iframe

There are currently 1192 Frisian words in this directory beginning with the letter F.
Faak - Often
Faaks - Maybe/Perhaps
Faam - Girlfriend
Fabryk - Factory
Fage - Swept/Wiped
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fagen - Swept/Wiped
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fagest - Swept/Wiped
Pronoun(s): Dû/Do
Fagina - Vagina
Fakânsje - Vacation/Holiday
Fakatuere - Job opening
Faksin - Vaccine
Faksinearje - Vaccinate (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Faksinearre - Vaccinated
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Faksinearren - Vaccinated
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Faksinearrest - Vaccinate (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Faksinearrest(e) - Vaccinated
Pronoun(s): Dû/Do
Faksinearret - Vaccinates
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fal - Fall
Pronoun(s): Ik
Falbile - Deadline
Fâldzje - Fold
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Fâle - Trap
Falla - Fall (o)
Old Frisian
Falle - Fall
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Falle - Trap
Fallen - Fallen (p)
Present Perfect
Falsk - False/Evil
Falst - Fall
Pronoun(s): Dû/Do
Falt - Falls
Pronoun(s): Hy, sy, it
Famke - Girl
Famkes - Girls
Fan - Of
Fang - Catch (to)
Pronoun(s): Ik
Fange - Catch
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fangst - Catch
Pronoun(s): Dû/Do
Fangt - Catches
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fanille - Vanilla
Fanke - Girl
Fannacht - Tonight/Last night
Fansels - Of course/Obviously
Fantasearje - Fanatasize
Fantastysk - Fantastic
Fanûatû - Vanuatu (c)
Far - Sail (to)
Pronoun(s): Ik
Fariearje - Vary (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Fariearre - Varied
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fariearren - Varied
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fariearrest - Vary (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fariearrest(e) - Varied
Pronoun(s): Dû/Do
Fariearret - Varies
Pronoun(s): Hy, sy, it
Farre - Sail
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Farsk - Fresh
Fart - Sails
Pronoun(s): Hy, sy, it
Farwe - Color/Colour/Hue/Paint
Farwol - Farewell
Fatikaanstêd - Vatican City (c)
Fazelje - Whisper
Fear - Feather

Fear - Sailed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fearboat - Ferry
Feardichheden - Abilities
Fearen - Feathers
Fearen - Sailed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fearke - Feather
Small
Fearker - Binoculars
Fearkrêftich - Resilient
Fearn - Sailed (p)
Present Perfect
Fearnsjier - Quarter of a year
Fearrekiker - Binoculars
Fearst - Sailed
Pronoun(s): Dû/Do
Feart - Canal
Febrewaris - February
Feder - Father (o)
Old Frisian
Fee - Fairy
Feest - Feast/Party
Feestdei - Holiday
Fei - Swipe (to)
Pronoun(s): Ik
Feie - Swipe
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Feilich - Safe/Secure
Feilige - Safe/Secure
Adjective
Feiligens - Security
Feint - Boyfriend
Feist - Swipe
Pronoun(s): Dû/Do
Feit - Swipes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fel - Skin/Hide
Feld - Field (o)
Old Frisian
Fēle - Touch (o)
Old Frisian
Fele - Very (o)
Old Frisian
Fenezuëla - Venezuela (c)
Fenne - Meadow (o)
Old Frisian
Feralterearre - Overwhelmed
Ferantwurdlik - Responsible/Answerable
Ferantwurdlike - Responsible/Answerable
Adjective
Ferantwurdlikheden - Responsibilities
Ferantwurdlikheid - Responsibility
Ferantwurdzje - Answer for/Justify
Feravensearje - Disarray/Disarrange
Ferbaarnd - Burned (p)
Present Perfect
Ferbân - Connection/Relation
Ferbea - Forbade
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferbean - Forbidden (p)
Present Perfect
Ferbeane(n) - Forbade
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferbeast - Forbade
Pronoun(s): Dû/Do
Ferbergest - Hide (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferberget - Hides
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferbergje - Hide (to)
An object
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferbettere - Improved
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferbetteren - Improved
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferbetterest - Better/Improve (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferbetterest(e) - Improved
Pronoun(s): Dû/Do
Ferbetteret - Betters/Improves
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferbetterje - Better/Improve (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferbied - Forbid (to)
Pronoun(s): Ik
Ferbiede - Forbid
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferbiedst - Forbid
Pronoun(s): Dû/Do
Ferbine - Connect/Link
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferbjustere - Stunned
Ferbjusterje - Confuse/Baffle/Obscure
Ferbleau - Stayed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferbleaun - Stayed (p)
Present Perfect
Ferbleaune(n) - Stayed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferbleaust - Stayed
Pronoun(s): Dû/Do
Ferbline - Blinded
Ferbliuw - Residence/Stay/Paddock
Ferbliuw - Stay (to)
Pronoun(s): Ik
Ferbliuwe - Stay
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferbliuwst - Stay (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferbliuwt - Stays
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferbod - Prohibition
Ferbrek - Break up (to)
Pronoun(s): Ik
Ferbrekke - Break up
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferbrekst - Break up (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferbrekt - Breaks up
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferbrûk - Consumption/Wastage
Ferbruts - Broke up
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferbrutsen - Broke up
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferbrutst - Broke up
Pronoun(s): Dû/Do
Ferbûn - Connected
Ferbûnen - Connected
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferbûnst - Connected
Pronoun(s): Dû/Do
Ferburch - Hid
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferburchst - Hid
Pronoun(s): Dû/Do
Ferburgen - Hid
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferbyldzje - Imagine (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferbyn - Connect/Link
Pronoun(s): Ik
Ferbynst - Connect/Link
Pronoun(s): Dû/Do
Ferbynt - Connects/Links
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferdegigje - Defend
Ferdie - Wasted
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferdiel - Divide/Split (to)
Pronoun(s): Ik
Ferdield - Divided (p)
Present Perfect
Ferdielde - Divided
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferdielden - Divided
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferdieldest - Divided
Pronoun(s): Dû/Do
Ferdiele - Divide/Split
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferdielst - Divide/Split (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferdielt - Divides/Splits
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferdien - Wasted (p)
Present Perfect
Ferdiene(n) - Wasted
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferdiest - Wasted
Pronoun(s): Dû/Do
Ferdigene - Defended
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferdigenen - Defended
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferdigenest - Defend (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferdigenest(e) - Defended
Pronoun(s): Dû/Do
Ferdigenet - Defends
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferdigenje - Defend (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferdivedaasje - Entertainment
Ferdjipje - Think deeply (to)
Ferdjipping - Floor/Story
Ferdoch - Waste (to)
Pronoun(s): Ik
Ferdochst - Waste (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferdocht - Wastes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferdogge - Waste
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferdomme - Damn
Ferdôve - Deafened
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferdôven - Deafened
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferdôvest - Deafen
Pronoun(s): Dû/Do
Ferdôvest(e) - Deafened
Pronoun(s): Dû/Do
Ferdôvet - Deafens
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferdôvje - Deafen (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferdrach - Treaty/Pact
Ferdrink - Drown (to)
Pronoun(s): Ik
Ferdrinke - Drown
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferdrinkst - Drown (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferdrinkt - Drowns
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferdronk - Drowned
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferdronken - Drowned
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferdronkst - Drowned
Pronoun(s): Dû/Do
Ferdûbele - Doubled
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferdûbelen - Doubled
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferdûbelest - Double (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferdûbelest(e) - Doubled
Pronoun(s): Dû/Do
Ferdûbelet - Doubles
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferdûbelje - Double (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferduorje - Endure (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferduorre - Endured
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferduorren - Endured
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferduorrest - Endure (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferduorrest(e) - Endured
Pronoun(s): Dû/Do
Ferduorret - Endures
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferdwine - Disappear/Vanish
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferdwûn - Disappeared
Past time
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferdwûnen - Disappeared
Past time
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferdwûnst - Disappeared
Past time
Pronoun(s): Dû/Do
Ferdwyn - Disappear/Vanish (to)
Pronoun(s): Ik
Ferdwynst - Disappear/Vanish (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferdwynt - Disappears/Vanishes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fere - Profit (o)
Old Frisian
Fereale - In love
Fereaske - Required
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fereasken - Required
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fereaskest - Require (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fereaskest(e) - Required
Pronoun(s): Dû/Do
Fereasket - Requires
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fereaskje - Require (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferfalske - Falsified
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferfalsken - Falsified
Past time
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferfalskest - Falsify (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferfalskest(e) - Falsified
Pronoun(s): Dû/Do
Ferfalsket - Falsifies
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferfalskje - Falsify (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferfang - Replace (to)
Pronoun(s): Ik
Ferfange - Replace
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferfangst - Replace (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferfangt - Replaces
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferfeel - Bore (to)
Pronoun(s): Ik
Ferfeeld - Bored (p)
Present Perfect
Ferfeelde - Bored
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferfeelden - Bored
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferfeeldest - Bored
Pronoun(s): Dû/Do
Ferfeelst - Bore (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferfeelt - Bores
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferfele - Bore
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferfelje - Molt (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferfelle - Molted
Past time
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferfellen - Molted
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferfellest - Molt (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferfellest(e) - Molted
Pronoun(s): Dû/Do
Ferfellet - Molts
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferfetsje - Resume (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferfette - Resumed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferfetten - Resumed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferfettest - Resume (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferfettest(e) - Resumed
Pronoun(s): Dû/Do
Ferfettet - Resumes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferfier - Transport
Ferfoarming - Transformation/Distortion
Ferfolje - Fulfill (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferfolla - Fulfill (o)
Old Frisian
Ferfolle - Fulfilled
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferfollen - Fulfilled
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferfollest - Fulfill (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferfollest(e) - Fulfilled
Pronoun(s): Dû/Do
Ferfollet - Fulfills
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferfolling - Fulfillment
Ferfong - Replaced
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferfongen - Replaced
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferfongst - Replaced
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferfyskje - Refresh
Fergean - Perish/Rot (to)
Pronoun(s): Ik
Fergeane - Perish/Rot
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fergeat - Forgot
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fergeaten - Forgot
Past time
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fergeatst - Forgot
Pronoun(s): Dû/Do
Fergees - For free
Fergeme - Damn it
Fergetten - Forgotten
Fergie - Perished/Rotted
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fergien - Perished/Rotted (p)
Present Perfect
Fergien(e) - Perished/Rotted
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fergiest - Perish/Rot (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fergiest - Perished/Rotted
Pronoun(s): Dû/Do
Fergiet - Perishes/Rots
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fergoed - Forever
Fergoedzje - Reimburse. Compensate
Fergriem - Waste/Spill/Mess up (to)
Pronoun(s): Ik
Fergriemd - Wasted/Spilled/Messed up (p)
Present Perfect
Fergriemde - Wasted/Spilled/Messed up
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fergriemden - Wasted/Spilled/Messed up
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fergriemdest - Wasted/Spilled/Messed up
Pronoun(s): Dû/Do
Fergrieme - Waste/Spill/Mess up
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fergriemst - Waste/Spill/Mess up (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fergriemt - Wastes/Spilles/Messes up
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fergrime - Annoyed
Fergrutglês - Magnifying glass/Reading glass
Fergûchelje - Mislead/Deceive
Ferhaal - Tale/Story
Ferhalen - Tales/Stories
Ferheard - Surprised/Amazed/Astonished
Ferhearlike - Glorified
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferhearliken - Glorified
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferhearlikest - Glorify (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferhearlikest(e) - Glorified
Pronoun(s): Dû/Do
Ferhearliket - Glorifies
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferhearlikje - Glorify (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferhelp - Solve (to)
Pronoun(s): Ik
Ferhelpe - Solve
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferhelpst - Solve (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferhelpt - Solves
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferhindere - Prevented
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferhinderen - Prevented
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferhinderest(e) - Prevented
Pronoun(s): Dû/Do
Ferhinderje - Prevent (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferhinderrest - Prevent (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferhinderret - Prevents
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferholp - Solved
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferholpen - Solved
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferholpst - Solved
Pronoun(s): Dû/Do
Ferhûdzje - Molt/Exuviate/Peel
Ferhûge - Looked forward to/Rejoiced
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferhûgen - Looked forward to/Rejoiced
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferhûgest - Look forward to/Rejoice (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferhûgest(e) - Looked forward to/Rejoiced
Pronoun(s): Dû/Do
Ferhûget - Looks forward to/Rejoices
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferhûgje - Look forward to/Rejoice (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Feriene Arabyske Emiraten - United Arab Emirates (c)
Feriene Keninkryk - United Kingdom (c)
Feriene Naasjes - United Nations
Feriene Steaten - United States (c)
Ferieniging - Association
Ferienigje - Unite
Ferifiearje - Verify (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferifiearre - Verified
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferifiearren - Verified
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferifiearrest - Verify (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferifiearrest(e) - Verified
Pronoun(s): Dû/Do
Ferifiearret - Verifies
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferjage - Chased away
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferjagen - Chased away
Wy, jim, sy, it
Ferjagest - Chased away
Pronoun(s): Dû/Do
Ferjeffenis - Forgiveness
Ferjei - Chase away (to)
Pronoun(s): Ik
Ferjeie - Chase away
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferjeist - Chase away (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferjeit - Chases away
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferjit - Forget
Pronoun(s): Ik
Ferjit - Forgets
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferjitlik - Forgetful
Ferjitst - Forget
Pronoun(s): Dû/Do
Ferjitte - Forget
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferjitten - Forgotten (p)
Present Perfect
Ferjoech - Forgave
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferjoechst - Forgave
Pronoun(s): Dû/Do
Ferjoegen - Forgave
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferjou - Forgive (to)
Pronoun(s): Ik
Ferjoust - Forgive (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferjout - Forgives
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferjouwe - Forgive
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferjûn - Forgiven (p)
Present Perfect
Ferkâlden - Having a cold
Ferkâldzje - Get a cold (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferkeapest - Sell
Pronoun(s): Dû/Do
Ferkeapet - Sells
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferkeapje - Sell (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferkear - Traffic
Ferkeard - Wrong
Ferkearde - Wrong
Adjective
Ferkeardeling - Bad person
Ferkeas - Preferred/Chose/Elected
Pronoun(s): Ik, dû, hy, sy, it
Ferkies - Prefer/Choose/Elect (to)
Pronoun(s): Ik
Ferkiest - Prefer/Choose/Elect (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferkiest - Prefers/Chooses/Elects
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferkieze - Prefer/Choose/Elect
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferkiezing - Election
Ferklaai - Dress up (to)
Pronoun(s): Ik
Ferklaaid - Dressed up (p)
Present Perfect
Ferklaaide - Dressed up
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferklaaiden - Dressed up
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferklaaidest - Dressed up
Pronoun(s): Dû/Do
Ferklaaie - Dress up
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferklaaist - Dress up (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferklaait - Dresses up
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferklearje - Explain/Declare (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferklearre - Explained/Declared
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferklearren - Explained/Declared
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferklearrest - Explain/Declare (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferklearrest(e) - Explained/Declared
Pronoun(s): Dû/Do
Ferklearret - Explains/Declares
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferkoarting - Shortening
Ferkocht - Sold
Same as 'Ferkoft'
Ferkofst - Sold
Pronoun(s): Dû/Do
Ferkoft - Sold
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferkoften - Sold
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferkrêftsje - Rape (to)
Ferkrûmelje - Crumble/Molder/Moulder
Ferkwânselje - Squander
Ferlaat - Seduced (p)
Present Perfect
Ferlate - Seduced
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferlaten - Seduced
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferlatest - Seduced
Pronoun(s): Dû/Do
Ferlear - Lost
Past time
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferlearen - Lost
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferlearst - Lost
Pronoun(s): Dû/Do
Ferleegje - Lower (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferlege - Lowered
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferlegen - Lowered
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferlegen - Shy
Ferlegest - Lower (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferlegest(e) - Lowered
Pronoun(s): Dû/Do
Ferleget - Lowers
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferlern - Lost (p)
Present Perfect
Ferlet - Need for something
Ferlied - Seduce (to)
Pronoun(s): Ik
Ferliede - Seduce
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferlieder - Seducer
Ferliedst - Seduce (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferliedt - Seduces
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferlies - Lose (to)
Pronoun(s): Ik
Ferliest - Lose (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferliest - Loses
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferliet - Abandoned
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferlieten - Abandoned
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferlietst - Abandoned
Pronoun(s): Dû/Do
Ferlieze - Lose
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferliezer - Loser
Ferlike - Compared
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferliken - Compared
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferlikest - Compare (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferlikest(e) - Compared
Pronoun(s): Dû/Do
Ferliket - Compares
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferline - Past/Last/Previous
Ferlit - Abandon
Pronoun(s): Ik
Ferlit - Abandons
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferlitst - Abandon
Pronoun(s): Dû/Do
Ferlitte - Abandon
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferlitten - Abandoned (p)
Present Perfect
Ferljochting - Lighting/Illumination
Ferlykber - Comparable
Ferlykje - Compare (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferlytsje - Make smaller (to)
Fermakke - Amused/Entertained
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fermakken - Amused/Entertained
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fermakkest - Amuse/Entertain (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fermakkest(e) - Amused/Entertained
Pronoun(s): Dû/Do
Fermakket - Amuse/Entertain
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fermeitsje - Amuse/Entertain (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Fermindere - Reduced/Decreased
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferminderen - Reduced/Decreased
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferminderest - Reduce/Decrease (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferminderest(e) - Reduced/Decreased
Pronoun(s): Dû/Do
Ferminderet - Reduces/Decreases
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferminderje - Reduce/Decrease (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferming - Mingle (to)
Pronoun(s): Ik
Ferminge - Mingle
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fermingst - Mingle (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fermingt - Mingles
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fermoarde - Killed/Murdered
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fermoarden - Killed/Murdered
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fermoardest - Kill/Murder (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fermoardest(e) - Killed/Murdered
Pronoun(s): Dû/Do
Fermoardet - Kills/Murders
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fermoardzje - Kill/Murder (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Fermoeden - Suspicion/Presumption
Fermong - Mingled
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fermongen - Mingled
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fermongst - Mingled
Pronoun(s): Dû/Do
Fernaam - Noticed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fernaamst - Noticed
Pronoun(s): Dû/Do
Fernamen - Noticed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferneam - Name after (to)
Pronoun(s): Ik
Ferneamd - Famous
Ferneame - Name after
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferneamst - Name after (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferneamt - Names after
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferneatige - Destroyed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferneatigen - Destroyed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferneatigest - Destroy (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferneatigest(e) - Destroyed
Pronoun(s): Dû/Do
Ferneatiget - Destroys
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferneatigje - Destroy (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Fernedere - Humiliated
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fernederen - Humiliated
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fernederest - Humiliate (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fernederest(e) - Humiliated
Pronoun(s): Dû/Do
Fernederet - Humiliates
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fernederje - Humiliate (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Fernij - Renew (to)
Pronoun(s): Ik
Fernijd - Renewed (p)
Present Perfect
Fernijde - Renewed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fernijden - Renewed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fernijdest - Renewed
Pronoun(s): Dû/Do
Fernije - Renew
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fernijst - Renew (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fernijt - Renews
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fernim - Notice (to)
Pronoun(s): Ik
Fernimme - Notice
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fernimst - Notice (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fernimstich - Ingenious
Fernimt - Notices
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fernuvere - Wondered
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fernuveren - Wondered
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fernuverest - Wonder (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fernuverest(e) - Wondered
Pronoun(s): Dû/Do
Fernuveret - Wonders
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fernuverje - Wonder (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Feroardiele - Condemned/Sentenced
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Feroardielen - Condemned/Sentenced
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Feroardielest - Condemn/Sentence (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Feroardielest(e) - Condemned/Sentenced
Pronoun(s): Dû/Do
Feroardielet - Condemns/Sentences
Pronoun(s): Hy, sy, it
Feroardielje - Condemn/Sentence (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Feroare - Changed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Feroaren - Changed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Feroarest - Change (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Feroarest(e) - Changed
Pronoun(s): Dû/Do
Feroaret - Changes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Feroaring - Change/Alteration
Feroarje - Change (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Feroarsaakje - Cause (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Feroarsake - Caused
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Feroarsaken - Caused
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Feroarsakest - Cause (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Feroarsakest(e) - Caused
Pronoun(s): Dû/Do
Feroarsaket - Causes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferovere - Conquered/Captured
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Feroveren - Conquered/Captured
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Feroverest - Conquer/Capture (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Feroverest(e) - Conquered/Captured
Pronoun(s): Dû/Do
Feroveret - Conquers/Captures
Pronoun(s): Hy, sy, it
Feroverje - Conquer/Capture (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferras - Surprise (to)
Pronoun(s): Ik
Ferrasse - Surprise
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferrast - Surprises
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferraste - Surprised
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferrasten - Surprised
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferrastest - Surprised
Pronoun(s): Dû/Do
Ferret - Betrayed (p)
Present Perfect
Ferretest - Betrayed
Pronoun(s): Dû/Do
Ferrette - Betrayed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferretten - Betrayed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferried - Betray (to)
Pronoun(s): Ik
Ferriede - Betray
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferrieder - Traitor
Ferriedst - Betray (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferriedt - Betrays
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferrifele - Deceived
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferrifelen - Deceived
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferrifelest - Deceive (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferrifelest(e) - Deceived
Pronoun(s): Dû/Do
Ferrifelet - Deceives
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferrifelje - Deceive (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferrin - Pass/Expire/Get lost walking (to)
Pronoun(s): Ik
Ferrinne - Pass/Expire/Get lost walking
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferrinnewearre - Destroyed
Ferrinst - Pass/Expire/Get lost walking (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferrint - Passes/Expires/Gets lost walking
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferromming - Relief
Ferrûn - Passed/Expired/Got lost walking
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferrûnen - Passed/Expired/Got lost walking
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferrûnst - Passed/Expired/Got lost walking
Pronoun(s): Dû/Do
Fersei - Promised
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fersein - Promised (p)
Present Perfect
Ferseine(n) - Promised
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferseist - Promise (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferseist(e) - Promised
Pronoun(s): Dû/Do
Ferseit - Promises
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferset - Oppose (to)
Pronoun(s): Ik
Ferset - Opposes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fersetst - Oppose (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fersette - Oppose
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fersette - Opposed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fersetten - Opposed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fersettest - Opposed
Pronoun(s): Dû/Do
Fersikering - Insurance
Fersikest - Request (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fersiket - Requests
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fersis - Promise (to)
Pronoun(s): Ik
Fersizze - Promise
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferskate - Several
Ferske - Song
Ferskes - Songs
Ferskil - Difference
Ferskillen - Differences
Ferskine - Appear
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferskining - Appearance
Ferskôwe - Shift/Move/Postpone
Ferskûl - Hideout/Shelter/Hiding place
Ferskyn - Appear (to)
Pronoun(s): Ik
Ferskynd - Appeared (p)
Present Perfect
Ferskynde - Appeared
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferskynden - Appeared
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferskynsel - Phenomenon
Ferskynst - Appear (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferskynt - Appears
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferslaan - Beat/Defeat
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferslachjouwer - Reporter/Newshawk
Ferslachst - Beat/Defeat
Pronoun(s): Dû/Do
Ferslacht - Beats/Defeats
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferslaving - Addiction
Ferslein - Defeated (p)
Present Perfect
Ferslept - Overslept (p)
Present Perfect
Ferslepte - Overslept
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferslepten - Overslept
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fersleptest(e) - Overslept
Pronoun(s): Dû/Do
Fersliep - Oversleep (to)
Pronoun(s): Ik
Fersliepe - Oversleep
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fersliepst - Oversleep (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fersliept - Oversleeps
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fersline - Devour
Fersliten - Worn out
Fersloech - Defeated
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fersloechst - Defeated
Pronoun(s): Dû/Do
Fersloegen - Defeated
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fersmoarge - Polluted
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fersmoargen - Polluted
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fersmoargest - Pollute (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fersmoargest(e) - Polluted
Pronoun(s): Dû/Do
Fersmoarget - Pollutes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fersmoargje - Pollute (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim sy, jo
Fersoargje - Take care of/Nuture
Fersocht - Requested
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fersochten - Requested
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fersochtst - Requested
Pronoun(s): Dû/Do
Ferspraat - Spread/Distributed (p)
Present Perfect
Fersprate - Spread/Distributed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferspraten - Spread/Distributed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferspratest - Spread/Distributed
Pronoun(s): Dû/Do
Ferspried - Spread/Distribute (to)
Pronoun(s): Ik
Ferspriede - Spread/Distribute
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferspriedst - Spread/Distribute (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferspriedt - Spreads/Distributes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fersriklik - Horrible/Terrible
Fersriklike - Horrible/Terrible
Adjective
Ferstân - Understanding/Mind/Intelligence/Brain/Sense
Ferstean - Understand (to)
Pronoun(s): Ik
Fersteane - Understand
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fersteur - Disturb (to)
Pronoun(s): Ik
Fersteure - Disturb
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fersteurst - Disturb (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fersteurt - Disturbs
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferstie - Understood
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferstien - Understood (p)
Present Perfect
Ferstiene - Understood
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferstienne - Petrified
Ferstiest - Understand (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferstiest - Understood
Pronoun(s): Dû/Do
Ferstiet - Understands
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferstjer - Die (to)
Pronoun(s): Ik
Ferstjerre - Die
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferstjerst - Die (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferstjert - Dies
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferstjoerskosten - Shipping cost
Ferstoar - Died, Passed away
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferstoaren - Died, Passed away
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferstoarn - Died, Passed away (p)
Present Perfect
Ferstoarn - Passed away/Died
Ferstoarst - Died, Passed away
Pronoun(s): Dû/Do
Ferstopje - Hide (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferstoppest - Hide
Pronoun(s): Dû/Do
Ferstoppet - Hide
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferstopt - Hidden (p)
Present Perfect
Ferstopte - Hid
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferstopten - Hid
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferstoptest- Hid
Pronoun(s): Dû/Do
Ferswei - Kept silent about
Pronoun(s): Ik
Fersweien - Kept silent about
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferswein - Kept silent about (p)
Present Perfect
Fersweist - Kept silent about
Pronoun(s): Dû/Do
Fersweit - Kept silent about
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferswij - Keep silent about (to)
Pronoun(s): Ik
Ferswije - Keep silent about
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferswijst - Keep silent about (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferswijt - Keeps silent about
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fersyk - Request
Fersykje - Request (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Fertarje - Digest (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Fertarre - Digested
Past time
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fertarren - Digested
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fertarrest - Digest (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fertarrest(e) - Digested
Pronoun(s): Dû/Do
Fertarret - Digests
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fertel - Tell (to)
Pronoun(s): Ik
Ferteld - Told (p)
Present Perfect
Fertelde - Told
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fertelden - Told
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferteldest - Told
Pronoun(s): Dû/Do
Fertelle - Tell
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferteller - Narrator/Storyteller/Teller
Fertelst - Tell
Pronoun(s): Dû/Do
Fertelt - Tells
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fertink - Suspect (to)
Pronoun(s): Ik
Fertinke - Suspect
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fertinking - Suspicion
Fertinkst - Suspect (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fertinkt - Suspects
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fertoan - From now on/Henceforth/Hereafter
Fertoarje - Wither
Fertocht - Suspected
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fertocht - Suspicious
Fertochte - Suspect
Fertochten - Suspected
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fertochtst - Suspected
Pronoun(s): Dû/Do
Fertokker - Seducer/Tempter
Fertriet - Sorrow/Grief/Sadness
Fertrietich - Sad
Fertrou - Trust (to)
Pronoun(s): Ik
Fertroud - Trusted (p)
Present Perfect
Fertroude - Trusted
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fertrouden - Trusted
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fertroudest - Trusted
Pronoun(s): Dû/Do
Fertroust - Trust
Pronoun(s): Dû/Do
Fertrout - Trusts
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fertrouwe - Trust
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fertrouwen - Trust
Fertsjinje - Earn (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Fertsjinne - Earned
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fertsjinnen - Earned
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fertsjinnest - Earn
Pronoun(s): Dû/Do
Fertsjinnest(e) - Earned
Pronoun(s): Dû/Do
Fertsjinnet - Earns
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fertsjinstlik - Deserving/Meritorious/Deservingly
Fertsjintwurdige - Represented
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fertsjintwurdigen - Represented
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fertsjintwurdigest - Represent (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fertsjintwurdigest(e) - Represented
Pronoun(s): Dû/Do
Fertsjintwurdiget - Represents
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fertsjintwurdigje - Represent (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Fertsjustere - Darkened
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fertsjusteren - Darkened
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fertsjusterest - Darken (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fertsjusterest(e) - Darkened
Pronoun(s): Dû/Do
Fertsjusteret - Darkens
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fertsjusterje - Darken (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferûntskuldige - Apologized/Excused
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferûntskuldigen - Apologized/Excused
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferûntskuldigest - Apologize/Excuse (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferûntskuldigest(e) - Apologized/Excused
Pronoun(s): Dû/Do
Ferûntskuldiget - Apologizes/Excuses
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferûntskuldigje - Apologize/Excuse (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferve - Painted
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fervekwaste - Paintbrush
Ferven - Painted
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fervest - Paint (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fervest(e) - Painted
Pronoun(s): Dû/Do
Fervet - Paint
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fervje - Paint (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferwaarleazgje - Neglect (to)
Ferwaarmje - Heat/Stoke/Calorify (to)
Ferwacht - Expects
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferwachte - Expected
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferwachten - Expected
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferwachtest - Expect
Pronoun(s): Dû/Do
Ferwachtest - Expect (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferwachtest(e) - Expected
Pronoun(s): Dû/Do
Ferwachtet - Expects
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferwachtsje - Expect (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferwe - Paint
Ferwidere - Deleted
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferwideren - Deleted
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferwiderest - Delete (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferwiderest(e) - Deleted
Pronoun(s): Dû/Do
Ferwideret - Deletes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferwiderje - Delete (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferwiet - Reproached/Blamed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferwieten - Reproached/Blamed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferwietst - Reproached/Blamed
Pronoun(s): Dû/Do
Ferwiidzje - Widen/Broaden
Ferwiis - Refer (to)
Pronoun(s): Ik
Ferwiisd - Referred (p)
Present Perfect
Ferwiisde - Referred
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferwiisden - Referred
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferwiisdest - Referred
Pronoun(s): Dû/Do
Ferwiist - Refer (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferwiist - Refers
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferwikselje - Swap
Ferwite - Reproach/Blame
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferwiten - Reproached/Blamed (p)
Present Perfect
Ferwize - Refer
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferwolkomde - Welcomed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferwolkomden - Welcomed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferwolkomdest - Welcomed
Pronoun(s): Dû/Do
Ferwolkomje - Welcome (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferwolkommen - Welcomed (p)
Present Perfect
Ferwolkommest - Welcome (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferwolkommet - Welcomes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferwûnje - Injure/Wound (to)
Ferwurke - Processed/Digested
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Ferwurken - Processed/Digested
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Ferwurkest - Process/Digest (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Ferwurkest(e) - Processed/Digested
Pronoun(s): Dû/Do
Ferwurket - Processes/Digests
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferwurkje - Process/Digest (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Ferwyt - Reproach/Blame (to)
Pronoun(s): Ik
Ferwyt - Reproaches/Blames
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ferwytst - Reproach/Blame (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fêst - Fixed/Solid/Tightly
Fêstige - Established
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fêstigen - Established
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fêstigest - Establish (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fêstigest(e) - Established
Pronoun(s): Dû/Do
Fêstiget - Establishes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fêstigje - Establish (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Fet - Fat
Fet - Fed (p)
Present Perfect
Fette - Fat
Adjective
Fette - Fed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fetten - Fed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fettest - Fed
Pronoun(s): Dû/Do
Fia - Via
Fidzjy - Fiji (c)
Fied - Feed (to)
Pronoun(s): Ik
Fiede - Feed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fieding - Nutrition
Fiedst - Feed (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fiedt - Feeds
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fiel - Feel
Pronoun(s): Ik
Field - Felt (p)
Present Perfect
Fielde - Felt
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fielden - Felt
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fieldest - Felt
Pronoun(s): Dû/Do
Fiele - Feel
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fielst - Feel
Pronoun(s): Dû/Do
Fielt - Feels
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fier - Celebrate (to)
Pronoun(s): Ik
Fier - Celebrate (to)
Pronoun(s): Ik
Fier - Far
Fierd - Celebrated (p)
Present Perfect
Fierde - Celebrated
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fierden - Celebrated
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fierder - Further
Fierdest - Celebrated
Pronoun(s): Dû/Do
Fiere - Celebrate
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fiere - Far
Adjective
Fiersjogger - Binoculars
Fierst - Celebrate
Pronoun(s): Dû/Do
Fierst - Celebrate (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fiert - Celebrates
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fierwei - By far
Fif - Five (#) (o)
Old Frisian
Fiftīne - Fifteen (#) (o)
Old Frisian
Fijân - Foe/Enemy
Fijannen - Foes/Enemies
Fijannich - Hostile
Fiktoarje - Victory
File - File
Filipinen - Philippines (c)
Film - Film/Movie
Filmke - Film/Movie
Adjective
Filter - Filter
Finalisearje - Finalize (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Finalisearre - Finalized
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Finalisearren - Finalized
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Finalisearrest - Finalize (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Finalisearrest(e) - Finalized
Pronoun(s): Dû/Do
Finalisearret - Finalizes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Finânsjes - Finances
Finda - Find (o)
Old Frisian
Findel - Banner
Fine - Find
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Finer - Finder
Finger - Finger
Fingerke - Finger
Small
Fingers - Fingers
Finlân - Finland (c)
Finsk - Finnish
Finster - Window
Finsterke - Window
Small
Finsters - Windows
Finzen - Caught/Captive
Finzene - Prisoner
Finzenis - Jail/Prison
Fioele - Violin
Fir - Far (o)
Old Frisian
Firia - Celebrate (o)
Old Frisian
Firus - Virus
Fisk - Fish
Fiske - Fished
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Fisken - Fish
Plural
Fisken - Fished
Past time
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fisker - Fisher
Fiskest - Fish (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fiskest(e) - Fished
Pronoun(s): Dû/Do
Fisket - Fishes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fiskje - Fish (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Fisy - Vision/View
Fitalens - Vitality
Fiters - Laces/Shoelaces
Plural
Fiūr - Fire (o)
Old Frisian
Fiuwer - Four (#) (o)
Old Frisian
Fiuwertich - Forty (#) (o)
Old Frisian
Fiuwertin - Fourteen (#) (o)
Old Frisian
Fiver - Pond
Fiverke - Pond
Small
Fivers - Ponds
Fjetnam - Vietnam (c)
Fjild - Field
Fjilden - Fields
Fjildmûs - Field mouse
Fjirde - Fourth
Fjirring - Attic/Loft
Fjochtet - Fights
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fjochtsje - Fight (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Fjochtsport - Martial arts
Fjochtst - Fight
Pronoun(s): Dû/Do
Fjoer - Fire
Fjoerbang - Really scared
Fjoerbenaud - Really scared
Fjoermasine - Lighter
Fjoeroanstekker - Lighter
Fjoertoer - Lighthouse
Fjoerwurk - Fireworks
Fjouwerkant - Square
Fjurke - Fjoer/Fire
Small
Flaaie - Flatter (to)
Flagge - Flag
Flaggen - Flags
Flam- Flame
Flâns - Rift
Flāsk - Flesh (o)
Old Frisian
Flater - Mistake
Fleach - Flew
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fleachst - Flew
Pronoun(s): Dû/Do
Fleagen - Flew
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Flean - Fly
Pronoun(s): Ik
Fleane - Fly
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fleanfjild - Airport
Fleanmasine - Plane/Airplane/Aeroplane
Fleantúch - Plane/Airplane/Aeroplane
Flearemûs - Bat
Animal
Flechtest - Fleed (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Flechtet - Fleeds
Pronoun(s): Hy, sy, it
Flechtsje - Fleed (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Flein - Flown (p)
Present Perfect
Fleis - Flesh/Meat
Fleisiter - Carnivore
Flerk - Wing
Fleske - Small
Adjective
Flesse - Bottle
Flessen - Bottles
Fleurich - Cheerful
Flier - Floor
Flinter - Butterfly
Flitsebôge - Handbow
Flitsepylk - Arrow of handbow
Flitsje - Shooting arrows
Fljochst - Fly
Pronoun(s): Dû/Do
Float - Fleet
Flocht - Fled
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Flocht - Flies
Pronoun(s): Hy, sy, it
Flochten - Fled
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Flochtst - Fled
Pronoun(s): Dû/Do
Flod - Flood (o)
Old Frisian
Floed - Flood
Floite - Flute
Flok - Curse
Flokke - Curse
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Flokst - Curse
Pronoun(s): Dû/Do
Flokt - Curses
Pronoun(s): Hy, sy, it
Flokte - Cursed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Flokten - Cursed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Floktest(e) - Cursed
Pronoun(s): Dû/Do
Fluch - Fast
Fluchste - Fastest
Flugge - Fast
Adjective
Flugger - Faster
Fluorder - Road worker
Flústere - Whispered
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Flústeren - Whispered
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Flústerest - Whispers (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Flústerest(e) - Whispered
Pronoun(s): Dû/Do
Flústeret - Whispers
Pronoun(s): Hy, sy, it
Flústerje - Whisper (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Fnaskje - Chew on something
Foalle - Foal
Foan - Tip/Gratuity
Foar - For
Foaral - Especially
Foarâlden - Ancestors/Forefathers/Forelders
Foarby - Over/Past/Beyond
Foarbyld - Example
Foarbylden - Examples
Foardiel - Advantage/Benefit
Foardielich - Beneficial
Foardoar - Front door
Foarholle - Forehead
Foarich - Previous
Foarige - Previous
Adjective
Foarjier - Spring
Foarke - Fork
Foarlêze - Read aloud
Foarm - Form
Foarme - Formed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Foarmen - Formed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Foarmest - Form (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Foarmest(e) - Formed
Pronoun(s): Dû/Do
Foarmet - Forms
Pronoun(s): Hy, sy, it
Foarmje - Form (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Foarnaam - Genteel
Foarnamme - First name
Foarnamwurden - Pronouns
Foarrang - Precedence/Priority
Foarseach - Foresaw
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Foarseachst - Foresaw
Pronoun(s): Dû/Do
Foarseagen - Foresaw
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Foarsichtich - Careful/Cautious
Foarsichtige - Careful/Cautious
Adjective
Foarsitter - Chairman
Foarsjennings - Services
Foarsjoch - Foresee (to)
Pronoun(s): Ik
Foarsjochst - Foresee (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Foarsjocht - Foresees
Pronoun(s): Hy, sy, it
Foarsjoen - Foreseen (p)
Present Perfect
Foarsjogge - Foresee
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Foarslaan - Suggest/Propose
Foarspel - Predict (to)
Pronoun(s): Ik
Foarspeld - Predicted (p)
Present Perfect
Foarspelde - Predicted
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Foarspelden - Predicted
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Foarspeldest - Predicted
Pronoun(s): Dû/Do
Foarspelle - Predict
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Foarspelst - Predict (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Foarspelt - Predicts
Pronoun(s): Hy, sy, it
Foarste - First
Foarstel - Proposal
Foarstelle - Introduce/Imagine
Foarút - Ahead
Foarwurd - Foreword
Fochst - Fought
Pronoun(s): Dû/Do
Focht - Fought
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fochten - Fought
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fodzich - Flabby
Foel - Fell
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Foelen - Fell
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Foelst - Fell
Pronoun(s): Dû/Do
Foerazjearje - Forage
Foet - Foot
Foeterje - Grumble/Express anger (to)
Foetsje - Foot
Small
Fokse - Fox
Fol - Full
Folchoarder - Ranking/Order
Foldwaan - Satisfy
Folge - Followed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Folgen - Followed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Folgest - Follow
Pronoun(s): Dû/Do
Folgest(e) - Followed
Pronoun(s): Dû/Do
Folget - Follows
Pronoun(s): Hy, sy, it
Folgia - Follow (o)
Old Frisian
Folgje - Follow (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Folgjende - Next
Folje - Fill
Folk - Folks/People
Folkomelīke - Perfectly (o)
Old Frisian
Folle - Full
Adjective
Folle - Full/Much
Folslein - Wholly/Fully/Completely
Folsleine - Wholly/Fully/Completely
Adjective
Foltôging - Completion
Folwoeksen - Adult/Grown up
Fon - Of (o)
Old Frisian
Fong - Caught
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fongen - Caught
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fongst - Caught
Pronoun(s): Dû/Do
For - For (o)
Old Frisian
Forantwurdzje - Answer for/Justify
Older
Forbarna - Burn down (o)
Old Frisian
Forbiedt - Forbids
Pronoun(s): Hy, sy, it
Forbjusterje - Confuse/Baffle/Obscure
Older
Forbod - Prohibition
Older
Fordegigje - Defend
Older
Forfērd - Afraid (o)
Old Frisian
Forgees - For free
Older
Forgetten - Forgotten
Older
Forgifnisse - Poison (o)
Old Frisian
Forhael - Tale/Story
Older
Forkâldzje - Get a cold (to)
Older
Forke - Fork (o)
Old Frisian
Formītha - Avoid (o)
Old Frisian
Forslān - Defeat (o)
Old Frisian
Forsriklik - Horrible/Terrible
Older
Forstān - Understand (o)
Old Frisian
Fortel - Tell
Older
Fortella - Tell (o)
Old Frisian
Fortriet - Sorrow/Grief/Sad
Older
Fortrou - Trust
Older
Fōt - Foot (o)
Old Frisian
Foto - Picture/Photo
Fraach - Question
Fraachje - Question
Small
Frachtwein - Truck/Lorry
Fragen - Questions
Framede - Stranger (o)
Old Frisian
Frankryk - France (c)
Frânsk - French
Frede - Peace
Freed - Friday
Freegje - Ask
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Frege - Asked
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fregen - Asked
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fregest - Ask
Pronoun(s): Dû/Do
Fregest(e) - Asked
Pronoun(s): Dû/Do
Freget - Asks
Pronoun(s): Hy, sy, it
Frēgia - Ask (o)
Old Frisian
Freon - Friend
Freondinne - Girlfriend
Freonen - Friends
Plural
Freonlik - Friendly
Freonskip - Friendship
Fret - Eat
An animal that's eating or someone that's eating like an animal
Pronoun(s): Ik
Fret - Eats
An animal that's eating or someone that's eating like an animal
Pronoun(s): Hy, sy, it
Frethe - Peace (o)
Old Frisian
Fretsek - Guzzler
Fretst - Eat
An animal that's eating or someone that's eating like an animal
Pronoun(s): Dû/Do
Frette - Eat
An animal that's eating or someone that's eating like an animal
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Frī - Free (o)
Old Frisian
Fries - Frisian
Person
Friet - Ate
An animal that's eating or someone that's eating like an animal
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Frieten - Ate
An animal that's eating or someone that's eating like an animal
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Frietst - Ate
An animal that's eating or someone that's eating like an animal
Pronoun(s): Dû/Do
Frieze - Freeze
Friezen - Frisians
Friezer - Freezer
Friezinne - A Frisian female
Frij - Free
Frijbûtser - Freebooter/Filibuster
Frijfaam - Single/Bachelor
Female
Frijfeint - Single/Bachelor
Male
Frijheid - Freedom
Frijlitte - Release
Frijmitselder - Freemason
Frijwilliger - Volunteer
Friūnd - Friend (o)
Old Frisian
Frjemd - Weird/Strange/Odd
Frjemde - Stranger
Frō - Happy (o)
Old Frisian
Froast - Frost
Frōlikhēd - Happiness (o)
Old Frisian
Frou - Wife/Woman
Froulju - Women
Frōwe - Woman/Lady (o)
Old Frisian
Fruchtber - Fertile/Fruitful
Frustreard - Frustrated
Frydom - Freedom (o)
Old Frisian
Frysk - Frisian
Fryske - Frisian
Adjective
Fryslân - Friesland/Frisia (c)
Fûgel - Bird

Fûgelferskrikker - Scarecrow
Fûgelnêst - Bird's Nest
Fûgels - Birds
Fûgelt - Poultry
Fûgeltsje - Bird
Small
Ful - Full (o)
Old Frisian
Fulkaan - Vulcano
Fulkanysk - Volcanic
Fûn - Found
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fûnds - Fund
Fûnen - Found
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fûnkel - Fire spark
Funksje - Function
Funksjonearje - Function (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Funksjonearre - Functioned
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Funksjonearren - Functioned
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Funksjonearrest - Function (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Funksjonearrest(e) - Functioned
Pronoun(s): Dû/Do
Funksjonearret - Functions
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fûnst - Found
Pronoun(s): Dû/Do
Fuorje - Feed (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Fuorre - Fed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fuorren - Fed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fuorrest - Feed
Pronoun(s): Dû/Do
Fuorrest - Feed (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fuorrest(e) - Fed
Pronoun(s): Dû/Do
Fuorret - Feeds
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fuort - Away/Gone
Fuortbringe - Take out/See off
Fuortdriuwe - Drive away
Fuortendalik - Immediately
Fuortgean - Leave (to)
Fuorthelje - Remove
Fuortjeie - Chase away
Fuortride - Ride away
Fuortslûpe - Sneak away
Fuortstjoere - Send away
Fuorttriuwe - Push away
Fuortynienen - Immediately
Fuotbal - Football/Soccer
Fuotbalje - Play football/Soccer (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Fuotgonger - Foot passenger/Pedestrian
Fuotpaad - Footpath/Sidewalk/Walkway
Fuotten - Feet
Fusearje - Fuse/Merge (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Fusearre - Fused/Merged
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Fusearren - Fused/Merged
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Fusearrest - Fuse/Merge (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Fusearrest(e) - Fused/Merged
Pronoun(s): Dû/Do
Fusearret - Fuses/Merges
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fûst - Fist
Fyand - Foe/Enemy (o)
Old Frisian
Fyn - Find
Pronoun(s): Ik
Fynst - Find
Pronoun(s): Dû/Do
Fynt - Finds
Pronoun(s): Hy, sy, it
Fyts - Bicycle/Bike


Submit a Frisian word

Frisian Wordbook

FREE
VIEW