Patroan - Pattern

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú V W Y | Submit a Word
There are currently 548 Words in this directory beginning with the letter S.
Sa - So
Saai - Boring
Sabeare - Pretend
Sabotearje - Sabotage
Safolle - So much
Sâlt - Salt
Salve - Salve/Ointment
Sammelje - Collect
Sân - Seven/Sand
Santjin - Seventeen
Saterdei - Saturday
Wâldfrysk
Schiif - Disc/Disk
Seach - Saw
Ik, hy, sy, it
Seachst - Saw
Seage - Saw
Tool
Seagen - Saw
Wy, jim, sy, jo
Sear - Sore
Seare - Adjective
Sebra - Zebra
Sechtsjin - Sixteen
See - Sea
Seefûgel - Seagull
Seehûn - Seal
Seehynder - Seahorse

Seehynderke - Smaller
Seestjer - Seastar
Seewiif - Mermaid
Sêft - Soft
Sêfte - Adjective
Sêgen - Folkstale
Sei - Say
Ik
Sein - Said
Present Perfect
Seis - Six
Seist - Say
Seit - Says
Hy, sy, it
Selsmoard - Suicide
Septimber - September
Set - Put
Ik
Set - Puts
Hy, sy, it
Setst - Put
Sette - Put
Wy, jim, sy, jo
Sfear - Atmosphere
Shirt - Shirt
Sibskip - Kinship
Sicht - Sight
Sichtber - Visible
Sichtbere - Adjective
Side - Side/Page
Sied - Seed
Siedder - Sower
Siedzje - Sow
Siel - Soul
Sêle - Old Frisian
Siet - Sat
Ik, hy, sy, it
Sieten - Sat
Wy, jim, sy, jo
Sietst - Sat
Sifer - Figure/Cipher/Digit
Siik - Sick/Ill
Sike - Adjective
Crank - Old Frisian
Sikehûs - Hospital

Sikehús - Dialect
Sikehûzen - Hospitals
Sikest - Search/Seek
Siket - Searches/Seeks
Hy, sy, it
Sikewein - Ambulance
Sil - Shall
Ik, hy, sy, it
Sille - Shall
Wy, jim, sy, jo
Silst - Shall
Simmer - Summer
Sumur - Old Frisian
Sin - Sentence
Sineappelsop - Orange juice
Sinjaal - Signal
Sink - Sink
Ik
Sink - Zinc
Sinke - Sink
Wy, jim, sy, jo
Sinkst - Sink
Sinkt - Sinks
Hy, sy, it
Sinne - Sun
Sunne - Old Frisian
Sinneblom - Sunflower
Sinnebril - Sunglasses
Sinneljocht - Sunlight
Sinneûndergong - Sunset
Sinten - Money
Sintrum - Center/Centre
Sintúch - Sense
Sipel - Onion
Sirkulaasje - Circulation
Sit - Sit
Ik, hy, sy, it
Sitroen - Lemon
Sitst - Sit
Sitte - Sit
Wy, jim, sy, jo
Sitten - Sitting
Present Perfect
Situaasje - Situation
Situaasjes - Situations
Situwaasje - Situation
Sizze - Say
Wy, jim, sy, jo
Sjaal - Shawl/Scarf
Sjakal - Jackal
Sjamme - Scarecrow/Bogeyman
Sjampo - Shampoo
Sjen - See/Look/Watch
Sjerp - Syrup
Sjina - China
Sjippe - Soap
Sjiraffe - Giraffe
Sjit - Shoot
Ik
Sjit - Shoots
Hy, sy, it
Sjitst - Shoot
Sjitte - Shoot
Wy, jim, sy, jo
Sjoch - See
Ik
Sjoch ris oan - Here you are
Sjochst - See
Sjocht - Sees
Hy, sy, it
Sjoddy - See you
(Sjoch dy)
Sjoen - Seen
Sjoene - Eyesight
Sjogge - See
Wy, jim, sy, jo
Sjonger - Singer
Skaad - Shade

Skâde - Old Frisian
Skaai - Ras/Breed/Gender
Skamje - Shame/Ashamed
Skansearje - To damage
Skat - Treasure

Sket - Old Frisian
Skatten - Treasures
Skattich - Cute
Skea - Damage
Skeadzje - Harm
Skeakelje - Switch on
Skeamte - Shame
Skean - Skewed
Skear - Shear/Shave
Ik
Skeare - Shear/Shave
Wy, jim, sy, jo
Skearst - Shear/Shave
Skeart - Shears/Shaves
Hy, sy, it
Skeat - Shot
Ik, hy, sy, it
Skeaten - Shot
Wy, jim, sy, jo
Skeatst - Shot
Skedel - Skull
Skedels - Skulls
Skelet - Skeleton
Skeletten - Skeletons
Skepsel - Creature

Skepsela - Old Frisian
Skepsels - Creatures
Skerf - Shard
Skerm - Screen

Skermke - Smaller
Skermen - Screens
Skerp - Sharp

Skerpe - Adjective
Scerp - Old Frisian
Sketten - Shot
Present perfect
Skieding - Divorce
Skiednis - History

Skêdnesse - Old Frisian
Skientme - Beauty
Skiep - Sheep
Is also plural in Frisian
Skierâld - Ancient
Skierâlde - Adjective
Skild - Shield/Shell
Skilden - Shields/Shells
Skilderij - Painting
Skilderje - To paint
Skilje - Dial/To call
Skimer - Dusk
Skimmel - Fungus
Skine - Shine
Wy, jim, sy, jo
Skip - Ship

Skipke - Smaller
Skippen - Ships
Skiter - Coward
Skiterich - Skittish
Skitterje - Sparkle
Skjin - Clean

Skjinne - Adjective
Skjinje - To clean
Skjinmeitsje - To clean
Skjirje - Scrape
Skjirre - Scissors
Skjirren - Scissors
Plural
Skoaie - Beg/Mooch
Skoalle - School
Skoallen - Schools
Skoanâlden - Parents-in-law
Skoander - Excellent
Skoandochter - Daughter-in-law
Skoanheit - Father-in-law
Skoanmem - Mother-in-law
Skoansoan - Son-in-law
Skoar - Steep
Skoare - Score
Skoarskje - Cherish
Skoarstien - Chimney
Skoat - Lap
Skoattel - Latch/Bolt/Drop shutter
Skodzje - Shake
Skoech - Shoe

Skoechje - Smaller
Skoft - Time out/Pause/Break
Skoftsje - Smaller
Skol - Shallow
Skom - Foam
Skonk - Leg
Skonken - Legs
Skorpioen - Scorpion
Skot - Shot
'A shot'
Skotlân - Scotland
Skotsk - Scottish
Skouder - Shoulder

Axle - Old Frisian
Skouders - Shoulders
Skow - Shove
Ik
Skowe - Shove
Wy, jim, sy, jo
Skowst - Shove

Skowt - Shoves
Hy, sy, it
Skrank - Diagonal
Skrânzje - Gorge/Wolf down
Eating something very quickly or ravenously.
Skrea - Wrote
Wy, jim, sy, jo
Skreau - Wrote
Ik, hy, sy, it
Skreaun - Written
Skreaust - Wrote
Skriem - Cry/Yelp/Yawl/Whine
Ik
Skrieme - Cry/Yelp/Yawl/Whine
Wy, jim, sy, jo
Skriemst - Cry/Yelp/Yawl/Whine

Skriemt - Cry/Yelp/Yawl/Whine
Hy, sy, it
Skrift - Notebook
Skrik - Fright/Scare/Shock
Skriks - Diagonal
Skriuwe - Write
Wy, jim, sy, jo
Skriuwer - Writer
Skriuwers - Writers
Skriuwst - Write

Skriuwt - Writes
Hy,sy, it
Skroarjûn - Dusk evening/Twilight
Skronfel - Wrinkle
Skuld - Blame/Guilt/Debt
Skûlje - Seek shelter/Hide
Skûlliif - Uturus/Womb
Skulp - Shell
Skûm - Foam
Skuon - Shoes
Skuor - Tear/Tearing apart
Ik
Skuorje - Tear
Ik, wy, jim, sy, jo
Skuorre - Shed/Barn
Skuorre - Tear/Tearing apart
Wy, jim, sy, jo
Skuorren - Sheds/Barns
Skuorrest - Tear
Skuorret - Tears
Hy, sy, it
Skuorst - Tear/Tearing apart

Skuort - Tear/Tearing apart
Hy, sy, it
Skyldpod - Turtle/Tortoise
Skyn - Shine
Ik
Skynber - Apparently
Skynst - Shine
Skynt - Shines
Hy, sy, it
Skyt - Shit
Slaaf - Slave
Slaan - Beat/Hit/Strike
Slachfjild - Battlefield
Slachte - Slaughter
Slachter - Butcher
Slachthûs - Slaughterhouse
Slachtsje - To slaughter
Slaef - Slave
Older
Slak - Snail
Slang - Snake

Snâka - Old Frisian
Slangen - Snakes
Sleat - Ditch
Sleatten - Ditches
Sliep - Sleep
Ik
Sliepe - Sleep
Wy, jim, sy, jo
Sliepeleas - Sleepless
Slieperich - Sleepy
Sliepkeamer - Bedroom
Sliepst - Sleep

Sliept - Sleeps
Hy, sy, it
Sliepte - Slept
Ik, hy, sy, it
Sliepten - Slept
Wy, jim, sy, jo
Slieptest - Slept
Slinterje - Saunter
Sloech - Punched
Ik, hy, sy, it
Sloechst - Punched
Sloegen - Punched
Wy, jim, sy, jo
Slym - Slime
Slynder - Snacker
Smarre - Smear
Smarsel - Liniment
Smel - Narrow

Smelle - Adjective
Smiet - Threw
Ik, hy, sy, it
Smieten - Threw
Wy, jim, sy, jo
Smietst - Threw
Smite - Throws
Wy, jim, sy, jo
Smjirk - Rascal/Scamp
Smjirkje - To spill
Smoar - Choke
Ik
Smoarch - Dirty/Filthy

Smoarge - Adjective
Smoare - Choke
Wy, jim, sy, jo
Smoarst - Choke

Smoart - Chokes
Hy, sy, it
Smûk - Cozy/Nice
Smyt - Throw
Ik
Smyt - Throws
Hy, sy, it
Smytst - Throw

Snein - Sunday
Sneon - Saturday
Klaaifrysk
Snichelich - Wiseacre/Know-it-all
Snie - Snow
Sniebol - Snowball/Snowglobe
Snielopard - Snow leopard
Sniestoarm - Snowstorm
Snij - Cut
Ik
Snije - Cut
Wy, jim, sy, jo
Snije - To snow
Snijst - Cut

Snijt - Cuts
Hy, sy, it
Snijt - Snows
Snoad - Smart/Clever/Bright
Snobbersguod - Candy/Candies
Snuve - Snuff
Soan - Son
Soarge - Cared
Past time
Ik, hy, sy, it
Soargen - Cared
Past time
Wy, jim, sy, jo
Soargen - Worries
Soargest - Care
Soarget - Cares
Hy, sy, it
Soargje - Care
Ik, wy, jim, sy, jo
Soberearje - Economize/Save
Sochst - Sought
Socht - Sought/Searched
Ik, hy, sy, it
Sochten - Sought/Searched
Wy, jim, sy, jo
Soer - Sour
Soerkoal - Sauerkraut
Sok - Sock
Sokken - Socks
Solúsje - Solution
Sompe - Drench/Soaked
Sompe - Swamp
Somtiden - Sometimes
Sop - Juice
Sosjaal - Social
Sosjale - Adjective
Sosjaal medium - Social media
Souder - Attic/Loft
Spaansk - Spanish
Sparjild - Savings
Spatterje - Splatter
Speak - Spoke
(In wheel)
Spear - Spear
Spearen - Spears
Spegel - Mirror
Spegelbyld - Reflection
Spek - Bacon
Spesjaal - Special
Spesjale - Adjective
Spier - Muscle
Spiker - Nail/Clout-nail
(Not the top of your finger)
Spilest - Play
Spilet - Plays
Hy, sy, it
Spin - Spider
Spitich - Unfortunately
Spoar - Rail/Trail
Spoaren- Rails/Trails
Spoarsiker - Tracker
Sprakeleas - Speechless
Sprek - Speak
Ik
Sprekke - Speak
Wy, jim, sy, jo
Sprekker - Speaker
Sprekst - Speak

Sprekt - Speaks
Hy, sy, it
Spring - Jump
Ik
Springe - Jump
Wy, jim, sy, it
Springst - Jump

Springt - Jumps
Hy, sy, it
Sprinkhoanne - Grashopper
Sprong - Jumped
Ik, hy, sy, it
Sprongen - Jumped
Wy, jim, sy, jo
Sprongst - Jumped
Spruts - Spoke/Talked
Ik, hy, sy, it
Sprutsen - Spoke/Talked
Wy, jim, sy, jo
Sprútsje - Sprout
Sprutst - Spoke/Talked
Spûk - Spook
Spultsje - Game
Spylje - Play
(Game)
Ik, wy, jim, sy, jo
Stadich - Slow

Stadige - Adjective
Stadichoan - Slowly
Stâl - Stable
Stânbyld - Statue
Stânfêst - Steadfast
Stânpunt - Point of view
Stasjon - Station
Stavering - Spelling
Steam - Steam/Vapor/Vapour
Stean - Stand
Ik
Steane - Stand
Wy, jim, sy, jo
Steapel - Pile
Steat - State
Stêd - City

Stêdsje - Smaller
Stêden - Cities
Stel - Steal
Ik
Stelle - Steal
Wy, jim, sy, jo
Stellen - Stole
Past time
Wy, jim, sy, jo
Stellerij - Theft
Stelst - Steal
Stelt - Steals
Hy, sy, it
Sterk - Strong

Sterik - Old Frisian
Stie - Stood
Ik, hy, sy, it
Stiel - Steel
Stiel - Stole
Past time
Ik, hy, sy, it
Stielst - Stole
Stien - Stone

Stientsje - Smaller

Stēn - Old Frisian
Stiene - Stood
Wy, jim, sy, jo
Stienkoal - Stone coal
Stiennen - Stones
Stiente - Rock
Stientiid - Stone Age
Stiest - Stand

Stiest - Stood

Past Tense
Stiet - Stands
Hy, sy, it
Stifter - Founder
Stifting - Foundation
Stiif - Stiff
Stikel - Prickle/Thorn
Stikelbaarch - Hedgehog
Stikelbargen - Hedgehogs
Stikken - Broken
Stil - Quiet/Silent
Stim - Voice
Stimmen - Voices
Stjer - Die
Ik
Stjer - Star

Stjerke - Smaller

Stera - Old Frisian
Stjerbêd - Deathbed
Stjerlik - Mortal
Stjerre - Die
Wy, jim, sy, jo
Stjerren - Stars
Stjerrende - Dying
Stjerst - Die

Stjert - Dies
Hy, sy, it
Stjoer - Send/Steering wheel
Ik

Stjura - Old Frisian
Stjoerd - Sent
Stjoere - Send/Steer
Stjoerst - Send/Steers
Stjoert - Sends
Hy, sy, it
Stjonk - Stink
Stjonke - Adjective
Stjonke - Stink
Wy, jim, sy, jo
Stjonkholle - Stinkface/Stinkhead
Stjonkst - Stink
Stjonkt - Stinks
Hy, sy, it
Stoar - Died
Ik, hy, sy, it
Stoarje - History
Stoarm - Storm
Stoarme - Stormed
Stoarmen - Storms
Stoarmje - To storm
Stoarn - Died
Wy, jim, sy, jo
Stoarst - Died
Stoart - Dumping ground
Stobbe - Tree trunk
Stoel - Stool/Chair

Stōl - Old Frisian
Stof - Dust/Fabric
Stofsûger - Vacuum cleaner
Stofwikseling - Metabolism
Stok - Stick
Stokken - Sticks
Stonk - Stank
Ik, hy, sy, it
Stonken - Stank
Wy, jim, sy, jo
Stonkst - Stank
Stopje - Stop
Straf - Punishment/Penalty
Strân - Beach/Strand

Strand - Old Frisian
Strang - Strict
Strannen - Beaches/Strands
Stream - Stream

Streamke - Smaller
Streamen - Streams
Streaming - Flow
Strek - Stretch
Ik
Strekke - Stretch
Wy, jim, sy, jo
Strekst - Stretch
Strekt - Stretches
Hy, sy, it
Strider - Warrior

Wīgand - Old Frisian
Striders - Warriors
Strie - Straw
(Looks like hay)
Striel - Beam/Ray
Striemin - Really bad
Striid - Battle
Striidbile - Poleaxe
Strjitlizzer - Road worker
Strjitte - Street

Strête - Old Frisian
Strjitten - Streets
Stroffelje - To trip/Stumble
Strûk - Bush
Strûken - Bushes
Strúsfûgel - Ostrich
Studearje - Study
Ik, wy, jim, sy, jo
Studearrest - Study
Studeart - Studies
Hy, sy, it
Studint - Student
Stúdzje - Study
Stuit - Moment
Stuollen - Stools/Chairs
Sturt - Tail

Sturtsje - Smaller
Stypje - Support
Subsydzje - Subsidy/Subvention
Sûch - Sow
Female pig, also a curse word
Sûchje - Suck
Ik, wy, jim, sy, jo
Sûchst - Suck

Sûcht - Sucks
Hy, sy, it
Súd - South
Suden - Southern
Súdpoal - South pole/Antarctic
Sûkelade - Chocolate
Sûker - Sugar
Sûkerbôle - Sugarbread
Sulver - Silver
Sûn - Healthy/Not sick

Sûne - Adjective
Sûnde - Sin
Sûndebok - Scapegoat
Sûnder - Without

Sunder - Old Frisian
Sûndigje - To sin
Sûnens - Health
Sunich - Thrifty
Sûnt - Since
Sûntiid - Since
Sûp - Guzzle, Drink
Ik
Sûpe - Buttermilk
Sûpe - Guzzle, Drink
Wy, jim, sy, jo
Sûper - Drinker/Boozer
Supermerke - Supermarket
Sûpst - Guzzle, Drink
Sûpt - Guzzles, Drinks
Sus - Sister

Suske - Younger
Swester - Old Frisian
Suvel - Diary
Suver - Pure
Suverje - Purify
Sûzje - Whiz
Swan - Swan
Swart - Black

Swarte - Adjective
Swart - Old Frisian
Sweager - Brother-in-law
Swevel - Sulfur
Swier - Heavy

Swiere - Adjective
Swiertekrêft - Gravity
Swiet - Sweet/Tasty
Swiete - Adjective
Swietens - Sweetness
Swiid - Impressive
Swim - Swim
Ik
Swimbad - Swimming pool
Swimme - Swim
Wy, jim, sy, jo
Swimst - Swim
Swimt - Swims
Hy, sy, it
Swipe - Whip
Swit - Sweat
Ik
Swit - Sweats
Hy, sy, it
Switserlân - Switzerland
Switst - Sweat
Switte - Sweat
Wy, jim, sy, jo
Swom - Swam
Ik, hy, sy, it
Swommen - Swam
Wy, jim, sy, jo
Swomst - Swam
Swurd - Sword
Swurden - Swords
Swurdwalfisk - Killer whale/Orca
Swyn - Swine
Sy - She/They
Sykant - Side
Sykhelje - Breath/Breathing
Sykje - Search/Seek
Ik, wy, jim, sy, jo
Symboal - Symbol
Syn - His


Submit a Word

Write a word and search it. Did you not find it? Try a part of the word. Still not found? Let us know.

Skriuw in wurd en sykje it. Hast it net fûn? Besykje dan in part fan it wurd. Hieltyd net fûn? Lit it ús witte.
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). A non-profit organization which is responsible for learnfrisian.com.
https://www.frisianwordbook.com/google/