iframe

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú V W Y | Submit a Word
There are currently 136 Words in this directory beginning with the letter Ú.
Ûle - Owl

Ûltsje - Smaller
Ûlen - Owls
Ûnbekend - Unknown
Ûnberne - Unborn
Ûnbeskreaun - Undescribed/Unwritten
Ûnbetrouber - Unreliable
Ûnbewenber - Uninhabitable
Ûnbidich - Incredible/Colossal
Ûnbrekber - Unbreakable
Ûnbrûkber - Unusable
Ûnbûgber - Inflexible
Ûnder - Under
Ûnderbrekke - Interrupt/Pause
Ûnderbroek - Underpants/Underwear/Panties
Ûnderdiel - Part/Item
Ûnderdûke - Hiding
Ûnderdûker - Hider
Ûnderfine - To experience
Ûnderfining - Experience
Ûnderfiningen - Experiences
Ûnderflier - Underfloor
Ûnderfreegje - Interrogate
Ûnderfuorre - Underfed
Ûndergean - Undergo
Ûndergong - Doom/Destruction/Going down
Ûndergrûn - Underground
Ûnderguod - Underwear
Ûnderhâld - Maintenance
Ûnderhanneling - Negotiation
Ûnderhannelje - Negotiate
Ûnderlaach - Underlay
Ûndernimme - Undertake
Ûndersiker - Researcher
Ûndersikers - Researchers
Ûndersyk - Research
Ûnderweis - On the way
Ûnderwerp - Subject/Topic
Ûnderwrâld - Ûnderworld
Ûndjip - Shallow
Ûndúdlik - Unclear
Ûne - Oven
Ûnearlik - Not fair/Unfair/Dishonest
Ûnfoarsichtich - Careless
Ûnfoech - Extraordinary/Out of the ordinary
Ûnfolslein - Incomplete
Ûnfreonlik - Unfriendly
Ûnfruchtber - Infertile
Ûngefear - About/Approximately/Circa
Ûngelok - Accident
Ûngelyk - Incorrect/Uneven
Ûngemaklik - Uncomfortable/Awkward
Ûngerêst - Worried
Ûngeskikt - Unsuitable
Ûngewoan - Unusual
Ûngod - Ungod
Ûngrûn - Abyss/Chasm
Ûniens - Disagree
Unifoarm - Uniform
Ûnkosten - Expenses
Ûnlêsber - Unreadable
Ûnminsklik - Inhumane/Inhuman
Ûnminsklike - Adjective
Ûnnedich - Unnecessary/Needless
Ûnôfhinklik - Independent
Ûnôfhinklike - Adjective
Ûnrêst - Unrest
Ûnridlik - Unreasonable
Ûnrjocht - Injustice
Ûnrjochtfeardich - Injustice/Unjust/Unfair
Ûnsjoch - Ugly
Ûntankber - Ungrateful
Ûntbine - Disassemble/Disband
Ûntbrekke - Missing
Ûntdekker - Discoverer
Ûntfanger - Recipient
Ûnthâlde - Remember
Ûntholden - Remembered
Ûntholje - Behead/Decapitate
Ûntkenne - Deny
Ûntsiferje - Decipher/Decode
Ûntsizze - Forbid
Ûntspanne - Relax
Ûntstekking - Inflammation
Ûntstjerlik - Deathless/Immortal
Ûntwike - Dodge
Ûntwikkelje - Develop
Ûnwaar - Thunderstorm
Ûnwier - Untrue
Ûnwierskynlik - Unlikely
Ûnwiis - Unwise
Ûnwissens - Uncertainty
Ûnwittend - Ignorant
Ûnwjersteanber - Irresistible
Ús - Us
Út - Out/Off
Útazemje - Exhale
Útboarsting - Outburst/Eruption
Útdaging - Challenge
Begrēta - Old Frisian
Útdrukke - To express
Útdrukking - Expression/Phrase
Úteinlik - Eventually
Uterlik - Appearance
Útfeart - Funeral
Útferkeap - Sale
Útgean - Going out
Úthâlde - Hold out/Endure
Útjaan - To spend
Útjouwer - Publisher
Útkomst - Outcome
Útlaitsje - Laugh out loud
Útlân - Abroad
Útlanner - Foreigner
Útlânsk - Foreign
Útlis - Explanation
Útlizze - To explain
Útljochter - Shiner
Útmeitsje - Break up
Útnoegje - To invite
Útpûlkje - Pay
Útropteken - Exclamation mark
Útskeakeling - Shutdown
Útskeakelje - Disable
Útskeakelje - Switch off
Útskiede - Excrete
Útskriuwe - Unsubscribe
Útslach - Rash/Result
Útslute - Exclude
Útspraak - Pronunciation
Útsprekke - Pronounce/Outspeak
Útsprute - To contaminate
Útstelle - Delay/Postpone/Suspend
Útstoarn - Extinct
Útsykje - Investigate
Útwikseling - Exchange
Útwiskeling - Exchange
Útwreiding - Expansion/Extension
Útwrydsk - Outwardly
Útwurking - Effect/Working-out


Submit a Word