iframe

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú V W Y | Submit a Word
There are currently 151 Words in this directory beginning with the letter D.
Dage - Dawn
Dagen - Days
Dak - Roof
Damje - Checkers/Draughts
Dapper - Brave

Dappere - Adjective
Dat - That

That - Old Frisian
De - The

The - Old Frisian
Dea - Death/Dead
'
Dāth - Old Frisian
Deafet - Coffin
Deagean - Dying
Deaker - Devil
Deale - Devil
Deensk - Danish
Dei - Day
Deiljocht - Daylight
Deisk - Daily
Deistich - Daily

Deistige - Adjective
Del - Down/Going down
Delhelje - To take down
Deljaan - To lay down
Delsetting - Settlement/Colony
Delwâdzje - To kick down
Demokrasy - Democracy
Denemark - Denmark
Dêr - There
Dêrearne - Somewhere there
Dêrom - That's why
Desimber - December
Dialekt - Dialect
Diamant - Diamond
Die - Did
Ik, hy, sy, it
Died - Deed

Dēd - Old Frisian
Diel - Part
Dien - Done
Diene - Did
Wy, jim, sy, jo
Diest - Did
Digerje - Stare/Gaze
Diggel - Shard
Ding - Thing
Dingen - Things
Dit - This

Thisse, Thit - Old Frisian
Dize - Mist
Dizich - Misty/Vague
Dizze - This
Specific object, this one

Disse - Old Frisian
Djip - Deep
Djipte - Depth
Djoer - Expensive
Djoere - Adjective
Do - Dove/Pigeon
Do - You
Do(w) - Bye
Doalhôf - Maze
Doar - Door

Doarke - Smaller
Doaral - Daredevil
Doarje - Dare
Ik
Doarmje - Wander around
Doarp - Town/Village

Doarpke - Smaller
Doarpen - Towns/Villages
Doarre - Dare
Wy, jim, sy, jo
Doarren - Doors
Doarst - Dare

Doart - Dares
Hy, sy, it
Doaze - Box

Doaske - Smaller
Doazen - Boxes
Doch - Do
Ik
Dochs - Yet
Dochst - Do

Docht - Does
Hy, sy, it
Dochter - Daughter
Doe - Then

Thā - Old Frisian
Doek - Cloth
Doekje - Smaller
Dōl - Old Frisian
Doetiid - Past time
Dôf - Deaf
Dofke - Amount
Dogge - Do
Wy, jim, sy, jo
Dokter - Doctor
Doktersguod - Medicine/Drugs
Dolfyn - Dolphin
Dom - Stupid/Not smart
Dominearje - Dominate
Donaasje - Donation
Donderdeldoekje - Parachute
Donearje - Donate
Dosint - Teacher
Dou - You
Older
Draak - Dragon
Draakjefleane - Flying a kite
Draek - Dragon
Older
Dream - Dream
Ik
Dreame - Dream
Wy, jim, sy, jo
Dreamen - Dreams
Plural
Dreamer - Dreamer
Dreamst - Dream

Dreamt - Dreams
Hy, sy, it
Dreech - Slow/Hard/Difficult/Tough

Drege - Adjective
Dreger - Slower
Dridze - Wet earth
Driging - Threat
Driigje - Threaten
Drink - Drink
Ik
Drinke - Drink
Wy, jim, sy, jo
Drinkst - Drink

Drinkt - Drinks
Hy, sy, it
Driuw - Float
Ik
Driuwe - Float
Wy, jim, sy, jo
Driuwsân - Drift-sand/Quicksand
Driuwst - Float

Driuwt - Floats
Hy, sy, it
Drôch - Delusion/Mirage
Drôchbyld - Illusion
Drok - Busy
Drôvich - Sad

Drôvige - Adjective
Drûch - Dry

Drûge - Adjective
Drúf - Grape
Drûger - Dryer
Druk - Pressure
Druk - Push
Ik
Drukke - Pushes
Wy, jim, sy, jo
Drukst - Push

Drukt - Pushes
Hy, sy, it
Druven - Grapes
Dû - You

Thou - Old English
Dûbel - Double
Dûbele - Adjective
Dûbelgonger - Look-alike
Dúdlik - Clear/Clearly/Obvious

Dúdlike - Adjective
Dûk - Dent
Dûk - Dive
Ik
Dûkboat - Submarine
Dûke - Dive
Wy, jim, sy, jo
Dûker - Diver
Dûkst - Dive

Dûkt - Dives
Hy, sy, it
Dûm - Furious/Really angry/Mad
Dûmny - Pastor/Father
Dún - Dune
Dûnker - Dark/Darkness
Dutch influence
Dûnsje - Dance
Duorje - Last/Endure
Dûs - Shower
Dus - So/Thus
Dútsk - German

Dútske - Adjective
Dútslân - Germany
Duvel - Devil
Dûzelich - Dizzy
Dûzich - Dizzy
Dwaande - Busy/Doing stuff
Dwerch - Dwarf
Dwêste - Extinguish
Dwylljocht - Wandering light
Dy - Those/That/You
Dyn - Your
Dysels - Yourself


Submit a Word