iframe

There are currently 47 Frisian words in this directory beginning with the letter Ô.
Ôfbetelje - Pay off
Ôfbine - Tie off
Ôfbite - Bite off
Ôfbliuwe - Don't touch
Ôfbrând - Burnt down
Ôfbrâne - Burning down
Ôfbrekke - Break off
Ôfbylding - Picture/Photo
Ôfbyldings - Pictures/Photos
Ôfbyldzje - Depict
Ôfdekke - Cover (to)
Ôfdriuwe - Drift off
Ôffal - Waste
Ôffier - Drain
Ôffjurje - Fire/Pop off (to)
Ôffreegje - Questioning/To wonder
Ôfgryslik - Horrible/Awful
Ôfgryslike - Awful/Horrible
Adjective
Ôfharkje - Eavesdropping
Ôfhinklik - Dependent
Ôfhinklike - Dependent
Adjective
Ôfkarre - Disapprove
Ôfkuolje - Cooling down
Ôflevering - Episode
Ôfliede - Distract
Ôflieding - Distraction
Ôflûke - Jerk off/Subtract/Deduct
Ôfmieling - Picture/Photo
Ôfpakke - Take away
Ôfrekkenje - Pay (to)
Ôfrûne - Last
Ôfsizze - Cancel/Put off
Ôfsjitte - Shoot
Ôfskermje - Shield/Cover (to)
Ôfskieding - Separation
Ôfskiefeest - Farewell party
Ôfskodzje - Shake off
Ôfslute - Shut down
Ôfsnije - Cut off
Ôfsprekke - Arrange/Agree upon
Ôfstân - Distance
Ôfsûnderje - Isolate/Seclude (to)
To isolate yourself from a group
Ôfwaskje - Do the dishes
Ôfwêzich - Absent
Ôfwize - Reject
Ôfwizing - Rejection
Ôthera - Other (o)
Old Frisian


Submit a Frisian word

Frisian Wordbook

FREE
VIEW