Twivelt - Doubts
Hy, sy, it

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú V W Y | Submit a Word
There are currently 175 Words in this directory beginning with the letter T.
Ta - To
Taal - Language/Tongue

Tâle - Old Frisian
Tafal - Coincidence
Tafallich - Accidental/By chance
Tafel - Table
Tafier - Supply
Tafoegje - To add
Tahâld - Residence/Stay
Tajaan - Give in/Admit
Takomst - Future
Taksy - Taxi/Cab
Taktyk - Tactic
Talint - Talent
Tankewol - Thank you
Tankje - To thank
Tarieding - Preparation
Tarikke - Reach out
Tarre - Tar
Tasicht - Supervision
Tasizze - Promise
Tastean - To allow/Permit
Tastimming - Permission
Te - To
Teakel - Hoist
Tean - Toe

Teantsje - Smaller
Teannen - Toes
Tebek - Back
Without turning around
Tee - Tea
Teffens - Besides
Tefreden - Satisfied
Tegearre - Together
Teie - Thaw/Melt
Tekenje - Draw
Ik, wy, jim, sy, jo
Tekenst - Draw
Tekent - Draws
Hy, sy, it
Tekken - Blanket
Tekst - Text
Telefyzje - Television/TV
Tema - Theme
Temperatuer - Temperature
Temûk - Secretly/Secret
Tenei - From now on/Afterwards
Tewâdzje - Trample
Thús - Back home/At home
Thússide - Homepage
Ticht - Shut/Closed
Tichtby - Nearby/Closeby
Tiden - Times
Tidens - During
Tige - Very
Tige tank - Thank you very much
Tiger - Tiger
Tiid - Time
Tiidkrapte - Lack of time
Tiidrek - Era
Tiidwurd - Verb
Tiidwurden - Verbs
Tiisdei - Tuesday
Til - Lift
Ik
Tille - Lift
Wy, jim, sy, jo
Tillefoan - Telephone/Phone/Mobile
Tilst - Lift
Tilt - Lifts
Hy, sy, it
Timmerman - Carpenter
Tin - Thin

Tinne - Adjective
Tink - Think
Ik
Tink derom - Watch out
Tinkber - Thinkable
Tinke - Think
Wy, jim, sy, jo
Tinker - Thinker
Tinkst - Think
Tinkt - Thinks
Hy, sy, it
Tins - Thought

Thochta - Old Frisian
Tinzen - Thoughts
To - To
Older
Toan - Tone
Toane - To show
Toar - Droughty/Arid
Toarn - Thorn
Toarst - Thirsty
Tobek - Back
Older
Tocht - Thought
Ik, hy, sy it
Tochten - Thought
Wy, jim, sy, jo
Tochtst - Thought
Toefke - Tip/Gratuity
Toer - Tower

Tuorke - Smaller

Tor - Old Frisian
Togearre - Together
Older
Tôgje - Tow/Drag
Tokke - Limb/Branch
Tolve - Twelve
Tonge - Tongue
Tonger - Thunder
Tongerje - To thunder
Tongersdei - Thursday
Tosk - Tooth
Toskeboarstel - Toothbrush
Toskedokter - Dentist
Toskeguod - Toothpaste
Tosken - Teeth
Toskepasta - Toothpaste
Toskepoetsersguod - Toothpaste
Trachter - Funnel
Treast - Consolation/To comfort
Tredde - Third
Trein - Train
Treppe - Stairs
Trettjin - Thirteen
Tried - Wire

Triedsje - Smaller
Triedden - Wires
Trije - Three
Triuw - Push
Ik
Triuwe - Push
Wy, jim, sy, jo
Triuwst - Push
Triuwt - Pushes
Hy, sy, it
Troan - Throne
Troch - Through

Thruch - Old Frisian
Trochsette - Carry through
Trochsichtich - Transparent

Trochsichtige - Adjective
Trompet - Trumpet
Tropysk - Tropical
Tropyske - Adjective
Trui - Sweater
Tsien - Ten
Tsiis - Cheese
Tsjeaf - Thief
Tsjeafte - Theft
Tsjeak - Jaw
Tsjefte - Theft
Tsjep - Pretty
Tsjerke - Church
Tsjerken - Churches
Tsjerkhôf - Graveyard/Churchyard/Cemetery
Tsjil - Wheel
Tsjildich - Helpful
Tsjillen - Wheels
Tsjin - Against/To
Tsjinfalle - Disappointing
Tsjinhâlde - Hold back/Stop
Tsjinkomme - Come across
Tsjinsin - Reluctantly
Tsjinsprekke - Contradict
Tsjinst - Duty
Tsjinst - Shift/Service
Tsjintplicht - Conscription
Tsjintwurdich - Nowadays
Tsjinwyn - Headwind/Crosswind
Tsjirl - Dude
Tsjoch - Cheers
Tsjoen - Spell
Tsjoender - Wizard
Tsjoenderij - Sorcery
Tsjok - Thick/Fat
Tsjûge - Witnesses
Tsjuster - Dark/Darkness
Tûk - Smart/Bright/Clever
Tûke - Limb/Branch
Tún - Garden/Yard
Tunen - Gardens
Tuorren - Towers
Plural
Tusk - Tooth
Tusken - Between/Betwixt

Twisk - Old Frisian
Tuskentiid - Mean time/Interim
Tútsje - Kiss
Twa - Two
Twadde - Second
Tweintich - Twenty
Twing - Force
Ik
Twingst - Force
Twirje - Whirl
Twirrewyn - Whirlwind
Twivel - Doubt
Twivelje - Doubt
Ik, wy, jim, sy, jo
Twivelst - Doubt
Twivelt - Doubts
Hy, sy, it
Tydlik - Temporarily
Tyngje - Notify/Report


Submit a Word

Write a word and search it. Did you not find it? Try a part of the word. Still not found? Let us know.

Skriuw in wurd en sykje it. Hast it net fûn? Besykje dan in part fan it wurd. Hieltyd net fûn? Lit it ús witte.
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). A non-profit organization which is responsible for learnfrisian.com.
https://www.frisianwordbook.com/google/