iframe

There are currently 384 Frisian words in this directory beginning with the letter K.
Kaai - Key
Kaaien - Keys
Kaaike - Key
Small
Kaam - Came
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Kaam - Comb
Kaamst - Came
Pronoun(s): Dû/Do
Kabel - Cable
Kado - Gift/Present
Kaei - Key
Older
Kâld - Cold
Kâlde - Cold
Adjective
Kalender - Calendar
Kalmearje - Calm down (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Kalmearre - Calmed down
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Kalmearren - Calmed down
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Kalmearrest - Calm down (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Kalmearrest(e) - Calmed down
Pronoun(s): Dû/Do
Kalmearret - Calms down
Pronoun(s): Hy, sy, it
Kambodja - Cambodia (c)
Kamen - Came
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Kamera - Camera
Kameroen - Cameroon (c)
Kamiel - Camel
Kammeraatskip - Camaraderie
Kampanje - Campaign
Kampearje - Camp (to)
Kamûflaazje - Camouflage
Kanada - Canada (c)
Kangoeroe - Kangaroo
Kaniel - Cinnamon
Kanker - Cancer
Kâns - Chance
Kânsen - Chances
Kantoar - Office
Kapasiteit - Capacity
Kaptein - Captain
Kar - Choice
Karakter - Character
Karantêne - Quarantine
Karkas - Carcass
Karnaval - Carnival
Karre - Cart
Karren - Choices
Karriêre - Career
Karrousel - Carousel
Kast - Closet
Kastiel - Castle
Kat - Cat
Katalisator - Catalyst
Katar - Qatar (c)
Kategory - Category
Katoen - Cotton
Kazachstan - Kazakhstan (c)
Keakelje - Cluck/Cackle
Keal - Bald
Keal - Calf
Keamer - Room
Keamers - Rooms
Keaper - Buyer
Keapest - Buy
Pronoun(s): Dû/Do
Keapet - Buys
Pronoun(s): Hy, sy, it
Keapje - Buy (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Kear - Time
Kear - Turn (to)
Pronoun(s): Ik
Keard - Turned (p)
Present Perfect
Kearde - Turned
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Kearden - Turned
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Keardest - Turned
Pronoun(s): Dû/Do
Keare - Turn
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Kearen - Times
Plural
Kears - Candle
Kearst - Turn (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Keart - Turns
Pronoun(s): Hy, sy, it
Kearzen - Candles
Keas - Chose
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Keast - Chose
Pronoun(s): Dû/Do
Keazen - Chose
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Kēi - Key (o)
Old Frisian
Kelder - Basement/Cellar
Ken - Know
Pronoun(s): Ik
Ken - Knows
Pronoun(s): Hy, sy, it
Kend - Known (p)
Present Perfect
Kenia - Kenya (c)
Kening - King
Keningen - Kings
Keninginne - Queen
Keninklikens - Royalty
Keninkryk - Kingdom
Kenne - Know
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Kenst - Know
Pronoun(s): Dû/Do
Keppele - Linked/Connected
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Keppelen - Linked/Connected
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Keppelest(e) - Linked/Connected
Pronoun(s): Dû/Do
Keppelje - Link/Connect (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Keppelst - Link/Connect (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Keppelt - Links/Connects
Pronoun(s): Hy, sy, it
Kerker - Dungeon
Kerl - Grain
Kers - Cherry
Kertier - Quarter
Kervest - Carve (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Kervet - Carves
Pronoun(s): Hy, sy, it
Kervje - Carve
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Kessen - Cushion/Pillow
Kessens - Cushions/Pillows
Ketting - Chain
Keuken - Kitchen
Keunst - Art
Keunstmjittich - Artificially
Kiāsa - Choose (o)
Old Frisian
Kidelich - Ticklish
Kiel - Throat
Kies - Choose (to)
Pronoun(s): Ik
Kiest - Choose (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Kiest - Chooses
Pronoun(s): Hy, sy, it
Kieze - Choose
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Kij - Cows
Plural
Kikkert - Frog
Kin - Can
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Kin - Chin
Kind - Kid/Child (o)
Old Frisian
Kinne - Can
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Kinst - Can
Pronoun(s): Dû/Do
Kiwy - Kiwi
Kjel - Startled
Kjeld - Cold
Kjifbist - Rodent/Gwawer
Klaaifrysk - Clayfrisian
A Frisian dialect
Klaaiïng - Clothing
Klage - Complained
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Klagen - Complained
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Klagest - Complained
Pronoun(s): Dû/Do
Klant - Customer
Klanttsjinst - Customer service
Klasse - Class
Klassegenoaten - Classmates
Klausk - Greedy
Klean - Clothes
Klear - Finished/Done/Clear
Kleaster - Monastery/Cloister
Kleasters - Monasteries
Kleed - Carpet
Klei - Complain (to)
Pronoun(s): Ik
Kleie - Complain
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Kleist - Complain (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Kleit - Complains
Pronoun(s): Hy, sy, it
Kliber - Crowd
Klif - Cliff
Klik - Click (to)
Pronoun(s): Ik
Klikke - Click
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Klikst - Click (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Klikt - Clicks
Pronoun(s): Hy, sy, it
Klikte - Clicked
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Klikten - Clicked
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Kliktest - Clicked
Pronoun(s): Dû/Do
Klim - Climb (to)
Pronoun(s): Ik
Klimaat - Climate
Klimaatferoaring - Climate change
Klimme - Climbs
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Klimst - Climb
Pronoun(s): Dû/Do
Klimt - Climbs
Pronoun(s): Hy, sy, it
Klink - Sound (to)
Pronoun(s): Ik
Klinke - Sound
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Klinkst - Sound (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Klinkt - Sounds
Pronoun(s): Hy, sy, it
Kliuwe - Climb
Klom - Climbed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Klommen - Climbed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Klomst - Climbed
Pronoun(s): Dû/Do
Klonk - Sounded
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Klonken - Sounded
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Klonkst - Sounded
Pronoun(s): Dû/Do
Klopje - Knock (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Kloppe - Knocked
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Kloppen - Knocked
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Kloppest - Knock (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Kloppest(e) - Knocked
Pronoun(s): Dû/Do
Kloppet - Knocks
Pronoun(s): Hy, sy, it
Klub - Club
Klús - Fault/Safe
Knē - Knee (o)
Old Frisian
Kneppel - Bat
Not the animal
Knibbel - Knee
Knibbelje - Kneel (to)
Knibbels - Knees
Kniep - Squeezed/Pinched
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Kniepen - Squeezed/Pinched
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Kniepst - Squeezed/Pinched
Pronoun(s): Dû/Do
Knineblêd - Dandelion
Kninen - Rabbits/Bunnies
Kninetiksel - Dandelion
Knipe - Squeeze/Pinch
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Kniper - Clip
Kniperljocht - Flasher/Flashing light
Knyflok - Garlic
Knyn - Rabbit/Bunny
Knyntsje - Rabbit/Bunny
Small
Knyp - Squeeze/Pinch (to)
Pronoun(s): Ik
Knypeagje - Blink/Wink
Knypst - Squeeze/Pinch (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Knypt - Squeezes/Pinches
Pronoun(s): Hy, sy, it
Ko - Cow
Koade - Code
Koades - Codes
Koai - Cage
Koal - Cabbage
Koala bear - Koala bear
Koaldiokside - Carbon dioxide
Koaning - King
Wâldfrysk
Koar - Choir
Koark - Cork
Koarste - Crust
Koart - Short
Koarting - Discount
Koartkop - Hothead
Koartlyn - Recently
Koarts - Fever
Kochst - Bought
Pronoun(s): Dû/Do
Kocht - Bought
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Kochten - Bought
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Koe - Could
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Koe - Knew
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Koene - Could
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Koene(n) - Knew
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Koer - Basket
Koest - Could
Pronoun(s): Dû/Do
Koest - Knew
Pronoun(s): Dû/Do
Koeze - Sleep
Childish
Koffer - Suitcase
Kofje - Coffee
Kôge - Chewed
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Kôgen - Chewed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Kôgest - Chew (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Kôgest(e) - Chewed
Pronoun(s): Dû/Do
Kôget - Chews
Pronoun(s): Hy, sy, it
Kôgje - Chew (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Kokteel - Cocktail
Kolibry - Hummingbird
Kollagen - Collagen
Koloanje - Colony
Kolombia - Colombia (c)
Kolonisearje - Colonize (to)
Kom - Come
Pronoun(s): Ik
Komkommer - Cucumber
Komme - Come
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Kommunisearje - Communicate (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Kommunisearre - Communicated
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Kommunisearren - Communicated
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Kommunisearrest - Communicate (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Kommunisearrest(e) - Communicated
Pronoun(s): Dû/Do
Kommunisearret - Communicates
Pronoun(s): Hy, sy, it
Kompas - Compass
Kompjûter - Computer
Komst - Come
Pronoun(s): Dû/Do
Komt - Comes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Kongo - Congo (c)
Konkludearje - Conclude (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Konkludearre - Concluded
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Konkludearren - Concluded
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Konkludearrest - Conclude (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Konkludearrest(e) - Concluded
Pronoun(s): Dû/Do
Konkludearret - Concludes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Konklúzje - Conclusion
Konsept - Concept
Konsintraasje - Concentration
Konsumearje - Consume (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Konsumearre - Consumed
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Konsumearren - Consumed
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Konsumearrest - Consume (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Konsumearrest(e) - Consumed
Pronoun(s): Dû/Do
Konsumearret - Consumes
Pronoun(s): Hy, sy, it
Kontant - Cash
Kontinint - Continent
Koper - Copper
Koptillefoan - Headphone
Kopy - Copy
Koroana - Corona
Korrespondearje - Correspond (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Korrespondearre - Corresponded
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Korrespondearren - Corresponded
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Korrespondearrest - Correspond (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Korrespondearrest(e) - Corresponded
Pronoun(s): Dû/Do
Korrespondearret - Corresponds
Pronoun(s): Hy, sy, it
Korrizjearje - Correct (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Korrizjearre - Corrected
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Korrizjearren - Corrected
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Korrizjearrest - Correct (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Korrizjearrest(e) - Corrected
Pronoun(s): Dû/Do
Korrizjearret - Corrects
Pronoun(s): Hy, sy, it
Kost - Cost
Kosta Rika - Costa Rica (c)
Kosten - Cost
Plural
Kou - Cow
Older
Kraan - Faucet/Tap/Crane
Krab - Crab
Krammele - Yikes
Krâns - Wreath
Krante - Newspaper
Kranten - Newspapers
Krater - Crater
Kreakbien - Cartilage/Gristle
Kreakje - Creak
Kream - Stand
Example: at a marketplace
Kreas - Pretty
Kreaze - Pretty
Adjective
Kreazens - Beauty
Kredytkaart - Creditcard
Krêft - Power/Force
Krêften - Powers/Forces
Krêftich - Powerful
Krekt - Exactly/Presisely
Krekt - Just now/A moment ago
Krektoarsom - On the contrary
Krewearje - Struggle/Fight/Battle
Kribbekeurichheden - Annoyance
Krie - Crow
Krige - Got/Received
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Krigen - Got/Received
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Krigest - Got/Received
Pronoun(s): Dû/Do
Kriich - War
Krij - Get
Pronoun(s): Ik
Krije - Get
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Krijst - Get
Pronoun(s): Dû/Do
Krijt - Gets
Pronoun(s): Hy, sy, it
Krimineel - Criminal
Krimmenearje - Whining/Complaining
Krimp - Shrink (to)
Pronoun(s): Ik
Krimpe - Shrink
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Krimpst - Shrink (y)
Pronoun(s): Dû/Do
Krimpt - Shrinks
Pronoun(s): Hy, sy, it
Krite - Area
Kritysk - Critical
Kroaasje - Croatia (c)
Kroade - Wheelbarrow
Kroan - Crown
Kroandea - Stone-dead
Kroantsje - Crown
Small
Kroep - Crawled
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Kroepen - Crawled
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Kroepst - Crawled
Pronoun(s): Dû/Do
Krôkje - Belch (to)
Pronoun(s): Ik, wy, jim, sy, jo
Krokodil - Crocodile
Kromp - Shrank
Pronoun(s): Ik, hy, sy, it
Krompen - Shrank
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Krompst - Shrank
Pronoun(s): Dû/Do
Krûd - Herb
Krûden - Herbs
Krûdnagel - Cloves
Krûm - Crooked
Krûmkes - Crumbs
Plural
Krûp - Hug/Cuddle/Crawl (to)
Pronoun(s): Ik
Krûpe - Hug/Cuddle/Crawl
Pronoun(s): Wy, jim, sy, jo
Krûpelhintsje - Ladybug/Ladybird
Krûpke - Hug
Krûpke - Hug/Cuddle
Small
Krûpst - Hug/Cuddle/Crawl
Pronoun(s): Dû/Do
Krûpt - Hugs/Cuddles/Crawls
Pronoun(s): Hy, sy, it
Krús - Cross
Krusing - Crossroad
Kryst - Christmas
Krystbeam - Christmas tree
Kryt - Chalk
Kuba - Cuba (c)
Kubus - Cube
Kûgel - Bullet
Kûgels - Bullets
Kuierje - Wander/Walk
Kuierskuon - Walking boots
Kûle - Pit/Hole
Kundegia - Announce (o)
Old Frisian
Kuolje - Cool (to)
Kuolkast - Fridge/Refrigerator
Kuorke - Basket
Small
Kuorren - Baskets
Plural
Kursus - Course
Kût - Calf
Part of leg
Kwâd - Evil (o)
Old Frisian
Kwal - Jellyfish
Kwea - Evil
Kweade - Evil
Adjective
Kweafreon - Evil friend
Kwetsber - Vulnerable
Kwier - Decently/Neat
Kwyt - Lost
An item


Submit a Frisian word

Frisian Wordbook

FREE
VIEW