Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú W Y | Submit a Word
There are currently 134 Words in this directory beginning with the letter W.
Wa - Who
Waar - Weather
Waard - Became
Ik, hy, sy, it
Waarden - Became
Wy, jim, sy, jo
Waardst - Became
Waarm - Warm

Waarme - Adjective
Wachtsje - Wait
Wâld - Woods/Forest
Walfisk - Whale
Wannear - When
Want - Because
Wapen - Weopon/Gun
Warber - Active
Warch - Sleepy/Tired
Warskôgest - Warn
Warskôget - Warns
Hy, sy, it
Warskôging - Warning
Warskôgje - Warn
Ik, wy, jim, sy, jo
Waskbear - Raccoon/Wash-bear
Waskest - Wash
Hy, sy, it
Wasket - Washes
Hy, sy, it
Waskje - Wash
Ik, wy, jim, sy, jo
Wat - What
Weach - Wave
Weagen - Waves
Weagje - Dare
Weak - Weak
Wearlich - Devil
Webside - Website
Webstee - Website
Wegen - Roads

Wegen - Old Frisian
Wei - Way/Road
Wein - Wagon/Car
Wekker - Awake
Wakia - Old Frisian
Wenje - Live
Ik, wy, jim, sy, jo
(As living in a house)
Wenkeamer - Living room
Wennest - Live
Wennet - Lives
Hy, sy, it
Wenning - Apartment/Residence/Dwelling
Wente - Apartment/Residence/Dwelling
Wer - Again
Wêr - Where
Werhelje - Repeat
Werom - Back
Wêrom - Why
West - West
Wetich - Know-it-all
Wetter - Water

Wetir - Old Frisian
Wetterfal - Waterfall
Wêze - To be
Whylst - While
Older
Wichtich - Important

Wichtige - Adjective
Wie - Was
Ik, hy, sy, it
Wiene - Were
Wy, jim, sy, jo
Wier - True
Wierheid - Truth
Wierskynlik - Probably

Wierskynlike - Adjective
Wiest - Were
Wiet - Wet

Wiete - Adjective
Wiid - Wide
Wide - Adjective
Wiif - Wife/Woman
Wyfke - Smaller
Wiis - Wise
Wize - Adjective
Wike - Week
Wikel - Falcon
Wikseljild - Change
Money back
Wille - Pleasure/Fun
Win - Win
Ik
Winne - Win
Wy, jim, sy, jo
Winsk - Wish
Winsken - Wishes
Winskest - Wish
Winsket - Wishes
Hy, sy, it
Winskje - Wish
Ik, wy, jim, sy, jo
Winst - Win
Wint - Wins
Hy, sy, it
Winter - Winter
Wis - Sure
Wiskje - Delete
Wjerljocht - Lightning
Wjerlûd - Echo
Wjirm - Worm
Wjirmen - Worms
Wjuk - Wing
Wjukken - Wings
Woansdei - Wednesday
Woartel - Carrot
Woartels - Carrots
Woastyn - Desert
Woe - Wanted
Ik, hy, sy, it
Woene - Wanted
Wy, jim, sy, jo
Woest - Wanted
Wol - Want
Ik
Wol - Wants
Hy, sy, it
Wol - Wool
Wolf - Wolf
Wolk - Cloud
Wolkje - Smaller
Wolken - Clouds

Wolken - Old Frisian
Wolkom - Welcome
Welkoma - Old Frisian
Wolle - Want
Wy, jim, sy, jo
Wollen - Wanted
Present Perfect
Wolris - Ever/Sometimes
Wolst - Want
Wolven - Wolves
Wrâld - World
Wriggert - Demon
Wûn - Won, Wound
Wûne - Adjective Wunde - Old Frisian
Wûnder - Wonder/Miracle
Wunder - Old Frisian
Wûnderbaarlik - Wonderful/Amazing/Lovely
Wûnderbaarlike - Adjective
Wûnderbaerlik - Wonderful/Amazing/Lovely
Older
Wur - Become
Ik
Wurch - Sleepy/Tired
Wurd - Word

Wurdsje - Smaller
Wurdboek - Wordbook/Dictionary
Wurdboekje - Smaller
Wurde - Become
Wy, jim, sy, jo
Wurden - Words
Wurdst - Become
Wurdt - Becomes
Hy, sy, it
Wurk - Work, Job
Wurkest - Work
Wurket - Works
Hy, sy, it
Wurkje - Work
Ik, wy, jim, sy, jo Hav - Old Frisian
Wurklist - Agenda
Wy - We
Wykein - Weekend
Wyld - Wild
Wylde - Adjective
Wylst - While
Wyn - Wind/Wine

Wind - Old Frisian
Wynbrau - Eyebrow
Wynkrêft - Windpower
Wynmûne - Windmill
Wynskerm - Windshield
Wyt - White

Wite - Adjective
Wytsing - Viking
Wytsings - Vikings


Submit a Word

Type a word and translate it to Frisian or English. Did you not find it? Try a part of the word. Still not found? Let us know.

Typ in wurd en set it oer nei it Frysk of it Ingelsk. Hast it net fûn? Besykje dan in part fan it wurd. Hieltyd noch net fûn? Lit it ús witte.
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
SyShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
Sy/HjaThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). A non-profit organization which is responsible for learnfrisian.com.