
Seestjer - Seastar
Seewiif - Mermaid
Sêft - Soft
Sêfte - Adjective
Sêgen - Folkstale
Sei - Say
Ik
Sein - Said
Present Perfect
Seis - Six
Seist - Say
Seit - Says
Hy, sy, it
Septimber - September
Shirt - Shirt
Sichtber - Visible
Sichtbere - Adjective
Side - Side/Page
Sied - Seed
Siedzje - Sow
Siel - Soul
Sêle - Old Frisian
Sifer - Figure/Cipher/Digit
Siik - Sick, Ill
Sike - Adjective
Sikehûs - Hospital

Sikehús - Dialect
Sikehûzen - Hospitals
Sikest - Search/Seek
Sikewein - Ambulance
Sil - Shall
Ik, hy, sy, it
Sille - Shall
Wy, jim, sy, jo
Silst - Shall
Simmer - Summer
Sumur - Old Frisian
Sineappelsop - Orange juice
Sinne - Sun
Sinneblom - Sunflower
Sinnebril - Sunglasses
Sinneûndergong - Sunset
Sinten - Money
Sipel - Onion
Sirkulaasje - Circulation
Sit - Sit
Ik, hy, sy, it
Sitst - Sit
Sitte - Sit
Wy, jim, sy, jo
Sitten - Sitting
Present Perfect
Situaasje - Situation
Situaasjes - Situations
Situwaasje - Situation
Sizze - Say
Wy, jim, sy, jo
Sjaal - Shawl/Scarf
Sjakal - Jackal
Sjampo - Shampoo
Sjen - See/Look/Watch
Sjina - China
Sjippe - Soap
Sjiraffe - Giraffe
Sjit - Shoot
Ik
Sjit - Shoots
Hy, sy, it
Sjitst - Shoot
Sjitte - Shoot
Wy, jim, sy, jo
Sjoch - See
Ik
Sjoch ris oan - Here you are
Sjochst - See
Sjocht - Sees
Hy, sy, it
Sjoddy - See you
(Sjoch dy)
Sjoen - Seen
Sjoene - Eyesight
Sjogge - See
Wy, jim, sy, jo
Sjonger - Singer
Skaad - Shade

Skâde - Old Frisian
Skansearje - To damage
Skat - Treasure

Sket - Old Frisian
Skatten - Treasures
Skattich - Cute
Skea - Damage
Skean - Skewed
Skeat - Shot
Ik, hy, sy, it
Skeaten - Shot
Wy, jim, sy, jo
Skeatst - Shot
Skedel - Skull
Skedels - Skulls
Skelet - Skeleton
Skeletten - Skeletons
Skepsel - Creature
Skepsela - Old Frisian
Skepsels - Creatures
Skerf - Shard
Skerm - Screen

Skermke - Smaller
Skermen - Screens
Skerp - Sharp

Skerpe - Adjective
Scerp - Old Frisian
Sketten - Shot
Present perfect
Skiednis - History

Skêdnesse - Old Frisian
Skientme - Beauty
Skiep - Sheep
Is also plural in Frisian
Skierâld - Ancient
Skierâlde - Adjective
Skild - Shield/Shell
Skilden - Shields/Shells
Skilderij - Painting
Skilderje - To paint
Skilje - Dial/To call
Skimer - Dusk
Skine - Shine
Wy, jim, sy, jo
Skip - Ship

Skipke - Smaller
Skippen - Ships
Skjin - Clean

Skjinne - Adjective
Skjinje - To clean
Skjinmeitsje - To clean
Skjirre - Scissors
Skjirren - Scissors
Plural
Skoalle - School
Skoallen - Schools
Skoander - Excellent
Skoar - Steep
Skoare - Score
Skoarskje - Cherish
Skoech - Shoe

Skoechje - Smaller
Skoft - Time out/Pause/Break
Skoftsje - Smaller
Skol - Shallow
Skonk - Leg
Skonken - Legs
Skorpioen - Scorpion
Skot - Shot
'A shot'
Skotlân - Scotland
Skotsk - Scottish
Skouder - Shoulder

Axle - Old Frisian
Skouders - Shoulders
Skow - Shove
Ik
Skowe - Shove
Wy, jim, sy, jo
Skowst - Shove
Skowt - Shoves
Hy, sy, it
Skrank - Diagonal
Skrea - Wrote
Wy, jim, sy, jo
Skreau - Wrote
Ik, hy, sy, it
Skreaun - Written
Skreaust - Wrote
Skriem - Cry/Yelp/Yawl/Whine
Ik
Skrieme - Cry/Yelp/Yawl/Whine
Wy, jim, sy, jo
Skriemst - Cry/Yelp/Yawl/Whine
Skriemt - Cry/Yelp/Yawl/Whine
Hy, sy, it
Skriks - Diagonal
Skriuwe - Write
Wy, jim, sy, jo
Skriuwer - Writer
Skriuwers - Writers
Skriuwst - Write
Skriuwt - Writes
Hy,sy, it
Skroarjûn - Dusk evening/Twilight
Skuld - Blame/Guilt/Debt
Skûlje - Seek shelter/Hide
Skûlliif - Uturus/Womb
Skuon - Shoes
Skuor - Tear/Tearing apart
Ik
Skuorre - Shed/Barn
Skuorre - Tear/Tearing apart
Wy, jim, sy, jo
Skuorren - Sheds/Barns
Skuorst - Tear/Tearing apart
Skuort - Tear/Tearing apart
Hy, sy, it
Skyldpod - Turtle/Tortoise
Skyn - Shine
Ik
Skynber - Apparently
Skynst - Shine
Skynt - Shines
Hy, sy, it
Slaaf - Slave
Slaan - Beat/Hit/Strike
Slaef - Slave
Older
Slak - Snail
Slang - Snake

Snâka - Old Frisian
Slangen - Snakes
Sleat - Ditch
Sleatten - Ditches
Sliep - Sleep
Ik
Sliepe - Sleep
Wy, jim, sy, jo
Sliepkeamer - Bedroom
Sliepst - Sleep
Sliept - Sleeps
Hy, sy, it
Smel - Narrow

Smelle - Adjective
Smite - Throws
Wy, jim, sy, jo
Smjirk - Rascal/Scamp
Smoar - Choke
Ik
Smoarch - Dirty/Filthy

Smoarge - Adjective
Smoare - Choke
Wy, jim, sy, jo
Smoarst - Choke
Smoart - Chokes
Hy, sy, it
Smûk - Cozy/Nice
Smyt - Throw
Ik
Smyt - Throws
Hy, sy, it
Smytst - Throw
Snein - Sunday
Sneon - Saturday
Klaaifrysk
Snichelich - Selfish
Snie - Snow
Sniebol - Snowball/Snowglobe
Snielopard - Snow leopard
Snij - Cut
Ik
Snije - Cut
Wy, jim, sy, jo
Snije - To cut
Snijst - Cut
Snijt - Cuts
Hy, sy, it
Snijt - Snows
Snobbersguod - Candy/Candies
Soan - Son
Soarchje - Care
Ik, wy, jim, sy, jo
Soargen - Worries
Soargest - Care
Soarget - Cares
Hy, sy, it
Soberearje - Economize/Save
Sochst - Sought
Socht - Sought
Ik, hy, sy, it
Sochten - Sought
Wy, jim, sy, jo
Sok - Sock
Sokken - Socks
Somtiden - Sometimes
Sop - Juice
Sosjaal - Social
Sosjale - Adjective
Sosjaal medium - Social media
Souder - Attic/Loft
Spaansk - Spanish
Spear - Spear
Spearen - Spears
Spegel - Mirror
Spesjaal - Special
Spesjale - Adjective
Spilest - Play
Spilet - Plays
Hy, sy, it
Spin - Spider
Spoar - Rail/Trail
Spoaren- Rails/Trails
Sprek - Speak
Ik
Sprekke - Speak
Wy, jim, sy, jo
Sprekker - Speaker
Sprekst - Speak
Sprekt - Speaks
Hy, sy, it
Spring - Jump
Ik
Springe - Jump
Wy, jim, sy, it
Springst - Jump
Springt - Jumps
Hy, sy, it
Sprinkhoanne - Grashopper
Sprong - Jumped
Ik, hy, sy, it
Sprongen - Jumped
Wy, jim, sy, jo
Sprongst - Jumped
Spûk - Spook
Spultsje - Game
Spylje - Play
(Game)
Ik, wy, jim, sy, jo
Stadich - Slow
Stadige - Adjective
Stadichoan - Slowly
Stasjon - Station
Stavering - Spelling
Stean - Stand
Ik
Steane - Stand
Wy, jim, sy, jo
Steat - State
Stêd - City

Stêdsje - Smaller
Stêden - Cities
Stel - Steal
Ik
Stelle - Steal
Wy, jim, sy, jo
Stellerij - Theft
Stelst - Steal
Stelt - Steals
Hy, sy, it
Sterk - Strong

Sterik - Old Frisian
Stie - Stood
Ik, hy, sy, it
Stiel - Steel
Stien - Stone

Stientsje - Smaller
Stiene - Stood
Wy, jim, sy, jo
Stiennen - Stones
Stiest - Stand
Stiest - Stood

Past Tense
Stiet - Stands
Hy, sy, it
Stikel - Prickle/Thorn
Stikelbaarch - Hedgehog
Stikelbargen - Hedgehogs
Stikken - Broken
Stil - Quiet/Silent
Stim - Voice
Stimmen - Voices
Stjer - Die
Ik
Stjer - Star

Stjerke - Smaller
Stjerlik - Moral
Stjerre - Die
Wy, jim, sy, jo
Stjerren - Stars
Stjerrende - Dying
Stjerst - Die
Stjert - Dies
Hy, sy, it
Stjoer - Send/Steering wheel
Ik

Stjura - Old Frisian
Stjoerd - Sent
Stjoere - Send/Steer
Stjoerst - Send/Steers
Stjoert - Sends
Hy, sy, it
Stjonk - Stink
Stjonke - Adjective
Stoarje - History
Stoarm - Storm
Stoarmen - Storms
Stoarn - Died
Stobbe - Tree trunk
Stoel - Stool/Chair
Stof - Dust/Fabric
Stok - Stick
Stokken - Sticks
Stopje - Stop
Strân - Beach/Strand

Strand - Old Frisian
Strang - Strict
Strannen - Beaches/Strands
Stream - Stream

Streamke - Smaller
Streamen - Streams
Strek - Stretch
Ik
Strekke - Stretch
Wy, jim, sy, jo
Strekst - Stretch
Strekt - Stretches
Hy, sy, it
Strider - Warrior
Striders - Warriors
Striemin - Really bad
Striid - Battle
Strjitlizzer - Road worker
Strjitte - Street

Strête - Old Frisian
Strjitten - Streets
Strûk - Bush
Strûken - Bushes
Strúsfûgel - Ostrich
Studearje - Study
Ik, wy, jim, sy, jo
Studearrest - Study
Studeart - Studies
Hy, sy, it
Studint - Student
Stúdzje - Study
Stuollen - Stools/Chairs
Sturt - Tail

Sturtsje - Smaller
Subsydzje - Subsidy/Subvention
Súd - South
Suden - South
Sûkelade - Chocolate
Sûker - Sugar
Sûkerbôle - Sugarbread
Sulver - Silver
Sûn - Healthy/Not sick

Sûne - Adjective
Sûnder - Without
Sûnens - Health
Sûnt - Since
Supermerke - Supermarket
Sus - Sister

Suske - Younger
Suvel - Diary
Suver - Pure
Swan - Swan
Swart - Black

Swarte - Adjective
Swier - Heavy

Swiere - Adjective
Swiet - Sweet/Tasty
Swiete - Adjective
Swiid - Impressive
Swim - Swim
Ik
Swimme - Swim
Wy, jim, sy, jo
Swimst - Swim
Swimt - Swims
Hy, sy, it
Swit - Sweat
Swurd - Sword
Swurden - Swords
Swurdwalfisk - Killer whale/Orca
Sy - She, They
Sy - She/They
Sykant - Side
Syket - Searches/Seeks
Hy, sy, it
Sykhelje - Breath/Breathing
Sykje - Search/Seek
Ik, wy, jim, sy, jo
Syn - His


Submit a Word

Type a word and translate it to Frisian or English. Did you not find it? Try a part of the word. Still not found? Let us know.

Typ in wurd en set it oer nei it Frysk of it Ingelsk. Hast it net fûn? Besykje dan in part fan it wurd. Hieltyd noch net fûn? Lit it ús witte.
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
SyShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
Sy/HjaThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). A non-profit organization which is responsible for learnfrisian.com.