iframe

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú V W Y | Submit a Word
There are currently 96 Words in this directory beginning with the letter A.
A goeie - Hello/Hi/Hey
Aai - Egg
Aaien - Eggs
Plural
Aaigiel - Egg yolk
Aaiwyt - Protein
Aaklik - Awful
Aanst - Later
Aap - Ape/Monkey
Aardich - Nice/Kind
Aas - Bait
Abbekaat - Lawyer/Advocate
Abbelearje - Contradict
Abie - Alphabeth
Abonnearje - Subscribe
Abonnemint - Subscription
Abrikoas - Apricot
Acht - Eight
Achter - Behind
Dutch influence
Achtslaan - Pay attention
Achttjin - Eightteen
Adopsje - Adoption
Adres - Address
Advertinsje - Advertisement/Ad
Advys - Advice
Aginda - Agenda
Agresje - Aggression
Akademy - Academy
Akkount - Account
Akkuraat - Accurate
Aksebile - Heavy axe
Akseptearje - Accept/Acceptance
Aksint - Accent
Aksje - Action
Al - Already
Alarm - Alarm
Alarmearje - To alarm
Albegear - Egoist/Self-seeker
Albegearich - Greedy

Albegearige - Adjective
Albesklik - Busybody/Meddler
Albestel - Busybody/Meddler
Âld - Old

Âlde - Adjective
Âldens - Age
Âlder - Older/Parent
Âlderdom - Old age
Âlderein - Old generation
Âlderhûs - Elderly home/Retirement home
Âlderling - Elder
Âlderwetsk - Old-fashioned/Oldfangled
Âldfaars - Ancestors/Forefathers/Forelders
Âldfrinzich - Old-fashioned/Oldfangled
Âldjiersdei - Old years day
Âldjiersjûn - New year's eve
Âldste - Oldest
Âldstrider - Veteran
Âldzje - Getting older
Alear - Past
Algemien - General
Aliânsje - Alliance
Alkohol - Alcohol/Booze
Alle - All
Allegear - All/Everyone
Allegearre - All/Everyone
Allergysk - Allergic
Alles - All, Everything
Allinne - Alone
Allinnich - Alone
Alpaka - Alpaca
Alris - Already once
Altemets - Sometimes
Alteraasje - Alteration
Altomets - Sometimes
Older
Altyd - Always

Altiden - Variation
Altīda - Old Frisian
Âlve - Eleven
Alwei - Presistent
Alwer - Again
Amearika - America
Amer - Bucket

Amerke - Smaller
Amerikaansk - American
Amers - Buckets
Angel - Fishing rod
Antwurd - Answer
Antwurdzje - To answer
Apel - Apple
Apelbeam - Apple tree
Apels - Apples
April - April
Argewaasje - Annoyance
Ark - Cutlery/Tools
As - As/When/Than/If
Asjebleaft - You're welcome
Augustus - August
Austraalje - Australia
Auto - Car
Automatysk - Automatically
Avensearje - Hurry up
Aventoer - Adventure


Submit a Word