Frisian Wordbook

Frysk Wurdboek

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú W Y | Submit a Word
There are currently 47 Words in this directory beginning with the letter Y.
Yllustraasje - Illustration
Ymmigraasje - Immigration
Ymmigrant - Immigrant
Ymmigrearje - Immigrate
Ymport - Import
Ymposten - Taxes
Ympresje - Impression
Yn - In
Ynbyldzje - Imagine
Ynderlik - Inwardly/Internal
Yndied - Indeed
Yndieling - Layout
Ynfeksje - Infection
Ynfektearje - Infect
Ynfiere - Input/Enter
Ynformaasje - Information
Ynformearje - Inform/Inquire
Ynjitte - Pour in
Ynkoarten - Soon
Ynkomsten - Income
Ynlieding - Preface/Opening
Ynlûke - Withdraw/Revoke
Ynrjochting - Design
Ynsekt - Insect
Ynskeakelje - Enable
Ynskriuwe - Sign up/Enrol
Ynspiraasje - Inspiration
Ynspuitsje - Inject
Ynstallearje - Install
Ynstee - Instead

Yn stee - Variation
Instêd - Old Frisian
Ynstelle - Setting up/Adjust
Ynstinkt - Instinct
Ynstoarte - Collapse
Ynstruksje - Instruction
Ynteressearje - Interested
Ynternasjonaal - International
Ynternasjonale - Adjective
Yntinke - Imagine
(I can imagine)
Yntroduksje - Introduction
Yntsjindiel - On the contrary
Ynvestearje - Invest
Ynvestearre - Invested
Ynwenner - Resident
Yslân - Iceland
Yslik - Scary
Yt - Eat
Ik, hy, sy, it
Ytber - Eatable/Edible
Ytst - Eat


Submit a Word

Type a word and translate it to Frisian or English. Did you not find it? Try a part of the word. Still not found? Let us know.

Typ in wurd en set it oer nei it Frysk of it Ingelsk. Hast it net fûn? Besykje dan in part fan it wurd. Hieltyd noch net fûn? Lit it ús witte.
FrisianEnglish
IkI
Dû/DoYou
HyHe
SyShe
ItIt
WyWe
JoYou(Formal)
JimYou all
Sy/HjaThey
This wordbook is made by De Fryske Wrâld (The Frisian World). A non-profit organization which is responsible for learnfrisian.com.