Hazze - Hare

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú V W Y | Submit a Word
There are currently 223 Words in this directory beginning with the letter W.
Wa - Who

Hwā - Old Frisian
Waakse - Wax/Grow
Waar - Weather
Waarberjocht - Weather forecast
Waard - Became
Ik, hy, sy, it
Waarden - Became
Wy, jim, sy, jo
Waardst - Became
Waarm - Warm

Waarme - Adjective
Wachte - Waiting
Present Perfect
Wachtest - Wait
Wachtet - Waits
Hy, sy, it
Wachtsje - Wait
Ik, wy, jim, sy, jo
Wachtwurd - Password
Wâd - Kick
Wâld - Woods/Forest
Walfisk - Whale
Wâlnút - Walnut
Wannear - When

Hwērsā - Old Frisian
Want - Because

Hwand - Old Frisian
Wapen - Weapon/Gun
Wēpen - Old Frisian
Warber - Active
Warch - Sleepy/Tired
Warskôgest - Warn
Warskôget - Warns
Hy, sy, it
Warskôging - Warning
Warskôgje - Warn
Ik, wy, jim, sy, jo
Waskbear - Raccoon/Wash-bear
Waskest - Wash
Hy, sy, it
Wasket - Washes
Hy, sy, it
Waskje - Wash
Ik, wy, jim, sy, jo
Wat - What

Hwet - Old Frisian
Weage - Wave
Weagen - Waves
Weagest - Dare
Weaget - Dares
Hy, sy, it
Weagje - Dare
Ik, wy, jim, sy, jo
Weak - Weak
Weard - Worth
Wearlich - Devil
Wearwolf - Werewolf
Wearze - Disgust/Loathing
Webbe - Web
Webside - Website
Webstee - Website
Wedstriid - Match/Game
Wedzje - Bet
Weefsel - Tissue
Weeshûs - Orphanage/Orphan house
Wegen - Roads

Wegen - Old Frisian
Wegering - Refusal
Wegerje - Refuse
Wei - Way/Road
Weidwaan - Put away
Weilitte - Omit/Leave out
Wein - Wagon/Car
Weinsiik - Car sick
Weiwurde - Be removed/To disappear
Wekje - Soak
Wekker - Awake
Wakia - Old Frisian
Wenje - Live
Ik, wy, jim, sy, jo
(As living in a house)
Wenkeamer - Living room
Wennest - Live
Wennet - Lives
Hy, sy, it
Wenning - Apartment/Residence/Dwelling
Wenstich - Usual
Wente - Apartment/Residence/Dwelling
Wer - Again
Wêr - Where

Hwēr - Old Frisian
Werhelje - Repeat
Werjefte - Display
Werken - Recognize
Ik
Werkenne - Recognizes
Wy, jim, sy, jo
Werkenst - Recognize
Werkent - Recognize
Hy, sy, it
Werom - Back
Wêrom - Why

Hwērum - Old Frisian
Weromgean - Get back
Weromhelje - Retrieve
Weromjaan - Give back
Weromkomme - Coming back
Wersjen - Reunion
West - West
Westen - Western
Westlik - Western
Wetich - Know-it-all
Wetter - Water

Wetir - Old Frisian
Wetterfal - Waterfall
Wetterholle - Waterhead
Wetterstof - Hydrogen
Wetterticht - Waterproof
Wêze - To be
Wêzen - Creature
Whylst - While
Older
Wichtich - Important

Wichtige - Adjective
Widze - Cradle
Wie - Was
Ik, hy, sy, it
Wiene - Were
Wy, jim, sy, jo
Wier - True
Wierheid - Truth
Wierk - Incense
Wiersizster - Fortune teller
Female
Wiersizze - Fortune telling
Wiersizzer - Fortune teller
Male
Wierskynlik - Probably

Wierskynlike - Adjective
Wiest - Were
Wiet - Wet

Wiete - Adjective
Wiid - Wide

Wide - Adjective
Wiif - Wife/Woman

Wyfke - Smaller
Wiis - Wise
Wize - Adjective
Wiisheid - Wisdom
Wiismeitsje - Make believe
Wike - Week
Wikel - Falcon
Wikker - Fortune teller
Male
Wikselje - To switch/Change
Wikseljild - Change
Money back
Wikster - Fortune teller
Female
Wille - Pleasure/Fun
Wilskrêft - Willpower
Win - Win
Ik
Winkel - Shop
Winne - Win
Wy, jim, sy, jo
Winsk - Wish
Winsken - Wishes
Winskest - Wish
Winsket - Wishes
Hy, sy, it
Winskje - Wish
Ik, wy, jim, sy, jo
Winst - Win
Wint - Wins
Hy, sy, it
Winter - Winter
Wintersliep - Hibernation/Dormancy
Wis - Sure
Wisânsje - Habit/Manner
Wiskje - Delete
Wiskunde - Mathematics
Wit - Know
Ik
Wit - Knows
Hy, sy, it
Witst - Know

Witte - Know
Wy, jim, sy, jo
Wittenskip - Science
Wittenskiplik - Scientifically/Scientific

Wittenskiplike - Adjective
Wiziging - Change/Modification/Adjustment
Wjekke - Wake/Ice Hole
Wjerhâlde - Withhold/Hold back
Wjerljocht - Lightning
Wjerlûd - Echo
Wjerstân - Resistance
Wjerstean - Withstand/To resist
Wjirm - Worm
Wjirmen - Worms
Wjuk - Wing
Wjukje - Flying
Birds flying
Wjukken - Wings
Woansdei - Wednesday
Woarst - Sausage
Woartel - Carrot
Woartels - Carrots
Woastine - Desert
Woastyn - Desert
Wōstene - Old Frisian
Woe - Wanted
Ik, hy, sy, it
Woene - Wanted
Wy, jim, sy, jo
Woest - Wanted
Wol - Want
Ik
Wol - Wants
Hy, sy, it
Wol - Wool
Wolf - Wolf
Wolk - Cloud

Wolkje - Smaller
Wolken - Clouds

Wolken - Old Frisian
Wolkom - Welcome

Welkoma - Old Frisian
Wolle - Want
Wy, jim, sy, jo
Wollen - Wanted
Present Perfect
Wolris - Ever/Sometimes
Wolst - Want

Wolven - Wolves
Wolwêzen - Welfare
Wraak - Revenge/Revanche/Vengeance
Wrakselje - Wrestle
Wrâld - World

Wrald - Old Frisian
Wrâldstêd - World city
Wrekker - Avenger
Wriggert - Demon
Wriuwing - Friction
Wûn - Won, Wound
Wûne - Adjective Wunde - Old Frisian
Wûnder - Wonder/Miracle

Wunder - Old Frisian
Wûnderbaarlik - Wonderful/Amazing/Lovely
Wûnderbaarlike - Adjective
Wûnderbaerlik - Wonderful/Amazing/Lovely
Older
Wur - Become
Ik
Wurch - Sleepy/Tired
Wurd - Word

Wurdsje - Smaller
Wurdboek - Wordbook/Dictionary

Wurdboekje - Smaller
Wurde - Become
Wy, jim, sy, jo
Wurdearje - Appreciate
Wurden - Words
Wurdfierder - Spokesman
Wurdskat - Vocabulary
Wurdst - Become

Wurdt - Becomes
Hy, sy, it
Wurk - Work, Job
Wurke - Worked
Past time
Ik, hy, sy, it
Wurken - Worked
Past time
Wy, jim, sy, jo
Wurker - Worker
Wurkest - Work

Wurket - Works
Hy, sy, it
Wurkje - Work
Ik, wy, jim, sy, jo
Wurkleas - Jobless/Unemployed
Wurklist - Agenda
Wurksiker - Job seeker
Wurkwize - Method/Technique
Wy - We
Wī - Old Frisian
Wykein - Weekend
Wyld - Wild

Wylde - Adjective
Wyldens - Wildness/Ferocity
Wyldernis - Wilderness
Wyldfrjemde - Complete stranger
Wylst - While
Wyn - Wind/Wine

Wind - Old Frisian
Wynbrau - Eyebrow
Wynkrêft - Windpower
Wynmûne - Windmill
Wynskerm - Windshield
Wyt - White

Wite - Adjective
Wytsing - Viking
Wytsings - Vikings


Submit a Word

Write a word and search it. Did you not find it? Try a part of the word. Still not found? Let us know.

Skriuw in wurd en sykje it. Hast it net fûn? Besykje dan in part fan it wurd. Hieltyd net fûn? Lit it ús witte.
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). A non-profit organization which is responsible for learnfrisian.com.
https://www.frisianwordbook.com/google/