Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú W Y | Submit a Word
There are currently 117 Words in this directory beginning with the letter T.
Ta - To
Taal - Language/Tongue

Tâle - Old Frisian
Tafal - Coincidence
Tafallich - Coincidence
Tafel - Table
Tafoegje - To add
Tajaan - Give in/Admit
Takomst - Future
Taksy - Taxi/Cab
Tankewol - Thank you
Tastean - Allow
Tastimming - Permission
Te - To
Tean - Toe

Teantsje - Smaller
Teannen - Toes
Tebek - Back
Without turning around
Tee - Tea
Tegearre - Together
Tekenje - Draw
Ik, wy, jim, sy, jo
Tekenst - Draw
Tekent - Draws
Hy, sy, it
Tekken - Blanket
Tekst - Text
Telefyzje - Television/TV
Temûk - Secretly/Secret
Thús - Back home/At home
Thússide - Homepage
Ticht - Shut/Closed
Tichtby - Nearby/Closeby
Tiden - Times
Tige - Very
Tige tank - Thank you very much
Tiger - Tiger
Tiid - Time
Tiidwurd - Verb
Tiidwurds - Verbs
Tiisdei - Tuesday
Tillefoan - Telephone/Phone/Mobile
Tin - Thin

Tinne - Adjective
Tink - Think
Ik
Tink derom - Watch out
Tinke - Think
Wy, jim, sy, jo
Tinkst - Think
Tinkt - Thinks
Hy, sy, it
Tins - Thought

Thochta - Old Frisian
Tinzen - Thoughts
To - To
Older
Toar - Droughty/Arid
Toarst - Thirsty
Tobek - Back
Older
Tochst - Thought
Tocht - Thought
Ik, hy, sy it
Tochten - Thought
Wy, jim, sy, jo
Toefke - Tip/Gratuity
Toer - Tower

Toerke - Smaller

Tor - Old Frisian
Togearre
Older
Togearre - Together
Older
Tôgje - Tow/Drag
Tolve - Twelve
Tonge - Tongue
Tonger - Thunder
Tongersdei - Thursday
Tosk - Tooth
Toskeboarstel - Toothbrush
Toskedokter - Dentist
Tosken - Teeth
Toskepasta - Toothpaste
Toskepoetsersguod - Toothpaste
Tredde - Third
Trein - Train
Treppe - Stairs
Trettjin - Thirteen
Tried - Wire

Triedsje - Smaller
Triedden - Wires
Trije - Three
Triuw - Push
Ik
Triuwe - Push
Wy, jim, sy, jo
Triuwst - Push
Triuwt - Pushes
Hy, sy, it
Troan - Throne
Troch - Through
Trochsichtich - Transparent

Trochsichtige - Adjective
Trompet - Trumpet
Trui - Sweater
Tsien - Ten
Tsiis - Cheese
Tsjeak - Jaw
Tsjefte - Theft
Tsjerke - Church
Tsjerken - Churches
Tsjerkhôf - Graveyard/Churchyard/Cemetery
Tsjil - Wheel
Tsjildich - Helpful
Tsjillen - Wheels
Tsjin - Against/To
Tsjinhâlde - Hold back/Stop
Tsjinsprekke - Contradict
Tsjint - Duty
Tsjintwurdich - Nowadays
Tsjoen - Spell
Tsjoender - Wizard
Tsjok - Thick/Fat
Tsjuster - Dark/Darkness
Tûk - Smart/Bright/Clever
Tûke - Limb/Branch
Tún - Garden/Yard
Tunen - Gardens
Tusk - Tooth
Tusken - Between/Betwixt

Twisk - Old Frisian
Tútsje - Kiss
Twa - Two
Twadde - Second
Tweintich - Twenty
Twing - Force
Ik
Twingst - Force
Twirrewyn - Whirlwind
Tyngje - Notify/Report


Submit a Word

Type a word and translate it to Frisian or English. Did you not find it? Try a part of the word. Still not found? Let us know.

Typ in wurd en set it oer nei it Frysk of it Ingelsk. Hast it net fûn? Besykje dan in part fan it wurd. Hieltyd noch net fûn? Lit it ús witte.
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
SyShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
Sy/HjaThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). A non-profit organization which is responsible for learnfrisian.com.