Boude - Built
Past time
Ik, hy, sy, it

Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú V W Y | Submit a Word
There are currently 51 Words in this directory beginning with the letter Y.
Yllustraasje - Illustration
Ymmigraasje - Immigration
Ymmigrant - Immigrant
Ymmigrearje - Immigrate
Ymport - Import
Ymposten - Taxes
Ympresje - Impression
Yn - In/Into
Ynbringe - Bring in/Insert
Ynbyldzje - Imagine
Ynderlik - Inwardly/Internal
Yndied - Indeed
Yndieling - Layout
Ynfeksje - Infection
Ynfektearje - Infect
Ynfiere - Input/Enter
Ynformaasje - Information
Ynformearje - Inform/Inquire
Ynjitte - Pour in
Ynkoarten - Soon
Ynkomsten - Income
Ynlade - Download
Ynlieding - Preface/Opening
Ynlûke - Withdraw/Revoke
Ynrjochting - Design
Ynsekt - Insect
Ynskeakelje - Enable
Ynskriuwe - Sign up/Enrol
Ynspiraasje - Inspiration
Ynspuitsje - Inject
Ynstallearje - Install
Ynstee - Instead

Yn stee - Variation
Instêd - Old Frisian
Ynstelle - Setting up/Adjust
Ynstinkt - Instinct
Ynstoarte - Collapse
Ynstruksje - Instruction
Ynteressearje - Interested
Ynternasjonaal - International

Ynternasjonale - Adjective
Yntinke - Imagine
(I can imagine)
Yntroduksje - Introduction
Yntsjindiel - On the contrary
Ynvestearje - Invest
Ik, wy, jim, sy, jo
Ynvestearre - Invested
Present Perfect
Ynvestearrest - Invest
Ynvestearret - Invests
Hy, sy, it
Ynwenner - Resident
Yslân - Iceland
Yslik - Scary
Yt - Eat
Ik, hy, sy, it
Ytber - Eatable/Edible
Ytst - EatSubmit a Word

Write a word and search it. Did you not find it? Try a part of the word. Still not found? Let us know.

Skriuw in wurd en sykje it. Hast it net fûn? Besykje dan in part fan it wurd. Hieltyd net fûn? Lit it ús witte.
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
Sy/HjaShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
SyThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). A non-profit organization which is responsible for learnfrisian.com.
https://www.frisianwordbook.com/google/