iframe

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú V W Y | Submit a Word
There are currently 252 Words in this directory beginning with the letter B.
Baarch - Pig/Hog/Boar
Bad- Bath
Badkeamer - Bathroom
Bak - Bake
Ik
Bakke - Bake
Wy, jim, sy, jo
Bakker - Baker
Bakkerij - Bakery
Bakst - Bake
Bakt - Bakes
Hy, sy, it
Baktearje - Bacteria
Bal - Ball

Baltsje - Adjective
Balâns - Balance
Bân - Tire/Band/Link
Banaan - Banana
Bananen - Bananas
Bang - Afraid/Scared
Bank - Bank/Bench/Couch

Bank - Old Frisian
Barde - Happened
Bargen - Pigs
Bargje - Spill
Barre - Happen
Barren - Event/Occurence
Basearje - Based on
Bealch - Body
Beam - Tree

Beamke - Smaller

Trê - Old Frisian
Beammen - Trees
Bean - Bean
Beannen - Beans
Bear - Bear

Bearke - Smaller
Bearen - Bears
Bêd - Bed

Bêdzje - Smaller
Bedarje - To calm down
Bêden - Beds
Bedjerre - Food went bad/Ruined
Bedriuw - Company/Enterprise/Business

Bedriuwke - Smaller
Bedriuwen - Companies
Befeiliging - Security
Befeiligje - To secure
Befêstigje - Confirm
Befetsje - Contain
Begearen - Desire
Begjin - Begin
Begrave - To bury
Begripe - Understand
Wy, jim, sy, jo
Begrutting - Budget
Begryp - Understand
Ik
Begrypst - Understand

Begrypt - Understands
Hy, sy, it
Begûn - Began
Beide - Both

Aider - Old Frisian
Beklaadzje - To guard
Bekroadzje - To worry/Care about someone
Bel - Bell
Belesting - Taxes
Belgje - Belgium
Belibbe - Experienced
Belied - Policy
Benei - Almost/Nearly

Binēi - Old Frisian
Benijd - Curious
Beppe - Grandma/Granny
Beppesizzer - Granddaughter
Berch - Mountain

Berch - Old Frisian
Berchgeit - Mountain goat
Bergen - Mountains
Berjocht - Message

Berjochtsje - Smaller
Berjochten - Messages
Bern - Child/Children/Kid/Kids

Berntsje - Smaller
Kind - Old Frisian
Berne - Born
Bernewein - Stroller/Pram/Baby carriage/Permabulator
Bernich - Childish

Bernige - Adjective
Bernje - Giving birth
Bernsbern - Grandchildren
Berop - Profession/Occupation
Berôve - To rob
Besiedzje - To sow
Besiker - Visitor
Besikers - Visitors
Besikest - Try
Besiket - Tries
Hy, sy, it
Besit - Property/Possession
Bisitta - Old Frisian
Besjen - Having a look
Beskermje - Protect
Ik, wy, jim, sy, jo
Beskermst - Protect

Beskermt - Protects
Hy, sy, it
Beskikber - Available
Beskoattelje - To lock
Beskuldigje - To blame
Beslute - Decide
Bêst - Best
Bêst genôch - Fine
Phrase
Bestân - File
Bestiet - Exists
Bestimming - Destination
Besykje - Try
Ik, wy, jim, sy, jo
Betelje - Pay
Ik, wy, jim, sy, jo
Betellest - Pays
Betellet - Pay
Hy, sy, it
Betiizje - Confuse
Betinking - Commemoration/Memorial
Better - Better
Betterskip - Get well soon
Betûft - Experienced/Versed
Beveiliging - Security
Bewâld - Authority/Control/In power
Beweitsje - To guard
Bewiis - Proof
Bewiis - Prove
Ik
Bewiist - Prove

Bewiist - Proves
Hy, sy, it
Bewize - Prove
Wy, jim, sy, jo
Bewust - Aware
Bibel - Bible
Bibels - Bibles
Biblioteek - Library
Bier - Beer
Biezem - Besom/Broom
Biis - Crook/Rogue
Bile - Axe/Hatchet

Axe - Old Frisian
Bin - Am
Ik
Bine - Bind
Wy, jim, sy, jo
Binne - Are
Wy, jim, sy, jo
Binnen - Inside

Abinna - Old Frisian
Bist - Are

Bist - Beast/Animal

Djar - Old Frisian
Bisten - Animals
Bite - Bite
Wy, jim, sy, jo
Bjirm - Verge
Bjusterbaarlik - Wonderful/Amazing/Lovely

Bjusterbaarlike - Adjective
Blau - Blue

Blauwe - Adjective
Bleat - Naked
Blêd - Leaf/Paper
Blêdsje - Smaller
Blêdside - Page
Blêzje - Getting bald
Bliede - To bleed
Bliid - Happy/Blithe
Blikstiender - Holy shit, Bloody hell
Blinder - Damn it
Bliuw - Stay
Ik
Bliuwe - Stay
Wy, jim, sy, jo
Bliuwst - Stay

Bliuwt - Stays
Hy, sy, it
Bloed - Blood
Bloeddruk - Blood pressure
Blom - Bloom/Flower

Blomke - Smaller
Blommen - Flowers
Bluodderich - Bloody
Blykber - Apparently
Blyn - Blind

Bline - Adjective
Boadskip - A big message
Boadskippen - Shopping/Groceries
Boaiem - Bottom
Board - Plate
Boarden - Plates
Boargemaster - Burgomaster/Mayor
Boarje - To drill
Boarne - Roots/Source
Boarst - Breast/Chest
Boarstelje - To brush
Boarsten - Breasts
Boartersguod - Toys
Boartest - Play

Boartet - Plays
Hy, sy, it
Boartsje - Play
Ik, wy, jim, sy, jo
(As in children that play)
Boask - Engagement/Betrothal
Boat - Boat

Boatsje - Smaller
Boatten - Boats
Bocht - Bend/Turn/Curve
Boek - Book

Boekje - Smaller
Bok - Old Frisian
Boekekast - Bookcase
Boeken - Books
Boer - Farmer
Boerd - Sign/Traffic sign
Boete - Fine/Penalty
Bôge - Bow
Bôgen - Bows
Bôle - Bread
Bolle - Bull
Bonke - Bone

Bonkje - Smaller
Bonken - Bones
Boppe - Above

Boppa, Bova - Old Frisian
Boppedat - Besides
Bosk - Woods/Forest
Bot - Very
Bou - Build
Ik
Boust - Build

Bout - Builds
Hy, sy, it
Bouwe - Build
Wy, jim, sy, jo
Brân - Burn/Fire
Ik

Brand - Old Frisian
Brândjoer - Very expensive
Brâne - Burn
Wy, jim, sy, jo
Brânst - Burn

Brânt - Burns
Hy, sy, it
Brânwacht - Firemen
Brea - Rye bread
Breed - Broad

Brēda - Old Frisian
Brêge - Bridge
Brêgen - Bridges
Brek - Break
Ik

Breka - Old Frisian
Brekke - Break
Wy, jim, sy, jo
Brekst - Break

Brekt - Breaks
Hy, sy, it
Bril - Glasses
Brillen - Glasses
Plural
Bring - Bring
Ik
Bringe - Bring
Wy, jim, sy, jo
Bringst - Bring

Bringt - Brings
Hy, sy, it
Brinzgje - Roar/Roaring
Brochst - Brought

Brocht - Brought
Ik, hy, sy, it
Brochten - Brought
Wy, jim, sy, jo
Broek - Jeans/Pants
Broeken - Jeans/Pants
Plural
Broer - Brother
Broerke - Smaller

Brother - Old Frisian
Brûk - Use

Brook - Old English
Brûke - Use
Wy, jim, sy, jo
Brûkst - Use

Brûkste - Used

Brûkt - Use
Hy, sy, it
Brûkte - Used
Ik, hy, sy, it
Brûkten - Used
Wy, jim, sy, jo
Brún - Brown

Brune - Adjective
Bruts - Broke
Ik, hy, sy, it
Brutsen - Broke
Wy, jim, sy, jo
Brutst - Broke

Bryk - Crooked

Brike - Adjective
Bûgel - Brace/Bracket
Bûgje - To bend
Búk - Belly/Tummy

Búkje - Smaller
Buorden - Signs/Traffic signs
Buorkerij - Farm
Buorkje - Farming
(Working as a farmer)
Buorren - Neighbours
Bus - Bus
Bûse - Pocket
Bussen - Busses
Bûten - Outside

Abūta - Old Frisian
Bûtengewoan - Extraordinary/Out of the ordinary
Bûtenlanner - Foreigner
Bûtenlânsk - Foreign
Bûtenwenstich - Extraordinary/Out of the ordinary
Bûter - Butter
Bûzen - Pockets
By - By/To/At
Bylje - Bark/Barking
Byn - Bind
Ik
Bynst - Bind

Bynt - Binds
Hy, sy, it
Bysûnder - Special/Particulary
Byt - Bite
Ik, hy, sy, it
Bytst - Bite

Bywurking - Side effect


Submit a Word